Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovårdPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds framför allt av statlig finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå, statlig ersättning enligt hälso- och sjukvårdslagen för de kostnader som föranleds av läkar- och tandläkarutbildningen, statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamheten, statlig ersättning för ordnande av medling vid brott och statlig ersättning till kommunerna för kostnaderna på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet.

Statsandelarna för social- och hälsovården ingår i finansministeriets huvudtitel under moment 28.90.30, Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen.

Centrala reformer

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Allt detta försöker man uppnå bl.a. genom att ställa upp mål för främjandet av hälsa och välfärd som baserar sig på lokala förhållanden och behov i kommunerna, med jämna mellanrum utarbeta en välfärdsberättelse, utveckla kunskapsunderlaget, strukturerna och ledningen för den verksamhet som främjar välfärd och hälsa, förbättra de förebyggande tjänsterna och det tidiga stödet samt etablera främjandet av välfärd och hälsa som en del av samarbetet mellan olika sektorer och allt beslutsfattande. Vid planeringen och beslutsfattandet utnyttjas bedömningen av de sociala och hälsorelaterade effekterna.

Syftet med social- och hälsovårdstjänsterna är att säkerställa en heltäckande tillgång till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel samt att se till att alla i Finland garanteras grundläggande försörjning. För att säkerställa lika tillgång på tjänster för alla revideras servicestrukturen för social- och hälsovården.

Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår följande utvecklings- och lagstiftningsprojekt som ska sporra kommunerna att vidta preventiva åtgärder inom social- och hälsovården och tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster för kommuninvånarna i enlighet med de uppställda målen:

  • — en lagreform som gäller ordnande och finansiering av social- och hälsovården
  • — stöd i samband med genomförandet av reformen i landskapen. Stödet avsätts för bl.a. förändringsledarskap, kommunikation och informationshantering samt utveckling av informationssystem. Anslagen för nationellt stöd har samlats under moment 28.70.05 under finansministeriets huvudtitel
  • — utvecklande av basservicen inom social- och hälsovården utifrån hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen. Syftet med reformen är att befästa den ställning de allmänna lagarna om social- och hälsovård har, flytta tyngdpunkten från specialiserade tjänster till allmänna tjänster, öka jämlikheten mellan kunderna och deras tillgång till tidigt stöd samt intensifiera samarbetet mellan myndigheterna
  • — i samband med den fullständiga omarbetningen av lagstiftningen inom socialvården ses också speciallagstiftningen över stegvis så snart de allmänna lagarna har reviderats. Servicesystemet utvecklas så att det främjar och upprätthåller befolkningens välfärd och hälsa och tryggar tillgången till tillräcklig, högklassig och behövlig social service i hela landet
  • — det riksomfattande projektet för elektroniska informationssystem för patient- och klientuppgifter inom social- och hälsovården, som stöder en högklassig och kostnadseffektiv serviceproduktion samt medborgarnas verksamhetsmöjligheter
  • — genomförandet av alkoholprogrammet fortsätter.
Systembeskrivningar

Till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården betalas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för de kostnader som föranleds av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (moment 33.60.32) och för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning (moment 33.60.33). Finansieringen av den hälsovetenskapliga forskningen grundar sig på hur de insatsområden och målsättningar för forskningsverksamheten som social- och hälsovårdsministeriet fastslagit prioriteras och uppfylls samt på forskningens kvalitet, omfattning och resultat. Ersättningen för utbildningsverksamheten baserar sig i fråga om universitetssjukhusen och universiteten på antalet examina och antalet nya studerande samt en ersättning som fastställts för en examen och i fråga om andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på en månadsersättning. Bestämmelser om beloppet av ersättningen för läkar- och tandläkarutbildningen utfärdas varje år genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Insatsområdena och målsättningarna för hälsovetenskaplig forskning fastställs vart fjärde år genom en förordning av social- och hälsovårdsministeriet. De gällande insatsområdena och målen för åren 2016—2019 har fastställts i social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå (1434/2015).

