Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

40. PensionerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares och stipendiaters olycksfallsförsäkring och självrisktiden för sjukdagpenning samt finansiering av handikappförmåner.

Pensionsskyddet består av arbetspension och folkpension som kompletterar arbetspensionen. Arbetspensionens uppgift är att garantera en skälig utkomst och folkpensionens uppgift är att garantera en minimiutkomst vid ålderdom, arbetsoförmåga, arbetslöshet och familjeförsörjares död. Antalet pensionstagare uppgick 31.12.2019 till sammanlagt 1 612 473, av vilka 1 384 385 lyfte ålderspension, 264 997 familjepension, 197 492 invalidpension, 1 041 deltidspension samt 9 523 övrig pension. Samma person kan samtidigt lyfta pensioner av olika slag.

Utbetalade pensioner åren 2017—2019 (mn euro)

  2017 2018 2019
       
Privata sektorn 17 086 17 619 18 246
Kommunala pensioner 5 011 5 228 5 484
Statens pensioner 4 574 4 645 4 741
Övriga offentliga sektorn sammanlagt 362 373 387
Arbetspensioner sammanlagt 27 033 27 865 28 858
Solita-pensioner 472 462 450
FPA-pensioner 2 391 2 357 2 324
Lagstadgade pensioner sammanlagt 29 896 30 684 31 632
       
Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån. 1 464 1 680 1 716

Arbetspensionerna finansieras med arbetsgivarnas försäkringsavgifter och de försäkrades försäkringspremier. Arbetspensionerna står utanför budgeten med undantag av statens pensioner vars finansiering ingår under finansministeriets huvudtitel. Staten deltar i finansieringen av sjömanspensionerna, företagarpensionerna och lantbruksföretagarpensionerna. Folkpensionerna, de allmänna familjepensionerna, garantipensionerna och den pension som tjänas in under tiden för vård av barn och tiden för studier finansieras helt och hållet av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

Pensionstagare 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Mottagare av sjömanspension 8 212 8 116 8 231
Mottagare av lantbruksföretagarpension 139 563 133 146 126 946
Mottagare av företagarpension 261 067 264 479 264 509
Fall som omfattas av olycksfallsförsäkringen, lantbruksföretagare 4 533 4 407 4 264
Fall i vilka dagpenning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalats, lantbruksföretagare och stipendiater 9 648 9 385 9 075
Mottagare av barnpension 15 212 14 600 14 100
Mottagare av efterlevandepension 4 641 4 600 4 400
Mottagare av folkpension 587 547 594 300 588 600
Mottagare av garantipension 109 476 114 600 116 900

Verksamhetens omfattning 2019—2021

Antal försäkrade 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Försäkrade enligt SjPL 8 477 8 546 8 231
Försäkrade enligt LFöPL 54 216 51 902 51 080
Försäkrade enligt FöPL 235 400 235 600 235 800
Stipendiater försäkrade enligt LFöPL 3 255 3 255 3 255
Olycksfallsförsäkrade lantbruksföretagare 77 126 75 201 73 551

Verksamhetens omfattning 2019—2021

Genomsnittliga pensioner 2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Genomsnittlig sjömanspension (€/mån.) 1 460 1 490 1 530
Genomsnittlig lantbruksföretagarpension (€/mån.) 518 547 580
Genomsnittlig företagarpension (€/mån.) 422 427 431
Genomsnittlig olycksfallspension, (€/mån.), lantbruksföretagare 692 716 723
Genomsnittlig efterlevandepension (€/mån.) 164 166 166
Genomsnittlig folkpension (€/mån.) 287 309 307
Genomsnittlig garantipension (€/mån.) 174 191 191

Verksamhetens omfattning 2019—2021, bostadsbidrag för pensionstagare och handikappförmåner

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Mottagare av bostadsbidrag för pensionstagare 212 192 216 900 219 500
Mottagare av vårdbidrag för pensionstagare 214 232 214 600 217 600
Mottagare av handikappbidrag 50 478 53 200 55 900

Sjömän i anställningsförhållande till en privat arbetsgivare är försäkrade enligt lagen om sjömanspensioner (SjPL). Självständiga rörelseidkare och yrkesutövare samt en del företagsägare ska försäkra sin förvärvsverksamhet enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och jordbrukare, fiskare, stipendiater och renskötare enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

För olycksfall i arbetet och yrkessjukdom betalas arbetstagare och lantbruksföretagare ersättning i enlighet med olycksfallsförsäkringslagstiftningen. Ersättning betalas bl.a. för sjukvård och inkomstbortfall. Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare gäller dem för vilka LFöPL-försäkring är obligatorisk. Olycksfallsförsäkringen finansieras med arbetsgivarnas olycksfallsförsäkringsavgifter, men staten deltar i finansieringen av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring.

Utöver egenpension kan pension betalas ut vid en familjeförsörjares död. Målet med den allmänna familjepensionen är att trygga minimiutkomsten vid en familjeförsörjares död. Familjepension betalas till den efterlevande maken eller makan och till minderåriga barn. Efterlevandepensionen samordnas med den kalkylerade egenpensionen.

