Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         10. Krishantering
              20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
              21. Civilpersonalens deltagande i krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

10. KrishanteringPDF-versio

Förklaring: Finland deltar i krishanteringsuppgifter på olika håll i världen med tyngdpunkten på Libanon, Afghanistan, Kosovo, Georgien, Libyen och Ukraina. Den personal som är anställd för uppgifter inom militär och civil krishantering beräknas år 2015 uppgå till ca 660 personer.

När det gäller deltagandet i militär krishantering ligger de regionala tyngdpunkterna på Libanon och Afghanistan, men också på andra områden i Mellanöstern samt i Afrika. Enligt de riktlinjer som dragits upp 2011—2013 kommer den mest omfattande insatsen att göras inom ramen för Förenta nationernas insats i Libanon (UNIFIL) och Resolute Support (RS)-insatsen i Afghanistan. I Finlands verksamhet betonas också stödjandet av krisområdenas egna säkerhetsstrukturer och rättsstatsutvecklingen samt utbildningen av säkerhetsaktörer. Vid sidan av deltagandet i olika insatser försöker man i ökande grad satsa på att exportera kunnandet när det gäller utbildning inom krishantering. Målet är att stärka utvecklingsländernas egen krishanteringsförmåga, i synnerhet i Afrika.

När det gäller deltagandet i civil krishantering ligger de regionala tyngdpunkterna på Kosovo, Afghanistan, Georgien, Libyen och Ukraina. Deltagandet koncentreras till de insatser som har störst betydelse med tanke på de utrikes- och säkerhetspolitiska målen och där man genom Finlands insats kan uppnå särskilt mervärde och verkningsfullhet. Största delen av Finlands medverkan i civil krishantering riktas till Europeiska unionens insatser.

20. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 172 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för lön, dagtraktamente, provianteringstillägg, utbildning och statens pensionsavgift för krishanteringspersonal enligt lagen om militär krishantering (211/2006), till betalning av kostnaderna för personförsäkring som tecknas för krishanteringspersonalen för tjänstgöringstiden, samt till betalning av förmåner som motsvarar gruppolycksfallsförsäkring för militär krishanteringspersonal och av de administrativa kostnaderna för dem

2) till utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och för materialkostnader i anslutning till den

3) till sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt till stabiliseringsuppdrag efter konflikter

4) till ekonomiskt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i vilka Finland annars inte deltar.

Dispositionsplan (euro)

   
01.Utgifter för utbildnings- och beredskapstiden för EU:s stridsgrupper1 020 000
03.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen)489 000
04.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen)2 177 000
05.Gemensamma utgifter3 140 000
06.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen)970 000
08.Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen)11 562 000
09.I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering400 000
10.Utgifter för Atalanta-insatsen711 000
11.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia1 313 000
14.Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon13 455 000
15.Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali1 145 000
16.Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA)790 000
Sammanlagt37 172 000

Förklaring: Anslagen för insatserna har dimensionerats enligt numerären av och de krav som uppgifterna ställer inom de finländska krishanteringsstyrkorna med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2015. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 530 soldater år 2015.

Huvuddelen av anslagen under momentet överförs till försvarsmakten. Materiel- och förvaltningsutgifterna för den militära krishanteringen budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

FN:s ersättningar för löneutgifter har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserade grunder för planering av insatserna2 570
Sparbeslut-3 000
Nivåförändring-18 700
Sammanlagt-19 130

2015 budget37 172 000
2014 I tilläggsb.2 800 000
2014 budget56 302 000
2013 bokslut43 502 995

21. Civilpersonalens deltagande i krishantering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 360 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av specialutgifter för finländsk civilpersonal som deltar i krishanteringsverksamhet utomlands och till betalning av andra utgifter för Finlands civila krishanteringsverksamhet

2) till betalning av utgifter som föranleds av valobservatörer

3) till betalning av kostnaderna för personförsäkring för personalen inom den civila krishanteringen

4) till projekt och utbildning i anslutning till civil krishantering

5) till utgifterna för stärkande av sådan fredsförmedlingsverksamhet och därtill ansluten kapacitet i vilken Finland deltar.

Under momentet får statsunderstöd beviljas.

Dispositionsplan (euro)

   
01. Civil krishantering14 660 000
02.Valobservatörer300 000
03.Fredsförmedling400 000
Sammanlagt15 360 000

Förklaring: Finland har under de senaste åren deltagit i civil krishantering med 100—150 sakkunniga varje år. Med den nuvarande anslagsnivån är målet att befästa antalet sakkunniga inom civil krishantering som Finland sänder ut vid i genomsnitt 115—120 personer.

Inkomsterna från organisationerna har budgeterats under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Sparbeslut-2 000
Sammanlagt-2 000

2015 budget15 360 000
2014 budget17 360 000
2013 bokslut13 576 709