Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              25. Nationella kompetenscenter
              63. Vissa specialprojekt
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

03. Forskning och utvecklingPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds i huvudsak av verksamhet i anslutning till forskning, utveckling, statistikföring, registrering och sakkunnigtjänster inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, av omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd och av statligt stöd för Arbetshälsoinstitutets utgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för forsknings- och utvecklingspolitiken inom sitt förvaltningsområde. Målet är att producera sådan forskningsinformation som kan utnyttjas systematiskt i olika slags utvecklingsåtgärder inom social- och hälsovårdspolitiken, såsom vid beredningen och verkställandet av lagstiftningen, i olika program och projekt samt i ministeriets övriga beslutsfattande.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde är ett redskap för ledningen och en förutsättning för att de strategiska målen ska uppnås. Forsknings- och utvecklingspolitiken är strategiskt beslutsfattande, beredning och genomförande av lagstiftning och budget samt investering som stöder informationsstyrningen. Forskningsinstituten inom förvaltningsområdet har också verksamhet för att omsätta forsknings- och utvecklingsresultaten i praktiken, såsom sakkunnigtjänster, informationsförmedling och utbildning. Därutöver har de lagstadgade eller med ministeriet överenskomna särskilda uppgifter i anslutning till t.ex. tillsyn, statistikföring eller beredskap inför särskilda risksituationer.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten gäller i synnerhet följande strategiska mål inom förvaltningsområdet:

 • — Skillnaderna i välfärd och hälsa har minskat
 • — Funktions- och arbetsförmågan har förbättrats
 • — Livs- och arbetsmiljön har blivit sundare och tryggare
 • — Tillförlitliga tjänster i rätt tid motsvarar kundernas behov
 • — Må bra-branschen skapar affärsmöjligheter och export.
Effektivitet

Forskningens och utvecklingens effekter ska förbättras

 • — med stöd av beslutsfattandet, bl.a. genom utvärdering av välbefinnande- och hälsoeffekter
 • — genom förbättrad informationsproduktion
 • — genom förmedling av forskningsbaserad information till den samhälleliga debatten och medborgarna.

04. Omkostnader för Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 59 272 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter för sådana medlemsavgifter till internationella och inhemska organisationer som har anknytning till verksamheten, teckning av andel i biobankernas andelslag och årsmedlemsavgifter, finansiella bidrag till samfinansierade projekt, projekt som genomförs utomlands, understöd för kompletterande utbildning och samarbetsprojekt

2) till betalning av utgifter för finansiering av projekt som godkänts av EU

3) till Stiftelsen för alkoholforskning, för utarbetande av riktlinjer för god medicinsk praxis, för tekniskt underhåll av cancer- och synskaderegistret vid Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry och Synskadades Centralförbund rf och till betalning av statsunderstöd och andra utgifter för utvecklingsprojekt vid stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö och utvecklingsprojekt som gäller social- och hälsovårdens informationsförvaltning

4) till betalning av stipendier som direkt hänför sig till inkomsterna av den nettobudgeterade samfinansierade verksamheten

5) för hälsofrämjande projekt som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

6) för projekt i anslutning till förebyggande och övervakning av smittsamma sjukdomar som Institutet för hälsa och välfärd självt genomför

7) till utgifter för styrning och utvärdering av social- och hälsovårdens servicesystem

8) för styrningsuppgifter för informationshanteringen inom social- och hälsovården, utveckling och underhåll av den riksomfattande informationsarkitekturen för social- och hälsovården samt andra uppgifter i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) samt lagen om elektroniska recept (61/2007) och lagen om klienthandlingar inom socialvården (254/2015).

Förklaring:Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem och utveckla social- och hälsovårdstjänster. Institutet genomför sin uppgift med hjälp av forskning, uppföljning och utvärdering, utvecklingsarbete, sakkunnigpåverkan och myndighetsuppgifter samt internationellt samarbete. Institutet för hälsa och välfärd är dessutom statistikmyndighet inom sitt område samtidigt som institutet sörjer för kunskapsunderlaget inom uppgiftsområdet och för utnyttjandet av det. Institutet ansvarar också för styrningsuppgifterna för informationshanteringen inom social- och hälsovården.

Institutets verksamhet grundar sig på lagen om Institutet för hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdsministeriets strategiska vision om ett samhälle med sammanhållning och hållbar välfärd. Bland målen ingår enligt de centrala riktlinjerna för institutet förnyelse, ett effektivt utnyttjande av kunskapsmaterialet, framsyn, prioritering och satsningar på arbetsgemenskapen.

I institutets verksamhet betonas rollen som sakkunniginrättning när det gäller att främja användande av uppgifter på alla nivåer av beslutsfattandet. Detta stöder institutets mål när det gäller att utveckla datalager och att underlätta utnyttjandet av dem.

Funktionell effektivitet

När resurserna minskar har Institutet för hälsa och välfärd sett över sin verksamhet så att riskerna i anslutning till genomförandet av regeringsprogrammet och skötseln av sakkunnig- och myndighetsuppgifterna har minimerats. En fördelningsgrund för anpassningsåtgärder är en ny strategi. Kärnfunktionerna fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Institutets produktivitet ökar och överskottet från den avgiftsbelagda verksamheten används för produktutveckling och investeringar. Institutets informations- och statistikproduktion samt nättjänster och portaler utgör tillsammans en fungerande helhet och tjänar kundernas behov av information. Förvaltnings- och verksamhetsmetoderna vid Institutet för hälsa och välfärd främjar integreringen av jämställdheten mellan könen. Institutet för hälsa och välfärd har en ändamålsenlig finansieringsstruktur.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Institutet för hälsa och välfärd utvecklar och förnyar sitt kunskapskapital. Institutets personals aktionsberedskap och kunnande utvecklas i enlighet med institutets strategi. Kunnandet hos personer i ledningsuppgifter utvecklas så att ledningen är yrkeskunnig och motiverande. Personalens välbefinnande understöds och arbetsgivarbilden utvecklas. Personalplaneringen görs mera förutsebar och långsiktig.

