Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin.

Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en målmedveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism.

I regeringsprogrammet ingår flera strukturella reformer inom förvaltningsområdet: det görs en utvärdering av resultaten av forskningen och produktutvecklingen, bl.a. utifrån de utvärderingar och rekommendationer som redan har gjorts, stödsystemen förnyas och arbetskraftspolitikens strukturer och innehåll utvärderas i syfte att förbättra sysselsättningsåtgärdernas kvalitet, effektivitet och resultat. Dessutom görs det en utvärdering av hur väl förvaltningen av EU:s region- och strukturpolitik fungerar, och arbetsmetoderna förenklas.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är motsägelsefulla. Skillnaderna i den ekonomiska utvecklingen i Europa är stora och skuldkrisen reflekteras som osäkerhet på de ekonomiska utsikterna. Den ekonomiska tillväxten i Kina, Ryssland och Förenta staterna är skälig. De flesta av de exportländer som är viktigast för Finland antas undgå recession, även om tillväxten delvis retarderar. Finlands handelsbalans vände och visade ett underskott 2011.

År 2011 var de sysselsatta i Finland i genomsnitt 2 474 000 personer. År 2012 blir den ekonomiska tillväxten anspråkslös. För 2013 är prognosen endast litet bättre. Trots att den ekonomiska tillväxten förutspåtts vara mycket svag 2012 kan efterfrågan på arbetskraft ännu öka 2012, men gå ner något 2013. De ekonomiska utsikterna varierar branschvis. I fråga om servicen är konjunkturindikatorn för produktionen, omsättningsindikatorerna och förtroendet fortfarande rätt goda. Inom industrin och byggbranschen är läget svagare 2012, men även inom industrin är det stora skillnader mellan olika branscher. Inom den närmaste tiden är det framför allt servicesektorn som stöder sysselsättningen i Finland. Inom industrin och byggbranschen kan det ske en liten nedgång i sysselsättningen.

Bekämpningen av klimatuppvärmningen förutsätter att den ekonomiska utvecklingen globalt vänds i en miljövänligare riktning. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna.

Arbets- och näringsministeriet har ställt upp för sitt ansvarsområde följande mål för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2013:

– Ökad företagsverksamhet med högt mervärde.

– Minskad ungdoms- och långtidsarbetslöshet och ökad arbetslivskvalitet.

– Minskade strukturella hinder för konkurrens.

– Ökad självförsörjning av energi för Finland.

Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. I syfte att förbättra utvärderingen av effekterna av servicen och förutsägbarheten i fråga om servicen (såsom arbetskraftspolitiska åtgärder) utbildar man personal för integrering av könsperspektivet. Vissa grupper av kvinnor, bl.a. invandrare och romer, är i en sämre arbetsmarknadsställning än männen i motsvarande grupper. Genom tjänster och utvecklingsåtgärder ska de rådande skillnaderna hanteras.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen har 45 % varit kvinnor åren 2006—2011 (2011 var andelen 43 %). I fråga om arbetskraftspolitiska åtgärder 2011 var andelen kvinnor 44 % av dem som inlett arbetskraftsutbildning och hälften av de anställda i lönesubventionerat arbete. Andelen kvinnor var 45 % av dem som fått startpeng och 63 % av dem som inlett frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

I de speciallån som Finnvera Abp beviljar hör företagarlånet till kvinnor, som kan beviljas till ett sammanlagt värde av högst 35 000 euro per företag. Årligen har lån beviljats ca 21—25 miljoner euro. Lån kan vid behov kompletteras med startpeng. Kvinnligt företagande främjas även genom att systemet med vikarieservice för företagare utvecklas.

Främjandet av jämställdheten har varit en av de centrala principerna vid genomförandet av de europeiska programmen för strukturfonderna. Åren 2007—2010 var andelen jämställdhetsprojekt och jämställdhetsdominerade projekt 23 % av Europeiska socialfondens alla uppstartade projekt och 12 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Utvecklingsprogrammet Främjande och integrering av jämställdhetsperspektivet (Valtava) är ett nationellt utvecklingsprogram för Europeiska socialfonden under programperioden 2007—2013. Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med det nya effektivitets- och resultatprogrammet, där de mål som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna förblir oförändrade.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

