Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              20. Anskaffning av vaccin
              21. Hälsoövervakning

Statsbudgeten 2021

70. Hälsa och funktionsförmåga främjasPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av särskilda utgifter för hälsoövervakning, övervakning av smittsamma sjukdomar, anskaffning av vaccin och beredskap för pandemier, utgifter för hälsofrämjande verksamhet och utbildningen av specialister i företagshälsovård samt statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti. Främjande av hälsa och funktionsförmåga och hälsoövervakning genomförs delvis också med anslagen under moment 33.02.03, 33.02.05, 33.03.04 och 33.03.50. Kommunerna hör till de centrala aktörerna när det gäller hälsoövervakning.

Åtgärder för främjande av hälsa och funktionsförmåga

Hälsan främjas och folksjukdomarna minskas med olika samhällspolitiska medel. Den enskildes eget initiativ till att upprätthålla och främja sin hälsa och sitt välbefinnande stöds genom att man sörjer för att miljön och förhållandena stöder sunda val. Den internationella verksamheten inverkar allt mer på människors hälsa och välfärd samt på levnadsvanor och hälsovanor.

Hälsoövervakningen (moment 33.70.21) fokuserar särskilt på att effektivisera kvalitetsövervakningen när det gäller hushållsvatten, att utveckla datasystem för miljö- och hälsoskyddet samt att genomföra EU:s kemikalie-, kosmetika-, genteknik- och strålningslagstiftning och att utveckla utredningen av fukt- och mögelskador i byggnader.

Mål:

 • — att förebygga och avhjälpa de olägenheter för hälsan som människans livsmiljö orsakar
 • — att trygga realiseringen av de kvalitetskrav gällande miljöhälsa som förutsätts i lagstiftningen, liksom också fungerande, aktuella och resultatrika tillsynsförfaranden samt en effektiv styrning av tillsynen
 • — att minska antalet epidemier som föranleds av hushållsvatten
 • — att förebygga men för hälsan som anknyter till gen-, bio- och nanoteknologi.

När det gäller anskaffning av vaccin och övervakning av smittsamma sjukdomar (moment 33.70.20 och 33.70.22) är målet att upprätthålla riksomfattande epidemiologiska uppföljningssystem som stöder bekämpning av smittsamma sjukdomar samt att styra och stödja det arbete för att bekämpa smittsamma sjukdomar som utförs vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården, i kommunerna och i samkommunerna för sjukvårdsdistrikten.

Institutet för hälsa och välfärd undersöker smittsamma sjukdomar, följer upp och utreder uppkomsten och förekomsten av smittsamma sjukdomar, utvecklar diagnostiken, uppföljningen och bekämpningen av dem samt informerar om dem och ger befolkningen anvisningar för hur den undviker smitta och förebygger spridning. Institutet för hälsa och välfärd svarar för vaccinförsörjningen, uppföljningen av vaccinens effekter samt utredningen av biverkningar av vacciner och vaccinationer.

Mål:

 • — att uppnå en låg förekomst av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination och en god vaccinationstäckning (t.ex. incidensen av kikhosta, influensavaccinationstäckningen bland personer över 65 år)
 • — att förebygga spridningen av smittsamma sjukdomar och utreda epidemier (t.ex. incidensen av påträffade campylobakterier, antal anmälningar om misstänkt epidemi)
 • — att bibehålla Finlands internationellt sett goda situation när det gäller smittsamma sjukdomar (t.ex. incidensen av tuberkulos, sjukhusinfektioner orsakade av MRSA/resistenta stafylokocker och vårdrelaterade infektioner)
 • — att förhindra spridningen av HIV- och hepatit C-infektioner och andra infektioner som överförs via blod eller vid könsumgänge (t.ex. incidensen av fall av HIV, hepatit C och klamydia, uppdatering av nationella strategier)
 • — att utveckla beredskapen inför pandemier och den regionala epidemiologiska verksamheten (t.ex. uppdatering av den nationella beredskapsplanen för pandemier)
 • — att främja Finlands aktiva deltagande i forum för avvärjande av hot i form av smittsamma sjukdomar som ordnas i Europa, i närområden och globalt, förebygga spridning, utveckla uppföljningssystemen och främja hälsosäkerheten.

Institutet för hälsa och välfärd är också det behöriga organ som ansvarar för den epidemiologiska uppföljningen av smittsamma sjukdomar inom Europeiska unionen och anmälningen av smittsamma sjukdomar.

Anslaget för hälsofrämjande (moment 33.70.50) är avsett för hälsofrämjande verksamhet samt för förebyggande och minskning av användningen av alkohol, narkotika och tobak. År 2021 går anslaget för hälsofrämjande särskilt till verksamhet som främjar hälsa i kommunerna. Verksamheten ska rikta sig till minskning av den i början av 2020 uppkomna coronakrisens negativa effekter för befolkningens välbefinnande och hälsa samt till minskning av ojämlikhet.

