Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

Förklaring:Syftet med avbytarservicen för lantbruksföretagare är att stödja lantbruksföretagarnas möjligheter att utöva sin rätt till social trygghet, samt att stödja lantbruksföretagarnas arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv. Syftet med avbytarservicen för pälsdjursuppfödare och vikariehjälpen för renskötare är att stödja pälsdjursuppfödarnas och renskötarnas arbetsmotivation och möjligheter till ett längre arbetsliv. Lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare kan välja antingen avbytarservice som den lokala enheten i kommunen ordnar eller själva ordna avbytarservice. Vikariehjälpen för renskötare är avbytarservice som de själva ordnar.

Kostnaderna för ordnandet av avbytarservice för lantbruksföretagare ersätts av statens medel på basis av kostnaderna. Lantbruksföretagare med uppgiften som huvudsyssla har rätt till 26 gratis semesterdagar. Vikariehjälp kan i regel också ges andra än lantbruksföretagare med uppgiften som huvudsyssla, om de på grund av sjukdom eller en annan i lagen föreskriven tillfällig orsak är förhindrade att sköta de nödvändiga dagliga djurskötseluppgifter som hör till lantbruksföretaget. Vikariehjälp beviljas endast på vissa villkor och en avgift tas ut för den. Lantbruksföretagare med uppgiften som huvudsyssla kan dessutom beviljas subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp eller fullt avgiftsbelagd avbytarhjälp. Lantbruksföretagare som inte har uppgiften som huvudsyssla kan endast beviljas fullt avgiftsbelagd avbytarhjälp.

Kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (semester och extraledighet) ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Maximibeloppen för de tjänster som ersätts fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Det är möjligt för renskötare att ansöka om vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga, och kostnaderna ersätts inom ramen för det reservationsanslag som anvisats för ändamålet i statsbudgeten. Maximibeloppet för den ersättningsbara servicen fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har ansvaret för ordnandet av den lokala förvaltningen av avbytarservice. I praktiken är kommunerna de lokala enheter som ansvarar för ordnandet av avbytarservicen med stöd av uppdragsavtal med LPA. LPA och de lokala enheterna betalas en kalkylmässig ersättning av statens medel för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen. Avsikten är att antalet lokala enheter ska minskas från nuvarande 39 till cirka tio under de följande åren. Sammanslagningen innebär en kostnadsbesparing på lång sikt, förbättrar verksamhetens kvalitet och minskar personriskerna.

Verksamhetens omfattning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Lantbruksföretagare      
1. Semesterverksamhet      
Antal serviceanvändare 14 945 14 048 13 205
Antal avbytardagar 377 750 355 085 333 780
Antal avbytardagar/användare 25,28 25,28 25,28
Antal avbytartimmar 2 457 701 2 310 239 2 171 625
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,51 6,51 6,51
       
2. Vikarieverksamhet      
Antal serviceanvändare 7 983 7 516 7 065
Antal avbytardagar 217 383 204 458 192 191
Antal avbytardagar/användare 44,10 44,10 44,10
Antal avbytartimmar 1 503 100 1 413 731 1 328 907
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,91 6,91 6,91
       
3. Understödd avgiftsbelagd avbytarhjälp      
Antal serviceanvändare 7 983 7 516 7 065
Antal avbytardagar 71 614 67 424 63 378
Antal avbytardagar/användare 8,97 8,97 8,97
Antal avbytartimmar 473 328 445 629 418 891
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 6,61 6,61 6,61
       
Pälsdjursuppfödare      
1. Semester      
Antal serviceanvändare 442 430 420
Antal avbytardagar 7 829 7 722 7 560
Antal avbytardagar/användare 17,71 18,00 18,00
Antal avbytartimmar 55 098 54 345 53 205
Avbytardagarnas genomsnittliga omfattning, timmar 7,04 7,04 7,04
       
2. Extra lediga dagar      
Antal serviceanvändare 279 277 271
Antal avbytartimmar 29 845 30 486 30 145
Antal avbytartimmar/användare 107 110 111
       
Vikariehjälp för renskötare      
Beslut om beviljande av vikariehjälp 176 150 160
Antal avbytartimmar 16 993 13 858 16 465
Avbytartimmar/beslut 96,55 92,38 102,61
Antal användare 126 140 155
Antal avbytartimmar/användare 134,86 98,99 106,23

40. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för lantbruksföretagare (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 117 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 37 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till kommunerna för de driftskostnader för avbytarservice som avses i 35 § i den lagen

2) till ett belopp av högst 182 000 euro till ersättning för de nettokostnader som läroavtalsutbildningen för lantbruksavbytare medfört för de lokala enheterna.

Förklaring:Dimensioneringen av anslaget grundar sig på de preliminära uppgifter om utfallet som beskriver kostnaderna år 2019 och de beräkningar av verksamhetens omfattning och utvecklingen av kostnaderna för åren 2020 och 2021 som gjorts på basis av uppgifterna om utfallet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Senareläggning av ikraftträdandet av avbytarlagstiftningen -6 000
Nivåförändring 250
Sammanlagt -5 750

2021 budget 117 000 000
2020 budget 122 750 000
2019 bokslut 123 953 749

41. Statlig ersättning för kostnaderna för avbytarservice för pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 900 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig ersättning till avbytarverksamhetens lokala enheter för de driftskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare som avses i 25 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009).

Förklaring:För pälsdjursuppfödare ordnas semester avgiftsfritt och extraledighet mot en avgift inom ramen för det anslag som reserverats för detta. Maximibeloppen för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.


2021 budget 1 900 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 900 000

42. Statlig ersättning för kostnaderna för vikariehjälp för renskötare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 350 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 16 § i lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014) betalas för kostnader för vikariehjälp.

Förklaring:En renskötare kan få vikariehjälp mot avgift på grund av arbetsoförmåga för högst 200 timmar och under högst 90 dagar under kalenderåret. Maximibeloppet för avbytarservice fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 100
Sammanlagt 100

2021 budget 350 000
2020 IV tilläggsb. 100 000
2020 budget 250 000
2019 bokslut 250 000

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 19 140 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 31 och 32 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och kommunerna för förvaltningskostnaderna för avbytarservicen

2) för betalning till lokala enheter av ett belopp på högst 94 000 euro av sådan behovsprövad tilläggsersättning som avses i 12 § 3 mom. i lagen

3) till förvaltningskostnaderna för servicen med stöd av 24 § i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) och med stöd av lagen om vikariehjälp för renskötare (1238/2014).

Förklaring:Av anslaget kommer uppskattningsvis 13 521 000 euro att användas för kommunernas kostnader för avbytarservicen, vilket inkluderar kommunernas kostnader för avbytarservicen för pälsdjursuppfödare samt den behovsprövade tilläggsersättning som betalas till vissa kommuner. För förvaltningskostnader för avbytarservicen som föranleds Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kommer uppskattningsvis att användas 1 619 000 euro, som inkluderar pensionsanstaltens förvaltningskostnader för avbytarservice för pälsdjursuppfödare och renskötare.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av ett tillägg av engångsnatur -3 000
Projektet Ta hand om bonden (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 2 000
Sammanslagning av avbytarserviceområden, anslutningskostnad 2 000
Sammanlagt 1 000

2021 budget 19 140 000
2020 budget 18 140 000
2019 bokslut 18 140 000