Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader
              04. Omkostnader för statens sinnessjukhus
              05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
              06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd
              07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet
              25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården
              29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
              66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet och besvärsnämnden för social trygghet samt för statens sinnessjukhus, statens barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på politisk nivå, och riktlinjerna för denna ingår i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av den sociala tryggheten och social- och hälsovårdsservicen samt främjandet av välfärd och hälsa. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för social trygghet har som mål att meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut inom rimlig tid. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har som uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 769 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffningar av anordningar och inventarier i samband härmed

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet genomför målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av sakkunskapen vid ämbetsverk och inrättningar och i enlighet med målen i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2019:

Funktionell effektivitet
  • — redovisning, kostnadsberäkning och annan uppföljning vidareutvecklas i samarbete med övriga förvaltningsområden inom ramen för informationssystemet Kieku
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — ministeriet genomför och följer upp spetsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för, såsom bl.a. projektet för utveckling av nationella elektroniska datasystem (Kanta och Kansa)
  • — ministeriet bereder och verkställer den lagreform som gäller ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovården
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som ministeriets kärnuppgifter kräver säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Ministeriets ledning665668587
Ledningens stöd4 5622 4282 495
Enheten för internationella frågor 2 1552 216
Kommunikation1 3901 3971 436
Förvaltning2 8262 8392 918
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården1 7141 7221 769
Avdelningen för social trygghet och försäkringar3 1553 1683 257
Avdelningen för välfärd och tjänster11 83311 88612 218
Avdelningen för arbete och jämställdhet4 7204 7414 873
Sammanlagt30 86531 00431 769

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 55937 70438 319
Bruttoinkomster6 6946 7006 550
Nettoutgifter30 86531 00431 769
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år8 474  
— överförts till följande år8 809  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av den andel av löneglidningsbesparingen som gäller statsrådets förvaltningsenhet (överföring till moment 23.01.01)-8
Precisering av utgifterna för överföringen av centralen STEA till SHM-225
Återföring av bortfallet av utbildningsanslag enligt ramavtalet90
Återföring av den andel av besparingarna som gäller statsrådets förvaltningsenhet från moment 23.01.0152
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-11
Lönejusteringar721
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-40
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-194
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-71
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-7
Temporär sänkning av StPL-avgiften244
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen116
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-21
Nivåförändring119
Sammanlagt765

2019 budget31 769 000
2018 I tilläggsb.-108 000
2018 budget31 004 000
2017 bokslut31 200 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 547 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter som föranleds av variationen i efterfrågan på de tjänster som tillhandahålls av den psykiatriska vårdenheten för farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring: Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks till största delen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2019 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas fortsättningsvis genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras. Vården utvecklas så att tvångsåtgärder behövs i så liten utsträckning som möjligt. Dessutom förbättras mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som bättre motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

 2017
utfall
årsv.2018
uppskattning
årsv.2019
uppskattning
årsv.
       
Omkostnadsanslag595-550-547-
Företagsekonomiska prestationer56 26880559 03080261 087822
Utomstående finansiering sammanlagt4231043094305
Sammanlagt57 28681560 01081162 064827

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter57 28660 01062 064
Bruttoinkomster56 69159 46061 517
Nettoutgifter595550547
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år541  
— överförts till följande år509  

Utveckling av produktiviteten vid sinnessjukhusen (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke)

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus195,39196,02196,02
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus107,3695,8695,86
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus187,50182,11182,11

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus350,58359,88359,88
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus827,32881,15881,15
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus377,90396,03396,03

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer55 20458 56760 556
— övriga intäkter1 487893961
Intäkter sammanlagt56 69159 46061 517
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader56 96559 70961 766
— andel av samkostnader321301298
Kostnader sammanlagt57 28660 01062 064
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-595-550-547
Kostnadsmotsvarighet, %999999

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.)142 602143 455143 455
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.)3 7294 0794 079
Sinnesundersökningar (vuxenavd.)566868
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga4 6474 5634 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga56110110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga122
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Utvecklandet av personalen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska antalet sjukdagar och förbättra arbetshälsoindex. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på personal- och utbildningsplanen baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. kurser som ger psykologisk beredskap, kurser i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Fortbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-3
Sammanlagt-3

2019 budget547 000
2018 budget550 000
2017 bokslut563 000

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 601 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utveckling av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning innehållsmässigt samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan på elevvårds- och elevplatser samt platser vid fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av månadspeng för elever vid skolhem och till betalning av måltidsersättningar till deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring: Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundläggande undervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet i anslutning till undervisningen tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som ställs upp för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2019 som statens skolhem ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Effekter

Man kommer att förbättra verksamhetens effektivitet vid statens skolhem genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Vid utvecklingen av verksamheten vid skolhemmen fästs allt större vikt vid att hjälpa barn och unga med missbruksproblem och problem med den mentala hälsan, bl.a. genom utbildning av personalen. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens genomslag. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för genomslagskraft som ingår i informationssystemet för klientuppgifter utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. Möjligheterna till erfarenheter av tidig växelverkan i en trygg miljö samt till god vård och omsorg för de barn som är placerade vid fängelsets familjeavdelning tryggas. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos klienterna, dvs. kommunerna.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

 2017
utfall
årsv.2018
ordinarie
budget
årsv.2019
budgetprop.
årsv.
       
