Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              43. Landskapsutvecklingspengar
              62. Utveckling av landsbygden
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2013

50. Regionutveckling och strukturfondspolitikPDF-versio

Förklaring:Regionutvecklingsverksamheten styrs förutom av lagen om utveckling av regionerna (1651/2009) också av de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt, de regionstrategier som preciserar utvecklingsmålen och som ministerierna fastställt och de landskapsprogram inklusive genomförandeplaner som landskapsförbunden har berett. Dessa nationella mål stöds av den strukturfondsstrategi som fastställts för genomförande av EU:s strukturfondsprogram för åren 2007—2013.

Regionutvecklingsstrategierna inom de olika förvaltningsområdena och inriktningen av anslagen i statsbudgeten stärker på ett verkningsfullt sätt regionpolitikens strategiska roll i beslutsfattandet vid statsrådet och inom de olika förvaltningsområdena.

Finansieringen av regionutvecklingen och genomförandet av åtgärder inom centralförvaltningen följs upp och utvärderas av en tväradministrativ regionutvecklingsdelegation som statsrådet tillsatt. Den största delen av regionutvecklingsåtgärderna kanaliseras via närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Regionförvaltningsverkens verksamhet är central med tanke på tryggandet av tillgången till och utvecklandet av kommunala tjänster.

Av landskapsprogrammet och dess årliga genomförandeplan framgår regionutvecklingsmålen och åtgärderna för att nå dessa mål. Dessa handlingar knyter samman regionutvecklingsverksamheten inom de olika sektorerna vid NTM-centralerna och regionförvaltningsverken. Landskapsprogrammets tyngd som samlande program stärks. De statliga regionförvaltningsmyndigheterna bereder i samarbete med landskapsförbunden förslag till strategiska resultatavtalshandlingar. I de resultatförhandlingar som förs om dessa med centralförvaltningen deltar också landskapsförbunden.

Det programbaserade regionutvecklingsarbetet fortgår. De regionala utvecklingsåtgärderna sammanställs i nationella program och integreras även med EU-delfinansierade program. De drastiska förändringar som recessionen medfört i näringslivet och sysselsättningen i vissa regioner åtgärdas med hjälp av den reservering av medel för strukturomvandling som ingår i olika anslag.

Nationell regionutveckling

Kompetenscenterprogrammet är ett nationellt specialprogram som genomförs med statligt stöd 2013. Programmet syftar till att förbättra förutsättningarna för etablering och utveckling av internationellt konkurrenskraftig företags- och forskningsverksamhet med hög kompetensnivå. Kompetenscentrumprogrammet för 2007–2013 avslutas vid utgången av 2013.

De nationella särskilda politikprogrammen stadspolitik, landsbygdspolitik och skärgårdspolitik fortgår. Stadspolitiken, skärgårdspolitiken, som grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), och landsbygdspolitiken styrs genom stadspolitiska, landsbygdspolitiska och skärgårdspolitiska åtgärdsprogram, som grundar sig på de nationella utvecklingsmål för regionerna som statsrådet fastställt. Metropolpolitiken fortgår som en specialåtgärd.

Nätverksbyggande såväl regionalt som nationellt och internationellt har vid sidan av den traditionella regionala eller sektorvisa politiken blivit ett nytt sätt att samarbeta. Nätverksbyggandet syns t.ex. i projekt som överskrider landskapsgränserna och i användningen av resurser. Som arbetsredskap för nätverkspolitiken fungerar bl.a. kompetenscentrumprogrammet.

Strukturfondspolitik

Det allmänna målet med den nationella strukturfondsstrategin för 2007–2013 är att stärka både den nationella och den regionala konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden. Målen eftersträvas bl.a. genom att stödja sådana åtgärder med hjälp av vilka man på nationell och regional nivå framgångsrikt kan svara mot den hårdnande nationella och internationella konkurrensen, förutse och flexibelt reagera på förändringar i världsekonomin, skapa lockande företags-, kompetens-, arbets- och boendemiljöer samt jämna ut skillnaderna i regionernas utvecklingsnivåer. I strategin beaktas de strategiska riktlinjerna för kohesionspolitiken som godkänts i Europeiska rådet, erfarenheter och god praxis från tidigare programperioder samt utmaningarna i omvärlden.

