Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2013
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänna föreskrifter
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings-och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Främjande av hälsa och funktionsförmåga
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd från Penningautomatföreningen
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2013

Huvudtitel 33

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDEPDF-versio

För temporär betalning av förmåner ur allmänna fonden för social trygghet enligt 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten får användas anslag som reserverats för betalning av andra förmåner ur samma fond under följande moment: 33.10.50, 51, 52, 53, 54, 55, 60 och 33.20.51, 52, 56.

Förklaring:

Omvärlden

Viktiga utmaningar under de närmaste åren när det gäller socialskyddet är befolkningens ändrade åldersstruktur, den globaliserade ekonomin och den tekniska utvecklingen, som förändrar verksamhetsfältet för socialskyddet och tränger undan gamla verksamhetsformer. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Det blir allt svårare att förutspå världsekonomins utveckling. Verksamhetsmiljön är mångfasetterad och nationalstatliga gränser minskar i betydelse. Den europeiska integrationen fördjupas och utvidgas, rörligheten över gränserna ökar och den kulturella mångfalden innanför gränserna ökar. Naturens försämrade bärkraft på det globala planet påverkar både människor och miljö. Den ändrade verksamhetsmiljön har verkningar på samhället i stort.

Social- och hälsovårdsservice, pensioner och det övriga socialskyddet ska kunna erbjudas alla, även om trycket på den offentliga ekonomin ökar. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Budgetpropositionens utgångspunkter

Regeringens mål är att minska fattigdom, ojämlikhet och utslagning, stabilisera den offentliga ekonomin och stärka en hållbar ekonomisk tillväxt samt förbättra sysselsättningen och konkurrenskraften. För att minska skillnaderna i inkomster, välfärd och hälsotillstånd stärks och reformeras basservicen, tryggas en människovärdig ålderdom, satsas resurser på förebyggande av sociala och hälsorelaterade problem och på mentalvård och missbrukarvård. Utkomstskyddet förbättras och differentieringen av bostadsområden förhindras. I anknytning till detta ska bl.a. en lag som gäller tjänster för äldre stiftas, en totalreform av socialvården beredas och behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet slopas när det gäller makens inkomster.

Största delen, två tredjedelar, av socialutgifterna finansieras med arbetsgivarnas och arbetstagarnas socialskyddsavgifter, kommunala skattemedel samt klientavgifter. Den andel som finansieras under social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel utgör ungefär en femtedel. Överföringsutgifterna till hushållen, kommunerna och samkommunerna utgör de största utgiftsposterna under huvudtiteln. Slutsumman för huvudtiteln ökar enligt budgetpropositionen med ca 260 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2012.

De strategiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden
 • — För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla
 • — En livsmiljö som stöder hälsa och välmående.

Social- och hälsovårdsministeriet samordnar regeringens jämställdhetspolitik samt främjar beaktandet av jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande vid statsrådet. Beaktandet av jämställdhetsperspektivet genomförs vid ministeriet i enlighet med den funktionella jämställdhetsplan som i början av 2012 utfärdades för åren 2012—2015. Jämställdheten mellan könen har främjats bl.a. genom att behovsprövningen av arbetsmarknadsstödet har slopats när det gäller makens inkomster. Dessutom kommer likalönsprogrammet på trepartsbasis, som ska minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män, att fortsätta liksom även samarbetet mellan parterna inom arbetslivet för att främja kvinnors karriärutveckling. Åtgärder som syftar till att minska arbetsmarknadens indelning när det gäller olika förvaltningsområden befästs och det förvaltningsövergripande, nationella programmet för minskning av våldet mot kvinnor fortsätter. Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter i lagberedningen, vid beredningen av budgeten samt inom andra projekt som är väsentliga med tanke på jämställdheten.

Inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets strategiska projekt genomförs en analys av könskonsekvenserna. Regeringens tvärsektoriella åtgärdsprogram för insatsområdet för att minska utslagning, fattigdom och hälsoproblem innehåller ett åtagande att beakta välfärds- och hälsoskillnader mellan kvinnor och män. Särskild uppmärksamhet fästs vid jämställdhetsfrågor som gäller män. Det här perspektivet beaktas även vid genomförandet av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste), inom det delprogram, vars syfte är att särskilt förbättra riskgruppernas möjligheter till delaktighet, hälsa och välfärd.