Omkostnadsanslag-602-1 106-601-
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel)20 58130720 21029620 210296
Sammanlagt19 97930721 31629620 811296

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter19 97921 31620 811
Bruttoinkomster20 58120 21020 210
Nettoutgifter-6021 106601
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år630  
— överförts till följande år1 011  

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksstöd som erhålls i form av utomstående finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer19 44618 90118 901
— övriga intäkter2 4752 6762 676
Intäkter sammanlagt21 92121 57721 577
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 3401 3671 367
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader18 57919 94019 435
— andel av samkostnader1 4001 3761 376
Kostnader sammanlagt19 97921 31620 811
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 942261766
Kostnadsmotsvarighet, %110101104

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Vårddygn34 87034 43134 431
Vårddygn inom den särskilda omsorgen6 3207 6547 654
Skoldagar20 49021 68921 689
Eftervårdsdygn6 2982 9202 920
Fängelsets familjeavdelning2 2542 2542 254
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Upphörande av anslaget för utveckling av statens skolhems lokaler (2015-2018)-500
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-5
Sammanlagt-505

2019 budget601 000
2018 budget1 106 000
2017 bokslut-220 525

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 355 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till anskaffning av köpta tjänster för hälso- och sjukvård för fångar

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring: Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har från och med den 1 januari 2016 överförts till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Brottspåföljdsmyndigheten fortsätter att hyra in sig hos enheten för hälso- och sjukvården för fångar och kommer också i fortsättningen att svara för dessa kostnader. Såsom inkomster för enheten för hälso- och sjukvård för fångar beaktas inkomsterna av dess avgiftsbelagda verksamhet och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Effekter

Institutet för hälsa och välfärd har efter bytet av förvaltningsområde inlett ett program för utveckling av hälso- och sjukvården för fångar för att bl.a. förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälsotjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården också efter det att fångarna frigetts.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter16 77217 07718 554
Bruttoinkomster167199199
Nettoutgifter16 60516 87818 355
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år-  
— överförts till följande år-  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ökning av kostnaderna för externa hälsovårdstjänster, läkemedel och förbrukningsartiklar1 000
”Centraliserad bokföring”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01)-7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats från moment 25.40.01)-14
Lönejusteringar371
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-34
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften137
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen65
Nivåförändring-38
Sammanlagt1 477

2019 budget18 355 000
2018 I tilläggsb.1 613 000
2018 budget16 878 000
2017 bokslut16 605 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 334 000 euro.

Förklaring:

Effekter

Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i försäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

 2019
uppskattning
  
Produktivitet och lönsamhet 
Beslutspris (euro/avgörande)200
Produktiviteten av arbetet (avgörande/årsv.)404
  
Resultat och kvalitetsledning 
Anhängiggjorda besvärsärenden40 000
Avgjorda ärenden42 000
Behandlingstid för besvären (mån.)8,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Rättelse av ökningen i antalet ärenden från tidigare år-313
Säkerställande av skälig handläggningstid500
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Lönejusteringar188
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015)-70
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-33
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-19
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften50
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen41
Sammanlagt342

2019 budget8 334 000
2018 I tilläggsb.196 000
2018 budget7 992 000
2017 bokslut8 818 000

25. Nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till strategisk planering och operativ planering och styrning (SHM, Institutet för hälsa och välfärd) av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården (Kanta-projektet och nationella elektroniska klientdatasystem inom social- och hälsovården)

2) till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-projektet (Institutet för hälsa och välfärd, FPA)

3) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsten (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna) (FPA)

4) till beviljande av statsunderstöd för effektivisering av infrastrukturen för den regionala hälso- och sjukvården och informationsinfrastrukturen (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

5) till samordningen av utvecklingssamarbetet kring och styrningen, ibruktagandet och spridningen av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

6) till den strategiska planeringen och styrningen av förändringsprogrammet Sotedigi samt den operativa planeringen och styrningen av programmet (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

7) till avlönande av personal motsvarande högst 35 årsverken per år för beredningen av social- och hälsovårdsreformen, den strategiska och operativa planeringen och styrningen av nationella elektroniska klientdatasystem, uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer samt utvecklande och ibruktagande av elektroniska tjänster och informationssystem (SHM, Institutet för hälsa och välfärd).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av social- och hälsovårdsreformen och för den strategiska planeringen och styrningen av den informationsförvaltning och de IKT-tjänster som sammanhänger med den inklusive nationella elektroniska klientdatasystem och elektroniska tjänster. Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att inrätta ett elektroniskt klientdataarkiv och tillhörande elektroniska tjänster i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007).

Den operativa enheten vid Institutet för hälsa och välfärd koordinerar utformningen, den operativa styrningen, verkställandet och utvecklandet av nationella elektroniska datasystem för social- och hälsovården på nationell nivå och motsvarande arbete inom socialvården samt samarbetet på EU-nivå. Tyngdpunkten i fråga om finansieringen är förlagd till beredningen av social- och hälsovårdsreformen och till byggandet av det elektroniska klientdatasystemet för socialvården och elektroniska tjänster för medborgarna i enlighet med den kommande lagstiftningen. Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Justering av anslagsnivån-8 000
Justering av anslagsnivån (av engångsnatur)4 000
Sammanlagt-4 000

2019 budget7 000 000
2018 budget11 000 000
2017 bokslut13 330 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 929 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring i behovskalkylen200
Sammanlagt200

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget18 929 000
2018 budget18 729 000
2017 bokslut17 790 434

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 945 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bl.a. Finlands medlemsavgift till WHO, vars finansiering till 25 % täcks av medlemsavgifter och till resterande del av medlemsstaternas frivilliga finansiering. Det har ställts krav på att WHO ska vidta mer kraftfulla åtgärder i samband med pandemier och kriser som rubbar jämvikten i statlig ekonomi och säkerhet. Finlands påverkningsmöjligheter i de pågående reformerna inom organisationen accentueras under åren 2018—2020 i och med ett medlemskap i förvaltningsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag70
Sammanlagt70

2019 budget3 945 000
2018 budget3 875 000
2017 bokslut3 707 000