Strukturfondsstrategin genomförs med hjälp av åtgärdsprogram som samtidigt är centrala medel för genomförandet av regionalpolitik, företagspolitik och sysselsättningspolitik. År 2013 genomförs det inom det fasta Finland fem EU-delfinansierade program för regional konkurrenskraft och sysselsättning, nio EU-program för regionalt samarbete och tre program som finansieras med medel ur Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI). Syftet med programmen är att skapa mervärde för den nationella region-, närings- och sysselsättningspolitiken. Programmen är planerade så att de är i nära förbindelse med det nationella genomförandet av Lissabonstrategin. Under de sista åren av programperioden genomför de målen för Europa 2020-strategin.

Året 2013 är det sista egentliga året för genomförande av programperioden 2007–2013, då programperiodens sista årsramar fördelas och fullt genomförande av programmen säkras.

I samband med beredningen av budgeten ställer arbets- och näringsministeriet för resultatområdet regionutveckling och strukturfondspolitik i samarbete med koncernens övriga resultatområden preliminärt upp följande mål för samhälleliga verkningar för 2013, härledda ur riktlinjerna för koncernstrategins mål och resultatområdets övriga strategier:

  2009
utfall
2010
uppskattning
2011
uppskattning
2012
mål
2013
mål
           
Regionernas internationella konkurrenskraft förbättras          
— Hela Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 113,0 116,0 116,0 116,0 116,0
— Södra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 126,2 127,3 126,8 126,6 126,9
— Västra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 102,7 112,0 112,6 112,4 111,8
— Östra Finland: BNP/invånare (index, EU=100) 89,8 94,5 95,0 95,4 95,4
— Norra Finland:BNP/invånare (index, EU=100) 103,3 99,0 99,2 99,4 99,3
Skillnaderna mellan regionernas utvecklingsnivåer minskar          
— Landskapens BNP/invånare standardavvikelse (indextal) 12,9 14,4 14,5 14,4 14,2
En regionstruktur med många centrum som grundar sig på starka landskap stärker både stadsregionernas och landsbygdens livskraft          
Utarbetade eller uppdaterade byaplaner       2 000 2 000

Huvudmålen för programperioden 2007—2013 för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden

  2007—2011
utfall
2007—2013
mål
     
Personer som börjat arbeta inom sysselsättnings- och utbildningsåtgärder (ESF) 311 687 450 000
Nya företag (ERUF och ESF) 13 464 13 440
Nya arbetsplatser (ERUF och ESF) 35 967 50 230
Nya FoU-arbetsplatser 1 625 2 240
Projekt enligt Lissabonstrategin (%) 85 81

Man bereder sig att, inom ramen för EU-lagstiftningen, i behövlig utsträckning använda strukturfondsprogrammens finansiering för behov som uppkommer i anslutning till plötsliga omstruktureringar.

Inkomsterna från EU för programperioden 2007—2013 budgeteras under moment 12.32.50.

43. Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 566 000 euro.

Med anslaget avses sådana landskapsutvecklingspengar som avses i 2 § 4 punkten i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009).

Anslaget får användas

1) för utvecklingsprojekt som avser regionutveckling och främjande av det näringspolitiska samarbetet mellan kommunerna i regionen

2) för anskaffning, ombyggnad eller förbättring av anläggningstillgångar i syfte att utveckla basstrukturen

3) för tidsbundna specialprogram enligt 24 § i regionutvecklingslagen (1651/2009)

4) för regionutvecklingsprogram och regionutvecklingsprojekt som gäller fler än en region eller som är nationellt viktiga

5) för rekrytering av personal, motsvarande högst 14 årsverken, som behövs för genomförande av de program och projekt som finansieras med landskapsutvecklingspengar

6) till betalning av kostnader för lokaler och andra kostnader som föranleds av rekryteringen av personal.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget riktas särskilt till regionala satsningar på kompetens.

Kompetenscentrumprogrammet fokuserar på utvecklingen av de 13 kompetenskluster och 22 kunskapscenter som utsetts för programmet. Programmets mål är att stödja specialisering av och arbetsfördelning och samarbete mellan regionerna i syfte att skapa konkurrenskraftiga kompetenscentrum. Programmet främjar regionernas beredskap att utnyttja den forsknings- och utvecklingsfinansiering som konkurrensutsätts nationellt och internationellt. Bland åtgärderna framhävs tillväxt och internationalisering vid spetskompetensbaserade företag. Genom verksamheten förbättras dessutom företagens affärskompetens och användarorientering samt samarbetet mellan de olika kompetensområdena.