Social- och hälsovårdsministeriet genomför i tillämpliga delar principerna för lagen om utveckling av regionerna (1651/2009). Vid den regionala fördelningen av Europeiska unionens strukturfondsmedel (ERUF- och ESF-programmen) förhandlas de regionala resurserna för projekt inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde fram med det ansvariga ministeriet, dvs. arbets- och näringsministeriet. Med hjälp av en dispositionsplan ser man till att resurserna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt.

Samhälleliga effektmål strategivis
För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En stadig grund för välfärden

Välfärd och välstånd skapas med hjälp av arbete och genom en delaktighet som omfattar alla. Finansieringen av det finländska välfärdssamhället vilar på en balanserad ekonomisk utveckling. Den ändrade åldersstrukturen medför ökade kostnader för den offentliga ekonomin. Samtidigt minskar den arbetsföra befolkningen och samhällsekonomins tillväxtpotential. Villkoret för social och ekonomisk hållbarhet är en hög sysselsättningsgrad, friska och arbetsföra medborgare samt en verkningsfull och effektiv social- och hälsovårdsservice.

Inom ramen för socialskyddet ökas människors välfärd genom att deras hälsa och funktionsförmåga stöds, deras föränderliga livssituationer beaktas, den sociala samhörigheten stärks och samhällsförhållandena stabiliseras. Den sociala tryggheten främjas också av en stabil ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft som uppnås genom att arbetsförmågan stärks och sysselsättnings-, utbildnings- och rehabiliteringsmöjligheter erbjuds.

Beskattning, avgifter, sociala förmåner, inkomstöverföringar och service ska bilda en helhet som uppmuntrar till arbete och säkerställer att arbetstagaren är frisk vid sin pensionering. Ett sporrande och rättvist socialskydd uppmuntrar människor att själva främja sin hälsa. Målet är att

 • — hälsa och välbefinnande beaktas i allt beslutsfattande
 • — arbetskarriärerna förlängs genom god arbetshälsa
 • — livets olika delområden balanseras
 • — finansieringen av socialskyddet är hållbar

Nyckeltal för en stadig grund för välfärden

 2000
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
En prognostiseringsmetod i bruk i kommunen, andelen % av kommunerna viktad med befolkningen....39394550
Friskvård främjas aktivt i kommunen (% av målvärdet)      
— i kommunledningen....59616568
— inom primärvården....59..65..
— i idrottsverksamheten....59..65..
— inom den grundläggande utbildningen..6363636568
Förväntad pensioneringsålder för 25-åringar58,859,860,460,560,760,9
— män58,659,760,360,460,660,8
— kvinnor58,959,960,460,560,760,9
Inledd åldersstandardiserad sjuk- eller invalidpension1) bland 25—62-åringar (arbetspensioner), sammanlagt8,77,67,27,27,16,9
— män9,17,77,27,17,06,9
— kvinnor8,37,57,27,47,27,0
Andel sjukdagar av arbetsdagar och sjukdagar (löntagare), %4,04,64,54,64,44,3
— män3,64,14,03,93,83,7
— kvinnor4,55,24,95,25,14,9
Andelen arbetstagare som i egenskap av löntagare omfattas av företagshälsovård, %9292922)..9494
Frekvensen av olycksfall på arbetsplatsen (löntagare), per miljon arbetstimmar30,028,6303)31,52)30,529,5
Olycksfall i arbete och yrkessjukdomar som ersatts (löntagare)5 5675 6914 8013)4 7502)4 7004 650
Andelen dagar som betalats till fäder av föräldradagpenningen, %4,26,77,18,39,510,6
Socialutgifterna/BNP, %25,130,430,429,62)30,430,8
Socialutgifterna, €/invånare (2010 års prisnivå)7 4629 91610 16610 1002)10 30010 500
Finansieringen av socialutgifterna, %      
— av skattemedel43,145,046,145,92)45,645,2
— av arbetsgivarna37,637,335,835,62)35,735,8
— annan19,317,718,118,52)18,719,0
Social- och hälsovårdsväsendets utgifter i förhållande till kommunernas totala utgifter, %50,955,054,454,82)55,054,9

