Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
              50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter
              51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare
              52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare
              53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier
              54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

40. PensionerPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2017 till sammanlagt 1 585 582, av vilka 1 339 991 lyfte ålderspension, 270 453 familjepension, 206 048 invalidpension, 7 244 deltidspension samt 12 026 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2015—2017 (mn euro)

 201520162017
    
Privata sektorn15 94416 44217 086
Kommunala pensioner4 5694 7645 011
Statens pensioner4 4124 4794 574
Övriga offentliga sektorn sammanlagt340350362
Arbetspensioner sammanlagt25 26526 03527 033
Solita-pensioner501505505
FPA-pensioner2 5052 4702 391
Lagstadgade pensioner sammanlagt28 27129 01029 929
    
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån.1 3941 4361 464

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna och lantbruksföretagarpensionerna. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna, garantipensionerna och den pension som tjänas in under tiden för vård av barn och tiden för studier finansieras helt och hållet av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Pensionstagare2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Mottagare av sjömanspension8 2908 3368 382
Mottagare av lantbruksföretagarpension152 734145 964139 152
Mottagare av företagarpension246 670254 258261 067
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare4 6214 4334 359
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater9 9449 5019 096
Mottagare av barnpension16 34316 20016 100
Mottagare av efterlevandepension5 1535 0005 000
Mottagare av folkpension606 916602 400598 600
Mottagare av garantipension101 669103 000103 500

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Antal försäkrade2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Försäkrade enligt SjPL8 4248 4778 546
Försäkrade enligt LFöPL58 64555 52352 498
Försäkrade enligt FöPL232 400232 400232 600
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL3 0623 0473 047
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare80 31777 62875 084

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Genomsnittliga pensioner2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.)1 4401 4601 500
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.)467493526
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.)415418424
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare645661685
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.)170168166
Genomsnittlig folkpension (€/mån.)290288285
Genomsnittlig garantipension (€/mån.)156171182

Verksamhetens omfattning 2017—2019, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare207 300211 200217 200
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare220 661216 500217 300
Mottagare av handikappbidrag47 91448 00050 500
Mottagare av kostersättning34 520--

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 63 271 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring: Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering1 000
Ändring i behovskalkylen1 271
Sammanlagt2 271

2019 budget63 271 000
2018 budget61 000 000
2017 bokslut57 900 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 715 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 82 % år 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition i vilken det föreslås att giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan för försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förlängs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Fortsättning av den temporära sänkningen av dröjsmålsräntan på LFöPL-premier 2019–20201 200
Indexjustering11 240
Ändring i behovskalkylen17 660
Sammanlagt30 100

2019 budget715 400 000
2018 budget685 300 000
2017 bokslut662 200 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 275 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring: Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas 2019 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % i fråga om personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 094 000 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 296 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 84 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering4 400
Ändring i behovskalkylen31 600
Sammanlagt36 000

2019 budget275 000 000
2018 budget239 000 000
2017 bokslut192 849 154

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring: Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering230
Ändring i behovskalkylen1 270
Sammanlagt1 500

2019 budget11 500 000
2018 budget10 000 000
2017 bokslut10 048 256

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring: Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Indexjustering230
Ändring i behovskalkylen-730
Sammanlagt-500

2019 budget14 500 000
2018 budget15 000 000
2017 bokslut13 406 699

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 563 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring: Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd så att pensionsstödet börjar omfatta nya åldersklasser.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om folkpensionsindex och lagen om utkomststöd så att folkpensionsindex fryses för år 2019. Förslaget berör även momenten 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.52, 33.20.55, 33.30.60 och 33.50.50. Indexfrysningen gäller inte det grundläggande utkomststödet. Det indexjusteras i normal ordning.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2019 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Folkpensionsutgifter2 111
Garantipension228
Handikappförmåner553
Bostadsbidrag för pensionstagare639
Pensionsstöd33
Sammanlagt3 564
  
Inkomster 
Intäkter av egendom1
Statens andelar av förmånerna3 565
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten)-2
Sammanlagt3 564

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av garantipensionen9 600
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa8 400
Ändring i behovskalkylen-35 100
Sammanlagt-17 100

2019 budget3 563 400 000
2018 budget3 580 500 000
2017 bokslut3 531 883 431