Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2013

70. IntegrationPDF-versio

Förklaring:Verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010) stärks så att verkställigheten bättre täcker hela personkretsen i lagen, inklusive anställda, studerande och familjemedlemmar. Genomförandet av statens program för integrationsfrämjande som avses i lagen säkras och de mål och åtgärder för integrationen som tilldelats de olika förvaltningsområdena följs upp.

Genomslagskraften för lagen och statens program för integrationsfrämjande stärks genom att det skapas ett samordnat och tvärsektoriellt system för informationsstyrning som grundar sig på kompetenscentrummodellen. Till dess funktioner kopplas en tvärsektoriell uppföljning av integrationen, integrationsfrämjandet och de goda etniska relationerna, utvärdering av vilka effekterna är av lagen och de integrationsfrämjande åtgärderna och evaluering av kostnadseffektiviteten samt insamling och spridning av nationella och internationella forskningsrön och god praxis. Dessutom utvärderas de modeller för styrning och rådgivning för nyanlända invandrare som utvecklats med ESF-finansiering (stödstrukturprojektet ALPO 2008–2013).

Man utvärderar resultaten av projektet Delaktig i Finland, som avslutas år 2013. På basis av resultaten kan man dra slutsatser om integrationsutbildningens effektivitet och funktionalitet och om ändringsbehoven. För de nödvändiga ändringarna i systemet för integrationsutbildning bereds det propositioner.

Den information som fås genom systemet för uppföljning av integrationen, integrationsfrämjandet och de goda etniska relationerna samt vid tillsynen av lagen om främjande av integration och statens program för integrationsfrämjande införs i en redogörelse över invandringen som regeringen ska överlåta till riksdagen 2013.

Samarbetet mellan staten och kommunerna intensifieras i syfte att förkorta de långa väntetiderna för dem som fått internationellt skydd vid anvisande av dem till kommunerna . I samarbetet innefattas bl.a. en plan att höja de kalkylerade ersättningar som betalas för dem som får internationellt skydd, informationsstyrning om integrationsfrämjande för dem som arbetar i den kommunala basservicen och annan service på lokal nivå. Dessutom innefattas även riksomfattande produktion av vissa integrationsfrämjande tjänster i samarbetet. Avsiktsförklaringen mellan staten och kommunerna i huvudstadsregionen om främjande av invandrarnas integration och sysselsättning fortgår.

Flyktingar som fått uppehållstillstånd och som omfattas av integration

  2011 2012 2013
       
— Asylsökande som beviljats uppehållstillstånd 1 542 1 500 1 500
     — varav minderåriga som fått uppehållstillstånd 115 150 150
— Familjeåterföreningar 608 600 600
— Kvotflyktingar 742 750 750
Flyktingar sammanlagt 2 892 2 850 2 850
Flyktingar som omfattas av den kommunala, kalkylerade ersättningen 1) 7 138 9 289 9 403
Inkvarteringsplatser i familjegrupphem sammanlagt 144 144 144

1) Antalet personer som omfattas av ersättningarna uppskattas på grundval av det antal som anlänt till landet under de tre föregående åren samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

03. Främjande av invandrares integration och sysselsättning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 661 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av att invandrare ges basinformation om det finländska samhället enligt 7 § i lagen om främjande av integration

2) för förebyggande av rasism och etnisk diskriminering och för information, utbildning och uppföljning som syftar till att motverka rasism och etnisk diskriminering, för åtgärder som främjar växelverkan mellan olika befolkningsgrupper samt för understöd till organisationer

3) för stödjande av projekt som genomförs av invandrarorganisationer

4) för genomförande av integrationsfrämjande projekt, för nationell medfinansiering av integrationsfrämjande projekt som finansieras av EU samt för information som främjar integration

5) för s.k. uppsökande arbete och rådgivningsarbete i syfte att identifiera offer för människohandel

6) till betalning av olycksfallsersättningar och gruppansvarsförsäkringar för personer som deltar i frivilliga studier enligt 22 § i lagen om främjande av integration eller i andra integrationsfrämjande åtgärder om vilka överenskommits specificerat samt till betalning av de skötselkostnader som Statskontoret tar ut för dem.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Enligt lagen om främjande av integration ska alla invandrare ges basinformation om det finländska samhället i samband med att uppehållstillstånd meddelas eller senast i samband med registrering hos magistraten. Basinformationsmaterial har i utvecklingsskedet producerats med ESF-finansiering (stödstrukturprojektet ALPO 2008–2013).