I genomsnitt 7 300 företag har varje år deltagit i åtgärderna och i de projekt som startats inom ramen för programmet. Den totala volymen av de projekt som genomfördes fram till år 2011 inom ramen för programmet var 194 miljoner euro. Projekten har bidragit till att skapa 2 289 nya arbetstillfällen och 383 nya företag under åren 2007—2011.

Landskapsutvecklingspengarna fördelas utifrån kompentenscentrens verksamhetsplaner till landskapsförbunden, som sedan använder dem för grundläggande finansiering av kompetenscentrum.

Kvantitativa mål för kompetenscentrumprogrammet

  2007—2011
utfall
2013
mål
     
Andelen finansiering av gemensamma projekt, % 37 50
Andelen konkurrensutsatt finansiering, % 29 40
Andelen internationellt konkurrensutsatt finansiering, % 8 10
Företag som årligen deltar i genomförandet (bruttomedeltal) 7 300 8 000

Målet för stadspolitiken är starka och socialt enhetliga städer som har global konkurrenskraft. Avtalsgrundad stadspolitik genomförs i enlighet med regeringsprogrammet och det stadspolitiska åtgärdsprogrammet. Staten, universiteten, yrkeshögskolorna, de urbana regionerna och näringsutvecklingsbolag kommer överens om regionens utvecklingsåtgärder på lång sikt. Intentions- och tillväxtavtalspolitik förs i de stora stadscentren i hela landet. Genom avtalen främjas stadsregionernas långsiktiga utveckling, stärks deras internationella dragningskraft, främjas näringslivets modernisering och tillväxt samt stadsregionens funktion och fungerande vardag. Metropolpolitiken fortlöper enligt de riktlinjer som delegationen för metropolpolitik dragit upp. Genom skärgårdspolitiken genomförs de åtgärder för utveckling av skärgården som definierats i lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och i det nationella skärgårdspolitiska åtgärdsprogrammet. Genom åtgärderna eftersträvar man att utnyttja landets vidsträckta skärgårds-, vattendrags-, havs- och strandresurser och att utjämna de olägenheter som den av skärgård, vattendrag och hav sönderbrutna strukturen orsakar. Åtgärdsprogrammets regionalt mindre del gäller de skärgårdskommuner och skärgårdsdelkommuner som utsetts enligt lagen om främjande av utvecklingen av skärgården och den större delen gäller i princip landets alla kommuner i landets alla landskap.

En del av anslaget knyts inte till de särskilda programmen, utan lämnas utanför för att kunna disponeras av de berörda landskapsförbunden och ministerierna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Kompetenscentrumprogrammet 7 000 000
Obundna medel 3 566 000
Sammanlagt 10 566 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av av en post av engångsnatur -2 000
Utgiftsbesparing, näringsstöden -3 000
Sammanlagt -5 000

2013 budget 10 566 000
2012 budget 15 566 000
2011 bokslut 32 156 000

62. Utveckling av landsbygden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 023 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för genomförande av rikstäckande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden i den utsträckning som anges i 6 § 3 mom. i lagen om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1652/2009) och i 16 § i statsrådets förordning om finansiering av vissa program och projekt inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (1695/2009), inklusive de konsumtionsutgifter som ingår i projekten

2) till betalning av utgifter som föranleds av landsbygdspolitikens samarbetsgrupp enligt lagen om utveckling av regionerna (1651/2009)

3) i anslutning till genomförandet av offentligrättsliga samfunds projekt, till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 20 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter

4) riksomfattande utveckling av byaverksamheten i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Med anslaget finansieras riksomfattande utvecklings- och forskningsverksamhet för landsbygden, särskilt skapandet av omfattande nätverk. Med anslaget stöds även genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska åtgärdsprogrammet och det femte landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, som gäller perioden 2009—2013. Anslaget används också till att delfinansiera tidsbundna landsbygdsprofessurer.

Anslaget används till Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens omkostnader och tema- och arbetsgruppsarbete, till särskilda utredningar och utvecklingsprojekt enligt de behov som Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen definierat samt till stöd för byaverksamheten.