Ersättning för kostnaderna på grund av brådskande socialvård för personer som befinner sig illegalt i landet betalas i enlighet med en förordning som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet.

Av anslaget under momentet för det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (moment 33.60.31) stöds slutförandet av de projekt som ingår i utvecklingsprogrammet.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd beviljas av den kommun inom vilken personen eller familjen stadigvarande vistas.

Uppgifter om omfattningen av den social- och hälsovård som kommunerna ordnar

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Socialservice      
Hemvårdshjälp, antal hushåll under året 156 000 163 000 170 000
Stödtjänster, antal mottagare under året 134 000 140 000 145 000
Ålderdomshem, antal boende 31.121) 7 500 6 000 5 000
Stöd för närståendevård, antal mottagare under året 47 000 48 000 49 000
Serviceboende för åldringar, antal boende 31.12 49 000 51 000 55 000
Serviceboende för handikappade, antal klienter i genomsnitt2) 15 500 16 000 16 500
Institutionsvård för utvecklingsstörda, antal boende 31.12 600 500 400
Transportservice för svårt handikappade, antal klienter under året 97 000 95 000 94 000
       
Folkhälsoarbete      
Antal vårddagar (mn) 4,50 4,40 4,30
Antal besök inom öppenvården (mn)      
— Hos läkare 6,80 6,90 6,90
— Hos annan yrkesutbildad person 20,00 22,00 23,00
— Tandvård, antal besök 5,30 5,40 5,45
— Hemsjukvård, antal besök 3,10 3,50 3,50
       
Specialiserad somatisk sjukvård      
Antal vårddagar (mn) 2,95 2,85 2,80
Avslutade vårdperioder (mn) 0,94 0,94 0,94
Genomsnittlig vårdtid (dagar) 3,14 3,05 3,00
Antal besök inom öppenvården (mn) 7,20 7,30 7,40
       
Specialiserad psykiatrisk sjukvård      
Antal vårddagar (mn) 1,26 1,26 1,20
Avslutade vårdperioder 0,03 0,03 0,03
Genomsnittlig vårdtid (dagar) 36,00 36,00 35,00
Antal besök inom öppenvården (mn) 2,00 2,00 2,10

1) Kunder som inte fyllt 65 år är också medräknade

2) I antalet har räknats med boendeservice i form av gruppboende för handikappade samt service- och stödbostäder för handikappade.

Läkar- och tandläkarutbildning och hälsovetenskaplig forskning

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Läkar- och tandläkarexamina och nya studerande (genomsnitt för 3 år) 1 274,1 1 303,6 1 350,0
Ersättning för examina, euro 48 750 46 200 46 200
Månadsersättning för utbildning, euro 900 850 850

Sinnesundersökningar

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Sammanlagt antal sinnesundersökningar 110 110 85
— statliga enheter 80 80 65
— kommunala sjukhus 20 20 15
— sjukhus inom fångvårdsväsendet 10 10 5

30. Statlig ersättning för kostnaderna för riksomfattande beredskap inom hälso- och sjukvården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av kostnader som föranleds av upprätthållande av och utbildning om nationell beredskap för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet

2) för ersättning av de extra kostnader som hanteringen av allvarliga olyckssituationer i Finland eller i utlandet medför för nationella aktörer, organisationer, stiftelser eller föreningar

3) för ersättning av de kostnader som hanteringen av och beredskapen för allvarliga förgiftningssituationer medför för nationella aktörer som utsetts och befullmäktigats av social- och hälsovårdsministeriet.

Förklaring:Vid större olyckor och exceptionella situationer räcker enskilda kommuners eller områdens resurser och kunnande inte till för vare sig hantering eller ledning av situationen. För allvarliga olyckor och störningar har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) och Vanda stads social- och krisjour (Vanda) utsetts till nationella aktörer och de har agerat vid störningar och har beredskap för medicinsk evakuering och psykosocialt stöd. HNS och Vanda har deltagit med betydande resurser i sådan verksamhet som sträcker sig över de egna verksamhetsområdenas gränser. Avsikten är att anslaget under momentet ska ersätta sådana kostnader som inte har beaktats vid dimensioneringen av basfinansieringen till aktörerna.