Man följer med resultaten av projektet Delaktig i Finland, som avslutas år 2013. På basis av resultaten kan man dra slutsatser om integrationsutbildningens effektivitet och funktionalitet och om ändringsbehoven samt bereda propositioner om de ändringar som behövs i integrationsutbildningsystemet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Förebyggande av rasism och etnisk diskriminering samt uppföljning och utbildning i samband därmed 161 000
Integrationsfrämjande åtgärder 500 000
Sammanlagt 661 000

2013 budget 661 000
2012 budget 661 000
2011 bokslut 961 000

30. Statlig ersättning till kommunerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 95 129 000 euro.

På de grunder som fastställs i lagen om främjande av integration (1386/2010) och i statsrådets förordning (1393/2011) får anslaget användas

1) i fråga om personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration, till sådana kostnader för kalkylerad ersättning i samband med anvisande till en kommun, vägledning, rådgivning och ordnande av annan integrationsfrämjande verksamhet

2) till kostnader som kommunen föranleds av integrationsstöd och utkomststöd, tolkservice, ersättande av specialkostnader och stödjande av återflyttning samt till betalning av hyror under tiden i samband med att flyktingar väntar på att flytta till kommunen

3) till ersättning för kostnader som kommunen orsakas av placeringen av en minderårig asylsökande som fått uppehållstillstånd i ett familjegrupphem eller någon annan bostadsenhet och för familjevård, stödtjänster för boende och andra åtgärder som kan jämställas med barnskyddstjänster till dess att den unga personen fyller 21 år, samt till betalning av arvode till den företrädare som tingsrätten anvisat den minderåriga

4) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av integrationsstöd och utkomststöd till återflyttare från det tidigare Sovjetunionen samt för kostnaderna för social- och hälsovård som ges dem, samt till kostnader förorsakade av vård av och omsorg om personer som deltog som frivilliga i Finlands krig

5) till ersättning för kostnader som kommunerna orsakas av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster för personer som fallit offer för människohandel och som placerats i eller bor i kommunen

6) till kostnader för den inledande kartläggningen enligt 9 § i lagen om främjande av integration (1386/2010).

Flyktingkvoten för 2013 är 750 personer.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter. Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I lagen om främjande av integration ingår en inledande kartläggning som kommunen eller arbets- och näringsbyrån ska ordna för varje invandrare. För inledande kartläggning betalas till kommunen en kalkylerad ersättning på 700 euro. Den inledande kartläggningen beräknas utföras för 2 000 personer. Under den första tid som lagen om främjande av integration varit i kraft har kommunerna utfört färre inledande kartläggningar än vad det beräknade behovet är. Informationen om den inledande kartläggningen och andra åtgärder som främjar integration effektiviseras särskilt i fråga om personer som är utanför arbetsmarknaden.

Personer som har beviljats uppehållstillstånd på basis av 48 § eller 47 § 1 mom.1 punkten i utlänningslagen omfattas av den ersättning som hänför sig till återflyttare. Ersättningarna betalas till kommunerna i efterskott.

Det antal personer som omfattas av ersättning som betalas för personer som definieras i 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om främjande av integration uppskattas på grundval av antalet kvotflyktingar som anlänt till landet under de tre föregående åren, antalet asylsökande som fått uppehållstillstånd och antalet personer som anlänt till landet genom familjeåterförening, samt på grundval av uppskattningen för budgetåret.

På motsvarande sätt som i fråga om flyktingar kan ersättning betalas för personer som fallit offer för människohandel som beviljats kontinuerligt uppehållstillstånd och som bor i kommunen. Kommunerna har möjlighet att hos närings-, trafik- och miljöcentralen ansöka om ersättning för tillhandahållande av andra tjänster till följd av en persons ställning som offer för människohandel när personen i fråga bor i kommunen.

I enlighet med 45 § i lagen om främjande av integration betalas kalkylerad ersättning för vägledning, rådgivning och annat ordnande av verksamhet som stöder integration till kommunen för tre år räknat från det då hemkommunsuppgiften första gången registrerats.

För kvotflyktingar betalas det för fyra år.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kostnader för återflyttare  
— Utkomststöd 6 mån. 1 120 000
— Utkomststöd 5 år 1 620 000
— Specialkostnader 1 120 000
— Frändeveteraner 1 200 000
Kostnader för återflyttare sammanlagt 5 060 000
   
Kalkylerade ersättningar för flyktingar (9 378 personer 0—6 år 6 845 €, övriga 2 300 €) 30 093 000
Övriga ersättningar till kommunerna för flyktingar 58 576 000
— Utkomststöd (2 141 €/år/person) 18 520 000
— Specialkostnader (1 854 €/år/person) 11 610 000
— Tolkservice (1 168 €/år/person) 8 830 000
— Ersättningar för omsorg om minderåriga (6 954 €/år/person) 19 616 000
Ersättningar för flyktingar sammanlagt 88 669 000
   
Kostnader för inledande kartläggning sammanlagt 1 400 000
— kalkylerad ersättning (700 €/år/person)  
Sammanlagt 95 129 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inledande kartläggningar 1 400
Övriga ersättningar till kommunen -11 533
Kalkylerade ersättningar -7 086
Sammanlagt -17 219

2013 budget 95 129 000
2012 budget 112 348 000
2011 bokslut 77 504 928