Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2019

02. TillsynPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, av omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak samt av genomförandet av spetsprojekten och reformerna inom ramen för det strategiska målet välfärd och hälsa i regeringsprogrammet. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Av de strategiska målen för regeringsperioden omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet och skillnaderna i hälsa och välbefinnande har minskat
 • — individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen, det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft och det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation
 • — barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (förebyggande tjänster för barnfamiljer)
 • — hemtjänster och närståendevård för äldre prioriteras
 • — social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen.

Med hjälp av ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling har man dessutom för avsikt att förbättra den integrerade vården av patienter och människors funktionsförmåga samt skapa förutsättningar för en läkemedelsbehandling som är kostnadseffektiv för såväl patienterna som samhället.

Effekter
 • — garanterande av de grundläggande fri- och rättigheterna, likabehandlingen, rättssäkerheten och av att lagstiftningen följs
 • — garanterat sakkunnig behandling av tillstånds-, register- och tillsynsärenden i en föränderlig verksamhetsomgivning
 • — säkerställande av praxis för framförhållning och riskbaserade rutiner inom servicen.

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 587 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde

3) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger inte de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2017
utfall
årsv. 2018
ordinarie budget
årsv. 2019
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 11 877 88 12 213 88 11 587 100
Avgiftsbelagd verksamhet 25 323 227 29 760 231 28 313 220
Samfinansierad verksamhet 273 3 250 4 250 4
Sammanlagt 37 473 318 42 223 323 40 150 324

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) per resultatområde

  2017
utfall
årsv. 2018
uppskattning
årsv. 2019
uppskattning
årsv.1)
             
Kärnenergi 20 136 130 21 723 134 21 030 134
Strålningsverksamhet 7 184 45 6 800 45 6 342 45
Beredskapsverksamhet 1 782 9 1 700 9 1 586 9
Forskning och utveckling 861 5 2 000 7 1 865 7
Sakkunnigtjänster 3 194 15 6 000 15 5 597 15
Kommunikation 866 5 1 000 5 934 5
Miljö 3 450 14 3 000 14 2 796 15
Gemensamma tjänster2) - 34 - 33 - 33
Sammanlagt 37 473 257 42 223 262 40 150 263

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2019 uppskattas dessa motsvara 61 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 473 42 223 40 150
Bruttoinkomster 25 596 30 010 28 563
Nettoutgifter 11 877 12 213 11 587
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 254    
— överförts till följande år 10 815    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 17 757 20 000 21 396
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 17 984 20 000 21 396
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -227 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 99 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 3 427 2 760 589
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 159 2 760 589
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 268 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 108 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 56 100 100
— finansiering från EU 160 150 150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 57 - -
Intäkter sammanlagt 273 250 250
       
Totala kostnader för projekten 696 500 500
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -423 -250 -250
Självfinansieringsandel, % 61 50 50
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Det samarbete för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med andra länder i Finlands närområde gäller däremot objekt som är viktiga för finländarnas säkerhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedskärning av post som överförs -3 000
Överföring av intäktsföringen av tillsynsavgifter för tillsyn över strålningsverksamhet till moment 11.19.12 2 271
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -126
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -7
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Lönejusteringar 248
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -24
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -2
Temporär sänkning av StPL-avgiften 75
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -11
Nivåförändring -8
Sammanlagt -626

2019 budget 11 587 000
2018 I tilläggsb. 75 000
2018 budget 12 213 000
2017 bokslut 12 438 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 255 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
 • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: kundorienterad service, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling av hemvården för äldre och förbättring av närståendevården för alla ålderskategorier, digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
 • — deltagande i genomförandet av reformerna: social- och hälsovårdsreformen, minskandet av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter genom gallring bland uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen
 • — revidering av tillsynens innehåll och metoder i samarbete med regionförvaltningsverken som en del av social- och hälsovårdsreformen och beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
 • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv och riskbaserad tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
 • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
 • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 15 464 14 536 15 255
Bruttoinkomster 8 877 3 700 4 000
Nettoutgifter 6 587 10 836 11 255
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 205    
— överförts till följande år 6 380    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
9 536 4 500 4 800
— övriga intäkter 546 400 400
Intäkter sammanlagt 10 082 4 900 5 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 205 1 200 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader, sammanlagt 5 860 3 500 3 700
— andel av samkostnader, sammanlagt 2 158 1 400 1 500
Totalkostnader, sammanlagt 8 018 4 900 5 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 2 064 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 126 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2017
utfall
2018
prognos
2019 prognos 2018/2019
förändr., %
         
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 21 987 20 000 20 000 0,0
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården 37 0001) 19 0001) 10 000 -47,0
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården 1 270 1 450 1 450 0,0
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 833 970 970 0,0