2019 budget 500 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 500 000

31. Det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården och vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till de sista utbetalningarna av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som utfärdats med stöd av den

2) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

3) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt.

Förklaring:Nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovård (Kaste) avslutades 2015. En del av projekten inom ramen för programmet pågick fram till 2017. I samband med att projekten avslutas bereder man sig på eventuella extrakostnader. Dessutom krävs fortsatta resurser för projektbetalningar och tillsyn över projekten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -250
Sammanlagt -250

2019 budget 250 000
2018 budget 500 000
2017 bokslut 400 000

32. Statlig ersättning till hälso- och sjukvårdsenheter för forskning på universitetsnivå (fast anslag)

Under momentet beviljas 21 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning för forskningsverksamhet enligt 61—63 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010).

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas till finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer insatsområdena och målsättningarna för forskningen vart fjärde år och beviljar specialupptagningsområdenas forskningskommittéer forskningsfinansiering. Dessa fattar beslut om hur medlen ska fördelas på olika forskningsprojekt inom specialupptagningsområdena på basis av ansökan.


2019 budget 21 000 000
2018 budget 21 000 000
2017 bokslut 20 000 000

33. Statlig ersättning till enheter inom social- och hälsovården för specialiseringsutbildning för social- och hälsovårdspersonal (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 96 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för läkar- och tandläkarutbildning enligt 59, 59 a och 60 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010)

2) till betalning av en tilläggsersättning på högst 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt för utgifter för grundläggande utbildning för tandläkare

3) till betalning av statlig ersättning enligt 38 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård för kostnader som orsakas av utbildning för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården och praktik i anslutning därtill.

Förklaring:Avsikten är att 63 400 000 euro av anslaget används till betalning av ersättning för läkar- och tandläkarutbildning och för utbildning på universitetsnivå för yrkesutbildade personer inom socialvården till de samkommuner som är huvudmän för universitetssjukhus, 29 400 000 euro till andra verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, 3 100 000 euro till universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning och 100 000 euro till Norra Savolax sjukvårdsdistrikt.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om ordnande av social- och hälsovård så att utbildningsersättning kan betalas redan 2019 för utbildning av specialsocialarbetare och sjukskötare i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbildning av specialister i företagshälsovård (överföring från moment 33.70.51) 1 000
Utbildning av specialsocialarbetare och andra utvecklingsförslag -1 500
Utbildning för specialsocialarbetare 1 300
Utbildning i symtomatisk vård och begränsad läkemedelsförskrivning 500
Sammanlagt 1 300

Momentets rubrik har ändrats.


2019 budget 96 000 000
2018 budget 94 700 000
2017 bokslut 94 924 714

34. Statlig ersättning till verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar och patientöverföringar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 200 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statliga ersättningar enligt 32 § i mentalvårdslagen (1116/1990)

2) till betalning av ersättningar för utredning av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts enligt 22 t § i mentalvårdslagen

3) till betalning av statliga ersättningar enligt lagen om ordnande av utredningar av sexual- och misshandelsbrott mot barn (1009/2008)

4) till betalning av kostnader för riskbedömning i fråga om livstidsfångar i enlighet med 1 § i lagen om förfarandet vid frigivning av långtidsfångar (781/2005)

5) till betalning av konsumtionsutgifter som ingår i de ersättningar som avses i punkterna 1—4

6) till betalning av statlig ersättning för kommuners och samkommuners samt svenska statens kostnader för patientöverföringar enligt det avtal som ingåtts mellan Sverige och Finland

7) till ett belopp av 25 000 euro för betalning av patientspecifika ersättningar till kommuner och samkommuner för stödjande av patientöverföringar enligt den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 5 560 000 euro i ersättningar för kostnaderna för sinnesundersökningar och för utredandet av förutsättningarna för vård oberoende av patientens vilja när det gäller personer för vilka vårdpåföljd har bestämts, 9 500 000 euro i ersättningar för kostnaderna för rättspsykiatriska undersökningar av barn och unga och 140 000 euro i ersättningar för kostnaderna för patientöverföringar, varav 25 000 euro består av ersättningar av engångsnatur för stödjande av patientöverföringar.


