Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds närmast av moderskapsunderstödet, barnbidraget, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, underhållsstödet, ordnandet av tolkningstjänster och det grundläggande utkomststödet samt av Folkpensionsanstaltens omkostnader.

Avsikten med moderskapsunderstödet, adoptionsbidraget och barnbidraget är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra familjer på grund av barnens födelse och underhåll och internationella adoptioner. Förmånerna betalas till barnfamiljerna för varje barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Syftet är att förhindra att en arbetstagare och dennes familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Då en värnpliktig fullgör tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller civiltjänstlagen betalas till den värnpliktiges anhöriga militärunderstöd, under förutsättning att den värnpliktiges tjänstgöring minskat den sökandes möjligheter till utkomst och att sökanden är i behov av understöd.

Genom bostadsbidraget främjas möjligheten för barnfamiljer och andra hushåll som är i behov av stöd att uppnå och bevara en rimlig boendenivå genom att man sänker deras boendeutgifter.

Avsikten med underhållsstödet är att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer då barnets privaträttsliga underhåll inte tryggas. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd (580/2008).

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda svårt hörselskadade, hörsel- och synskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver.

Utkomststödet är den sociala trygghetsförmån som används i sista hand. Det grundläggande utkomststödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten, som för ändamålet får en förskottsbetalning av statens medel till fullt belopp. Kommunernas andel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet är 50 %, och den beaktas som avdrag under momentet för statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Statsandelen för kompletterande och förebyggande utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

De ovannämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet med statens medel.

Verksamhetens omfattning 2017—2019

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Moderskapsunderstöd      
Antal moderskapsunderstöd (barn) 49 615 46 900 50 000
Moderskapsunderstödens belopp, euro 140 170 170
       
Internationell adoption      
Antal adoptionsunderstöd (barn) 71 100 100
       
Barnbidrag      
Antal barn vid utgången av året 998 293 991 400 988 100
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt 165 675 165 800 164 000
Antal familjer som lyfter barnbidrag 545 502 541 800 539 900
       
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands      
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån. 381 400 400
       
Militärunderstöd      
Antal personer som omfattas av understödet 8 938 9 100 9 100
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll) 347 359 350
       
Allmänt bostadsbidrag      
Antal hushåll som får bostadsbidrag 381 526 376 000 374 000
Barnfamiljer som får bidraget, varav 92 017 91 000 90 000
— ensamförsörjare 61 225 60 000 60 000
Arbetslösa hushåll1) 151 327 149 000 148 000
Hushåll som beviljas studiestöd och som inte har barn 112 311 112 000 112 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån. 323 324 328
       
Underhållsstöd      
Barn för vilka underhållsstöd har betalats 105 847 107 900 109 200
— till fullt belopp 86 421 88 500 90 400
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt 21 936 21 150 20 550
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån. 155,17 156,09 157,37
       
Tolkningstjänster för handikappade      
Berättigade till tolkningstjänster 9 000 9 000 6 100
       
Grundläggande utkomststöd      
Antal mottagare under året 402 564 411 800 419 100
Antal hushåll under året 277 316 283 700 288 700

1) Stödtagaren eller åtminstone den ena av makarna är arbetslös.

50. Moderskapsunderstöd och statens understöd vid internationell adoption (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption.

Förklaring:Moderskapsunderstödet är en ersättning som familjen kan få i form av antingen pengar eller moderskapsförpackning och det betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Moderskapsunderstödets storlek fastställs av statsrådet. Av dem som har rätt till moderskapsunderstöd väljer ca 66 % moderskapsförpackningen och resten av understödet i pengar, medan de övriga lyfter hela understödet i pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Bestämmelser om stödets belopp finns i statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag (885/2002). Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovannämnda stöd. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats en justering av understödet vid internationell adoption från ingången av 2019.

