Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2013

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet ansvarar för verksamhetsbetingelserna för företagsamheten och innovationsverksamheten i Finland, arbetsmarknadens funktionsduglighet och arbetstagarnas sysselsättningsförutsättningar och utvecklingen av regionerna. Ministeriet leder och styr närings- och innovationspolitiken, sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken, konsument- och konkurrenspolitiken, region-, energi- och klimatpolitiken samt utvecklingen av arbetslivet och integrationen av invandrare.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter inom regionerna. NTM-centralerna främjar företagsamhet, arbetsmarknadens funktion, kunnande och kultur, landsbygdens livskraft, kollektivtrafiken och utvecklandet av den, trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet, en god miljö och ett hållbart utnyttjande av naturen och naturresurserna inom regionerna samt invandring av arbetskraft till regionerna. NTM-centralerna har ett nära samarbete med landskapsförbunden och kommunerna. Bland lokalförvaltningsmyndigheterna omfattas arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna) av NTM-centralernas styrning.

Det finns femton NTM-centraler, och av dem sköter nio centraler uppgifter inom alla tre ansvarsområden: 1) näringar, arbetskraft, kompetens och kultur, 2) trafik och infrastruktur samt 3) miljö och naturresurser.

Den allmänna administrativa styrningen av NTM-centralerna hör till arbets- och näringsministeriet. Ansvaret för styrningen av NTM-centralernas verksamhet hör inom respektive verksamhetsområde till inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet eller den myndighet inom centralförvaltningen som har ålagts att sköta styrningen. Den strategiska styrningen av NTM-centralerna sker i samarbete mellan nämnda ministerier och den samordnas av arbets- och näringsministeriet.

01. Arbets- och näringsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 632 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för ett pris för offentliggörande av konsumentinformation, dock högst 17 000 euro

2) till bidrag i anslutning till verksamheten vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställs följande resultatmål preliminärt upp för ministeriets verksamhet för 2013:

Verksamhetens resultat

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Arbets- och näringsministeriet      
Regeringspropositioner (st.) 14 31 16
— Till riksdagen inom utlovad sessionsperiod (%) 70 > 80 > 80
— Ändringar i riksdagen på grund av författningstekniska eller språkliga brister (%) 0,9 0 0
Statsrådsförordningar (st.) 33 25 30
Genomförandeunderskott för direktiv som omfattas av lagstiftningen för den inre marknaden (%) 1,5 < 1,0 < 1,0
Publikationer (st.) 152 130 120
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia      
Vitsord i responsen på utbildningen (1—10) 7,9 > 8,3 > 8,3
Antal personer som deltagit i utbildning och utvecklingsverksamhet 2 898 2 500 2 500

Fördelningen av arbets- och näringsministeriets resurser enligt resultatområde

  20111)
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
  1 000
euro
årsv. 1 000
euro
årsv. 1 000
euro
årsv.
             
Koncernstyrning och strategiska projekt 3 782 41,6 3 800 29,0 4 000 28,0
Sysselsättning och företagsamhet 4 538 71,3 5 500 91,0 5 300 87,0
Arbetsliv och arbetsmarknad 5 075 60,3 5 000 58,0 5 000 57,0
Näring och innovationer 5 399 69,1 5 400 69,0 5 300 65,0
Energi 4 385 46,7 4 400 47,0 4 400 46,0
Utveckling av regionerna 4 238 71,6 4 400 77,0 4 200 74,0
Information 2 060 33,8 6 200 95,0 6 000 90,0
Gemensamma 22 869 171,1 17 007 92,0 18 420 86,0
Arbetsrådet, riksförlikningsmännens byrå och samarbetsombudsmannens byrå 504 5,8 650 7,0 650 7,0
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia 1 376 18,0 1 310 18,0 1 362 18,0
Sammanlagt 54 226 589,3 53 667 583 54 632 558

