Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

40. PensionerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Avsikten med arbetspensionen är att trygga en skälig utkomst och avsikten med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst med tanke på ålderdom, invaliditet, arbetslöshet och familjeförsörjares bortgång. Antalet pensionstagare uppgick den 31 december 2017 till sammanlagt 1 585 582, av vilka 1 339 991 lyfte ålderspension, 270 453 familjepension, 206 048 invalidpension, 7 244 deltidspension samt 12 026 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2015—2017 (mn euro)

  2015 2016 2017
       
Privata sektorn 15 944 16 442 17 086
Kommunala pensioner 4 569 4 764 5 011
Statens pensioner 4 412 4 479 4 574
Övriga offentliga sektorn sammanlagt 340 350 362
Arbetspensioner sammanlagt 25 265 26 035 27 033
Solita-pensioner 501 505 505
FPA-pensioner 2 505 2 470 2 391
Lagstadgade pensioner sammanlagt 28 271 29 010 29 929
       
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån. 1 394 1 436 1 464

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står huvudsakligen utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna och lantbruksföretagarpensionerna. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna, garantipensionerna och den pension som tjänas in under tiden för vård av barn och tiden för studier finansieras helt och hållet av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Pensionstagare 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Mottagare av sjömanspension 8 290 8 336 8 382
Mottagare av lantbruksföretagarpension 152 734 145 964 139 152
Mottagare av företagarpension 246 670 254 258 261 067
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare 4 621 4 433 4 359
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater 9 944 9 501 9 096
Mottagare av barnpension 16 343 16 200 16 100
Mottagare av efterlevandepension 5 153 5 000 5 000
Mottagare av folkpension 606 916 602 400 598 600
Mottagare av garantipension 101 669 103 000 103 500

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Antal försäkrade 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Försäkrade enligt SjPL 8 424 8 477 8 546
Försäkrade enligt LFöPL 58 645 55 523 52 498
Försäkrade enligt FöPL 232 400 232 400 232 600
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL 3 062 3 047 3 047
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare 80 317 77 628 75 084

Verksamhetens omfattning 2017—2019

Genomsnittliga pensioner 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.) 1 440 1 460 1 500
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.) 467 493 526
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.) 415 418 424
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare 645 661 685
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.) 170 168 166
Genomsnittlig folkpension (€/mån.) 290 288 285
Genomsnittlig garantipension (€/mån.) 156 171 182

Verksamhetens omfattning 2017—2019, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare 207 300 211 200 217 200
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 220 661 216 500 217 300
Mottagare av handikappbidrag 47 914 48 000 50 500
Mottagare av kostersättning 34 520 - -

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Ersättningar för olycksfall i arbete och yrkessjukdomar betalas i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen till arbetstagare och lantbruksföretagare. Ersättningar betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller personer för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringspremier, men staten deltar i finansieringen av olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare.

Utöver egenpension kan pension betalas efter familjeförsörjarens bortgång. Syftet med den allmänna familjepensionen är att trygga en minimiutkomst efter familjeförsörjarens bortgång. Familjepension betalas till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan omfatta även vårdbidrag, bostadsbidrag och barnförhöjning för en person som får pension. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas även invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension, om personen inte får någon annan pension eller pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 63 271 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 1 000
Ändring i behovskalkylen 1 271
Sammanlagt 2 271

2019 budget 63 271 000
2018 budget 61 000 000
2017 bokslut 57 900 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 715 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarpensionerna till den del försäkringspremierna och avkastningen av placeringarna inte räcker till för ändamålet. Av utgifterna för ersättningar enligt grupplivförsäkringen är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 82 % år 2019.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition i vilken det föreslås att giltighetstiden för lagen om temporär sänkning av dröjsmålsräntan för försäkringspremier och försäkringsavgifter som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt förlängs.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fortsättning av den temporära sänkningen av dröjsmålsräntan på LFöPL-premier 2019–2020 1 200
Indexjustering 11 240
Ändring i behovskalkylen 17 660
Sammanlagt 30 100

2019 budget 715 400 000
2018 budget 685 300 000
2017 bokslut 662 200 000

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 275 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för företagarpensionerna till den del premiereserven inte räcker till för ändamålet.

Premien för företagare antas 2019 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % i fråga om personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 094 000 000 euro. De totala pensionsutgifterna uppskattas till 1 296 000 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 84 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 4 400
Ändring i behovskalkylen 31 600
Sammanlagt 36 000

2019 budget 275 000 000
2018 budget 239 000 000
2017 bokslut 192 849 154

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 230
Ändring i behovskalkylen 1 270
Sammanlagt 1 500

2019 budget 11 500 000
2018 budget 10 000 000
2017 bokslut 10 048 256

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring:Statens direkta andel av de totala kostnaderna är 29,5 % och lantbruksföretagarnas andel är 33,5 %. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 27,6 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 9,4 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Av anslaget under momentet betalas även till stipendiater olycksfallsförsäkringsersättningar och kostnader för ersättning av självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexjustering 230
Ändring i behovskalkylen -730
Sammanlagt -500

2019 budget 14 500 000
2018 budget 15 000 000
2017 bokslut 13 406 699

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 563 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om pensionsstöd så att pensionsstödet börjar omfatta nya åldersklasser.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om folkpensionsindex och lagen om utkomststöd så att folkpensionsindex fryses för år 2019. Förslaget berör även momenten 33.10.53, 33.10.57, 33.20.50, 33.20.52, 33.20.55, 33.30.60 och 33.50.50. Indexfrysningen gäller inte det grundläggande utkomststödet. Det indexjusteras i normal ordning.

Med beaktande av regeringens propositioner är statsandelarna, övriga utgifter och inkomster för folkpensionsförsäkringen år 2019 uppskattningsvis följande (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 111
Garantipension 228
Handikappförmåner 553
Bostadsbidrag för pensionstagare 639
Pensionsstöd 33
Sammanlagt 3 564
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 1
Statens andelar av förmånerna 3 565
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) -2
Sammanlagt 3 564

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av garantipensionen 9 600
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa 8 400
Ändring i behovskalkylen -35 100
Sammanlagt -17 100

2019 budget 3 563 400 000
2018 budget 3 580 500 000
2017 bokslut 3 531 883 431