2019 budget 15 200 000
2018 budget 15 200 000
2017 bokslut 12 115 393

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till Studenternas hälsovårdsstiftelse 2019 och 2020 för genomförandet av en utvidgning av studerandehälsovården för högskolestuderande.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den.


2019 budget 3 000 000

36. Statsunderstöd för att säkerställa social- och hälsovårdstjänster på samiska (fast anslag)

Under momentet beviljas 480 000 euro.

Anslaget får användas till att betala statsunderstöd via sametinget till de kommuner inom samernas hembygdsområde som avses i 4 § i sametingslagen (974/1995) för att trygga social- och hälsovårdstjänster på samiska.

Förklaring:Målet för verksamheten är att trygga tillgången på social- och hälsovårdstjänster på samiska.


2019 budget 480 000
2018 budget 480 000
2017 bokslut 480 000

37. Statlig ersättning till kommunerna för kostnader på grund av brådskande socialvård för personer som uppehåller sig illegalt i landet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 5 346 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av ersättning till kommunerna för kostnader som uppstår på grund av brådskande socialvård som getts till personer som uppehåller sig illegalt i landet.

Förklaring:År 2015 ansökte ca 32 500 personer om internationellt skydd i Finland medan antalet registrerade ansökningar år 2016 var ca 5 600 och år 2017 var ca 5 000. Av de personer som ansöker om internationellt skydd har ca 40 % fått avslag på ansökan sedan 2015. En del av de personer som fått avslag lämnar inte landet, och uppehåller sig därmed illegalt i Finland. Dessa personer kan i kommunerna få brådskande socialservice, och kommunerna kan av Folkpensionsanstalten ansöka om ersättning för kostnader för tillfällig inkvartering, mat och nödvändiga mediciner.

Bestämmelser om de kostnader som berättigar till sådan ersättning och om ansökan om och utbetalning av ersättningen har utfärdats genom förordning av statsrådet.


2019 budget 5 346 000
2018 budget 5 346 000

38. Statsunderstöd för kostnader för pilotprojekt med valfrihet

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

Om en del av bevillningsfullmakten för 2018 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2019.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -100 000
Sammanlagt -100 000

2019 budget
2018 I tilläggsb.
2018 budget 100 000 000
2017 bokslut 30 000 000

40. Statlig finansiering av utgifterna för läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 28 990 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för förvaltningskostnader och kostnader för flygdriften för enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy och av utgifter för forskning och utveckling som gäller prehospital akutsjukvård. I förvaltningskostnaderna och kostnaderna för flygdriften inom läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten får ingå kostnader som föranleds FinnHEMS Oy av upphandling och övervakning av flygdriften under leveransavtalets giltighetstid, helikopterns flygbesättning, flygassistenten inbegripen, helikopterbaser och deras underhåll, där även de markenheter som har nära anknytning till flygverksamheten ingår, samt övriga kostnader som helikopterverksamheten ger upphov till men som universitetssjukvårdsdistrikten inte svarar för.

Anslaget betalas till FinnHEMS Oy som förskott på statsunderstödet enligt tidpunkten för kostnaderna.

Förklaring:För administrationen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten svarar enheten för förvaltning av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten FinnHEMS Oy, som universitetssjukhusen grundat gemensamt. FinnHEMS Oy är till sin skatterättsliga ställning ett allmännyttigt, icke-vinstsyftande aktiebolag som ägs av de samkommuner som står bakom universitetssjukhusen och som svarar för produktionen av den finländska läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten. Universitetssjukhusdistrikten ansvarar för sjukvårdsverksamheten i läkar- eller sjukvårdshelikoptern på distriktets område.