1) Organsiationsändring 1.9.2011

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Arbets- och näringsministeriet      
Utvecklingen av årsverken 571,3 565 540
Personalens välbefinnande förbättras      
— antalet sjukdagar/årsv. 9,6 < 7,9 < 7,9
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 3 < 3 < 3
— index för arbetstillfredsställelse (1—5) 3,38 - > 3,5

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Försöks- och utredningsverksamhet 2 200 000
Strategiska projekt 2 100 000
Utbildnings- och utvecklingscentret Salmias omkostnader 1 362 000
Övriga omkostnader 48 970 000
Sammanlagt 54 632 000

Utbildnings- och utvecklingscentret Salmia är ett utbildnings- och utvecklingscentrum för den regionala och lokala förvaltningen, som är underställt arbets- och näringsministeriet. Salmias utbildnings- och utvecklingstjänster främjar verkställandet av arbets- och näringspolitiken samt stöder verksamheten och effektiviteten hos arbets- och näringsministeriets organisationer inom region- och lokalförvaltningen. Till centrets kunder hör närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt centralernas och byråernas samarbetspartner.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget

2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 63 478 62 767 63 832
Bruttoinkomster 9 252 9 100 9 200
Nettoutgifter 54 226 53 667 54 632
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 348    
— överförts till följande år 8 323    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -285
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -400
Grön ekonomi (regeringsprogr.) 500
Lönejusteringar 1 568
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.) -100
Övrig förändring 183
Överföring av 1 årsv. från moment 32.30.01 62
Regeringens utgiftsbesparing -500
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 28.30.03) -62
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03) -3
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) -4
Ändring av prissättningen vid Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) 6
Sammanlagt 965

2013 budget 54 632 000
2012 II tilläggsb. 1 008 000
2012 budget 53 667 000
2011 bokslut 52 201 000

02. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 209 095 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster och till köp av sakkunnigtjänster för företagsrådgivning och av tjänster för utbildning av personal som arbetar med företagsrådgivning

2) till betalning av utgifter som föranleds av eurorådgivningscentralerna och av uppgifter av projektnatur vid Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer inbegripet utveckling av personalens kompetens

3) till betalning av utgifter för skötseln av fastigheter som staten besitter i enlighet med lagen om renskötsellägenheter, naturnäringslagen, skoltlagen och den lagstiftning som föregick lagen om gårdsbruksenheter

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) för utveckling och underhåll av portalen FöretagsFinland.

Hos dem som 2013 deltar i kompetensutvecklingstjänsterna enligt lagen om tjänster för utveckling av små och medelstora företags kunnande (971/2004) tas det ut en finansieringsandel som är ungefär en sjättedel av de särkostnader som föranleds av produktionen av tjänsterna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer de styrande ministerierna (inrikesministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, kommunikationsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet) preliminärt för närings-, trafik- och miljöcentralerna upp följande resultatmål för verksamheten för 2013:

Effektivitet

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Regionernas livskraft      
— sysselsättningsgraden (%, minst) 68,6 69,0 70,0
— arbetslöshetsgraden (%, högst) 7,9 7,9 6,3
— skicket på livligt trafikerade vägar (% av vägnätet som är i dåligt skick, högst) 4,7 4,6 4,4
— befolkningsandel som bor på områden med en befolkningstäthet på minst 20 inv./ha av stadsregionens befolkning (%) - 64,1 64,1
— andel bostadslägenheter som byggts inom detaljplaneområde av de lägenheter som byggts inom hela den större stadsregionen (%) - 87 87
— mängd biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall på avstjälpningsplatser (t/år) - 750 000 700 000
— jordbrukets fosforbalans (kg/ha) 3,4 5 < 5
— jordbrukets kvävebalans (kg/ha) 47,7 46 < 46
— antal naturskyddsområden (1 000 ha) 2 960 2 978 2 993
       
Näringslivets framgångsfaktorer      
— andelen verksamhetsställen som haft rekryteringsproblem (%, högst) 31 28 29
— näringslivets tillfredsställelse med transporterna (skalan 1—5) 3,97 3,97 3,9
       