1) Inledda sjuk- eller invalidpensioner avspeglar hur stor del av de icke-pensionerade arbetspensionsförsäkrade som under året har gått i sjukpension (anges oftast i promille). Att indikatorn är åldersstandardiserad anger i fråga om förändringar i inledda sjuk- eller invalidpensioner att befolkningens åldersstruktur inte påverkar den.

2) Uppskattning

3) Förhandsuppgift

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för Tillgång till välfärd för alla

Alla har rätt till en tryggad grundläggande försörjning och tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster. Ett människovärdigt liv i alla förhållanden ska tryggas. Dessa rättigheter och likställighetsprincipen finns inskrivna i grundlagen. Trots samhällets ansvar för de grundläggande fri- och rättigheterna ansvarar individen för de val han eller hon gör. När individens och samhällets rättigheter och skyldigheter befinner sig i jämvikt främjas den sociala hållbarheten.

Den som lever endast på socialskydd löper stor risk att att glida in i fattigdom. Det som inger farhågor är utslagningen bland unga, ojämlikheten bland barn och barnfamiljer och utslagningen över generationsgränserna. När befolkningens ålderstruktur ändras finns det fler åldringar, demens och andra kroniska sjukdomar blir allt vanligare och antalet patienter som lider av flera sjukdomar samtidigt ökar. Det innebär att utgifterna för social- och hälsovårdsservice och behovet av personal ökar, om inte servicens produktivitet förbättras. Social- och hälsovården kommer att förbli en arbetskraftsintensiv bransch. Produktiviteten kan förbättras genom att serviceorganisationer och produktionssätt förnyas. Målet är att

 • — att minska välfärds- och hälsoskillnader
 • — att placera kunden i centrum för servicen
 • — att förnya servicestrukturer och arbetssätt
 • — att stärka den sociala samhörigheten.

