Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2019
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
              03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader
              05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
              06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
              07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet
              08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter
              20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak
         03. Forskning och utveckling
         10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänster
         20. Utkomstskydd för arbetslösa
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
         60. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård
         70. Hälsa och funktionsförmåga främjas
         80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare
         90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärd
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2019

02. TillsynPDF-versio

Förklaring: Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, av omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak samt av genomförandet av spetsprojekten och reformerna inom ramen för det strategiska målet välfärd och hälsa i regeringsprogrammet. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet. Tillsynen över den rättsmedicinska verksamheten sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Kommunerna är ansvariga för hälsoövervakningsverksamheten.

Av de strategiska målen för regeringsperioden omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — främjandet av hälsan och det tidiga stödet har genom lagstiftningsändringar och bättre verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och arbetslivet och skillnaderna i hälsa och välbefinnande har minskat
 • — individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar för det egna hälsotillståndet och den egna livsföringen, det offentliga servicelöftet har fastställts inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft och det finns större utrymme för fungerande alternativ som utgår från individens personliga livssituation
 • — barns och familjers välfärd och egna resurser stärks (förebyggande tjänster för barnfamiljer)
 • — hemtjänster och närståendevård för äldre prioriteras
 • — social- och hälsovårdsreformen har förbättrat basservicen och informationssystemen.

Med hjälp av ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling har man dessutom för avsikt att förbättra den integrerade vården av patienter och människors funktionsförmåga samt skapa förutsättningar för en läkemedelsbehandling som är kostnadseffektiv för såväl patienterna som samhället.

Effekter
 • — garanterande av de grundläggande fri- och rättigheterna, likabehandlingen, rättssäkerheten och av att lagstiftningen följs
 • — garanterat sakkunnig behandling av tillstånds-, register- och tillsynsärenden i en föränderlig verksamhetsomgivning
 • — säkerställande av praxis för framförhållning och riskbaserade rutiner inom servicen.

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 587 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde om strål- och kärnsäkerhet:

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde

3) till betalning av statens överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbetet.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

 • — vid strålningsverksamhet och användning av kärnenergi iakttas gällande bestämmelser och föreskrifter
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid finländska kärnkraftverk
 • — riskerna med kärnkraftverk hanteras så att riskerna för olyckor minskar på lång sikt
 • — utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön från kraftverken och gruvorna är mycket låga vid normal drift
 • — behandlingen, upplagringen och slutförvaringen av kärnavfall planeras och genomförs på ett sådant sätt att avfallsmängden blir så liten som möjligt
 • — verksamheten i anslutning till kärnämneskontrollen sker i enlighet med internationella avtal
 • — inga olyckor eller sådana allvarliga incidenter som äventyrar säkerheten inträffar vid användningen av strålning
 • — arbetstagarnas stråldoser hålls under den fastställda gränsen för personlig stråldos i de situationer där strålningsexponeringen är planerad
 • — den exponering patienterna utsätts för vid medicinsk användning av strålning är berättigad och optimerad
 • — de konsumtionsvaror på marknaden som producerar strålning är säkra och överensstämmer med kraven
 • — alla strålningskällor i landet sköts på behörigt sätt
 • — kriminell verksamhet riktad mot kärnkraftverk, kärnmaterial och användning av strålning som ger upphov till allvarlig skada förhindras effektivt
 • — olaglig import, export och transport av kärnmateriel och andra radioaktiva ämnen förhindras effektivt
 • — referensvärden för radioaktivitet i hushållsvatten överstiger inte de gränser som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten (1352/2015)
 • — den stråldos flygpersonal utsätts för på grund av strålning från rymden överstiger inte de fastställda gränsvärdena
 • — befolkningens exponering för radon minskar
 • — den genomsnittliga effektiva strålningsdos som används i vårt land minskar
 • — beredskapen inför olika strålrisksituationer och den långsiktiga vården på grund av sådana är tillräcklig.

