Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
              01. Utrikesförvaltningens omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              74. Husbyggen
         10. Krishantering
         30. Internationellt utvecklingssamarbete
         90. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. UtrikesförvaltningenPDF-versio

Förklaring: Produktion och kvalitetsledning

 • — Man fortsätter att utveckla förvaltningsområdets ledning i syfte att uppnå en mera systematisk styrning och utvärdering av verksamhetens effekt och resultat. Verksamheten begränsas och resurserna styrs i enlighet med strategiska prioriteringar genom att man koncentrerar och lättar upp förvaltningsområdets interna processer och utnyttjar samarbete med olika aktörer både i hemlandet och utomlands.
 • — Resurserna ska koncentreras i synnerhet till de länder och områden vars politiska och ekonomiska betydelse för Finland håller på att öka. Man fortsätter att utveckla strukturen och verksamhetssätten för Finlands representation i utlandet. I utvecklingsarbetet beaktas utöver det nordiska samarbetet också utvecklingen inom Europeiska utrikestjänsten och verksamhetsmodellen Team Finland.
 • — Den medborgarservice som beskickningarna tillhandahåller är den substansuppgift som mest sysselsätter beskickningarna. Bland annat genom att utnyttja nya digitala lösningar utvecklas medborgarservicen i enlighet med strategin för medborgarservice så att den svarar mot förändringarna i efterfrågan. Medborgarnas eget ansvar betonas. Vid organiseringen av invandrarservicen, inom bekämpningen av illegal invandring och människohandel samt i krisärenden utnyttjas myndighetssamarbete och sådana möjligheter som det nordiska samarbetet och EU-samarbetet för med sig.
 • — Målet för utrikesförvaltningens kommunikation är att öka synlighet och effektivitet när det gäller den finländska utrikespolitikens tyngdpunkter och internationella stabilitet samt utrikesförvaltningen och dess service. Omstruktureringen av utrikesministeriets kommunikationsfunktioner slutförs.
 • — Finland är år 2015 ordförande för Barents euroarktiska råd (BEAC) och värd för en konferens om det globala initiativet för att bekämpa nukleär terrorism (GICNT).
Funktionell effektivitet
 • — Som en del av ministeriets planeringssystem fortsätter utvecklandet av mätningen av verksamhetens resultat och produktivitet, inkl. aktivitetsbaserad kalkylering, utgående från ekonomiförvaltningsfunktionen inom informationssystemet Kieku, som bygger på statsförvaltningens gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltningen.
 • — Utrikesförvaltningens informationssystem ska utvecklas så att de motsvarar de krav som utrikesförvaltningens arbetsfält ställer, med användarvänlighet och hög informationssäkerhet som mål. Målet är att en höjd informationssäkerhetsnivå uppnås under 2015. Utvecklandet av informationssäkerheten fortsätter även i samarbete med finansministeriets OffICT-funktion i enlighet med randvillkoren som ställts i de internationella förpliktelserna i Satu-projektet. Andra utvecklingsprojekt är bl.a. redskap för förvaltning av dokumentinformation, projektet för datalager som ökar transparensen och användbarheten av den information som utrikesförvaltningen producerar samt visumverksamhetens datasystem.
 • — Verksamheten inom den reformerade beredskaps- och situationsorganisationen får sin slutliga form, inkl. slutförandet av översynen av utrikesförvaltningens centraliserade jourarrangemang.
 • — Utrikesministeriet förvaltar en fastighetsförmögenhet vars bokföringsvärde är ca 246 miljoner euro. I enlighet med fastighetsstrategin är målet bättre resurshushållning, produktivitet och ändamålsenlighet i fastighetsförvaltningen. Ministeriets program för kartläggning av fastigheternas skick fortsätter i syfte att närmare bedöma skicket och värdet på fastigheterna utomlands. Hemma i Finland förbättras utrymmeseffektiviteten i samarbete med Senatfastigheter.
 • — Man fortsätter att utveckla Finlands visumverksamhet i synnerhet vid de finska beskickningarna i Ryssland genom att ta i bruk biometri allteftersom Schengenområdets biometriområde utvidgas. I anslutning till verksamheten i Ryssland utvecklas verksamheten och fördelningen av resurser vid servicecentralen för viseringar i Kouvola särskilt med beaktande av variationer i efterfrågan på visum.
 • — Som en del av förvaltningsområdets effektivitets- och resultatprogram och sparåtgärder fortsätter man att analysera och prioritera kärnfunktionerna samt utveckla stödfunktionerna. År 2015 dras 37 uppgifter in inom förvaltningsområdet.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
 • — Personalpolitiken och personalförvaltningen bidrar till en resultatrik utrikesförvaltning. Utvecklandet av befattningsbeskrivningarna, kompetensutveckling, en smidig arbetsrotation, konsekvens när det gäller karriärutvecklingen samt arbetshälsa i vid bemärkelse är faktorer som på ett centralt sätt påverkar verksamhetens resultat. Personalresurserna, inkl. rekryteringen, fördelas mer effektivt än tidigare med hjälp av en helhetsbetonad resursplanering på förvaltningsområdets prioritetsområden.
 • — Genomförandet av utrikesförvaltningens personalstrategi 2015—2020 inleds. I chefspolicyn fäster man särskild vikt vid att genomföra principerna för ett gott ledarskap i allt chefsarbete.
 • — Arbetshälsoaspekterna integreras allt mer bl.a. genom att man utnyttjar resultaten från barometern för arbetstillfredsställelse vid bedömningen av arbetshälsan. En lagreform om hälso- och sjukvården inom utrikesrepresentationen genomförs som en del av lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen.
 • — Ett av förvaltningsområdets långsiktiga mål är att ta i bruk personaladministrationsfunktionen inom statsförvaltningens gemensamma Kieku-system i den fas där funktionen kan beakta de egenskaper hos ministeriet som krävs med tanke på ministeriets lagfästa strukturer och dess verksamhet.