Befolkningens välbefinnande      
— arbetslöshetsgrad bland personer under 25 år (%, högst) 20,1 18,0 15,5
— trafikanternas tillfredsställelse med vägnätets skick (skalan 1—5) 3,36 3,41 3,4
— flyktingar som placerats i kommuner (antal) 1 116 1 700 2 000
— arbetslöshetsgraden bland utlänningar (%, högst) 24,3 20,4 17,9
— andel aktörer inom livsmedelskedjan som uppfyller kraven i bestämmelserna (%, minst) 90 90 95
— olyckor som lett till personskador (antal) 3 262 < 3 090 < 3 070

Utöver de preliminära effektmål som de styrande ministerierna gemensamt ställer upp ska NTM-centralerna i sin verksamhet beakta de effektmål som varje styrande ministerium ställer upp i motiveringen till huvudtiteln och kapitlen till den del som NTM-centralerna utför uppgifter inom förvaltningsområdet i fråga.

Resultatet av verksamheten

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Bindningar för fullmakter som anvisats NTM-centralerna (%)      
— ERUF-bindningar 84,2 90 100
— ESF-bindningar 83,7 90 100
Betalningar för NTM-centralernas bindningar (%)      
— ERUF-betalningar 48,7 60 80
— ESF-betalningar 49,7 60 90
Genomförandegraden för tillsynen över jordbruksstöd 100 100 100
Övergripande tillfredsställelse hos NTM-centralernas intressentgrupper (1—5) 3,6 - 3,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
mål
2013
mål
       
Utvecklingen av årsverken 4 159 4 038 3 847
Personalens välbefinnande förbättras      
— antalet sjukdagar/årsv. 9,2 < 8,0 < 8,0
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. 1,5 - 1,5
— personalbarometerns index för arbetstillfredsställelse (1—5) 3,27 > 3,4 > 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 270 750 267 679 268 095
Bruttoinkomster 58 708 61 500 59 000
Nettoutgifter 212 042 206 179 209 095
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 22 193    
— överförts till följande år 20 714    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 387 7 000 7 000
— övriga intäkter -29 0 0
Intäkter sammanlagt 7 358 7 000 7 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 6 945 6 600 6 600
— andel av samkostnader 5 046 2 900 2 900
Kostnader sammanlagt 11 991 9 500 9 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 633 -2 500 -2 500
Kostnadsmotsvarighet, % 61 74 74

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 669 2 100 1 000
— övriga intäkter 1 235 250 1 000
Intäkter sammanlagt 1 904 2 350 2 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 516 1 700 1 500
— andel av samkostnader 170 600 500
Kostnader sammanlagt 686 2 300 2 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 218 50 0
Kostnadsmotsvarighet, % 278 102 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2011
utfall
2012
ordinarie
budget
2013
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 35 586 - 35 000
— finansiering från EU 330 - 300
— annan finansiering utanför statsförvaltningen -5 - 0
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 2 540 - 2 500
Intäkter sammanlagt 38 451 - 37 800
       
Totala kostnader för projekt 44 577 - 44 000
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -6 126 - -6 200
Självfinansieringsandel, % 14 - 14

I finansieringsandelar som tas ut hos dem som deltar i små och medelstora företags kompetensutvecklingstjänster beräknas 200 000 euro inflyta under moment 12.32.30.

