Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 32

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (ANM-koncernen) har som huvudsaklig uppgift att sörja för verksamhetsbetingelserna för innovationsverksamheten och företagen i Finland, arbets-, varu- och energimarknadens funktionsduglighet, arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och en balanserad regional utveckling i den globala ekonomin.

Enligt ANM-koncernens vision är Finland ett land med en hållbar ekonomisk utveckling, stabil produktivitetstillväxt och hög sysselsättning. Också i internationella konkurrenskrafts- och välfärdsjämförelser placerar sig Finland i världstoppen. Denna framgång grundar sig på spetskompetens, innovationer, företagsamhet, kreativitet, en aktiv arbetskraftspolitik, utveckling av arbetslivet, en fungerande varumarknad, en målmedveten energi- och klimatpolitik, regional livskraft och internationalism.

I regeringsprogrammet ingår flera strukturella reformer inom förvaltningsområdet: det görs en utvärdering av resultaten av forskningen och produktutvecklingen, bl.a. utifrån de utvärderingar och rekommendationer som redan har gjorts, stödsystemen förnyas och arbetskraftspolitikens strukturer och innehåll utvärderas i syfte att förbättra sysselsättningsåtgärdernas kvalitet, effektivitet och resultat. Dessutom görs det en utvärdering av hur väl förvaltningen av EU:s region- och strukturpolitik fungerar, och arbetsmetoderna förenklas.

Omvärlden

De internationella ekonomiska utsikterna är motsägelsefulla. Skillnaderna i den ekonomiska utvecklingen i Europa är stora och skuldkrisen reflekteras som osäkerhet på de ekonomiska utsikterna. Den ekonomiska tillväxten i Kina, Ryssland och Förenta staterna är skälig. De flesta av de exportländer som är viktigast för Finland antas undgå recession, även om tillväxten delvis retarderar. Finlands handelsbalans vände och visade ett underskott 2011.

År 2011 var de sysselsatta i Finland i genomsnitt 2 474 000 personer. År 2012 blir den ekonomiska tillväxten anspråkslös. För 2013 är prognosen endast litet bättre. Trots att den ekonomiska tillväxten förutspåtts vara mycket svag 2012 kan efterfrågan på arbetskraft ännu öka 2012, men gå ner något 2013. De ekonomiska utsikterna varierar branschvis. I fråga om servicen är konjunkturindikatorn för produktionen, omsättningsindikatorerna och förtroendet fortfarande rätt goda. Inom industrin och byggbranschen är läget svagare 2012, men även inom industrin är det stora skillnader mellan olika branscher. Inom den närmaste tiden är det framför allt servicesektorn som stöder sysselsättningen i Finland. Inom industrin och byggbranschen kan det ske en liten nedgång i sysselsättningen.

Bekämpningen av klimatuppvärmningen förutsätter att den ekonomiska utvecklingen globalt vänds i en miljövänligare riktning. Ekologisk produktion, ibruktagande av kolsnål energi och biobränslen samt investeringar i teknik kommer att vara snabbt växande delområden inom ekonomin under åren framöver. I den globalt sett hårdnande konkurrensen finns det i de rika naturresurserna i Finland och i den finländska kompetensen avsevärda nya möjligheter att producera mervärde och välfärd. De viktigaste möjligheterna baserar sig på en utveckling av bioekonomin, mineralekonomin och vattenhushållningen.

Samhälleliga effektmål

Arbets- och näringsministeriet genomför regeringens arbets- och näringspolitik tillsammans med enheterna inom förvaltningsområdet och i samarbete med övriga ministerier. ANM-koncernen bygger upp verksamhetsbetingelserna för det finländska arbets- och näringslivet. Koncernens viktigaste mål är att skapa hög sysselsättning på hållbar grund. För att nå detta mål främjar koncernen produktivitet, kompetens och internationell konkurrenskraft inom ekonomin och i regionerna.

Arbets- och näringsministeriet har ställt upp för sitt ansvarsområde följande mål för samhälleliga verkningar, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål för 2013:

– Ökad företagsverksamhet med högt mervärde.

– Minskad ungdoms- och långtidsarbetslöshet och ökad arbetslivskvalitet.

– Minskade strukturella hinder för konkurrens.

– Ökad självförsörjning av energi för Finland.

