Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet och besvärsnämnden för social trygghet samt för statens sinnessjukhus, statens barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 769 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning vidareutvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom bl.a. projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
  • — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Ministeriets ledning 665 668 587
Ledningens stöd 4 562 2 428 2 495
Enheten för internationella frågor   2 155 2 216
Kommunikation 1 390 1 397 1 436
Förvaltning 2 826 2 839 2 918
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården 1 714 1 722 1 769
Avdelningen för social trygghet och försäkringar 3 155 3 168 3 257
Avdelningen för välfärd och tjänster 11 833 11 886 12 218
Avdelningen för arbete och jämställdhet 4 720 4 741 4 873
Sammanlagt 30 865 31 004 31 769

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 559 37 704 38 319
Bruttoinkomster 6 694 6 700 6 550
Nettoutgifter 30 865 31 004 31 769
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 474    
— överförts till följande år 8 809    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01) -8
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM -225
Återföring av bortfallet av utbildningsanslag enligt ramavtalet 90
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.01 52
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -11
Lönejusteringar 721
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -194
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -71
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -7
Temporär sänkning av StPL-avgiften 244
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 116
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -21
Nivåförändring 119
Sammanlagt 765

2019 budget 31 769 000
2018 I tilläggsb. -108 000
2018 budget 31 004 000
2017 bokslut 31 200 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 547 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2019 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2017
utfall
årsv. 2018
uppskattning
årsv. 2019
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 595 - 550 - 547 -
Företagsekonomiska prestationer 56 268 805 59 030 802 61 087 822
Utomstående finansiering sammanlagt 423 10 430 9 430 5
Sammanlagt 57 286 815 60 010 811 62 064 827

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 57 286 60 010 62 064
Bruttoinkomster 56 691 59 460 61 517
Nettoutgifter 595 550 547
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 541    
— överförts till följande år 509    

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 195,39 196,02 196,02
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 107,36 95,86 95,86
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 187,50 182,11 182,11

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 350,58 359,88 359,88
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 827,32 881,15 881,15
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 377,90 396,03 396,03

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 55 204 58 567 60 556
— övriga intäkter 1 487 893 961
Intäkter sammanlagt 56 691 59 460 61 517
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 56 965 59 709 61 766
— andel av samkostnader 321 301 298
Kostnader sammanlagt 57 286 60 010 62 064
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -595 -550 -547
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) 142 602 143 455 143 455
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) 3 729 4 079 4 079
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) 56 68 68
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 647 4 563 4 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 56 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -3
Sammanlagt -3

2019 budget 547 000
2018 budget 550 000
2017 bokslut 563 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 601 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som ställs upp för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2019 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekter

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bl.a. genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

  2017
utfall
årsv. 2018
ordinarie
budget
årsv. 2019
budgetprop.
årsv.
             
Omkostnadsanslag -602 - 1 106 - 601 -
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 20 581 307 20 210 296 20 210 296
Sammanlagt 19 979 307 21 316 296 20 811 296

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 19 979 21 316 20 811
Bruttoinkomster 20 581 20 210 20 210
Nettoutgifter -602 1 106 601
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 630    
— överförts till följande år 1 011    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 19 446 18 901 18 901
— övriga intäkter 2 475 2 676 2 676
Intäkter sammanlagt 21 921 21 577 21 577
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 340 1 367 1 367
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 18 579 19 940 19 435
— andel av samkostnader 1 400 1 376 1 376
Kostnader sammanlagt 19 979 21 316 20 811
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 942 261 766
Kostnadsmotsvarighet, % 110 101 104

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Vårddygn 34 870 34 431 34 431
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 6 320 7 654 7 654
Skoldagar 20 490 21 689 21 689
Eftervårdsdygn 6 298 2 920 2 920
Fängelsets familjeavdelning 2 254 2 254 2 254
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Upphörande av anslaget för utveckling av statens skolhems lokaler (2015-2018) -500
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -5
Sammanlagt -505

2019 budget 601 000
2018 budget 1 106 000
2017 bokslut -220 525

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 355 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter att hyra in sig hos enheten för hälso- och sjukvården för fångar och kommer också i fortsättningen att svara för dessa kostnader. Såsom inkomster för enheten för hälso- och sjukvård för fångar beaktas inkomsterna av dess avgiftsbelagda verksamhet och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Effekter

Institutet för hälsa och välfärd har efter bytet av förvaltningsområde inlett ett program för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar för att bl.a. förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälsotjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter det att fångarna frigetts.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 16 772 17 077 18 554
Bruttoinkomster 167 199 199
Nettoutgifter 16 605 16 878 18 355
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år -    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av kostnaderna för externa hälsovårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar 1 000
”Centraliserad bokföring”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01) -14
Lönejusteringar 371
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -34
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 137
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 65
Nivåförändring -38
Sammanlagt 1 477

2019 budget 18 355 000
2018 I tilläggsb. 1 613 000
2018 budget 16 878 000
2017 bokslut 16 605 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 334 000 euro.

Förklaring:

Effekter

Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i försäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

  2019
uppskattning
   
Produktivitet och lönsamhet  
Beslutspris (euro/avgörande) 200
Produktiviteten av arbetet (avgörande/årsv.) 404
   
Resultat och kvalitetsledning  
Anhängiggjorda besvärsärenden 40 000
Avgjorda ärenden 42 000
Behandlingstid för besvären (mån.) 8,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Rättelse av ökningen i antalet ärenden från tidigare år -313
Säkerställande av skälig handläggningstid 500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Lönejusteringar 188
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) -70
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -33
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 50
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 41
Sammanlagt 342

2019 budget 8 334 000
2018 I tilläggsb. 196 000
2018 budget 7 992 000
2017 bokslut 8 818 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (Kanta-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv och tillhörande elektroniska tjänster i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av anslagsnivån -8 000
Justering av anslagsnivån (av engångsnatur) 4 000
Sammanlagt -4 000

2019 budget 7 000 000
2018 budget 11 000 000
2017 bokslut 13 330 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 929 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 200
Sammanlagt 200

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 18 929 000
2018 budget 18 729 000
2017 bokslut 17 790 434

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 945 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bl.a. Finlands medlemsavgift till WHO, vars finansiering till 25 % täcks av medlemsavgifter och till resterande del av medlemsstaternas frivilliga finansiering. Det har ställts krav på att WHO ska vidta mer kraftfulla åtgärder i samband med pandemier och kriser som rubbar jämvikten i statlig ekonomi och säkerhet. Finlands påverkningsmöjligheter i de pågående reformerna inom organisationen accentueras under åren 2018—2020 i och med ett medlemskap i förvaltningsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag 70
Sammanlagt 70

2019 budget 3 945 000
2018 budget 3 875 000
2017 bokslut 3 707 000