Arbetet i samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken, i samarbetsgruppens sekretariat samt i tema- och arbetsgrupperna utförs som tjänsteuppdrag till den del arbetet utförs i ministerierna. Övriga utgifter som föranleds av samarbetsgruppens verksamhet betalas av detta anslag.

Avsikten är att 850 000 euro av anslaget ska anvisas för riksomfattande utveckling av byaverksamheten. Syftet med statsbidrag för byaverksamhet är att stabilisera den finansiella basen och säkerställa att det nödvändiga utvecklingsarbetet fortgår.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt (omfattar statsbidrag för byaverksamhet 850 000 euro) 1 823 000
Samarbetsgruppen för landsbygdspolitiken 200 000
Sammanlagt 2 023 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av av en post av engångsnatur -200
Utgiftsbesparing -1 000
Sammanlagt -1 200

2013 budget 2 023 000
2012 budget 3 223 000
2011 bokslut 3 273 000

(63.) Kajanalands utvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Anslaget föreslås bli struket ur budgeten eftersom förvaltningsförsöket i Kajanaland upphört.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övriga ändringar (Överföringen för träförsörjningen i Kajanaland) -240
Överföring till moment 35.10.61 -692
Överföring till moment 32.30.44 -39
Överföring till moment 31.30.63 -668
Överföring till moment 31.10.20 -14 723
Överföring till moment 31.01.29 -3 239
Överföring till moment 30.60.45 -202
Överföring till moment 30.50.31 -121
Ytterligare besparingar inom ANM:s förvaltningsområde -20 400
Sysselsättningsförsöket i Paltamo -3 269
Minskad utbetalning av tilläggsfullmakter -600
Bortfall av av en post av engångsnatur -1 996
Sammanlagt -46 189

2012 II tilläggsb. 2 470 000
2012 budget 46 189 000
2011 bokslut 56 216 000

64. EU:s strukturfonders medfinansiering och statlig medfinansiering i EU:s strukturfondsprogram och målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) under programperioden 2007—2013 (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 466 937 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga medfinansieringen och EU-medfinansieringen av projekt med anknytning till åtgärdsprogram som förverkligar målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning och som finansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden under EU:s programperiod 2007—2013 samt till betalning av den statliga medfinansieringen av projekt med anknytning till målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och delområdet Gränsöverskridande samarbete inom målprogrammet Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC)

2) till betalning av EU-medfinansieringen och den statliga medfinansieringen av projekt som genomför ESF-programmet för Fastlandsfinland under EU:s programperiod 2007—2013

3) till betalning av tekniskt bistånd i anslutning till de ovan nämnda programmen och av de konsumtionsutgifter som är nödvändiga med tanke på genomförandet av programmen

4) för rekrytering av den personal motsvarande högst 94 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska regionala utvecklingsfonden delfinansierar

5) för rekrytering av den personal motsvarande högst 350 årsverken som behövs för genomförande av de program som Europeiska socialfonden delfinansierar

6) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2000—2006 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999

7) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser i fråga om program inom EU:s programperiod 2007—2013 och till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 98—102 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

År 2013 får nya beslut om beviljande av medel fattas till ett belopp av sammanlagt 226 934 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2012 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas ännu år 2013.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.39.10.

Förklaring:Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 117 426 000 euro EU:s strukturfonders medfinansiering och 109 508 000 euro statlig medfinansiering. Av bevillningsfullmakten är sammanlagt 243 052 000 euro avsett att användas för utbetalning av EU:s strukturfonders medfinansiering och 223 885 000 euro för utbetalning av den statliga medfinansieringen.

Av bevillningsfullmakten för 2013 bedöms ett belopp på sammanlagt 15 000 000 euro bli förnyat år 2014. Den bevillningsfullmakt som reserverats för strukturfondsprogram under perioden 2007—2013 bör primärt bindas i sin helhet fram till utgången av 2013 för att säkerställa att programmen kan genomföras fullt ut. För ett flerårigt projekt sker bindningen av bevillningsfullmakten för strukturfondsprogrammen i regel för ett år. så att flera projekt kan finansieras samtidigt och därmed säkra att programmedlen används fullt ut.