Av anslaget beräknas 10 500 000 euro åtgå till betalning av moderskapsunderstöd och 1 000 000 euro till betalning/ersättande av utgifter som föranleds av internationell adoption.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av adoptionsbidraget 300
Ändring i behovskalkylen -550
Sammanlagt -250

2019 budget 11 500 000
2018 budget 11 750 000
2017 bokslut 8 763 500

51. Barnbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 369 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring:Barnbidrag betalas för barn under 17 år. Om barnbidragets storlek föreskrivs i barnbidragslagen. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn blir större när antalet barn i familjen ökar. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt.


2019 budget 1 369 900 000
2018 budget 1 369 900 000
2017 bokslut 1 360 500 000

52. Vissa familjeförmåner som ska ersättas av staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar som staten betalar enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Förklaring:Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Staten ersätter Folkpensionsanstalten för de stöd som betalats till utlandet.


2019 budget 3 800 000
2018 budget 3 800 000
2017 bokslut 2 242 365

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 17 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Understödet till värnpliktigas anhöriga består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. I militärunderstöd betalas till den värnpliktige själv sådana räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i den värnpliktiges bruk. Av understödstagarna är ca 5,5 % årligen anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.


2019 budget 17 600 000
2018 budget 17 600 000
2017 bokslut 16 500 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 565 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. De åländska bostadsbidragen finansieras av statens ämbetsverk på Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bindande av bostadsutgifterna till levnadskostnadsindex -8 000
Det genomsnittliga bostadsbidraget till studerande större än beräknat 40 000
Frysning av de maximala boendeutgifterna 2018 -8 000
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -1 600
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning -400
Ändring i behovskalkylen 57 300
Sammanlagt 79 300

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 1 565 800 000
2018 budget 1 486 500 000
2017 bokslut 1 266 400 000

55. Underhållsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 216 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring:Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd. Vid dimensioneringen av anslaget beaktas det underhållsstöd som ska betalas ut under året. Under moment 12.33.98 intäktsförs regressfordringarna och återkravsfordringarna på underhållsstödet. Anslagen gäller inte landskapet Åland med vilket Folkpensionsanstalten har ett separat avtal om utbetalningen av underhållsstöd.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 1 800
Sammanlagt 1 800

2019 budget 216 400 000
2018 budget 214 600 000
2017 bokslut 204 873 790

56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 50 700 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolkningstjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 1 300
Sammanlagt 1 300

Momentets svenska rubrik har ändrats.


2019 budget 50 700 000
2018 budget 49 400 000
2017 bokslut 45 475 473

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 751 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Det grundläggande utkomststödet innehåller en grunddel samt övriga grundutgifter, till vilka hör boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, kostnader för användning av hushållselektricitet, hemförsäkringspremier samt hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997). Enligt 9 a § i den lagen justeras beloppen i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 491,21 euro i månaden 2019.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av garantipensionen -700
Höjning av minimibeloppen av dagpenningarna till samma nivå som arbetsmarknadsstödet -1 500
Pensionsstöd till långtidsarbetslösa -700
Rehabiliteringspenning i form av aktivitetsbaserad inkomst för unga -1 500
Slopande av självrisktiden på 55 dagar för sjukdagpenning -3 300
Ändring i behovskalkylen -59 200
Sammanlagt -66 900

Anslaget står utanför ramen.


2019 budget 751 900 000
2018 budget 818 800 000
2017 bokslut 760 630 313

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 366 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 48 %, ur sjukförsäkringsfonden 39 % och ur folkpensionsfonden 13 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2019. Statens finansierar cirka en tredjedel av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 235 660 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 61 000 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 69 000 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Sammanlagt 366 360 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användningen av förmedlingen av meddelanden (överföring till moment 28.30.03) -600
Bestående resursbehov 17 500
Genomförande av aktiveringsmodellen 3 500
Löneförhöjningar 8 300
Studerandehälsovård 860
Ökade pensionsutgifter 2 800
Överskott från 2017 9 000
Sammanlagt 41 360

2019 budget 366 360 000
2018 I tilläggsb. 3 741 000
2018 budget 325 000 000
2017 bokslut 331 747 000