Utöver de uppställda effektmålen omfattas Strålsäkerhetscentralen av årliga verksamhetsmål och av de mål för hantering och utveckling av mänskliga resurser och effektiv verksamhet som gäller hela förvaltningsområdet.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

 2017
utfall
årsv.2018
ordinarie budget
årsv.2019
budgetprop.
årsv.
       
Budgetfinansiering11 8778812 2138811 587100
Avgiftsbelagd verksamhet25 32322729 76023128 313220
Samfinansierad verksamhet273325042504
Sammanlagt37 47331842 22332340 150324

Strålsäkerhetscentralens kostnader och årsverken (1 000 euro) per resultatområde

 2017
utfall
årsv.2018
uppskattning
årsv.2019
uppskattning
årsv.1)
       
Kärnenergi20 13613021 72313421 030134
Strålningsverksamhet7 184456 800456 34245
Beredskapsverksamhet1 78291 70091 5869
Forskning och utveckling86152 00071 8657
Sakkunnigtjänster3 194156 000155 59715
Kommunikation86651 00059345
Miljö3 450143 000142 79615
Gemensamma tjänster2)-34-33-33
Sammanlagt37 47325742 22326240 150263

1) Tabellen omfattar inte semestrar och frånvaro. År 2019 uppskattas dessa motsvara 61 årsv.

2) Kostnaderna för gemensamma tjänster har överförts på andra resultatområden.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter37 47342 22340 150
Bruttoinkomster25 59630 01028 563
Nettoutgifter11 87712 21311 587
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år10 254  
— överförts till följande år10 815  

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer17 75720 00021 396
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten17 98420 00021 396
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-227--
Kostnadsmotsvarighet, %99100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer3 4272 760589
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 1592 760589
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)268--
Kostnadsmotsvarighet, %108100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den samfinansierade verksamheten   
— finansiering från andra statliga ämbetsverk56100100
— finansiering från EU160150150
— annan finansiering utanför statsförvaltningen57--
Intäkter sammanlagt273250250
    
Totala kostnader för projekten696500500
    
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)-423-250-250
Självfinansieringsandel, %615050
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av anslagen är avsedda för höjning av säkerheten vid de två kärnkraftverken så, att det huvudsakliga föremålet för anslagen är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp ökar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för samarbetet.

Det samarbete för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med andra länder i Finlands närområde gäller däremot objekt som är viktiga för finländarnas säkerhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedskärning av post som överförs-3 000
Överföring av intäktsföringen av tillsynsavgifter för tillsyn över strålningsverksamhet till moment 11.19.122 271
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-126
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-7
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-6
Indexhöjning av hyresutgifterna4
Lönejusteringar248
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-65
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-24
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-2
Temporär sänkning av StPL-avgiften75
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen25
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-11
Nivåförändring-8
Sammanlagt-626

2019 budget11 587 000
2018 I tilläggsb.75 000
2018 budget12 213 000
2017 bokslut12 438 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 11 255 000 euro.

Förklaring: Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
 • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: kundorienterad service, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling av hemvården för äldre och förbättring av närståendevården för alla ålderskategorier, digitalisering, försöksverksamhet och avveckling av normer
 • — deltagande i genomförandet av reformerna: social- och hälsovårdsreformen, minskandet av kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter genom gallring bland uppgifter och skyldigheter, reformen av region- och centralförvaltningen
 • — revidering av tillsynens innehåll och metoder i samarbete med regionförvaltningsverken som en del av social- och hälsovårdsreformen och beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet
 • — tyngdpunkten förskjuts mot en mera proaktiv och riskbaserad tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som verksamhetens styrning stärks i dessa avseenden
 • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
 • — fortsatt avveckling av normer och lättade administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som krävs för detta.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig delvis på nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om tillstånd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården, och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder. Därutöver betalar regionförvaltningsverken en del av de årsavgifter de tar ut hos privata serviceproducenter inom social- och hälsovården för de kostnader som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården orsakas av underhållet av registret över privata serviceproducenter.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter15 46414 53615 255
Bruttoinkomster8 8773 7004 000
Nettoutgifter6 58710 83611 255
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 205  
— överförts till följande år6 380  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer
9 5364 5004 800
— övriga intäkter546400400
Intäkter sammanlagt10 0824 9005 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet1 2051 2001 200
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader, sammanlagt5 8603 5003 700
— andel av samkostnader, sammanlagt2 1581 4001 500
Totalkostnader, sammanlagt8 0184 9005 200
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)2 064--
Kostnadsmotsvarighet, %126100100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

