Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärdPDF-versio

Förklaring:Understöd beviljas på ansökan och enligt behovsprövning allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser av Veikkaus Ab:s avkastning.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral, som fungerar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, behandlar ansökningar om understöd, utarbetar understödsförslagen och administrerar utbetalningen av understöd, utövar tillsyn över användningen av understöden och följer upp resultatet av verksamheten. Understödsbesluten fattas av social- och hälsovårdsministeriet, företrädesvis en gång om året.

År 2018 beviljades av Veikkaus Ab:s avkastning sammanlagt 358 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Av detta belopp beviljades 11,3 miljoner euro vid en separat ansökan våren 2018. Understöd användes också för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral till ett belopp av 3,2 miljoner euro. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 30,0 miljoner euro för ersättningar för skada, ådragen i militärtjänst, 40,0 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 41,7 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 3,5 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick användningen av avkastningen till sammanlagt 476,3 miljoner euro.

Avsikten är att sammanlagt 474,7 miljoner euro av Veikkaus Ab:s avkastning ska användas år 2019. Av detta belopp delas 361,85 miljoner euro ut i understöd under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 109,9 miljoner euro av vilka 30 miljoner euro får användas för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 38 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 3,5 miljoner euro för vissa utgifter för rehabiliteringsverksamhet och 38,4 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner. Därutöver anvisas 2,9 miljoner euro under moment 33.01.01 för omkostnaderna för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Motsvarande inkomst på 474,7 miljoner euro har antecknats under moment 12.33.90.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 361 850 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring:Syftet med understödsverksamheten är:

1) Att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar och basfinansiering. Understöden används för att stödja organisationernas verksamhet och projekt för att säkra fortlevnaden och framstegen inom medborgarverksamheten, påverkansverksamheten, bevakningen av rättigheter och intressen, sakkunskapen och utvecklingsverksamheten samt frivillig- och kamratstödsverksamheten.

2) Att främja hälsa och funktionsförmåga. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att främja hälsan och stödja såväl enskilda som deras närmaste omgivning när det gäller att orka och klara sig självständigt.

3) Att främja samhörighet och möjligheter till delaktighet. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt i syfte att främja människors möjligheter till socialt umgänge och till att delta i det civila samhällets olika funktioner på ett mångsidigt sätt.

4) Att stödja boendet för grupper med särskilda behov. Syftet med understödet är att främja möjligheterna till och beredskapen för eget boende för grupper med särskilda behov och att minska hemlöshet. Under understödsperioden prioriteras investeringsunderstöden allt lägre till förmån för verksamhetsunderstöden.

5) Att ge krishjälp och öka tryggheten i vardagen. Understöden används för att stödja verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att hjälpa och stödja människor i olika krissituationer och till att föregripa problem och olyckor som kan hota tryggheten i vardagen.

6) Att öka delaktigheten i arbetslivet. Understöden beviljas för verksamhet och utvecklingsprojekt vars mål är att öka människor arbetslivsfärdigheter och möjligheter att delta i arbetslivet.

För att förhindra snedvridning av konkurrensen beviljas inga understöd för sådan serviceverksamhet som utförs mot ersättning och som kan jämställas med näringsverksamhet. Understöden avsätts för verksamhet som organisationer ordnar utanför systemet för köpta tjänster och konkurrensutsättning.

När det gäller utvecklandet av tjänster främjas samarbetet i tillämpliga delar mellan organisationer och kommuner. När understöden fördelas beaktas också de utvecklingsprogram som ingår i regeringsprogrammet i den mån de lämpar sig för det understödssystem som faller inom ramen för understödsverksamheten och för medborgarorganisationernas verksamhet.

Användning av understödsanslaget åren 2017—2019

Från och med 2016 görs dispositionsplanen upp enligt den uppdelning i sju målområden som anges av riktlinjerna för understödsverksamheten (2016—2019).

Förslag enligt målområdena i riktlinjerna för understödsverksamheten 2017—2019 (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Program, separat ansökan 5 16 -
Organisationernas verksamhetsförutsättningar och grundfinansiering tryggas 115 116 121
Hälsa och funktionsförmåga främjas 76 83 87
Samhörighet och möjligheter till delaktighet främjas 60 74 78
Boendet för grupper med särskilda behov stöds 22 24 27
Krishjälp och ökad trygghet i vardagen 25 29 32
Delaktigheten i arbetslivet ökas 20 16 17
Sammanlagt 323 358 362

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2017—2019 (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Allmänna understöd 65 67 70
Riktade verksamhetsunderstöd 168 180 180
Investeringsunderstöd 17 18 15
Projektunderstöd 73 93 97
Sammanlagt 323 358 362

I projektunderstöden åren 2017 och 2018 är den separata ansökan (16 miljoner euro) medräknad.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användning av ofördelad avkastning av penningspel 34 475
Precisering av understöden till organisationer -9 150
Nivåförändring -21 450
Sammanlagt 3 875

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 361 850 000
2018 budget 357 975 000
2017 bokslut 323 100 000