Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2019

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga samt hälsoövervakning genomförs delvis också med anslag under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsa främjas och folksjukdomar minskas på olika socialpolitiska sätt. Människors eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och välfärd stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor.

Hälsoövervakningen (moment 33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt genomföra EU:s kemikalie-, kosmetika- och strålningslagstiftning och utveckla utredningen av fukt- och mögelskador i byggnader.

Mål:

 • — att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar
 • — att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen
 • — att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten
 • — att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller anskaffning av vaccin och övervakning av smittsamma sjukdomar (moment 33.70.20 och 33.70.22) koncentreras insatserna till utveckling av vaccinationsprogrammet samt uppföljning av dess genomförande och effektivitet, bekämpning av infektioner som hänför sig till vården och mikrobläkemedelsresistens, förebyggande av HIV- och hepatitinfektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod, beredskap för allvarliga epidemier och stärkande av det förebyggande arbete som utförs i form av internationellt samarbete.

Mål:

 • — att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination, att förbättra influensavaccinationernas täckning bland personer över 65 år och upprätthållande av en allmän vaccinationstäckning (t.ex. incidensen av kikhosta, influensavaccinationstäckningen bland personer över 65 år)
 • — att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. frekvensen av påträffade campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi)
 • — att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. förekomsten av tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner)
 • — att förhindra en ökning av spridningen av HIV-infektioner och andra infektioner som överförs vid könsumgänge eller via blod (t.ex. förekomsten av fall av HIV, hepatit C och klamydia, uppdatering av nationella strategier)
 • — att utveckla beredskapen inför en eventuell pandemi och den regionala epidemiologiska verksamheten (t.ex. uppdatering av den nationella beredskapsplanen för pandemier)
 • — att främja Finlands aktiva deltagande i forum för avvärjande av hot i form av smittsamma sjukdomar som ordnas närområdet, i Europa och globalt, utveckla uppföljningssystemen och främja hälsosäkerheten.

Teman som särskilt lyfts fram för Hälsofrämjande verksamhet (moment 33.70.50) år 2019

 • — Utveckling av ledningen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i kommunerna och de blivande landskapen
 • — Förebygga användning av narkotika, tobak och nikotinprodukter
 • — Utveckling av metoder som utnyttjar social marknadsföring
 • — Förebygga och minska övervikt hos barn och unga genom diet och fysisk aktivitet.

Anslaget för Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (moment 33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen till utveckling av den egna utbildningen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för kostnader som föranleds av utbildning av specialister i företagshälsovård till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till de stationer för företagshälsovård som arbetsgivarna svarar för.

Mål:

 • — att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013)
 • — att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder
 • — att höja utbildningsnivån för företagsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Hälsoövervakning      
Epidemier som sprids via vatten      
— antal epidemier 3 1 4
— antal insjuknade 135 60 100
       
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin      
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, % 48 44 44
Kikhosta, antal fall 401 280 280
Campylobakterier, antal fynd 4 289 4 500 4 500
Anmälningar om misstänkt epidemi 58 85 85
Tuberkulos, antal fall 234 270 270
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd 1 450 1 700 1 700
HIV, antal rapporterade fall 158 165 165
Hepatit C-virusinfektion, antal fall 1 111 1 150 1 150
Hepatit B-virusinfektion, antal fall 19 15 15
Gonorrésmitta, antal fall 597 300 300
Syfilissmitta, antal fall 182 225 225
Klamydiasmitta, antal fall 13 461 14 000 14 000
       
Utbildning av specialister i företagshälsovård      
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård 44 45 45

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 28 990 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 25 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemet för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccinationsprogrammet

2) till betalning av medlemsavgiften i Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin

5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning.

Av anslaget får användas högst 400 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer.

Förklaring:Genomförandet av vaccinationsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 28 990 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reservationsavgift för pandemivaccin på 5 000 000 euro. Det har beräknats att 500 000 euro används för vaccindistribution samt övrig anskaffning, service och distribution i fråga om vacciner.

Inom ramen för programmet för TBE-vaccinationer fastställer Institutet för hälsa och välfärd årligen de geografiska områden inom vilka vaccin ska ges som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Övriga utgifter för vaccindistribution har antecknats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och vaccindistribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvidgning av influensavaccination av barn samt byte av det vaccin som används för vuxna till ett annat preparat 1 000
Återföring av ett avdrag 600
Sammanlagt 1 600

2019 budget 28 990 000
2018 I tilläggsb. -1 000 000
2018 budget 27 390 000
2017 bokslut 26 990 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 650 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålskyddslagen (592/1991) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter som föranleds av utbildning och forskning som gäller riskhantering inom bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -30
Sammanlagt -30

2019 budget 650 000
2018 budget 680 000
2017 bokslut 750 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande av och information om smittsamma sjukdomar enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), för utredning och uppföljning av oväntade epidemier samt för internationellt samarbete som dessa förutsätter

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.


2019 budget 550 000
2018 budget 550 000
2017 bokslut 580 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 200 000 euro.

Anslaget får användas för utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer beviljas statsunderstöd. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får även användas till betalning av utgifter för administrering av anslaget.

Förklaring:

Fördelning på prioriteringsområden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Utveckling av ledningen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i kommunerna och de blivande landskapen - - 550 000
Förebygga och minska användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter 560 000 560 000 330 000
Utveckling av metoder som utnyttjar social marknadsföring - - 550 000
Förebygga och minska övervikt hos barn och unga genom diet och fysisk aktivitet. 1 170 000 540 000 750 000
Öka användningen av metoder som främjar psykisk hälsa och stödja förebyggandet av självmord 580 000 540 000 -
Förbättra den sexuella hälsan - 540 000 -
Administration av finansierade projekt 20 000 20 000 20 000
Sammanlagt 2 330 000 2 200 000 2 200 000

2019 budget 2 200 000
2018 budget 2 200 000
2017 bokslut 2 330 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring:Till arbetshälsoinstitutet betalas ersättning av statsmedel för kostnader som föranleds av utbildningen av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdsstationer) som avses i lagen om företagshälsovård. Därutöver kan arbetshälsoinstitutet använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet är att trygga det kvantitativa behovet av utbildning som bl.a. pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

År 2017 avlades 44 examina. Enligt uppskattning kommer 45 examina att avläggas både år 2018 och 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbildning av specialister i företagshälsovård (överföring till moment 33.60.33) -1 000
Sammanlagt -1 000

2019 budget 1 900 000
2018 budget 2 900 000
2017 bokslut 2 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 928 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifterna för beviljade understöd enligt 2 § i lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010).

Förklaring:Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och forska i individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.


2019 budget 928 000
2018 budget 928 000
2017 bokslut 928 000