Prioriteringarna för 2021 är

 • — Att stärka välfärdsledningen ”en åldersvänlig kommun” genom att utveckla kommunernas, de regionala aktörernas och organisationernas lednings- och samarbetspraxis för verksamhetsmodeller mellan vilka det finns en kontaktyta. Praxis ska stödja identifiering och minskning av de negativa effekter för äldre personer som undantagsförhållandena orsakar. I en åldersvänlig kommun beaktas de äldre invånarnas önskemål och behov, så att de har möjlighet till ett bra liv som de själva har utformat
 • — Att främja kulturell välfärd som ett samarbete mellan kommunala och regionala aktörer samt att utveckla verksamhetsmodeller för att stärka verksamheten för kulturell välfärd med sikte på i synnerhet de grupper som är föremål för coronakrisens negativa effekter
 • — Att främja bra kost av god kvalitet, tillgången till mat och möjligheterna till gemensamma måltider för äldre personer och/eller personer som står utanför arbetslivet. De åtgärder som utvecklas ska kunna tillämpas också under undantagsförhållanden
 • — Att vidareutveckla metoderna till kollektiv påverkan enligt Pakka-verksamhetsmodellen för att involvera invånarna i regional reglering av tillgången till alkohol och tobaks- och nikotinprodukter samt penningspel och regionalt förebyggande av användningen av narkotika. Målgruppen ska vara i synnerhet de sårbara grupper som identifierats i samband med coronakrisen.

Anslaget för utbildning av specialister i företagshälsovård (moment 33.70.51) används till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet använder medlen för att utveckla sin egen och universitetens utbildning samt betalar ersättning för utbildningen av specialister i företagshälsovården till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård samt till företagshälsovårdsstationer som upprätthålls av arbetsgivare.

Mål:

 • — att säkerställa att de heltidsanställda läkare som arbetar inom företagshälsovården är specialister i företagshälsovård i enlighet med statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga (708/2013)
 • — att trygga det kvantitativa behov av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder
 • — att höja utbildningsnivån för läkare inom företagshälsovården till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Nyckeltal för främjande av hälsa och funktionsförmåga 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Hälsoövervakning      
Epidemier som sprids via vatten      
— antal epidemier 4 4 4
— antal insjuknade 40 380 380
       
Bekämpning av smittsamma sjukdomar samt anskaffning av vaccin      
Influensavaccineringens täckning bland personer över 65 år, % 49 45 45
Kikhosta, antal fall 557 700 700
Campylobakterier, antal fynd 3 380 4 600 4 600
Anmälningar om misstänkt epidemi 81 75 75
Tuberkulos, antal fall 224 220 270
MRSA/resistenta stafylokocker, antal fynd 44 45 50
HIV, antal rapporterade fall 150 150 165
Hepatit C-virusinfektion, antal fall 1 187 1 150 1 150
Hepatit B-virusinfektion, antal fall 234 230 220
Gonorrésmitta, antal fall 605 600 500
Syfilissmitta, antal fall 246 225 225
Klamydiasmitta, antal fall 16 178 16 000 16 000
       
Utbildning av specialister i företagshälsovård      
Antal specialistexamina på området för företagshälsovård 44 45 45

20. Anskaffning av vaccin (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 30 940 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och ersättningar för anskaffning och vidarebefordran av vaccin som med stöd av 44 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) tillhandahålls gratis och används vid vaccineringstillfällen samt för användningsföreskrifter på finska och svenska, för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet, för utveckling av systemen för uppföljning av vaccinationers verkningar, för obligatorisk upplagring, för systemet för vaccindistribution och till betalning av andra utgifter och ersättningar för genomförandet av det allmänna vaccinationsprogrammet

2) medlemsavgift till Finska andelslaget för ersättning av läkemedelsskador

3) till betalning av de utgifter som anskaffning och vidarebefordran av vaccin för förmedling ger upphov till

4) till betalning av kostnader som gäller beslutsprocessen i anslutning till anskaffningen av vaccin

5) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för utredning av epidemiologiska och immunologiska effekter, täckning och säkerhet hos vaccinationer som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet samt för utveckling av systemen för uppföljning.

Av anslaget får användas högst 600 000 euro för TBE-vaccineringar av befolkningen i de riskområden Institutet för hälsa och välfärd årligen fastställer.

Förklaring:Genomförandet av vaccinationsprogrammet uppskattas föranleda utgifter på sammanlagt 30 940 000 euro. Summan är en uppskattning baserad på kommande beställningar. I anslaget ingår en årlig reserveringsavgift på 5 000 000 euro för pandemivaccin. Det beräknas att 500 000 euro ska användas för distribution av vacciner samt annan anskaffning och service i fråga om vacciner.

Inom ramen för programmet för TBE-vaccinationer fastställer Institutet för hälsa och välfärd årligen de geografiska områden inom vilka vaccin ska ges som en del av det nationella vaccinationsprogrammet.