 2017
utfall
2018
prognos
2019 prognos2018/2019
förändr., %
     
Beslut om utövning av yrken inom hälso- och sjukvården 21 98720 00020 0000,0
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården37 0001)19 0001)10 000-47,0
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården1 2701 4501 4500,0
Tillstånd för avbrytande av havandeskap8339709700,0

1) Verkställighet av lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt omorganiseringen av tillståndsverksamheten, styrningen och tillsynen inom social- och hälsovården, kräver en ny form av tillsynssamarbete och tillsynskompetens, en utveckling av tillsynens innehåll och metoder samt en utveckling av informationsunderlaget för tillsynen och möjligheten att utnyttja det. I anslutning till det planerade grundandet av statens nya tillstånds- och tillsynsmyndighet utökas samarbetet med regionförvaltningsverken ytterligare. Allt detta kräver ett gott förändringsledarskap av verkets ledning och chefer. När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att bevara nuvarande sakkunnigresurser och stödja en vidareutveckling av dem för att svara mot nya behov. Detta sker med hjälp av resultat- och utvecklingssamtal och en utbildningsplan som stöder verksamheten. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet utgör grunden för deras funktionsförmåga. En stor arbetsvolym och ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den pågående förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, och det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem. Ledning och chefer fäster större uppmärksamhet vid prioriteringen av arbetsuppgifter och hur de anställda stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Genomförande av EU:s MD- och IVD-förordningar och uppgifter i anslutning till dessa (4 årsv.)280
Tilläggsresurser för beredningen av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (-2 årsv.)-200
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-46
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-8
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-2
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Lönejusteringar317
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-54
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-28
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-3
Temporär sänkning av StPL-avgiften87
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen76
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Sammanlagt419

2019 budget11 255 000
2018 I tilläggsb.95 000
2018 budget10 836 000
2017 bokslut10 762 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 282 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som genomförs utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.

Förklaring: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid i behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2019. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom ämbetsverkets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Produktivitetsindex för arbete96,3> 100> 100
Totalproduktivitetsindex99,1> 100> 100

Antal årsverken vid centret

 2017
utfall
2018
uppskattning
2019
uppskattning
    
Avgiftsbelagd verksamhet198220230
Avgiftsfri verksamhet333535
Sammanlagt231255265

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 07127 26127 782
Bruttoinkomster23 16222 45024 500
Nettoutgifter1 9094 8113 282
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 708  
— överförts till följande år3 879  

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 år)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Budgetfinansiering1 9094 8113 282
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, sammanlagt23 16222 45024 500
— offentligrättsliga prestationer20 78920 15022 170
— företagsekonomiska prestationer25--
— prestationer enligt speciallagar2 0762 0502 080
Andra intäkter272250250
    
