Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
              40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare
              41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare
              42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare
              50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring: Syftet med avbytarverksamheten är att hjälpa lantbruksföretagarna och renskötarna samt pälsdjursuppfödarna att orka med sitt arbete och att främja deras hälsa och funktionsförmåga. De kostnader som ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare medför ersätts av statens medel på kostnadsbasis.

Lantbruksföretagarna har rätt till 26 semesterdagar. Rätt till semester har endast lantbruksföretagare som idkar husdjursskötsel. En lantbruksföretagare som på grund av sjukdom eller annan tillfällig orsak är förhindrad att sköta de nödvändiga dagliga uppgifter som hör till ett lantbruksföretag kan få vikariehjälp. Semestern är avgiftsfri, men för vikariehjälp tas en avgift ut. Lantbruksföretagaren kan dessutom under vissa förutsättningar köpa avbytarhjälp till subventionerat pris för högst 120 timmar per år.

Kostnaderna för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Det är möjligt för renskötare att ansöka om vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga, och kostnaderna ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för tillhandahållandet av avbytarservice. Såsom lokala enheter med ansvar för ordnandet av avbytarservice fungerar kommunerna med stöd av de uppdragsavtal som de har ingått med LPA. Till LPA och de lokala enheterna betalas av statens medel en kalkylmässig ersättning för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen.

Verksamhetens omfattning

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Lantbruksföretagare   
1. Semesterverksamhet   
Antal serviceanvändare16 98815 96915 011
Antal avbytardagar420 896399 500375 300
Antal avbytardagar/användare24,825,025,0
Antal avbytartimmar2 729 2662 590 5252 433 602
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,486,486,48
    
2. Vikarieverksamhet   
Antal serviceanvändare5 7315 2704 954
Antal avbytardagar267 131245 300230 600
Antal avbytardagar/användare46,646,6046,60
Antal avbytartimmar1 820 3981 671 6281 571 453
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,816,816,81
    
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp   
Antal serviceanvändare9 1468 4647 956
Antal avbytardagar83 66377 16672 540
Antal avbytardagar/användare9,29,29,2
Antal avbytartimmar549 265506 611476 240
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,576,576,57
    
Pälsdjursuppfödare   
1. Semester   
Antal serviceanvändare484500500
Antal avbytardagar8 5779 0009 000
Antal avbytardagar/användare17,718,0018,00
Antal avbytartimmar54 04356 70056 700
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar6,36,36,3
    
2. Extraledighet   
Antal serviceanvändare291300300
Antal avbytartimmar31 38933 00033 000
Antal avbytartimmar/användare108110110
    
Vikariehjälp för renskötare   
Beslut om beviljande av vikariehjälp164175175
Antal avbytartimmar13 63414 00014 000
Avbytartimmar/beslut838080
Antal användare114110110
Antal avbytartimmar/användare119,6127127

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 134 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring: Dimensioneringen av anslaget baserar sig på preliminära faktiska uppgifter som beskriver kostnaderna för 2017 och på dessa grundade uppskattningar när det gäller hur verksamhetens omfattning och kostnaderna kommer att utvecklas 2018 och 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-9 834
Sammanlagt-9 834

2019 budget134 700 000
2018 budget144 534 000
2017 bokslut143 681 951

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring: Pälsdjursuppfödare får semester avgiftsfritt och extraledighet mot avgift inom ramen för det anslag som reserverats för ändamålet. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen-150
Sammanlagt-150

2019 budget1 900 000
2018 budget2 050 000
2017 bokslut2 550 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas till kommunerna.

Förklaring: En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 200 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


2019 budget250 000
2018 budget250 000
2017 bokslut300 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 18 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) till ett belopp av högst 94 000 euro till betalning av sådan behovsprövad tilläggsersättning till lokala enheter som avses i 12 § 3 mom. i den lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014)

4) till ett belopp av 3 000 000 euro för ett projekt som genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och som syftar till att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med sitt arbete.

Förklaring: Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare. Av anslaget riktas dessutom ett belopp på 3 000 000 euro till en fortsättning av LPA:s projekt Ta hand om bonden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett temporärt tillägg-1 000
Fortsättning för projektet Ta hand om bonden3 000
Sammanlagt2 000

2019 budget18 140 000
2018 budget16 140 000
2017 bokslut18 140 000