Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
              31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
              50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna
              (51.) Statsandel till grunddagpenning
              52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna
              55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden
              (56.) Statsandel till alterneringsersättning
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring: Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En arbetslös måste uppfylla arbetsvillkoret för att få dagpenning, vilket förutsätter en arbetshistoria på 26 veckor. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar utkomsten för de arbetslösa bosatta i Finland som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vilkas rätt till dagpenning har upphört.

Syftet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig utkomst. Skälig utkomst definieras som en minimiutkomst och i relation till tidigare inkomster. Utkomstskyddet för arbetslösa har utvecklats så att det stöder aktiva alternativ och sysselsättning. För att främja sysselsättningen omfattar utkomstskyddet för arbetslösa ett skyddat belopp på 300 euro. De arbetsinkomster som överstiger detta belopp jämkas med arbetslöshetsförmånen så att hälften av inkomsterna dras av från förmånen. Förmånen tillsammans med arbetsinkomsterna kan uppgå till ett belopp som är högst lika stort som de inkomster som ligger till grund för förmånen. Dessutom har inledandet av företagsverksamhet under arbetslöshet gjorts lättare genom att det inte under de fyra första månaderna bedöms om verksamheten är huvudsyssla.

Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. I sådana fall betalas till den arbetssökande den arbetslöshetsförmån som han skulle ha rätt till som arbetslös. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder för att deras möjligheter att snabbt hitta ett nytt arbete ska förbättras. Förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder betalas dessutom kostnadsersättning. Arbetslösa uppmuntras också till studier för att förbättra sina yrkeskunskaper eller studier som stöder inledande av företagsverksamhet genom möjligheten att kortvarigt bedriva studier på heltid under arbetslöshetstiden.

För att möta förändringarna i arbetslivet ska yrkesskickligheten bevaras och vid behov kunna kompletteras så att den passar för nya uppgifter. Syftet med vuxenutbildningsstöd som betalas till personer i arbetslivet är att främja sådant kunnande som personer i arbetslivet behöver inom arbetslivet samt ett livslångt lärande, vilket samtidigt förebygger arbetslöshet. Vuxenutbildningsstöd för löntagare består av en grunddel som är lika stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel. Sysselsättningsfonden svarar för hela finansieringen av vuxenutbildningsstöd för löntagare. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen, som finansieras av staten. Dessutom betalar staten i fråga om personer i statens tjänst de i Sysselsättningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För personer som har varit arbetslösa under en längre tid och som erhåller arbetsmarknadsstöd eller utkomststöd ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för att främja sysselsättningen.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig under motsvarande tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Arbetslöshetsgrad (%)8,67,46,9
    
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte   
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år35 00035 00040 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare907070
    
Inkomstrelaterad dagpenning   
Genomsnittligt antal mottagare/mån.141 112120 000112 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.36,431,729,4
— under arbetslöshetstiden33,028,526,4
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service, sammanlagt3,43,23,0
Genomsnittlig dagpenning (€/dag)63,864,465,2
    
Grunddagpenning   
Genomsnittligt antal mottagare/mån.33 23329 00025 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.8,97,76,6
— under arbetslöshetstiden7,76,55,5
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service1,21,11,1
Genomsnittlig dagpenning (€/dag)32,131,431,2
    
Arbetsmarknadsstöd   
Genomsnittligt antal mottagare/mån.198 600192 000190 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st.52,050,049,9
— under arbetslöshetstiden36,735,335,2
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service15,314,714,4
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd (€/dag)32,832,732,5
    
Alterneringsersättning   
Genomsnittligt antal mottagare/mån.2 9613 0003 000
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st.0,80,80,8
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st.0,00,00,0
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag)55,956,557,2
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag)23,021,521,5

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 26 840 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001).

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per dag och deltagare i arbetsverksamheten. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas 2019 uppgå till ca 40 000 personer och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 70 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fyra dagar i veckan.


