Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader
              02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader
              20. Civiltjänst
              21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
              60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer
         20. (32.20, delvis och 32.30, delvis) Närings- och innovationspolitik
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagssamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.20, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och utvecklingen av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:

Verksamhetens resultat

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Produktion och kvalitetsledning    
Arbets- och näringsministeriet    
Regeringspropositioner (st.)143116
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%)70> 80> 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%)0,900
Statsrådsförordningar (st.)332530
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%)1,5< 1,0< 1,0
Publikationer (st.)152130120
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia    
Vitsord i responsen på utbildningen (1—10)7,9> 8,3> 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet2 8982 5002 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

 20111)
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
 1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.1 000
euro
årsv.
       
Koncernstyrning och strategiska projekt3 78241,63 80029,04 00028,0
Sysselsättning och företagsamhet4 53871,35 50091,05 30087,0
Arbetsliv och arbetsmarknad5 07560,35 00058,05 00057,0
Näring och innovationer5 39969,15 40069,05 30065,0
Energi4 38546,74 40047,04 40046,0
Utveckling av regionerna4 23871,64 40077,04 20074,0
Information2 06033,86 20095,06 00090,0
Gemensamma22 869171,117 00792,018 42086,0
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå5045,86507,06507,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia1 37618,01 31018,01 36218,0
Sammanlagt 54 226589,353 66758354 632558

1) Organsiationsändring 1.9.2011

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Arbets- och näringsministeriet    
Utvecklingen av årsverken 571,3565540
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv. 9,6< 7,9< 7,9
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.3< 3< 3
— index för arbetstillfredsställelse (1—5)3,38-> 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Försöks- och utredningsverksamhet 2 200 000
Strategiska projekt2 100 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader1 362 000
Övriga omkostnader48 970 000
Sammanlagt 54 632 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 63 47862 76763 832
Bruttoinkomster 9 2529 1009 200
Nettoutgifter 54 22653 66754 632
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år10 348  
— överförts till följande år8 323  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-285
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-400
Grön ekonomi (regeringsprogr.)500
Lönejusteringar1 568
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-100
Övrig förändring183
Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.0162
Regeringens utgiftsbesparing-500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03)-62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-4
Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet)6
Sammanlagt965

2013 budget54 632 000
2012 II tilläggsb.1 008 000
2012 budget53 667 000
2011 bokslut52 201 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning

2) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

3) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

Effektivitet

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Regionernas livskraft    
— sysselsättningsgraden (%, minst)68,669,070,0
— arbetslöshetsgraden (%, högst)7,97,96,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst)4,74,64,4
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%)-64,164,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%)-8787
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år) -750 000700 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha)3,45< 5
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha)47,746< 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha)2 9602 9782 993
    
Näringslivets framgångsfaktorer    
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) 312829
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5)3,973,973,9
    
Befolkningens välbefinnande    
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst)20,118,015,5
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5)3,363,413,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal)1 1161 7002 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst)24,320,417,9
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst)909095
— olyckor som lett till personskador (antal)3 262< 3 090< 3 070

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Resultatet av verksamheten

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)    
— ERUF-bindningar84,290100
— ESF-bindningar83,790100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)    
— ERUF-betalningar48,76080
— ESF-betalningar49,76090
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd 100100100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5)3,6-3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2011
utfall
2012
mål
2013
mål
    
Utvecklingen av årsverken 4 1594 0383 847
Personalens välbefinnande förbättras    
— antalet sjukdagar/årsv.9,2< 8,0< 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.1,5-1,5
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5)3,27> 3,4> 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 270 750267 679268 095
Bruttoinkomster 58 70861 50059 000
Nettoutgifter 212 042206 179209 095
    
Poster som överförs    
— överförts från föregående år22 193  
— överförts till följande år20 714  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer7 3877 0007 000
— övriga intäkter-2900
Intäkter sammanlagt 7 3587 0007 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader6 9456 6006 600
— andel av samkostnader 5 0462 9002 900
Kostnader sammanlagt 11 9919 5009 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 633-2 500-2 500
Kostnadsmotsvarighet, % 617474

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Företagsekonomiska prestationer    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer6692 1001 000
— övriga intäkter1 2352501 000
Intäkter sammanlagt 1 9042 3502 000
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten    
— särkostnader5161 7001 500
— andel av samkostnader 170600500
Kostnader sammanlagt 6862 3002 000
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 218500
Kostnadsmotsvarighet, % 278102100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten    
— finansiering från andra statliga ämbetsverk35 586-35 000
— finansiering från EU330-300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen-5-0
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten2 540-2 500
Intäkter sammanlagt 38 451-37 800
    
Totala kostnader för projekt 44 577-44 000
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -6 126--6 200
Självfinansieringsandel, % 14-14

I finansieringsandelar som tas ut hos dem som deltar i små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster beräknas 200 000 euro inflyta under moment 12.32.30.

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.63 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)-688
Lönejusteringar10 120
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (av engångsnatur)600
Säkrande av verksamheten (av engångsnatur)2 000
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.)47
Överföring från moment 32.30.51 (nät- och telefontjänster)700
Produktivitetsfrämjande åtgärder-3 510
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)-2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01)-51
Effektivisering av regionalförvaltningen-5 000
Sammanlagt2 916

2013 budget209 095 000
2012 II tilläggsb.6 491 000
2012 budget206 179 000
2011 bokslut210 563 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 568 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Civiltjänstgöringstiden förkortas med 15 dygn fr.o.m. den 1 februari 2013, om värnpliktstiden förkortas på motsvarande sätt.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Dessutom effektiviseras processen för ansökan om tjänstgöringsplats på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden uppgick till 380 447 euro 2010 och 438 915 euro 2011. Den övervägande delen av de tjänstgöringspliktiga övergick från utbildningscentralen till att utföra arbetstjänst på andra tjänstgöringsplatser när en tjänstgöringsplats hade hittats.

 2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
    
Personer som ansökt om civiltjänstgöring2 3812 4002 400
Antal utbildade personer1 7141 7001 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden121150120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av dagpenningen30
Förkortning av civiltjänstgöringstiden-37
Sammanlagt-7

2013 budget5 568 000
2012 budget5 575 000
2011 bokslut4 753 116

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)-800
Nivåförändring4 651
Överföring till moment 32.60.40-3 500
Sammanlagt351

2013 budget4 777 000
2012 budget4 426 000
2011 bokslut3 725 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 692 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 och till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sysselsättningsrelaterade statliga investeringsprojekt som genomförs med medel under moment 32.50.63 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av skattesatsen för mervärdesskatt3 500
Sammanlagt3 500

2013 budget81 692 000
2012 II tilläggsb.-800 000
2012 budget78 192 000
2011 bokslut76 756 936

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2013 budget20 000
2012 budget20 000
2011 bokslut37 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA)2 000 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet875 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna3 270 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO)1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA)100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD278 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer1 000 000
Sammanlagt 10 007 000

2013 budget10 007 000
2012 budget10 007 000
2011 bokslut10 040 000