Konsekvenser för jämställdheten i anslutning till budgetpropositionen

Arbetsmarknadens indelning i kvinnliga och manliga yrken och branscher lindras genom bl.a. åtgärder som främjar sysselsättningen och företagsamheten. I syfte att förbättra utvärderingen av effekterna av servicen och förutsägbarheten i fråga om servicen (såsom arbetskraftspolitiska åtgärder) utbildar man personal för integrering av könsperspektivet. Vissa grupper av kvinnor, bl.a. invandrare och romer, är i en sämre arbetsmarknadsställning än männen i motsvarande grupper. Genom tjänster och utvecklingsåtgärder ska de rådande skillnaderna hanteras.

Av de arbetslösa arbetssökandena hos arbetsförmedlingen har 45 % varit kvinnor åren 2006—2011 (2011 var andelen 43 %). I fråga om arbetskraftspolitiska åtgärder 2011 var andelen kvinnor 44 % av dem som inlett arbetskraftsutbildning och hälften av de anställda i lönesubventionerat arbete. Andelen kvinnor var 45 % av dem som fått startpeng och 63 % av dem som inlett frivilliga studier med arbetslöshetsförmån.

I de speciallån som Finnvera Abp beviljar hör företagarlånet till kvinnor, som kan beviljas till ett sammanlagt värde av högst 35 000 euro per företag. Årligen har lån beviljats ca 21—25 miljoner euro. Lån kan vid behov kompletteras med startpeng. Kvinnligt företagande främjas även genom att systemet med vikarieservice för företagare utvecklas.

Främjandet av jämställdheten har varit en av de centrala principerna vid genomförandet av de europeiska programmen för strukturfonderna. Åren 2007—2010 var andelen jämställdhetsprojekt och jämställdhetsdominerade projekt 23 % av Europeiska socialfondens alla uppstartade projekt och 12 % av Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt. Utvecklingsprogrammet Främjande och integrering av jämställdhetsperspektivet (Valtava) är ett nationellt utvecklingsprogram för Europeiska socialfonden under programperioden 2007—2013. Programmet koordineras av arbets- och näringsministeriet.

Förbättring av produktiviteten

En ökad produktivitet inom den offentliga sektorn utgör en del av regeringens ekonomisk-politiska strategi enligt regeringsprogrammet. Det tidigare produktivitetsprogrammet för statsförvaltningen har ersatts med det nya effektivitets- och resultatprogrammet, där de mål som tidigare uppställts för ökad effektivitet i funktionerna i fråga om de ekonomiska helhetskonsekvenserna förblir oförändrade.

Huvudtitelns fullmakter enligt moment (mn euro)

  2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
32.20.40 Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — fullmakt för finansiering437,140427,140
32.20.43 Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt17,69215,014
32.20.47 Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)  
 — räntestödsfullmakt262,644260,000
32.20.82Lån för Finnvera Abp:s medelanskaffning (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt200,000200,000
32.20.83 Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt116,823126,823
32.30.45 Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt22,17824,678
32.30.51 Offentliga arbetskraftstjänster (reservationsanslag 2 år)  
 — fullmakt för upphandlingskontrakt92,30092,000
32.30.64 Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)  
 — fullmakt för upphandlingskontrakt4,0004,000
40. Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet   
 — fullmakt att godkänna lån (lån för skyddsupplag)8,4008,400
 — bevillningsfullmakt0,0340,034
32.50.63 Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)  
 — bevillningsfullmakt2,500-
32.50.64 EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007–2013 (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt322,995226,934
32.60.40 Energistöd (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt94,85044,850
32.60.43 Kyotomekanismerna (förslagsanslag)  
 — bevillningsfullmakt-0,200

