Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
              60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring: Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga möjligheterna att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanterar sjukförsäkringen medborgarna en tillräcklig utkomst genom att utjämna det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen har uppdelats i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring.

Genom sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av läkemedelskostnaderna inom öppenvården, resekostnaderna, studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av läkar- och tandläkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och särskild moderskapspenning och ersättning till arbetsgivaren för familjeledigheter. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Dagpenningar   
Mottagare av sjukdagpenningar286 630288 800289 000
Mottagare av föräldradagpenningar149 092143 900157 200
Genomsnittlig sjukdagpenning (€/dag)54,0654,3055,60
Genomsnittlig föräldrapenning (€/dag)64,5565,5067,00
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag)23,9324,6427,86
    
Läkemedel   
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.)28 80029 50029 900
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%)38,340,040,0
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€)605,13605,13565,00
Antal personer som fått tilläggsersättning238 958247 000281 000
Sjukvårdsersättningar   
År 2017 ersatte sjukförsäkringen 16,0 % av kostnaderna för läkararvoden, 14,8 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 13,7 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 76,9 % av resekostnaderna.   

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 425 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Folkpensionsanstalten får använda högst 53 400 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 600 000 euro till finansiering enligt samma lag av individuella rehabiliteringsprojekt, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen.

Förklaring: Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, kostnader som föranleds kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens omkostnader. I övrigt finansierar staten 44,9 % och de försäkrade 55,1 % av utgifterna. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna och staten. Av utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen finansierar staten den sjukdagpenning, föräldradagpenning och rehabiliteringspenning som betalas till minimibelopp. Dessutom finansierar staten 3,4 % av utgifterna för föräldradagpenningar samt en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten finansierar likaså sänkningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift enligt konkurrenskraftsavtalet. Staten tryggar också sjukförsäkringsfondens likviditet.

Den sjukvårdspremie som tas ut på basis av pensions- och förmånsinkomster är 1,61 % år 2019. Någon sjukvårdspremie tas inte ut på basis av löneinkomster och företagarinkomster. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie på 1,54 % ut hos löntagare och på 1,77 % hos företagare för sjukförsäkringens dagpenningspremie, förutsatt att årsinkomsterna är minst 14 251 euro. På basis av årsinkomster som understiger 14 251 euro tas premien inte ut hos löntagare och hos företagare tas det ut en dagpenningspremie på 0,23 %. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 0,77 %.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och lagen om garantipension så att minimibeloppen av dagpenningarna höjs till samma nivå som arbetsmarknadsstödet, ställningen för flerlings- och adoptivfamiljer förbättras, självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenningen slopas, årssjälvrisken för läkemedelsersättningar sänks och betalningen av sjukförsäkringsersättningar för privat vård i den offentliga sjukvårdens utrymmen fortsätter till utgången av 2021. Dessutom ändras lagen om garantipension och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner så att garantipensionen, pensionsstödet, rehabiliteringspenningen för unga och minimidagpenningen för yrkesinriktad rehabilitering höjs. Ändringen gäller även momenten 33.10.54, 33.10.57 och 33.40.60.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner så att kriterierna för yrkesinriktad rehabilitering för unga lindras och att unga får rehabiliteringspenning för hela rehabiliteringsperioden.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag som gäller tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner i gränsöverskridande situationer.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro i årsgenomsnitt.

Med beaktande av regeringens propositioner är utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2019 uppskattningsvis följande (mn euro)

  
Utgifter 
Arbetsinkomstförsäkring 
Sjukdagpenningar845
Föräldradagpenningar1 008
Ersättning för familjeledighet44
Dagtraktamenten för OFLA5
Rehabiliteringspenningar131
Företagshälsovård361
Företagarnas tilläggsdagar11
Fondens andel på 8 %6
Sammanlagt 2 414
  
Sjukvårdsförsäkring 
Läkemedelsersättningar1 485
Resor306
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder50
Läkararvoden54
Tandläkararvoden56
Övriga ersättningar för sjukvård70
Rehabiliteringsservice410
Fondens andel på 8 %7
Sammanlagt2 438
Utgifter sammanlagt4 852
  
Inkomster 
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen 
De försäkrades premier1 321
Arbetsgivarnas avgifter673
Företagarnas tilläggsdagar11
Statens finansieringsandel244
Överskott/underskott år 2018130
Sammanlagt2 379
  
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen 
Löntagarnas och företagarnas avgifter-
Förmånstagarnas premier372
Statens finansieringsandel2 182
EU-ersättningar från utlandet9
Överskott/underskott år 201884
Sammanlagt2 479
Inkomster sammanlagt4 858
  
Statens andelar sammanlagt2 426
Arbetsinkomstförsäkring 
Föräldradagpenningar31
Minimidagpenningar211
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård2
Sjukvårdsförsäkring 
Andel av sjukvården1 155
Andel av konkurrenskraftsavtalet986
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder41

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Höjning av minimibeloppen av dagpenningarna till samma nivå som arbetsmarknadsstödet20 400
Höjning av rehabiliteringspenningen för unga och dagpenningen för yrkesinriktad rehabilitering för unga1 100
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga3 000
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning8 100
Stjärnfamiljer500
Sänkning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift165 000
Sänkning av årssjälvrisken för läkemedelsersättning5 000
Ändringar i bosättningsbaserad social trygghet-500
Ändring i behovskalkylen103 210
Sammanlagt305 810

2019 budget2 425 800 000
2018 I tilläggsb.
2018 budget2 119 990 000
2017 bokslut1 942 157 161