Vid användningen av finansieringen tillämpas de nationella bestämmelser och EU-bestämmelser som är tillämpliga inom verksamhet som finansieras av respektive förvaltningsområde, och finansieringen inriktas inom ramarna för de nämnda bestämmelserna och strukturfondsprogrammen inom varje förvaltningsområde på det sätt som ministeriet i fråga bestämmer. Rätten till stöd för kostnader som uppkommer ska dessutom vara granskad på förhand enligt de nationella bestämmelserna och EU:s bestämmelser, med undantag för betalningen av de arbetskraftspolitiska kostnaderna för överföringsutgifternas del.

Beslut om tekniskt bistånd fattas inom ramen för det förfarande som föreskrivs i EU:s strukturfondsbestämmelser och de nationella strukturfondsbestämmelserna.

Finansieringen av strukturfondsprogrammen riktas på det sätt som konjunkturläget förutsätter till åtgärder som snabbt skapar företagsamhet, ny affärsverksamhet och nya arbetsplatser samt till sysselsättnings- och utbildningsåtgärder. Vid användningen av strukturfondsmedlen framhålls dessutom deras näringspolitiska verkningar och tillväxt- och sysselsättningsaspekt samt utvecklingen av regionernas regionstruktur och verksamhetsförutsättningar på ett hållbart sätt.

Utgifter som användningen av bevillningsfullmakten föranleder, Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering och statlig medfinansiering sammanlagt (mn euro)

  2013 2014 2015 2016 Sammanlagt
fr.o.m.
2013
           
Förbindelser år 2011 256,541 38,744 - - 295,285
Förbindelser år 2012 165,473 211,941 181,664 - 559,078
Förbindelser år 2013 44,923 101,076 80,935 - 226,934
Sammanlagt 466,937 351,761 262,599 - 1 081,297

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s medfinansiering (mn euro)

Program Programperioden
2007—2013
som
fullmakt
Budgeterat
utan fullmakt
år 2012
budget
Bevillningsfullmakt
år 2013
Budgeterat
anslag
år 2012
budget
Anslag
år 2013
           
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)          
Östra Finland 365,564 34,108 15,526 55,422 43,480
Norra Finland 311,273 36,567 30,150 59,418 53,955
Södra Finland 138,063 16,219 13,373 26,354 23,932
Västra Finland 159,376 18,723 15,435 30,422 27,624
Sammanlagt 974,276 105,617 74,484 171,616 148,991
— varav programreserv 48,714 10,947 3,724    
           
Europeiska socialfonden (ESF)          
Fasta Finland          
Riksomfattande del 217,826 25,230 30,184 40,995 49,704
Regional del 397,613 37,339 12,758 60,674 44,357
   Östra Finland 179,787 12,110 - 19,678 13,739
   Norra Finland 69,106 8,004 4,047 13,006 9,713
   Södra Finland 69,032 7,995 4,044 12,992 9,704
   Västra Finland 79,688 9,230 4,667 14,998 11,201
Sammanlagt 615,439 62,569 42,942 101,669 94,061
— varav programreserv 30,772 6,860 2,028    
ERUF och ESF sammanlagt 1 589,715 168,186 117,426 273,285 243,052

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget i olika program, statlig medfinansiering som motsvarar Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-programmen sammanlagt (mn euro)

Program Programperioden
2007—2013
som
fullmakt
Budgeterat
utan fullmakt
år 2012
budget
Bevillningsfullmakt
år 2013
Budgeterat
anslag
år 2012
budget
Anslag
år 2013
           
ERUF          
Östra Finland 305,612 31,647 27,869 52,241 50,689
Norra Finland 238,435 23,764 17,718 39,228 35,486
Södra Finland 135,544 13,509 8,056 22,300 18,139
Västra Finland 162,656 16,211 10,469 26,760 22,575
Mål 3 37,929 0,716 1,400 1,000 4,214
ENPI CBC 36,800 8,784 1,616 12,243 4,348
Sammanlagt 916,976 94,631 67,128 153,772 135,451
— varav programreserv 45,849 10,583 4,089    
           
ESF          
Fasta Finland          
Riksomfattande del 245,054 24,375 26,247 40,235 45,473
Regional del 353,980 35,803 16,133 59,103 42,961
   Östra Finland 134,840 13,953 8,481 23,034 18,802
   Norra Finland 51,830 5,209 1,605 8,599 5,500
   Södra Finland 77,661 7,725 2,806 12,751 8,660
   Västra Finland 89,649 8,916 3,241 14,719 9,999
Sammanlagt 599,034 60,178 42,380 99,338 88,434
— varav programreserv 29,952 4,111 2,851    
ERUF och ESF sammanlagt 1 516,010 154,809 109,508 253,110 223,885