Post som överförts från föregående år3 708--
Sammanlagt28 77927 26127 782

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 20 81420 15022 170
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader11 69312 15713 395
— andel av samkostnader7 3437 9938 775
Kostnader sammanlagt19 03620 15022 170
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)1 778--
Kostnadsmotsvarighet, %109100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer2 0762 0502 080
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 0331 3161 335
— andel av samkostnader597734745
Kostnader sammanlagt1 6302 0502 080
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)446--
Kostnadsmotsvarighet, %127100100
Produktion och kvalitetsledning
 • — produktiviteten förbättras genom nya verksamhetssätt och effektivare processer
 • — samarbetet med aktörerna inom hälso- och sjukvården utökas i medicineringssäkerhetsfrågor i syfte att förbättra läkemedelssäkerheten och säkerheten när det gäller medicinering
 • — utvecklingen av läkemedel och läkemedelsinnovationer främjas genom att myndighetsrådgivningen anpassas så att den bättre motsvarar behoven hos nya företag som försöker komma in i branschen, funktionerna i anslutning till kliniska läkemedelsprövningar effektiviseras och verksamhetsförutsättningarna för den inhemska läkemedelsbranschen och möjligheten att utnyttja olika datalager förbättras
 • — samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna och en förutsebar styrning av aktörerna utökas i syfte att främja en heltäckande och effektiv tillsyn
 • — beredskapen för sådana utmaningar och möjligheter för myndigheterna som beror på förändringar i den nationella och internationella verksamhetsmiljön (bl.a. Brexit) utvecklas
 • — information och multidisciplinära verksamhetsmodeller produceras till stöd för en rationell läkemedelsbehandling och det läkemedelspolitiska beslutsfattandet
 • — informationen om läkemedel utvecklas på ett sakligt sätt med hjälp av nätverket för läkemedelsinformation
 • — utvärderingen av läkemedelsbehandling genomförs i form av ett nätverkssamarbete mellan centret och inhemska och utvalda internationella aktörer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga.

Nyckeltal2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Personalens välbefinnande   
— arbetstillfredsställelseindex3,65> 3,5över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar10,2< 7,5under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i läkemedelslagen (84 b §, ändring 595/2009).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks huvudsakligen med avgifterna för tillsyns- och serviceverksamheten. Servicen inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. Avgifter för prestationerna tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nedskärning av post som överförs-500
Utvidgade uppgifter på EU-nivå (bortfall av tillägg av engångsnatur)-1 000
Besparing i lokalutgifter (regeringsprogr. 2015)-122
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015)-3
Indexhöjning av hyresutgifterna2
Lönejusteringar98
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna-20
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-9
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-1
Temporär sänkning av StPL-avgiften27
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen7
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015)-5
Nivåförändring-1
Sammanlagt-1 529

2019 budget3 282 000
2018 I tilläggsb.30 000
2018 budget4 811 000
2017 bokslut2 080 228

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 775 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2019. Resultatmålen för varje ansvarsområde fastställs i det resultatavtal som ingås mellan ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet.

Samhälleliga effekter

Social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål är att skapa en arbets- och livsmiljö som främjar säkerhet och välfärd. Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet riktar sin verksamhet enligt de riktlinjer för arbetsmiljö och arbetshälsa som stöder denna strategi. Ett mål med verksamheten är att påverka ledningen av säkerheten på arbetsplatserna och arbetsförhållandena så att olycksfall på arbetsplatserna, yrkessjukdomar, skadlig belastning och antalet arbetstagare som går i invalidpension minskar. Den verksamhet ansvarsområdena för arbetarskyddet bedriver bidrar också till att anställningsvillkoren iakttas i större utsträckning och att den grå ekonomin minskar.

För att trygga en kundorienterad verksamhet ger arbetarskyddsförvaltningen följande servicelöfte:

Ansvarsområdena för arbetarskyddet arbetar inom ramen för de befogenheter samhället ger så att arbetsinducerade risker och olägenheter för människors hälsa hanteras på behörigt sätt. Verksamheten inom ansvarsområdena för arbetarskyddet är oberoende, opartisk och sakkunnig. Den kundinitierade efterfrågan på tjänster ska oavsett bransch och arbetsplats till fullo bemötas enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet utvecklar sin verksamhet på basis av insamlad kundrespons.

Verksamhetens resultat

På myndigheternas initiativ inriktas arbetarskyddsmyndigheternas verksamhet i regel utifrån riskerna på de branscher där de största riskerna för arbetssäkerheten finns. Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen. För att säkerställa att myndigheternas verksamhet är så heltäckande som möjligt utsträcks tillsynen också till andra branscher än de som valts utifrån riskerna. Den kundinitierade tillsynen utövas till fullo enligt avtalad leveranstid och tillgänglighet.

