Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 425 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Folkpensionsanstalten får använda högst 53 400 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 600 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt finansierar staten 44,9 % och de försäkrade 55,1 % av utgifterna. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna och staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 3,4 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten finansierar likaså sänkningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt konkurrenskraftsavtalet. Staten tryggar också sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den sjukvårdspremie som tas ut på basis av pensions- och förmånsinkomster är 1,61 % år 2019. Någon sjukvårdspremie tas inte ut på basis av löneinkomster och företagarinkomster. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie på 1,54 % ut hos löntagare och på 1,77 % hos företagare för sjukförsäkringens dagpenningspremie, förutsatt att årsinkomsterna är minst 14 251 euro. På basis av årsinkomster som understiger 14 251 euro tas premien inte ut hos löntagare och hos företagare tas det ut en dagpenningspremie på 0,23 %. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,77 %.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och lagen om garantipension så att minimibeloppen av dagpenningarna höjs till samma nivå som arbetsmarknadsstödet, ställningen för flerlings- och adoptivfamiljer förbättras, självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenningen slopas, årssjälvrisken för läkemedelsersättningar sänks och betalningen av sjukförsäkringsersättningar för privat vård i den offentliga sjukvårdens utrymmen fortsätter till utgången av 2021. Dessutom ändras lagen om garantipension och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner så att garantipensionen, pensionsstödet, rehabiliteringspenningen för unga och minimidagpenningen för yrkesinriktad rehabilitering höjs. Ändringen gäller även momenten 33.10.54, 33.10.57 och 33.40.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner så att kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering för unga lindras och att unga får rehabiliteringspenning för hela rehabiliteringsperioden.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner i gränsöverskridande situationer.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro i årsgenomsnitt.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2019 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenningar 845
Föräldradagpenningar 1 008
Ersättning för familjeledighet 44
Dagtraktamenten för OFLA 5
Rehabiliteringspenningar 131
Företagshälsovård 361
Företagarnas tilläggsdagar 11
Fondens andel på 8 % 6
Sammanlagt 2 414
   
Sjukvårdsförsäkring  
Läkemedelsersättningar 1 485
Resor 306
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 50
Läkararvoden 54
Tandläkararvoden 56
Övriga ersättningar för sjukvård 70
Rehabiliteringsservice 410
Fondens andel på 8 % 7
Sammanlagt 2 438
Utgifter sammanlagt 4 852
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 1 321
Arbetsgivarnas avgifter 673
Företagarnas tilläggsdagar 11
Statens finansieringsandel 244
Överskott/underskott år 2018 130
Sammanlagt 2 379
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter -
Förmånstagarnas premier 372
Statens finansieringsandel 2 182
EU-ersättningar från utlandet 9
Överskott/underskott år 2018 84
Sammanlagt 2 479
Inkomster sammanlagt 4 858
   
Statens andelar sammanlagt 2 426
Arbetsinkomstförsäkring  
Föräldradagpenningar 31
Minimidagpenningar 211
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 2
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 1 155
Andel av konkurrenskraftsavtalet 986
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 41

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av minimibeloppen av dagpenningarna till samma nivå som arbetsmarknadsstödet 20 400
Höjning av rehabiliteringspenningen för unga och dagpenningen för yrkesinriktad rehabilitering för unga 1 100
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga 3 000
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning 8 100
Stjärnfamiljer 500
Sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 165 000
Sänkning av årssjälvrisken för läkemedelsersättning 5 000
Ändringar i bosättningsbaserad social trygghet -500
Ändring i behovskalkylen 103 210
Sammanlagt 305 810

2019 budget 2 425 800 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 2 119 990 000
2017 bokslut 1 942 157 161