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), EU:s och statlig medfinansiering samt statlig medfinansiering i ENPI CBC-program (mn euro)1)

  Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland Mål 3
ENPI CBC
Sammanlagt
               
UKM 2,566 9,536 1,114 2,704 - - 15,920
JSM - - - - - - -
KM - - - 0,676 - - 0,676
ANM 33,363 29,849 16,532 18,026 1,400 1,616 100,786
SHM - 0,415 - - - - 0,415
MM 0,734 1,658 0,929 1,127 - - 4,448
Sammanlagt 36,663 41,458 18,575 22,533 1,400 1,616 122,245

1) Inbegriper inte tekniskt bistånd eller programreserver.

Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten enligt förvaltningsområde, Europeiska socialfonden (ESR), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

  Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland Riksomfattande del Sammanlagt
             
UKM 2,350 2,085 2,264 2,315 16,161 25,175
ANM 3,555 3,182 4,011 5,004 27,516 43,268
SHM 0,120 0,080 0,194 0,149 3,183 3,726
Sammanlagt 6,025 5,347 6,469 7,468 46,860 72,169

Avsikten är att en del av finansieringen av strukturfondsprogrammen ska användas inom områden med plötsliga strukturomvandlingar. Beloppet av programreserven ska vara minst 5 % av finansieringen av varje strukturfondsprogram. Syftet är att underlätta samarbetet mellan olika landskap, deras företag och andra aktörer samt att stödja regionernas möjligheter att under finansåret fördela finansieringen av programmen så att den svarar mot eventuellt snabbt föränderliga behov.

Fördelningen av programreserven, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

  Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland Nationell
ESF
Sammanlagt
             
ERUF 2,554 2,638 6,6771) 1,440 - 13,309
ESF 0,573 0,305 0,381 0,440 3,180 4,879
Sammanlagt 3,127 2,943 7,058 1,880 3,180 18,188

1) Inbegriper TL 5 reservering över landskapsgränserna 5,496.

Fördelningen av tekniskt bistånd, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), EU:s och statlig medfinansiering (mn euro)

  Östra Finland Norra Finland Södra Finland Västra Finland Nationell
ESF
Sammanlagt
             
ERUF 4,178 3,772 1,673 1,931 - 11,554
ESF 1,883 - - - 6,391 8,274
Sammanlagt 6,061 3,772 1,673 1,931 6,391 19,828

Huvudmål för åtgärdsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning som delfinansieras med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden för programperioden 2007—2013

Mål Nya företag Nya arbetsplatser Nya
FoU-arbetsplatser
Projekt enligt Lissabonstrategin (%)
         
Östra Finland 2 020 13 230 800 86
Norra Finland 1 500 11 000 1 000 76
Södra Finland 920 4 200 290 82
Västra Finland 2 000 9 800 150 80
Sammanlagt 6 440 38 230 2 240 81

Huvudmål för ESF-åtgärdsprogrammet för Fastlandsfinland som delfinansieras med medel ur Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013

Mål Personer som börjat i
sysselsättnings- och
utbildningsåtgärder
Nya
företag
Nya
arbetsplatser
       
Fasta Finland 450 000 7 000 12 000

I programmen för målet Europeiskt territoriellt samarbete (mål 3) och program inom ramen för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI CBC) stöds integreringen av gränsområden och större samarbetsområden samt tillkomsten av omfattande nätverk. Genom att öka samarbetet och främja utbytet av erfarenheter och spridningen av god praxis inverkar målet Europeiskt territoriellt samarbete och programmen Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (ENPI CBC) på konkurrenskraften och den ekonomiska utvecklingen inom regionerna, särskilt inom gränsområdena, och får gränsområdenas arbetsmarknad och den gränsöverskridande arbetsmarknaden att fungera bättre. Programmen genomförs i samarbete med ett flertal andra länder. EU-medlen för dessa program ingår inte i statsbudgeten.

Inkomsterna har antecknats under moment 12.32.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing -13 500
Specificering av utbetalningarna -45 958
Sammanlagt -59 458

2013 budget 466 937 000
2012 II tilläggsb.
2012 budget 526 395 000
2011 bokslut 474 660 446