2019 budget26 840 000
2018 budget26 840 000
2017 bokslut20 095 649

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 832 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring: Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Sysselsättningsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarens dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så, att Sysselsättningsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet och tilläggen för omställningsskyddet. Staten finansierar den del som motsvarar grunddagpenningen och fonden den resterande delen. Staten deltar inte i finansieringen av de dagpenningar som betalas under permitteringstid för s.k. tilläggsdagar och inte heller i finansieringen av barnförhöjningarna. Av dagpenningen för företagare finansierar staten den del som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningarna, medan företagarkassorna finansierar den resterande delen. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

Alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalats till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, så att en företagares familjemedlem som inte är delägare i företaget ska börja betraktas som löntagare i stället för företagare. För en familjemedlem som inte är delägare i företaget ska det föreskrivas ett arbetsvillkor på 12 månader och dessutom en granskningsperiod på 12 månader under vilken familjemedlemmen inte får ha innehav eller bestämmanderätt i företaget.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att främja mottagande av kortvarigt arbete. Vid jämkning av arbetslöshetsförmån övergår man från den nuvarande jämkningen enligt tidpunkten för intjänandet av inkomsten till jämkning enligt tidpunkten för utbetalningen av inkomsten. Till övriga delar förblir bestämmelserna om jämkningen av förmånen oförändrade.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar 
— under arbetslöshetstiden633 900 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service85 000 000
Lönesubventioner och startpeng48 000 000
Kostnadsersättningar25 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader14 000 000
Alterneringsersättning26 100 000
Sammanlagt832 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förbättrade incitament för att ta emot arbete20 000
Kortvariga studier med utkomstskydd för arbetslösa1 400
Uppskattad användning av lönesubvention-11 600
Utkomstskydd för arbetslösa familjemedlemmar till företagare10 000
Ändring i behovskalkylen-219 100
Överföring från moment 33.20.5626 100
Sammanlagt-173 200

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget832 000 000
2018 budget1 005 200 000
2017 bokslut983 911 277

(51.) Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 33.20.52-42 400
Sammanlagt-42 400

2018 budget42 400 000
2017 bokslut95 356 992

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 508 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring: Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen och den därtill hörande barnförhöjningen samt förhöjningsdelen finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar kostnadsersättningarna under tiden för sysselsättningsfrämjande service. De arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Till övriga delar finansieras arbetsmarknadsstödet helt av staten. Därutöver svarar staten för Folkpensionsanstaltens likviditet beträffande arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Alterneringsersättningar finansieras såsom motsvarande arbetslöshetsförmåner. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner genom vilken arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2019 fastställs.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med ett förslag till det belopp av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremieintäkt för finansieringen av grunddagpenningen.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Arbetsmarknadsstöd 
— under arbetslöshetstiden1 032 500 000
— kommunernas finansieringsandel-377 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service576 000 000
— kostnadsersättningar89 000 000
— rörlighetsunderstöd2 000 000
— lönesubvention129 000 000
— förhöjningsdel33 000 000
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt1 484 500 000
  
Grunddagpenning 
— under arbetslöshetstiden160 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service35 000 000
— förhöjningsdel4 000 000
— kostnadsersättning6 000 000
— lönesubvention17 000 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie-198 000 000
Grunddagpenning sammanlagt24 000 000
  
Alterneringsersättning100 000
Sammanlagt1 508 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kortvariga studier med utkomstskydd för arbetslösa3 500
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa-3 000
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga-1 500
Uppskattad användning av lönesubvention-64 400
Ändring av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie-30 700
Ändring i behovskalkylen-1 100
Överföring från moment 33.20.5142 400
Överföring från moment 33.20.56100
Sammanlagt-54 700

Momentets rubrik har ändrats.

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget1 508 600 000
2018 budget1 563 300 000
2017 bokslut1 495 980 710

55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000).

Förklaring: Av anslaget under momentet betalas vuxenutbildningsstödet för företagare. Dessutom betalar staten i fråga om personer i statens tjänst de i Sysselsättningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen20
Sammanlagt20

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget3 750 000
2018 budget3 730 000
2017 bokslut53 000 000

(56.) Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)

Förklaring: Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen100
Överföring till moment 33.20.50-26 100
Överföring till moment 33.20.52-100
Sammanlagt-26 100

2018 budget26 100 000
2017 bokslut19 000 004