Syftet med folkpensionen är att trygga en minimiutkomst för de pensionstagare som inte får någon annan pension eller vars övriga pensionsskydd är litet. Folkpensionsbeloppet minskar när arbetspensionsinkomsterna ökar och om arbetspensionerna överstiger ett visst belopp betalas ingen folkpension. Pensionen kan också omfatta vårdbidrag för pensionstagare samt bostadsbidrag och barnförhöjning. Inom ramen för folkpensionssystemet betalas också invalidpension, rehabiliteringsstöd och individuell förtidspension om personen i fråga inte annars får pension eller om pensionen är liten.

Staten finansierar handikappförmånerna helt och hållet. Syftet med handikappförmånerna är att stödja handikappade och långtidssjuka när det gäller att klara sig självständigt och att förbättra deras livskvalitet. Handikappförmånerna utgörs av vårdbidrag för pensionstagare, handikappbidrag för personer under 16 år och handikappbidrag för personer som fyllt 16 år.

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 58 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 31 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -600
Sammanlagt -600

2021 budget 58 400 000
2020 IV tilläggsb. 1 500 000
2020 budget 59 000 000
2019 bokslut 59 300 000

51. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 737 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 135 och 135 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)

2) till betalning av statens andel enligt 41 § i lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/1990).

Förklaring:Staten ersätter kostnaderna för lantbruksföretagarnas pensioner till den del försäkringsavgifter och avkastning av placeringar inte räcker till dem. I fråga om ersättningsutgifter för grupplivförsäkring är statens andel dock 1/3. Statens andel av förmåns- och förvaltningsutgifterna beräknas vara 82,8 % år 2021.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 7 600
Sammanlagt 7 600

2021 budget 737 500 000
2020 budget 729 900 000
2019 bokslut 706 002 662

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 418 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnader som orsakats av företagspensioner till den del premiereserven inte räcker till.

Premien för företagare antas 2021 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % i fråga om personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 044 000 000 euro. Totalpensionsutgiften beräknas uppgå till 1 395 600 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 68 600 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkning av arbetsinkomsterna och intäkterna av försäkringspremier och försäkringsavgifter 10 000
Temporär sänkning av pensionsavgifterna 10 000
Ändring i behovskalkylen 69 300
Sammanlagt 89 300

2021 budget 418 000 000
2020 IV tilläggsb. 30 100 000
2020 II tilläggsb. 30 000 000
2020 budget 328 700 000
2019 bokslut 293 200 000

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 900 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 1 329
Sammanlagt 1 329

2021 budget 13 900 000
2020 budget 12 571 000
2019 bokslut 9 245 616

54. Statens andel i kostnaderna för lantbruksföretagares olycksfallsförsäkring (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 13 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 148 och 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

2) till betalning av statens andel enligt 10 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991).

Förklaring:Statens direkta andel är 31,1 % och lantbruksföretagarnas andel 37,3 % av de totala kostnaderna. Grundskyddsandelen finansieras via Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Folkpensionsanstaltens andel är 24,8 % och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel 6,8 % av de totala kostnaderna.

Kostnaderna för ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen betalas helt och hållet av statens medel. Under momentet betalas också de ersättningar enligt olycksfallsförsäkringen som betalas till stipendiater samt kostnader för ersättning för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -200
Sammanlagt -200

2021 budget 13 400 000
2020 IV tilläggsb. 350 000
2020 budget 13 600 000
2019 bokslut 13 050 000

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av folkpensionslagen och vissa andra lagar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 803 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andel enligt 101—103 § i folkpensionslagen (568/2007)

2) till betalning av förmåner enligt 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007)

3) till betalning av förmåner enligt 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007)

4) till betalning av statens andel enligt 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015)

5) till betalning av statens andel enligt 36 § i lagen om garantipension (703/2010)

6) till betalning av förmåner enligt lagen om pensionsstöd (1531/2016)

7) till rättelse av förmånsutbetalningar enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002).

Förklaring:Staten finansierar helt och hållet folkpensionerna, garantipensionerna, familjepensionerna, pensionsstöden, bostadsbidragen för pensionstagare och handikappförmånerna. Dessutom svarar staten för minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar och tryggar fondens likviditet.

De beräknade statsandelarna, övriga utgifterna och inkomsterna för folkpensionsförsäkringen år 2021 (mn euro)

   
Utgifter  
Folkpensionsutgifter 2 243
Garantipension 271
Handikappförmåner 582
Bostadsbidrag för pensionstagare 668
Pensionsstöd 28
Sammanlagt 3 792
   
Inkomster  
Intäkter av egendom 0
Statens andelar av förmånerna 3 792
Tryggande av finansieringstillgångarnas minimibelopp (staten) 11
Sammanlagt 3 803

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -6 300
Sammanlagt -6 300

2021 budget 3 803 000 000
2020 budget 3 809 300 000
2019 bokslut 3 509 910 579