Genom närings-, trafik- och miljöcentralerna styrs finansiering från följande moment i budgeten: 30.10.61 och 62, 30.20.43 och 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 och 77, 30.50.20 och 31, 31.10.20, 50 och 76, 31.30.63 och 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 och 64, 32.50.63 och 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 och 52, 35.10.21, 22, 61 och 63 samt 35.20.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -700
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -600
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) -688
Lönejusteringar 10 120
Miljökonsekvensbedömning av vindkraftverksprojekt (av engångsnatur) 600
Säkrande av verksamheten (av engångsnatur) 2 000
Överföring från moment 32.30.01 (1 årsv.) 47
Överföring från moment 32.30.51 (nät- och telefontjänster) 700
Produktivitetsfrämjande åtgärder -3 510
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03) -2
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 30.70.01) -51
Effektivisering av regionalförvaltningen -5 000
Sammanlagt 2 916

2013 budget 209 095 000
2012 II tilläggsb. 6 491 000
2012 budget 206 179 000
2011 bokslut 210 563 000

20. Civiltjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 568 000 euro.

Anslaget får användas för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Civiltjänstgöringstiden förkortas med 15 dygn fr.o.m. den 1 februari 2013, om värnpliktstiden förkortas på motsvarande sätt.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Dessutom effektiviseras processen för ansökan om tjänstgöringsplats på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Kostnaderna för uppehälle i fråga om de civiltjänstpliktiga som blivit utan tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden uppgick till 380 447 euro 2010 och 438 915 euro 2011. Den övervägande delen av de tjänstgöringspliktiga övergick från utbildningscentralen till att utföra arbetstjänst på andra tjänstgöringsplatser när en tjänstgöringsplats hade hittats.

  2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 381 2 400 2 400
Antal utbildade personer 1 714 1 700 1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 121 150 120

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av dagpenningen 30
Förkortning av civiltjänstgöringstiden -37
Sammanlagt -7

2013 budget 5 568 000
2012 budget 5 575 000
2011 bokslut 4 753 116

21. Produktivitetsanslag för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 777 000 euro.

Anslaget får användas

1) till investeringar, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster

2) för avlönande av personal motsvarande högst fem årsverken i uppgifter för viss tid för att främja produktivitetsåtgärder.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget används för att finansiera projekt som främjar produktiviteten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) -800
Nivåförändring 4 651
Överföring till moment 32.60.40 -3 500
Sammanlagt 351

2013 budget 4 777 000
2012 budget 4 426 000
2011 bokslut 3 725 000

29. Mervärdesskatteutgifter för arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 81 692 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till utgifterna under moment 32.30.51, till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till statliga investeringsprojekt som finansieras med medel under moment 32.30.64 och till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och sysselsättningsrelaterade statliga investeringsprojekt som genomförs med medel under moment 32.50.63 samt till betalning av mervärdesskatteandelar som hänför sig till konsumtionsutgifter som betalas med medel under moment 32.20.40.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av skattesatsen för mervärdesskatt 3 500
Sammanlagt 3 500

2013 budget 81 692 000
2012 II tilläggsb. -800 000
2012 budget 78 192 000
2011 bokslut 76 756 936

60. Överföringar till förvaltningsområdets fonder (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningsutgifter för garantier som beviljats med stöd av lagen om statsgarantifonden (444/1998), lagen om exportgaranti (479/1962) och lagen om statliga exportgarantier (422/2001)

2) till betalning av ersättningsutgifter som föranleds av garantiförbindelser som ingåtts i statsgarantiverksamheten med stöd av lagar gällande denna (375/1963, 573/1972 och 609/1973), av garantier och borgen som beviljats med stöd av lagen om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen (651/1985) och lagen om statens konsolideringsgarantier (529/1993) samt av garantier som före 1999 beviljats med stöd av lagen om statens kapitalgarantier (594/1992).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.


2013 budget 20 000
2012 budget 20 000
2011 bokslut 37 000 000

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 007 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag samt för fullgörande av förpliktelser till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete inom kärnsäkerhetssamarbetet 340 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 2 000 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 875 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 400 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA) och andel av pensionsavgifterna 3 270 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (IRENA) 100 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 278 000
Finansiella bidrag för samarbete till internationella finansiella institut, organisationer och samarbetsorganisationer 1 000 000
Sammanlagt 10 007 000

2013 budget 10 007 000
2012 budget 10 007 000
2011 bokslut 10 040 000