Nyckeltal som beskriver de mål som uppställts för utrikesförvaltningen

 2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Medborgarservice   
Understöd till nödställdaBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelseBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelseBehandling av ärendet inledd inom 24 h från mottagande av underrättelse
Krisjour/intensifierad lägesbevakningInledd inom 1 h från mottagande av underrättelseInledd inom 1 h från mottagande av underrättelseInledd inom 1 h från mottagande av underrättelse
ResemeddelandenUppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhetsläget i verksamhetsområdet förändradesUppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhetsläget i verksamhetsområdet förändradesUppdaterade varannan månad och senast inom 10 h från det att säkerhetsläget i verksamhetsområdet förändrades
Startberedskap för/mottagande av snabbinsatsgrupperInom högst 6 h från beslut om utsändandeInom högst 6 h från beslut om utsändandeInom högst 6 h från beslut om utsändande
    
Hantering och utveckling av mänskliga resurser  
Ledarindexet i barometern för arbetstillfredsställelse3,63,63,6
Kompetensledningsindexet i barometern för arbetstillfredsställelse3,63,73,7
Indexet för arbetshälsa3,73,83,8
Svarsprocenten i barometern för arbetstillfredsställelse1)UM 84 %UM 80 %UM 85 %
 UR 66 %UR 63 %UR 70 %
Hälsoprocent (andel anställda utan sjukfrånvaro)55 %53 %55 %

1) UM= utrikesministeriet, UR = utrikesrepresentationerna

01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 255 076 000 euro.

Anslaget får även användas

1) betalning av utgifter för honorära konsuler

2) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av forskning och utvecklingsarbete och betalas till statliga ämbetsverk

3) till betalning av forskningsanslag som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde

4) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök.

Vid utrikesministeriet dras in 10 tjänster som utrikesråd från och med den 1 september 2015.

Förklaring:

Utrikesförvaltningens omkostnader år 2015 (euro)

  
Ministeriet, 932 årsverken77 248 000
Omkostnader15 930 000
Personalkostnader61 318 000
  
Beskickningarna, 91 verksamhetsställen, 562 årsverken1)140 949 000
Omkostnader76 304 000
Personalkostnader64 645 000
  
Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet 36 879 000
Informationsförvaltning24 000 000
Fastighetsförvaltning10 879 000
Säkerhet2 000 000
Sammanlagt255 076 000

1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 33, Öst 7, Asien och Amerika 26, Afrika och Mellanöstern 20 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen

I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildningsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, ersättningar för hälso- och sjukvård för den utstationerade personalen, utrustningsersättning, dagvårdsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.

Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för nämnda ansvarsområden såväl i ministeriet som vid beskickningarna.

Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas omkostnader.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter273 758271 566265 282
Bruttoinkomster62 13569 15910 206
Nettoutgifter211 623202 407255 076
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år24 028  
— överförts till följande år12 956  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer57 54164 2315 300
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader15 49617 57617 422
— andel av samkostnaderna16 74318 94118 896
Kostnader sammanlagt32 23936 51736 318
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)25 30227 714-31 018
Kostnadsmotsvarighet, %17817615

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 bruttobudgeteras avgifterna för handläggning av visum under moment 12.24.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bruttobudgetering av avgifterna för handläggning av visum43 440
Minskning av inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten (avgifter för handläggning av visum)12 000
Produktivitetsprogrammet-241
Utveckling av systemet för visumverksamhet-820
Överföring från moment 24.90.661 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-280
Indexhöjning av hyresutgifterna229
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-40
Löneglidningsinbesparing-238
Lönejusteringar634
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 004
Sparbeslut-500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-678
Ytterligare besparing i omkostnaderna -833
Sammanlagt52 669

2015 budget255 076 000
2014 I tilläggsb.154 000
2014 budget202 407 000
2013 bokslut200 551 000

21. Produktivitetsanslag för utrikesministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 155 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom ministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring: Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring181
Sammanlagt181

2015 budget1 155 000
2014 budget974 000
2013 bokslut794 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 449 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för utvecklingssamarbete.

Förklaring: Enligt mervärdesskattelagen är de tjänster i anslutning till utvecklingssamarbete som ministerierna köper i Finland mervärdesskattepliktiga. För att Finlands utvecklingssamarbete inte ska belastas med mervärdesskatt budgeteras mervärdesskatteutgifterna särskilt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Valtori (överföring till moment 28.01.29)-3 178
Sammanlagt-3 178

2015 budget16 449 000
2014 budget19 627 000
2013 bokslut21 295 039

74. Husbyggen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 000 000 euro.

Anslaget får användas till byggnads- och reparationsprojekt som gäller utrikesförvaltningens lokaler.

Anslaget får även användas till betalning av reparations- och ändringsarbeten av ombyggnadsnatur i lokaler som hyrts ut till staten.

Av anslaget under momentet kan även betalas förskott. För deras del budgeteras anslaget enligt kontantprincipen.


2015 budget4 000 000
2014 budget4 000 000
2013 bokslut4 000 000