Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

68. Samarbete med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projekt som stöder politiken för den nordliga dimensionen

2) till multilaterala projekt inom Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området

3) till projekt som stöder verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland

4) för understöd till fonder som verkar i anslutning till internationella finansiella institut

5) till att finansiera sakkunniga som arbetar vid internationella organisationer, finansiella institut eller motsvarande organisationer

6) till betalning av statens konsumtionsutgifter i anslutning till samarbetet med Östersjöområdet, Barentsregionen och det arktiska området samt stödet för verkställandet av regeringens handlingsprogram för Ryssland.

Förklaring:

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Fullmakt      
Förbindelser som ingåtts före år 2015 300 300 600
Utgifter sammanlagt 300 300 600

Anslaget används för att driva Finlands nationella mål inom samarbete med Östersjöområdet och för att stödja genomförandet av Finlands arktiska strategi. Målet är att arbeta för att internationell finansiering styrs till projekt som är viktiga för Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Samarbete med Östersjöområdet och den nordliga dimensionen 400 000
Samarbete med det arktiska området och Barentsregionen 500 000
Verkställande av handlingsprogrammet för Ryssland 400 000
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) 300 000
Sammanlagt 1 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sparbeslut -1 600
Sammanlagt -1 600

2015 budget 1 600 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 3 200 000
2013 bokslut 3 200 000