Tillgång till välfärd för alla, nyckeltal

 2000
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Andelen som upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller medelmåttligt (25—64 år), %      
— män37,635,036,835,636,436,4
  — 0—12 års utbildning42,340,438,838,11)37,437,4
  — 13 eller fler års utbildning29,327,030,129,61)29,129,1
— kvinnor33,734,032,932,132,532,5
  — 0—12 års utbildning38,536,336,536,11)35,835,8
  — 13 eller fler års utbildning29,430,429,429,31)29,229,2
Upplevd hälsa hos unga: minst två symptom dagligen (årskurs 8—9), %161917171716
Förväntad livslängd hos nyfödda77,779,880,080,11)80,180,2
— män74,176,576,776,81)76,876,9
— kvinnor81,083,183,283,31)83,383,4
Förväntad livslängd hos 25-åringar      
— män49,752,452,652,91)53,253,5
  — grundskoleutbildning47,449,249,750,01)50,450,8
  — mellanstadieutbildning50,152,352,452,61)52,853,0
  — utbildning på högre nivå54,055,655,956,11)56,356,5
— kvinnor56,159,059,059,11)59,259,3
  — grundskoleutbildning54,656,956,656,61)56,656,6
  — mellanstadieutbildning57,259,059,159,21)59,359,4
  — utbildning på högre nivå58,460,260,360,41)60,660,7
Andel 75—84-åringar som obehindrat kan röra sig ute ensamma, %2)      
— män7684841)851)8686
— kvinnor7278781)791)8080
Andel som röker dagligen, %      
— män (25—64 år)28,323,324,123,42221
— kvinnor (25—64 år)19,916,515,314,91413
— pojkar (årskurs 8—9)251717171514
— flickor (årskurs 8—9)221414141312
Den totala alkoholkonsumtionen, l/pers.8,810,210,010,03)9,89,8
Andel överviktiga (BMI 25 eller högre) av 25—64-åringar, %      
— män58,465,562,765,06462
— kvinnor41,246,848,348,34746
Potentiellt förlorade levnadsår (PYLL) på grund av självmord i åldrarna 25—80 (per 100 000 inv.)      
— män1 1769539249051)881858
— kvinnor3693432933261)318309
Andel4) låginkomsttagare, %      
— befolkningen som helhet11,313,113,53)13,41)13,313,2
— barn11,913,312,53)12,41)12,312,2
Mottagare av allmänt bostadsbidrag (hushåll), antal170 352161 842164 154167 364170 600169 600
Mottagare av utkomststöd, antal      
— hushåll271 686238 755240 257236 0001)240 000240 000
— personer454 353377 688375 152368 5001)374 500374 500
— 25—64-åringar som fått stöd under en längre tid i andel av befolkningen, %2,42,12,21,91)1,91,8
  — män2,72,42,52,31)2,22,2
  — kvinnor2,01,71,81,61)1,61,6
Ginikoefficient (disponipla inkomster)5), %26,725,926,626,41)26,226,1
Unga som inte har fått någon utbildning efter grundskolan och inte arbetar eller studerar (eller är vårdlediga, pensionerade eller fullgör bevärings- eller civiltjänst), %4,35,14,84,81)4,74,7
— 18—24-åriga pojkar5,46,56,06,01)5,95,9
— 18—24-åriga flickor3,13,63,63,51)3,53,4
Kvinnors inkomst för ordinarie arbetstid i förhållande till mäns motsvarande inkomster, %80,681,881,981,73)81,982,0
Hälsoskillnader mellan befolkningsgrupperna följs upp inom primärvården, andel hälsocentraler viktad med befolkningen, %....26313840
Tillgång till vård      
— antal som köat till specialiserad sjukvård i över 6 mån.66 0003 7481 245751700700
— väntetiden till hälsocentralläkares mottagning är längre än 14 dagar (% av befolkningen)..6672777070
— mun- och tandvård: antal som väntat längre än 6 månader..7 60012 10014 00014 00013 000
— psykiatrisk specialiserad sjukvård, antal yngre än 23 år som väntat längre än 3 månader 84136788080
Antalet patientskador som ersatts av patientskadenämnden..2 3522 1962 1902 4002 400
Infektioner i anslutning till hälso- och sjukvård:6)      
— fall/år av smitta från resistenta mikrober (MRSA blod/likvor) 3028423030
— fall/år av antibiotikaassocierad diarré (Clostridium diff.) 5 7004 8135 3825 0005 000
Andel av dem som fyllt 75 år som får tjänster för äldre personer, %      
— regelbunden hemvård2)12,111,411,912,51)13,013,2
  — män9,08,59,09,31)9,69,8
  — kvinnor13,513,013,513,91)14,314,5
— serviceboende med heldygnsomsorg1,75,15,65,71)6,06,3
  — män1,13,33,74,01)4,34,5
  — kvinnor2,06,06,77,21)7,78,0
— ålderdomshem och hälsocentralernas bäddavdelningar8,45,44,74,41)3,93,4
  — män5,63,83,33,11)2,92,7
  — kvinnor9,66,35,55,11)4,74,3
— stöd för närståendevård3,04,14,24,31)4,44,5
Serviceboende för gravt handikappade, inv./år1 8944 0084 3104 7001)5 2005 600
Bristen på läkare vid hälsovårdscentralerna, %..6,86,06,55,05,0
Bristen på andra viktiga grupper av yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården än läkare, %....3,63,61)3,84,0
Personal reserverad för förebyggande hälsovårdsservice, % av nationella rekommendationer      
— rådgivningsläkare....73,7..7575
— skolhälsovårdsläkare....39,3..4550
— rådgivningshälsovårdare....84,1..9090
— skolhälsovårdare....94,3..9595
Omfattande hälsoundersökningar genomförs (% av hälsocentralerna)      
— inom mödrarådgivningen..5050909090
— inom barnrådgivningen..4545858590
— inom skolhälsovården..6161858590
Arbetslösa längre än ett år, antal86 80041 30054 00057 20060 00063 000
— män47 50023 80032 90034 10036 00037 000
— kvinnor39 30017 50021 10023 10024 00026 000
0—17-åringar placerade utom hemmet, %0,91,31,31,21)1,21,1
— pojkar1,01,31,41,31)1,31,2
— flickor0,91,21,21,21)1,21,1
Bostadslösa, antal10 0008 1507 8807 5707 1006 600
— män8 2506 5606 4905 9906 0005 200
— kvinnor1 7501 5901 3901 5801 1001 400
Antal brott mot liv och hälsa som kommit till polisens kännedom30 40835 75335 71542 91940 00039 000
Andelen invandrare av social- och hälsovårdspersonalen1,92,93,01)3,11)3,23,3

