Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2019

50. Stöd till veteranerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består främst av ersättningar, förmåner och rehabilitering för krigsinvalider och makar till dessa, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst samt frontveteraner. Till rehabilitering i sjukhem och till anstaltsvård används dessutom en del av Veikkaus Ab:s avkastning.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta de olägenheter skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst medför samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Syftet är också att trygga utkomsten för de krigsinvalider som inte får en tillräcklig utkomst på annat sätt. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Antal förmånstagare åren 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antal krigsinvalider vid årets slut 1 493 1 150 885
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut 2 040 1 938 1 841
Antal frontveteraner 12 298 9 617 7 387
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare) 4 338 3 687 3 134
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen 3 148 2 802 2 494
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering 3 315 2 950 2 600

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst gäller både dem som invalidiserades i striderna 1939—1945 (krigsinvalider) och personer som sårats eller invalidiserats under fullgörandet av värnpliktstjänst före år 1991 (militärinvalider). Det ord som oftast används i olika texter är ”krigsinvalid”. Begreppet innefattar också militärinvalider, som enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst har rätt till samma förmåner och service som krigsinvalider i enlighet med den invaliditetsgrad som fastställts för dem.

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 250 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 2 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring:Antalet krigsförflyttade som har placerats på en social- och hälsovårdsinrättning beräknas år 2019 vara 16. Anslaget fördelas mellan betalning av såväl förskott på ersättningar som slutposter.


2019 budget 1 250 000
2018 budget 1 250 000
2017 bokslut 649 108

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -3 100
Sammanlagt -3 100

2019 budget 9 500 000
2018 budget 12 600 000
2017 bokslut 15 469 166

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 85 378 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och anstaltsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring:Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att cirka 5 860 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2019. Av dem får 2 730 personer livränta.

Krigsinvalider bosatta i Sverige ska jämställas med krigsinvalider bosatta i Finland, också i fråga om annat än måltidsservice.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret beräknas 2018 användas av 34 personer i Sverige.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Veikkaus Ab:s avkastning. Veikkaus Ab redovisar i anknytning till detta ett belopp på 30 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90. Vid dimensioneringen av anslaget har de kommunala öppenvårdstjänsterna till dem som skadats eller insjuknat till följd av krigen och har rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -2 622
Sammanlagt -2 622

2019 budget 85 378 000
2018 budget 88 000 000
2017 bokslut 88 179 338

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 38 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring:Det beräknas att det 2019 finns 75 inrättningar i landet som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas också andra klientgrupper. Vid dessa inrättningar beräknas det antal rehabiliteringsdagar som fördelas mellan krigsinvaliderna och deras makar och antalet vårddagar för krigsinvalider uppgå till sammanlagt cirka 132 580 under 2019. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också för rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -2 000
Sammanlagt -2 000

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 38 000 000
2018 budget 40 000 000
2017 bokslut 57 000 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött svårt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Det beräknas att antalet makar till krigsinvalider och krigsänkor som har rätt till rehabilitering uppgår till 2 600 år 2019. Rehabiliteringsperiodens längd är två veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.


2019 budget 3 100 000
2018 budget 3 100 000
2017 bokslut 3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 45 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Antalet mottagare av understöd 52 49 46
Understöd, euro/person 590 2 000 2 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -55
Sammanlagt -55

2019 budget 45 000
2018 budget 100 000
2017 bokslut 50 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliteringsinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringen uppnås. Antalet personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig bedöms uppgå till 2 494 år 2019. Av dem beräknas antalet rehabiliteringsklienter uppgå till 1 300.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 3 500 000
2018 budget 3 500 000
2017 bokslut 3 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 58 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter samt resekostnader inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Det anslag som grundar sig på Veikkaus Ab:s avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Till frontveteraner för tjänster som stöder boende i hemmet och rehabilitering 20 000
Nivåförändring -3 288
Sammanlagt 16 712

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 58 400 000
2018 budget 41 688 000
2017 bokslut 49 325 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Antalet frontveteraner beräknas vara ca 7 400 vid utgången av 2019.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Veikkaus Ab:s avkastning beaktats under moment 33.50.56.


2019 budget 8 000
2018 budget 8 000
2017 bokslut 3 608 000

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Förklaring:Antalet frontveteraner beräknas vara ca 7 400 vid utgången av 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner så att frontveteranerna fr.o.m. den 1 november 2019 får samma tjänster som underlättar boende hemma som krigsinvaliderna får.


2019 budget 19 500 000