Under fyraårsperioden 2016—2019 genomförs riksomfattande tillsynsprojekt i fråga om gemensamma arbetsplatser, hyrt arbete, reparationsbyggande och det privata social- och hälsovårdsområdet. Med hjälp av de riksomfattande tillsynsprojekten ingriper man i de problem som uppdagas, samtidigt som man utvecklar tillsynsverksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten ställs följande mål upp:

Funktionell effektivitet

 2017
utfall
2018
mål
2019
mål
    
Antal inspektioner sammanlagt27 77226 20027 500

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde2017
utfall
%-andelårsv.2018
mål
%-andelårsv.2019
mål
%-andelårsv.
          
Myndighetsinitierad verksamhet19 0347631815 6476527216 01665265
Kundinitierad verksamhet3 06312524 33318754 5041873
Förvaltnings- och stödåtgärder2 86611484 09217714 2551769
Sammanlagt24 96310041824 07210041824 775100407
Produktion och kvalitetsledning

Tillsynen över arbetarskyddet är baserad på riskbedömning. Ansvarsområdena för arbetarskyddet använder resultatgivande och enhetliga verksamhetssätt och tillsynsmetoder. Genom samarbete mellan ansvarsområdena, informationsutbyte mellan myndigheterna och spridning av god praxis garanteras en verkningsfull arbetarskyddstillsyn.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Inom ansvarsområdena för arbetarskyddet säkerställs en ändamålsenlig placering av kunnandet och personalresurserna. Utvecklandet av personalens kompetens och upprätthållandet av dess yrkeskunnande stöds och arbetshälsan ombesörjs. Specialkunnandet utvecklas och utnyttjas effektivare på riksnivå.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2017
utfall
2018
ordinarie
budget
2019
budgetprop.
    
Bruttoutgifter25 22124 24224 945
Bruttoinkomster258170170
Nettoutgifter24 96324 07224 775
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 906  
— överförts till följande år3 251  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Vissa tjänster inom arbetarskyddet (överföring till moment 28.40.01)-300
Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-18
Lönejusteringar840
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.)-78
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.)-8
Temporär sänkning av StPL-avgiften249
Ändring i pensionsavgiftsstrukturen131
Nivåförändring-113
Sammanlagt703

2019 budget24 775 000
2018 I tilläggsb.252 000
2018 budget24 072 000
2017 bokslut24 308 000

08. Omkostnader för en tillståndsmyndighet för administrering av användningen av social- och hälsovårdsuppgifter (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till uppgörande av informationsbeskrivningar bl.a. över datainnehållet i de register som ingår i elektroniska tjänster och av hur registeruppgifterna lämpar sig för sitt ändamål

2) till en rådgivningstjänst för tillstånd att använda tillståndsmyndighetens uppgifter och utvecklande av tjänsten

3) till underhållet av en nationell elektronisk åtkomstportal och driften och utvecklandet av ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden

4) till en tjänst för användningstillstånd och meddelandet av beslut om användningstillstånd

5) till integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som tillståndsutredningarna förutsätter

6) till en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och utvecklande av den

7) till en förvaringstjänst för kodnycklar

8) till utvecklande och underhåll av en informationssäker teknisk anslutning för utlämnande av uppgifter

9) till utvecklande och underhåll av en informationssäker elektronisk användarmiljö för hantering av information som lämnats ut till sökande

10) till utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga

11) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.

Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får användningstillstånd betalar en avgift för tillstånd och för de tjänster de behöver, såsom för insamling, samkörning, teknisk bearbetning och utlämnande av uppgifter med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt och de beslut som tillståndsmyndighetens styrgrupp fattat. Tillståndsmyndigheten ersätter den registeransvariga myndigheten för den andel av avgiften som tillkommer den.

Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess verksamhet utifrån det förslag som tillståndsmyndighetens styrgrupp utarbetat.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Investering av engångsnatur1 800
Tillståndsmyndighetens resursbehov1 500
Sammanlagt3 300

2019 budget3 300 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 247 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt förordningen om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köptjänster från universiteten

4) till betalning av utgifter som uppkommer på grund av transporter av avlidna

5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten.

Förklaring: År 2017 utfördes 8 575 obduktioner, år 2018 utförs uppskattningsvis 8 100 obduktioner och år 2019 uppskattningsvis 8 000 obduktioner.


2019 budget10 247 000
2018 budget10 247 000
2017 bokslut7 504 651