1) Uppskattning

2) Kolumnen för år 2000 innehåller 2001 års uppgifter.

3) Förhandsuppgift

4) Andel personer i hushåll som underskridit fattigdomsgränsen (de disponibla inkomsterna ligger under 60 % av medianinkomsten per konsumtionsenhet för samtliga hushåll).

5) Ginikoefficienten beskriver ojämn fördelning av variabeln (i detta fall disponibel inkomst). Ju större ginikoefficienten är, desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

6) Indikatorn ersätts senare med en som bättre beskriver patientsäkerheten.

För att uppfylla målen enligt riktlinjerna för En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet

Livsmiljöns tillstånd påverkar människor hälsa och välmående. Sämre naturförhållanden, upprepade naturkatastrofer och tillståndet i ekosystemet totalt sett minskar möjligheterna till välmående. Social och ekologisk hållbarhet förutsätter att ett gott liv kan tryggas också när det finns allt mindre resurser att fördela. Varje generation borde lämna efter sig en mera livsduglig miljö.

En rättvis fördelning av välfärden är en utmaning såväl lokalt som globalt. Förändringarna i den globala befolkningsstrukturen, de ekonomiska störningarna, fattigdomen och ojämlikheten utgör prövningar för homogeniteten i samhället. Den ökande ojämlikheten och bostadsområdenas differentiering leder också till säkerhetsrisker.

Klimatförändringen, miljöproblemen och de allt knappare naturresurserna kan ge upphov till många slags hot mot människors hälsa, såsom pandemier och epidemier. De tar ingen hänsyn till gränser, kan sprida sig snabbt och bekämpningen av dem kräver samarbete och beredskap av myndigheterna.

Världsomfattande ekonomiska kriser har visat hur viktigt det är med fungerande skyddsnät och finans- och försäkringsmarknadens betydelse. Samhällets vitala funktioner måste tryggas också i undantagsförhållanden. Målet är att

 • — att stärka miljöns livsduglighet
 • — att garantera samhällets funktion i specialsituationer.

En livsmiljö som stöder hälsa och trygghet, nyckeltal

 2000
utfall
2009
utfall
2010
utfall
2011
utfall
2012
uppskattning
2013
uppskattning
       
Olyckor i hemmet och på fritiden, antal döda2 2562 5952 5722 5461)2 5212 496
— män..1 7501 6491 6331)1 6161 600
— kvinnor..8459239141)905896
Epidemier som sprids via vatten      
— antal epidemier74151)55
— antal insjuknade6 428213165001)500500
Halterna av miljögifter i bröstmjölk (totala mängden toxiska ekvivalenter av PCDD/F- och PCB-föreningar)15,3..81)81)77
Arbetspensionsförsäkringsbolags, arbetspensionsförsäkringsstiftelsers och arbetspensionskassors kapitaltäckningsgrad..24,129,622,42)--
Arbetspensionsfonder/BNP, %50,2172,476,771,17069

1) Uppskattning

2) Förhandsuppgift

Vissa förmåners utveckling (euro/mån.)