1) Verkställighet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården, kräver en ny form av tillsynssamarbete och tillsynskompetens, en utveckling av tillsynens innehåll och metoder samt en utveckling av informationsunderlaget för tillsynen och möjligheten att utnyttja det. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja en vidareutveckling av dem för att svara mot nya behov. Detta sker med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av EU:s MD- och IVD-förordningar och uppgifter i anslutning till dessa (4 årsv.) 280
Tilläggsresurser för beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (-2 årsv.) -200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -46
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -2
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Lönejusteringar 317
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -54
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -3
Temporär sänkning av StPL-avgiften 87
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 76
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Sammanlagt 419

2019 budget 11 255 000
2018 I tilläggsb. 95 000
2018 budget 10 836 000
2017 bokslut 10 762 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 282 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 96,3 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 99,1 > 100 > 100

Antal årsverken vid centret

  2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 198 220 230
Avgiftsfri verksamhet 33 35 35
Sammanlagt 231 255 265

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 071 27 261 27 782
Bruttoinkomster 23 162 22 450 24 500
Nettoutgifter 1 909 4 811 3 282
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 708    
— överförts till följande år 3 879    

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 1 909 4 811 3 282
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt 23 162 22 450 24 500
— offentligrättsliga prestationer 20 789 20 150 22 170
— företagsekonomiska prestationer 25 - -
— prestationer enligt speciallagar 2 076 2 050 2 080
Andra intäkter 272 250 250
       
Post som överförts från föregående år 3 708 - -
Sammanlagt 28 779 27 261 27 782

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 20 814 20 150 22 170
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 11 693 12 157 13 395
— andel av samkostnader 7 343 7 993 8 775
Kostnader sammanlagt 19 036 20 150 22 170
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 778 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 109 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 2 076 2 050 2 080
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 1 033 1 316 1 335
— andel av samkostnader 597 734 745
Kostnader sammanlagt 1 630 2 050 2 080
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 446 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 127 100 100
Produktion och kvalitetsledning
 • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
 • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
 • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
 • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
 • — beredskapen för sådana utmaningar och möjligheter för myndigheterna som beror på förändringar i den nationella och internationella verksamhetsmiljön (bl.a. Brexit) utvecklas
 • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
 • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
 • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,65 > 3,5 över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 10,2 < 7,5 under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nedskärning av post som överförs -500
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (bortfall av tillägg av engångsnatur) -1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015) -122
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 2
Lönejusteringar 98
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -1
Temporär sänkning av StPL-avgiften 27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) -5
Nivåförändring -1
Sammanlagt -1 529

2019 budget 3 282 000
2018 I tilläggsb. 30 000
2018 budget 4 811 000
2017 bokslut 2 080 228

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 775 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2019. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål är att skapa en arbets- och livsmiljö som främjar säkerhet och välfärd. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet riktar sin verksamhet enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som stöder denna strategi. Ett mål med verksamheten är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar. Den verksamhet ansvarsområdena för arbetarskyddet bedriver bidrar också till att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en kundorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet arbetar inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 genomförs riksomfattande tillsynsprojekt i fråga om gemensamma arbetsplatser, hyrt arbete, reparationsbyggande och det privata social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten ställs följande mål upp:

Funktionell effektivitet

  2017
utfall
2018
mål
2019
mål
       
Antal inspektioner sammanlagt 27 772 26 200 27 500

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2017
utfall
%-andel årsv. 2018
mål
%-andel årsv. 2019
mål
%-andel årsv.
                   
Myndighetsinitierad verksamhet 19 034 76 318 15 647 65 272 16 016 65 265
Kundinitierad verksamhet 3 063 12 52 4 333 18 75 4 504 18 73
Förvaltnings- och stödåtgärder 2 866 11 48 4 092 17 71 4 255 17 69
Sammanlagt 24 963 100 418 24 072 100 418 24 775 100 407
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 221 24 242 24 945
Bruttoinkomster 258 170 170
Nettoutgifter 24 963 24 072 24 775
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 906    
— överförts till följande år 3 251    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring till moment 28.40.01) -300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -18
Lönejusteringar 840
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -78
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -8
Temporär sänkning av StPL-avgiften 249
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen 131
Nivåförändring -113
Sammanlagt 703

2019 budget 24 775 000
2018 I tilläggsb. 252 000
2018 budget 24 072 000
2017 bokslut 24 308 000

08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål

2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten

3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden

4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd

5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter

6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den

7) till en förvaringstjänst för kodnycklar

8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter

9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande

10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga

11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.

Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av uppgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens styrgrupp fattat. Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel av avgiften som tillkommer den.

Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess verksamhet utifrån det förslag som tillståndsmyndighetens styrgrupp utarbetat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investering av engångsnatur 1 800
Tillståndsmyndighetens resursbehov 1 500
Sammanlagt 3 300

2019 budget 3 300 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 247 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten

4) till betalning av utgifter som uppkommer på grund av transporter av avlidna

5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten.

Förklaring:År 2017 utfördes 8 575 obduktioner, år 2018 utförs uppskattningsvis 8 100 obduktioner och år 2019 uppskattningsvis 8 000 obduktioner.


2019 budget 10 247 000
2018 budget 10 247 000
2017 bokslut 7 504 651