Den största utgiftsposten för verksamheten är den egentliga flygdriften som bedrivs utifrån köpta tjänster efter konkurrensutsatt upphandling av flygdrift och med stöd av avtal om den. Flygdriften omfattar helikoptern och den flygbesättning som krävs. Den service som tillhandahålls omfattar dessutom de markenheter, dvs. ambulanser, som används vid uppdrag i närområden och som tillfälligt ersätter flygdriften på grund av väderleksförhållanden eller tekniska orsaker, de baser helikoptrarna behöver, underhållet av baserna och kostnaderna för administreringen av verksamheten.

I samband med landskapsreformen övergår finansieringen av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten år 2020 till att delvis finansieras av statsandelarna till landskapen.


2019 budget 28 990 000
2018 budget 28 990 000
2017 bokslut 28 990 000

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 550 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning till producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014)

2) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken per år vid Institutet för hälsa och välfärd i handlednings-, drifts-, kvalitetskontroll-, utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anknytning till skyddshemsverksamhet och för andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Syftet med lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster är att säkerställa nationellt högklassiga och heltäckande skyddshemstjänster för personer som är utsatta för våld i nära relationer eller som lever under hot om sådant våld. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för den riksomfattande samordningen av skyddshemsverksamheten och väljer producenter av skyddshemstjänster.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tryggande av tillgången på skyddshemsplatser 2 000
Sammanlagt 2 000

2019 budget 19 550 000
2018 budget 17 550 000
2017 bokslut 13 550 000

63. Statsunderstöd för verksamheten vid kompetenscentrum inom det sociala området (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 950 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till kompetenscentrum inom det sociala området i enlighet med lagen om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1230/2001).

Förklaring:Kompetenscentrumen inom det sociala området täcker hela landet och de är följande: Södra Finlands kompetenscentrum, kompetenscentrumet i Tavastland och Satakunta, Östra Finlands kompetenscentrum, Sydöstra Finlands kompetenscentrum, Mellersta Finlands kompetenscentrum, de österbottniska landskapens kompetenscentrum, Norra Finlands kompetenscentrum och Egentliga Finlands kompetenscentrum. Utgående från de svenskspråkiga kommunernas behov har dessutom inrättats Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, vars verksamhetsområde omfattar hela landet. Grunderna för bestämmande av statsunderstödet för varje enskilt kompetenscentrum anges i statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området (1411/2001).

Målet för verksamheten är att trygga en högklassig social service på regional nivå i samarbete med kommunerna samt en organiserad forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.

I samband med landskapsreformen övergår finansieringen av kompetenscentrumverksamheten till att delvis finansieras av statsandelarna till landskapen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tryggande av utvecklingen inom det sociala området i samband med servicestrukturreformen 700
Nivåförändring -750
Sammanlagt -50

2019 budget 2 950 000
2018 budget 3 000 000
2017 bokslut 3 000 000

64. Statlig ersättning för kostnaderna för ordnande av medling vid brott (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning för kostnader i anslutning till ordnande av medling enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister (1015/2005)

2) till ett belopp av högst 70 000 euro för betalning av de omkostnader Institutet för hälsa och välfärd har för utveckling och ordnande av medling

3) till utgifter för utveckling, införande och drift av informationssystemet för medling vid brott och tvister samt för anställning av personal motsvarande högst ett årsverke vid Institutet för hälsa och välfärd i uppgifter som gäller drift och utveckling av informationssystemet för medling.

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd svarar för ordnandet av medling. Den statliga ersättningen bedöms täcka utgifterna för att avlöna personal som deltar i medlingsverksamhet samt övriga utgifter som verksamheten kräver. Ersättningen betalas till de kommuner eller andra serviceproducenter som ingått avtal med Institutet för hälsa och välfärd och utbetalningen och den faktiska tillsynen sköts av institutet. Grunderna för ersättningen fastställs i statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister (267/2006).

Verksamheten syftar till att i synnerhet unga personers brottskedja ska kunna brytas i ett tidigt skede.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Täckande av ökande medlingskostnader 150
Sammanlagt 150

2019 budget 7 000 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget 6 850 000
2017 bokslut 6 300 000