 20052006200720082009201020112012
         
Barnbidrag        
— 1:a barnet100100100100100100100104
— 2:a barnet111111111111111111111115
— 3:e barnet131131131131141141142147
— förhöjning för ensamförsörjare3737374747474749
Stöd för hemvård av barn        
— vårdpenning294294294294314314316327
— följande barn under 3 år8484949494949494
— övriga barn under skolåldern5050606060606161
— vårdtillägg168168168168168168169169
Stöd för privat vård av barn        
— vårdpenning137137137137160160161167
— vårdtillägg135135135135135135135135
Partiell vårdpenning7070707070909094
Föräldrapenning        
— minimum380380380380551551553574
— i genomsnitt, män1 4831 5451 6201 7471 8581 9361 9971 9731)
— i genomsnitt, kvinnor9951 0601 1701 2411 3421 3981 4271 4521)
Sjukdagpenning        
— minimum (efter 55 dagar)380380380380551551553574
— i genomsnitt, män1 1801 2001 2281 2771 3681 4291 4211 4451)
— i genomsnitt, kvinnor1 0331 0531 0751 1101 1841 2351 2491 2761)
Arbetsmarknadsstöd500505514527551551553674
Grunddagpenning för arbetslösa500505514527551551553674
Inkomstrelaterad dagpenning för arbetslösa        
— i genomsnitt, män1 1371 1641 2011 2341 3261 4011 4091 4981)
— i genomsnitt, kvinnor8618999229451 0171 0711 0821 1281)
Folkpension, ensamstående498511525558584584586609
Garantipension      688714
Ålderspension (genomsnittlig egen pension)        
— män1 4081 4531 5071 5571 6591 6871 731..
— kvinnor8969329711 0001 0711 0971 138..
Sjukpension (genomsnittlig egen pension)        
— män1 0921 1001 1171 0771 1171 1191 147..
— kvinnor901914934891927929960..
Ålderspensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)        
— män1 6001 7551 8141 7931 9221 9741 947..
— kvinnor1 0731 1891 2501 1991 3261 3651 370..
Sjukpensioner som börjat löpa (genomsnittlig egen pension)        
— män9871 0141 0441 0181 0901 1261 174..
— kvinnor786814841809842884907..
Utkomststöd, grunddel, ensamstående378383390399417417419461

1) Uppskattning

Produktivitet och resultat

Inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde genomförs effektivitets- och resultatprogrammet med hjälp av verkligt produktivitetshöjande åtgärder i enlighet med regeringens riktlinjer. De nämnda åtgärderna för att öka produktivitet och resultat omfattar alla ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet. Överföringen av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets verksamhet till Kuopio genomförs stegvis senast 2018.

Förvaltningsområdets anslag 2011—2013

  År 2011
bokslut
1000 €
År 2012
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2013
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2012—2013
  1000 €%
 
