Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring:Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 semesterdagar. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga dagliga uppgifter som hör till ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Det är möjligt för renskötare att ansöka om vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga, och kostnaderna ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Lantbruksföretagare      
1. Semesterverksamhet      
Antal serviceanvändare 16 988 15 969 15 011
Antal avbytardagar 420 896 399 500 375 300
Antal avbytardagar/användare 24,8 25,0 25,0
Antal avbytartimmar 2 729 266 2 590 525 2 433 602
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,48 6,48 6,48
       
2. Vikarieverksamhet      
Antal serviceanvändare 5 731 5 270 4 954
Antal avbytardagar 267 131 245 300 230 600
Antal avbytardagar/användare 46,6 46,60 46,60
Antal avbytartimmar 1 820 398 1 671 628 1 571 453
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,81 6,81 6,81
       
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp      
Antal serviceanvändare 9 146 8 464 7 956
Antal avbytardagar 83 663 77 166 72 540
Antal avbytardagar/användare 9,2 9,2 9,2
Antal avbytartimmar 549 265 506 611 476 240
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,57 6,57 6,57
       
Pälsdjursuppfödare      
1. Semester      
Antal serviceanvändare 484 500 500
Antal avbytardagar 8 577 9 000 9 000
Antal avbytardagar/användare 17,7 18,00 18,00
Antal avbytartimmar 54 043 56 700 56 700
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,3 6,3 6,3
       
2. Extraledighet      
Antal serviceanvändare 291 300 300
Antal avbytartimmar 31 389 33 000 33 000
Antal avbytartimmar/användare 108 110 110
       
Vikariehjälp för renskötare      
Beslut om beviljande av vikariehjälp 164 175 175
Antal avbytartimmar 13 634 14 000 14 000
Avbytartimmar/beslut 83 80 80
Antal användare 114 110 110
Antal avbytartimmar/användare 119,6 127 127

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 134 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2017 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2018 och 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -9 834
Sammanlagt -9 834

2019 budget 134 700 000
2018 budget 144 534 000
2017 bokslut 143 681 951

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring:Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -150
Sammanlagt -150

2019 budget 1 900 000
2018 budget 2 050 000
2017 bokslut 2 550 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna.

Förklaring:En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 200 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


2019 budget 250 000
2018 budget 250 000
2017 bokslut 300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 18 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i den lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014)

4) till ett belopp av 3 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.

Förklaring:Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare. Av anslaget riktas dessutom ett belopp på 3 000 000 euro till en fortsättning av LPA:s projekt Ta hand om bonden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett temporärt tillägg -1 000
Fortsättning för projektet Ta hand om bonden 3 000
Sammanlagt 2 000

2019 budget 18 140 000
2018 budget 16 140 000
2017 bokslut 18 140 000