    2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — fullmakt för finansiering 437,140 427,140
32.20.43 Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 17,692 15,014
32.20.47 Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)    
  — räntestödsfullmakt 262,644 260,000
32.20.82 Lån för Finnvera Abp:s medelanskaffning (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 200,000 200,000
32.20.83 Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 116,823 126,823
32.30.45 Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 22,178 24,678
32.30.51 Offentliga arbetskraftstjänster (reservationsanslag 2 år)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 92,300 92,000
32.30.64 Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)    
  — fullmakt för upphandlingskontrakt 4,000 4,000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet    
  — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag) 8,400 8,400
  — bevillningsfullmakt 0,034 0,034
32.50.63 Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)    
  — bevillningsfullmakt 2,500 -
32.50.64 EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007–2013 (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 322,995 226,934
32.60.40 Energistöd (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt 94,850 44,850
32.60.43 Kyotomekanismerna (förslagsanslag)    
  — bevillningsfullmakt - 0,200

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

    År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
    1000 € %
 
01. Förvaltning 395 045 358 066 365 791 7 725 2
01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 52 201 53 667 54 632 965 2
02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 210 563 206 179 209 095 2 916 1
20. Civiltjänst (förslagsanslag) 4 753 5 575 5 568 -7 0
21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år) 3 725 4 426 4 777 351 8
29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag) 76 757 78 192 81 692 3 500 4
60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag) 37 000 20 20 0
66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år) 10 040 10 007 10 007 0
(95.) Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag) 6 0
20. Närings- och innovationspolitik 1 199 461 1 275 547 1 795 574 520 027 41
01. Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 41 256 40 090 39 395 -695 -2
02. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år) 87 428 93 327 91 334 -1 993 -2
(03.) Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
05. Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 6 562 5 858 5 978 120 2
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år) 47 967 42 322 39 204 -3 118 -7
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år) 10 307 10 315 10 097 -218 -2
40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 450 570 431 016 428 070 -2 946 -1
41. Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år) 40 052 40 472 35 672 -4 800 -12
42. Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år) 5 100 5 100 5 100 0
43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag) 20 848 25 861 19 185 -6 676 -26
(44.) Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år) 0
45. Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år) 10 000 6 000 4 000 -2 000 -33
46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 16 000 17 100 2 900 -14 200 -83
47. Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag) 35 464 40 611 55 287 14 676 36
48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 16 907 15 800 10 800 -5 000 -32
(50.) Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år) 1 000 -1 000 -100
63. Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år) 15 000 0
80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 294 820 400 000 755 000 355 000 89
81. Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag) 185 000 185 000 0
82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 10 10 0
83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag) 101 179 100 665 108 542 7 877 8
(86.) Kapitallån till Finlands Industriinvestering (reservationsanslag 3 år) 0
30. Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik 808 569 726 418 793 461 67 043 9
01. Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år) 164 102 155 625 168 116 12 491 8
44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år) 5 000 5 000 5 039 39 1
45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag) 29 985 40 400 33 856 -6 544 -16
(46.) Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år) 0
(48.) Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag) 0
50. Lönegaranti (förslagsanslag) 33 341 24 000 30 000 6 000 25
51. Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år) 563 338 485 437 545 964 60 527 12
64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag) 12 803 15 956 10 486 -5 470 -34
(80.) Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag) 0
(82.) Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag) 0
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet 38 373 41 226 40 159 -1 067 -3
01. Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 10 404 10 999 10 959 -40 0
(02.) Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 0
03. Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år) 1 370 1 370 1 434 64 5
04. Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år) 2 113 2 123 2 213 90 4
05. Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 17 385 18 300 18 269 -31 0
31. Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år) 4 711 5 511 4 511 -1 000 -18
50. Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag) 823 823 673 -150 -18
51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag) 1 566 2 080 2 080 0
95. Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag) 0 20 20 0
50. Regionutveckling och strukturfondspolitik 566 305 591 373 479 526 -111 847 -19
43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 32 156 15 566 10 566 -5 000 -32
62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år) 3 273 3 223 2 023 -1 200 -37
(63.) Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år) 56 216 46 189 -46 189 -100
64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag) 474 660 526 395 466 937 -59 458 -11
60. Energipolitik 459 309 236 559 257 580 21 021 9
01. Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år) 1 998 2 284 5 175 2 891 127
20. Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år) 3 900 3 400 3 400 0
28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år) 700 500 500 0
40. Energistöd (förslagsanslag) 60 634 127 150 121 355 -5 795 -5
42. Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag) 100 125 150 25 20
43. Kyotomekanismerna (förslagsanslag) 7 029 5 300 2 000 -3 300 -62
44. Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag) 58 97 800 125 000 27 200 28
(50.) Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år) 50 0
(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år) 384 840 0
70. Integration 78 466 113 009 95 790 -17 219 -15
03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år) 961 661 661 0
30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag) 77 505 112 348 95 129 -17 219 -15
Sammanlagt 3 545 528 3 342 198 3 827 881 485 683 15
  Det totala antalet anställda 12 760 12 513 12 266