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Förvaltning395 045358 066365 7917 7252
01.Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)52 20153 66754 6329652
02.Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)210 563206 179209 0952 9161
20.Civiltjänst (förslagsanslag)4 7535 5755 568-70
21.Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)3 7254 4264 7773518
29.Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)76 75778 19281 6923 5004
60.Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)37 00020200
66.Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)10 04010 00710 0070
(95.)Jordägarnas andel av gamla utmålsavgifter (förslagsanslag)60
20.Närings- och innovationspolitik1 199 4611 275 5471 795 574520 02741
01.Geologiska forskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)41 25640 09039 395-695-2
02.Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)87 42893 32791 334-1 993-2
(03.)Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
05.Mätteknikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)6 5625 8585 9781202
06.Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)47 96742 32239 204-3 118-7
07.Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)10 30710 31510 097-218-2
40.Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)450 570431 016428 070-2 946-1
41.Allmänt understöd till vissa sammanslutningar och organisationer för främjande av näringspolitiken (reservationsanslag 3 år)40 05240 47235 672-4 800-12
42.Utveckling av innovationskluster (reservationsanslag 3 år)5 1005 1005 1000
43.Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)20 84825 86119 185-6 676-26
(44.)Statsunderstöd för enskilda företags projektberedning i Ryssland (reservationsanslag 3 år)0
45.Företags beredning av forsknings- och utvecklingsprojekt (reservationsanslag 3 år)10 0006 0004 000-2 000-33
46.Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)16 00017 1002 900-14 200-83
47.Räntestöd till Finnvera Abp och ersättningar för Finnvera Abp:s förluster (förslagsanslag)35 46440 61155 28714 67636
48.Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)16 90715 80010 800-5 000-32
(50.)Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris (reservationsanslag 2 år)1 000-1 000-100
63.Betalningar som föranleds av skuldkonvertering (reservationsanslag 3 år)15 0000
80.Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)294 820400 000755 000355 00089
81.Lån till Finlands Exportkredit Ab för finansiering av inhemska fartygsleveranser (förslagsanslag)185 000185 0000
82.Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)10100
83.Lån för forsknings- och innovationsverksamhet (förslagsanslag)101 179100 665108 5427 8778
(86.)Kapitallån till Finlands Industriinvestering (reservationsanslag 3 år)0
30.Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik808 569726 418793 46167 0439
01.Arbets- och näringsbyråernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)164 102155 625168 11612 4918
44.Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)5 0005 0005 039391
45.Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt (förslagsanslag)29 98540 40033 856-6 544-16
(46.)Innovationsstöd för skeppsbyggnad (reservationsanslag 3 år)0
(48.)Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter (förslagsanslag)0
50.Lönegaranti (förslagsanslag)33 34124 00030 0006 00025
51.Offentlig arbetskraftsservice (reservationsanslag 2 år)563 338485 437545 96460 52712
64.Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)12 80315 95610 486-5 470-34
(80.)Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet (förslagsanslag)0
(82.)Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning (förslagsanslag)0
40.Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet38 37341 22640 159-1 067-3
01.Konkurrens- och konsumentverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)10 40410 99910 959-400
(02.)Konkurrensverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)0
03.Patent-och registerstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 3 år)1 3701 3701 434645
04.Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)2 1132 1232 213904
05.Säkerhets- och kemikalieverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)17 38518 30018 269-310
31.Ersättning för ordnandet av ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning (reservationsanslag 2 år)4 7115 5114 511-1 000-18
50.Statsunderstöd för konsumentorganisationer (fast anslag)823823673-150-18
51.Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)1 5662 0802 0800
95.Vissa rättegångskostnader och ersättningar (förslagsanslag)020200
50.Regionutveckling och strukturfondspolitik566 305591 373479 526-111 847-19
43.Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)32 15615 56610 566-5 000-32
62.Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)3 2733 2232 023-1 200-37
(63.)Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)56 21646 189-46 189-100
64.EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)474 660526 395466 937-59 458-11
60.Energipolitik459 309236 559257 58021 0219
01.Energimarknadsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)1 9982 2845 1752 891127
20.Främjande av energisparande och användning av förnybar energi samt energiinformation (reservationsanslag 3 år)3 9003 4003 4000
28.Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)7005005000
40.Energistöd (förslagsanslag)60 634127 150121 355-5 795-5
42.Statligt stöd för tryggande av elförsörjningen (förslagsanslag)1001251502520
43.Kyotomekanismerna (förslagsanslag)7 0295 3002 000-3 300-62
44.Produktionsstöd för förnybar energi (förslagsanslag)5897 800125 00027 20028
(50.)Energiekonomiska understöd till föreningar (reservationsanslag 3 år)500
(88.)Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)384 8400
70.Integration78 466113 00995 790-17 219-15
03.Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)9616616610
30.Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)77 505112 34895 129-17 219-15
Sammanlagt3 545 5283 342 1983 827 881485 68315
 Det totala antalet anställda12 76012 51312 266