01.Förvaltning86 19690 18585 947-4 238-5
01.Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)39 73039 61341 1901 5774
02.Omkostnader för besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (reservationsanslag 2 år)2 1712 3272 243-84-4
03.Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 2 år)4 5285 1624 534-628-12
04.Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)2816006000
05.Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)1875485480
21.Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)703100-603-86
25.Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)16 40016 70011 800-4 900-29
29.Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)18 68820 00020 9009005
66.Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)4 2104 5324 032-500-11
02.Tillsyn42 68243 63840 950-2 688-6
03.Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)14 33913 74813 8721241
05.Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)14 88413 99111 694-2 297-16
06.Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)4 1004 0993 584-515-13
20.Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)9 35910 30010 3000
66.Samarbete mellan Finland och Ryssland om strål- och kärnsäkerhet (reservationsanslag 3 år)1 5001 5000
03.Forskning och utveckling113 341115 174115 9387641
04.Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)68 61368 02570 1982 1733
50.Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)37 62836 86937 9641 0953
63.Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)7 10010 2807 776-2 504-24
10.Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa tjänster2 340 1662 468 0762 526 32558 2492
28.Omkostnader för allmänna fonden för social trygghet och servicefonden som betalas till Folkpensionsanstalten (förslagsanslag)137 400148 770159 42210 6527
50.Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)11 23011 70011 8001001
51.Barnbidrag (förslagsanslag)1 427 6001 481 5001 481 6871870
52.Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)1 5042 0002 50050025
53.Militärunderstöd (förslagsanslag)18 20022 20021 250-950-4
54.Bostadsbidrag (förslagsanslag)549 500602 306633 80031 4945
55.Underhållsstöd (förslagsanslag)165 944171 400180 9009 5006
60.Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)28 78928 20034 9666 76624
20.Utkomstskydd för arbetslösa1 815 8652 364 2002 650 486286 28612
31.Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)12 24023 00026 4863 48615
50.Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)701 5001 010 0001 104 60094 6009
51.Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)129 926175 000178 1003 1002
52.Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)909 7781 082 0001 247 500165 50015
55.Statsandel till vuxenutbildningsstöd (förslagsanslag)27 00033 00043 00010 00030
56.Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)35 42141 20050 8009 60023
30.Sjukförsäkring1 220 1771 345 3001 243 000-102 300-8
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)1 220 1771 345 3001 243 000-102 300-8
40.Pensioner4 201 0284 392 5504 460 50867 9582
50.Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)52 09855 00058 3583 3586
51.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)532 200569 000580 00011 0002
52.Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)57 70085 00070 000-15 000-18
53.Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)9621 8502 38953929
54.Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)15 21516 00015 761-239-1
(57.)Särskilt understöd till invandrare (förslagsanslag)4 3430
60.Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)3 538 5093 665 7003 734 00068 3002
50.Stöd till veteranerna328 038311 633292 356-19 277-6
30.Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)1 3561 6501 550-100-6
50.Fronttillägg (förslagsanslag)47 91244 30038 500-5 800-13
51.Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)174 273163 200146 833-16 367-10
52.Statlig ersättning för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar (reservationsanslag 2 år)65 20765 20768 2073 0005
53.Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)3 1003 1003 1000
54.Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)948070-10-12
55.Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)3 5003 5003 5000
56.Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)30 58830 58830 5880
57.Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)2 008880
60.Av kommunerna anordnad social- och hälsovård469 773572 730553 617-19 113-3
30.Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)200200500300150
31.Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)24 70017 50014 500-3 000-17
32.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)39 99336 00030 000-6 000-17
33.Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (förslagsanslag)104 482109 170110 2401 0701
34.Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)6 75110 00010 5005005
35.Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)271 447357 000348 100-8 900-2
36.Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)600600480-120-20
(37.)Statsunderstöd till kommunerna för social- och hälsovårdens reparationsprojekt (reservationsanslag 3 år)10 000-10 000-100
38.Statsunderstöd till kommunerna för verkställigheten av den s.k. äldreomsorgslagen (reservationsanslag 2 år)5 7575 7570
40.Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)11 80022 46023 7401 2806
63.Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)3 5003 5003 5000
64.Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)6 3006 3006 3000
70.Främjande av hälsa och funktionsförmåga63 15761 20261 257550
01.Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)26 00727 00527 6756702
20.Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)25 39022 89024 3901 5007
21.Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)1 0001 000930-70-7
22.Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)1 5601 360660-700-51
50.Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)5 2005 1003 780-1 320-26
51.Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)2 9002 9002 9000
52.Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)1 100947922-25-3
80.Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare227 440226 340223 740-2 600-1
40.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)208 400207 300205 000-2 300-1
41.Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)2 6002 6002 6000
(42.)Statlig ersättning för kostnaderna för försöket med vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)300300-300-100
50.Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (fast anslag)16 14016 14016 1400
90.Understöd från Penningautomatföreningen268 200291 000301 00010 0003
50.Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)268 200291 000301 00010 0003
(51.)Reserv för styrning av Penningautomatföreningens avkastning enligt universalitetsprincipen0
Sammanlagt11 176 06212 282 02812 555 124273 0962
 Det totala antalet anställda (årsv.)1)3 6683 6353 654  

1) Antalet årsverken innehåller inte den andel som gäller Arbetshälsoinstitutet. År 2013 uppgår den avgiftsbelagda verksamhetens andel till 1 525 årsverken och den samfinansierade verksamhetens andel till 375 årsverken.