Övriga utgifter för vaccindistribution har budgeterats under moment 33.03.04. Inkomsterna av vaccinförsäljning och vaccindistribution har antecknats under moment 12.33.03.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Pneumokockvaccin för riskgrupper 300
Sammanlagt 300

2021 budget 30 940 000
2020 IV tilläggsb. 110 000 000
2020 budget 30 640 000
2019 bokslut 28 990 000

21. Hälsoövervakning (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 545 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för den hälsoövervakning som förutsätts i hälsoskyddslagen (763/1994), gentekniklagen (377/1995), kemikalielagen (599/2013), strålsäkerhetslagen (859/2018) och lagen om kosmetiska produkter (492/2013) och för forskning kring hälsoövervakningen och för vidareutbildning och fortbildning av personalen

2) till betalning av utgifter för utbildning och forskning om riskhantering i anslutning till bio- och nanoteknik

3) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål.


2021 budget 545 000
2020 budget 545 000
2019 bokslut 650 000

22. Övervakning av smittsamma sjukdomar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 460 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för förebyggande och upplysningsverksamhet enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), utredning och uppföljning av överraskande epidemier samt det internationella samarbete som förutsätts för dessa

2) till betalning av statsunderstöd enligt prövning som beviljas för ovannämnda ändamål

3) till avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke samt till betalning av andra omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet.


2021 budget 460 000
2020 II tilläggsb. 600 000 000
2020 I tilläggsb. 60 000 000
2020 budget 460 000
2019 bokslut 550 000

50. Hälsofrämjande verksamhet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av utgifter enligt 1 § i lagen om anslag för hälsofrämjande (333/2009).

Av anslaget kan statsunderstöd beviljas till organisationer, stiftelser, kommuner och andra aktörer. Anslaget kan också användas när avtal om projekt för hälsofrämjande ingås med statliga inrättningar. Anslaget får användas också till betalning av kostnader för förvaltning av anslaget.

Förklaring:

Fördelning på prioriterade områden av anslaget för den hälsofrämjande verksamheten, euro/år

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Utveckling av ledningen av arbetet med att främja välfärd och hälsa i kommunerna och de framtida landskapen - 400 000 400 000
Förebyggande och minskning av användningen av tobak, alkohol, narkotika och andra droger och deras negativa effekter 645 000 310 000 310 000
Utveckling av metoder som utnyttjar social marknadsföring - 300 000 310 000
Förebyggande och minskning av övervikt hos barn och unga genom diet och fysisk aktivitet 611 000 - -
Ökad användning av metoder som främjar psykisk hälsa och stöd till förebyggandet av självmord 483 000 - -
Förbättrande av den sexuella hälsan 438 000 - -
Främjande av bra och näringsrik kost för äldre - 275 000 300 000
Främjande av tillgängligheten och tillgången till kulturverksamhet som ett multiprofessionellt samarbete mellan kommunala och regionala aktörer - 335 000 320 000
Barns och ungas säkerhet i den digitala världen - 345 000 330 000
Administration av finansierade projekt 23 000 35 000 30 000
Sammanlagt 2 200 000 2 000 000 2 000 000

2021 budget 2 000 000
2020 budget 2 000 000
2019 bokslut 2 200 000

51. Statlig ersättning för kostnaderna för utbildning av specialister i företagshälsovård (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får med stöd av 3 a § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) användas till ersättning av kostnader som orsakas av utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Förklaring:Till Arbetshälsoinstitutet ska ersättning av statsmedel betalas för de kostnader som utbildningen av läkare som specialiserar sig inom företagshälsovården medför. Arbetshälsoinstitutet kan betala ersättning till universitet, till serviceproducenter som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och till serviceproducenter (arbetsgivares företagshälsovårdsstationer) som avses i lagen om företagshälsovård. Arbetshälsoinstitutet kan använda anslaget till betalning av kostnaderna för den egna utbildningen av specialister i företagshälsovård.

Målet med utbildningen av specialister och anslaget är att trygga det kvantitativa behov av utbildning som pensioneringen av läkare inom företagshälsovården föranleder och höja utbildningsnivån för företagshälsovårdsläkare till att motsvara behoven inom arbetslivet så att företagshälsovårdsåtgärderna stöder arbetstagarnas arbetsmotivation och fortsatta karriär samt tryggar verkställigheten av lagen om företagshälsovård.

Kunnandet hos specialister i företagshälsovård är ständigt föremål för ännu högre krav på främjande av arbetshälsa, välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt arbetsliv. Behovet av utbildade läkare kommer inte att minska inom de närmaste åren. Anslaget har dimensionerats så att storleken på ersättningen för utbildning som leder till att en specialist blir behörig är 64 700 euro. År 2019 blev 37 specialister behöriga. Enligt uppskattning kommer 45 examina att avläggas både år 2020 och 2021.


2021 budget 2 900 000
2020 budget 2 900 000
2019 bokslut 1 900 000

52. Statsunderstöd för verksamheten vid UKK-instituutti (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 928 000 euro.

Anslaget får användas för beviljande av statsunderstöd till UKK-instituutti som upprätthålls av stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (lagen om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö (1284/2010), 2 §).

Förklaring:Understödet är avsett för den verksamhet som bedrivs vid UKK-instituutti, vars syfte är att främja, utveckla och undersöka individens och befolkningens hälsa, funktionsförmåga och friskvård samt hälsofrämjande idrott.


2021 budget 928 000
2020 budget 928 000
2019 bokslut 928 000