Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

Förklaring:

Kyotoprotokollets flexibla mekanismer

Målet är att effektivisera Finlands insatser i den internationella miljöpolitiken, vilket eftersträvas bland annat genom att Kyotoprotokollets flexibla mekanismer genomförs i utvecklingsländerna och övriga länder. Utrikesministeriet har hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling i enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi.

Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

I enlighet med regeringsprogrammet effektiviserar Finland sin verksamhet i det regionala samarbetet i de nordliga regionerna. I verksamheten prioriteras i första hand politiken för den nordliga dimensionen samt det multilaterala samarbetet i de nordliga regionala råden, såsom Östersjöstaternas råd, Barents euroarktiska råd och Arktiska rådet. Därutöver stöds genomförandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland, där främjandet av rörligheten mellan Finland och Ryssland är ett prioriteringsområde.

Till den nordliga dimensionens mål hör bl.a. miljövård, främjande av hälsan och utvecklande av regionala trafik- och logistiklösningar. Dessutom styrs samarbetet i de nordliga områdena av målen i EU:s strategi för Östersjöregionen och Finlands arktiska strategi.

50. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (fast anslag)

Under momentet beviljas 1 650 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd till de sammanslutningar som nämns i dispositionsplanen.

Av det anslag som reserverats för medborgarorganisationernas Europainformation anvisas Finland i Europa rf 220 000 euro och Informationscentralen Alternativ till EU rf 45 000 euro.

Dispositionsplan (euro)

   
Medborgarorganisationernas Europa-information 464 000
Finlands FN-förbund, inkl. FN-jubileet 374 000
Samerådet 71 000
Organisationer som stöder OSSE:s verksamhet samt människorättsorganisationer 28 000
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 65 000
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE 160 000
Finlands Atlantsällskap 85 000
Crisis Management Initiative ry 320 000
Dövas världsförbund 50 000
Andra organisationer som bedriver internationell verksamhet 33 000
Sammanlagt 1 650 000

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Crisis Management Initiative ry -69
Finlands Atlantsällskap -4
Finlands FN-förbund -10
FRK:s bekantgörande av internationell humanitär rätt och Genève-konventionerna i Finland 3
Information i anslutning till valet av Finlands företrädare i Europaparlamentet -100
Medborgarorganisationernas Europa-information -19
Medborgarorganisationernas nätverk för konfliktförebyggande KATU och stöd till den finländska kommittén för europeisk säkerhet STETE -7
Särskilt understöd till Finlands FN-jubileum 100
Sammanlagt -106

2015 budget 1 650 000
2014 budget 1 756 000
2013 bokslut 1 733 284

51. Understöd till nödställda (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 45 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av hemsändningar av och stöd till personer som enligt lagen om konsulära tjänster är nödställda

2) till kontoavskrivningar till följd av det som anges ovan

3) till betalning av understöd utomlands.


2015 budget 45 000
2014 budget 45 000
2013 bokslut 29 495

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 79 455 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter till organisationer som hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde och till betalning av frivilliga finansiella bidrag.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget 22 776 000
Finansiellt bidrag till FN:s budget 10 231 000
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor 26 445 000
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN 2 428 000
Medlemsavgift till organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) 395 000
Medlemsavgift till Europarådet 3 380 000
Medlemsavgift till OECD 2 521 000
Medlemsavgift till WTO 927 000
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar 3 785 000
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader 573 000
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) 1 080 000
Övriga medlemsavgifter 4 914 000
Sammanlagt 79 455 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiella bidrag till andra organisationer och fonder som lyder under FN -469
Finansiella bidrag till OSSE:s budgetar -50
Finansiellt bidrag till FN:s budget -949
Finansiellt bidrag till FN:s fredsbevarande styrkor -1 614
Finansiellt bidrag till Internationella brottmålsdomstolen 68
Finansiellt bidrag till Nordiska ministerrådets budget -1 816
Inbesparing av engångsnatur -1 000
Medlemsavgift till Europarådet -150
Medlemsavgift till OECD 84
Medlemsavgift till WTO -43
Provstoppsavtal, Finlands andel av beredningskommitténs kostnader -7
Överföring till moment 24.01.01 -1 000
Övriga medlemsavgifter -106
Sammanlagt -7 052

2015 budget 79 455 000
2014 budget 86 507 000
2013 bokslut 90 051 000

67. Utgifter för samarbete som omfattas av den internationella klimatkonventionen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådant samarbete med utvecklingsländer som omfattas av den internationella klimatkonventionen

2) till Finlands kostnader för försöksprogrammet för Kyotoprotokollets flexibla mekanismer och projekt i anslutning till det.

Förklaring:I enlighet med regeringens energi- och klimatpolitiska strategi har utrikesministeriet hand om de utsläppsreduceringar som skaffas via den s.k. mekanismen för ren utveckling. Anslagen riktas till utrikesministeriet till den del som gäller kostnaderna för försöksprogrammet. Till de kostnaderna hör också vissa kostnader som hänför sig till projekt som genomförs gemensamt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -400
Sammanlagt -400

2015 budget 100 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 1 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Fullmakt      
Förbindelser som ingåtts före år 2015 300 300 600
Utgifter sammanlagt 300 300 600

Anslaget används för att driva Finlands nationella mål inom samarbete med Östersjöområdet och för att stödja genomförandet av Finlands arktiska strategi. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 400 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen 500 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland 400 000
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 300 000
Sammanlagt 1 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -1 600
Sammanlagt -1 600

2015 budget 1 600 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 3 200 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till att täcka de kalkylerade kursskillnaderna mellan de kontokurser som fastställs av utrikesministeriet och bankernas officiella dagskurser

2) till att täcka andra kalkylerade kursskillnader som gäller utlandsbetalningar i utländsk valuta.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 981 948