Inkomsterna av försäljning och distribution av sällsynta vacciner har antecknats under moment 12.33.03.

Andel av anslaget som enligt uppskattning används för understöden (euro)

   
Stiftelsen för alkoholforskning 343 000
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 720 000
Cancerföreningen i Finland 881 000
Synskadades Centralförbund 133 000
Stiftelsen Hoitotyön tutkimussäätiö 388 000
Sammanlagt 2 465 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 93 891 86 587 90 072
Bruttoinkomster 36 488 31 800 30 800
Nettoutgifter 57 403 54 787 59 272
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 10 839    
— överförts till följande år 7 519    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— försäljningsintäkter 9 866 10 000 10 000
Intäkter sammanlagt 9 866 10 000 10 000
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet - 20 20
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 765 5 700 5 700
— andel av samkostnader 2 107 2 300 2 300
Kostnader sammanlagt 7 872 8 000 8 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 994 2 000 2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 125 125 125

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 15 561 13 000 12 000
— finansiering från EU 2 603 2 500 2 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 371 300 300
— övriga intäkter från den samfinansierade verksamheten 8 087 6 000 6 000
Intäkter sammanlagt 26 622 21 800 20 800
       
Totala kostnader för projekten 34 793 28 500 27 200
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -8 171 -6 700 -6 400
Självfinansieringsandel, % 23 24 24

Totala kostnader för verksamheten (1 000 euro) och årsverken enligt avdelning

  2019
utfall
årsv. 2020
uppskattning
årsv. 2021
mål
årsv.
             
Välfärd 13 427 159 12 122 157 12 610 150
Folkhälsolösningar 20 003 198 18 183 196 18 916 191
System 10 112 83 9 525 82 9 908 81
Statens social- och hälsovårdstjänster 16 736 199 15 586 197 16 214 193
Hälsosäkerhet 15 162 170 13 854 168 14 410 163
Informationstjänster 18 451 141 17 317 139 18 014 135
Sammanlagt 93 891 950 86 587 939 90 072 913

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förebyggande av våldsam radikalisering och extremism 500
Genomförande av handlingsprogrammet för att motverka könsstympning av flickor och kvinnor 46
Kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor 150
Lönekostnader för specialister inom rättsmedicin 600
Permanenta utgifter som orsakas av ändringen av äldreomsorgslagen 800
Resurserna för bekämpning och hantering av covid-19-epidemin stärks för viss tid (10 årsv.) 800
Riksdagens tillägg; Hotus/svenskspråkigt material -100
Översättning till svenska av rekommendationen Käypä hoito (God medicinsk praxis) (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -600
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 207
Lönejusteringar 1 415
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -192
Nivåförändring 859
Sammanlagt 4 485

2021 budget 59 272 000
2020 IV tilläggsb. 5 002 000
2020 I tilläggsb. 12 800 000
2020 budget 54 787 000
2019 bokslut 54 083 000

25. Nationella kompetenscenter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för förenhetligandet av funktionerna vid de offentliga biobankerna och för det förberedande arbetet för och inrättandet av en gemensam aktör

2) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av det nationella cancercentret

3) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av ett nationellt neurovetenskapligt center samt för pilotprojekt inom klinisk forskning och vård

4) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av ett nationellt center för läkemedelsutveckling

5) till betalning av utgifterna för det förberedande arbetet för och inrättandet av det nationella genomcentret

6) till betalning av statsunderstöd till kommuner, samkommuner, högskolor, allmännyttiga samfund och andelslag som bildas av biobanker för förberedelser för och genomförande av projekt

7) till avlönande av personal motsvarande högst tio årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Som grundpelare för precisionsmedicinen stöder de nationella kompetenscentren (genomcentret, centret för läkemedelsutveckling, neurocentret och cancercentret samt den förenhetligade biobanksverksamheten) stimulerandet av forskning och innovation inom hälsobranschen samt främjandet av den individualiserade hälso- och sjukvården. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen och genomförandet i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och andra aktörer (sjukvårdsdistrikt, högskolor, sakkunniginrättningar).

Målen är följande:

 • — de offentliga biobankernas funktioner effektiviseras genom att verksamhetssätten förenhetligas och ett effektivt samarbete med de olika kompetenscentren och då i synnerhet genomcentret säkerställs
 • — ett nationellt cancercenter, ett nationellt neurocenter och ett nationellt center för läkemedelsutveckling inrättas
 • — utvecklingen av individualiserad medicin (precisionsmedicin) som en del av social- och hälsovården främjas och människornas välbefinnande och tjänsterna för dem förbättras med hjälp av forskning, kompetens, utveckling, innovationsverksamhet, investeringar och ny affärsverksamhet
 • — förverkligandet av målen för tillväxtstrategin för hälsobranschen samt stärkandet av Finlands ställning som en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö stöds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av ändringen av äldreomsorgslagen -1 000
Inrättande av ett nationellt center för läkemedelsutveckling -1 000
Sammanlagt -2 000

2021 budget 5 000 000
2020 budget 7 000 000
2019 bokslut 5 075 000

31. Främjande av hälsa och välfärd (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) för en översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården i enlighet med regeringens strategiska mål

2) för utvecklande av barn- och familjetjänster som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral och som ett separat utvecklingsprojekt inom barnskyddet

3) till betalning av omkostnader för genomförande av projekt, till betalning av forsknings- och utvecklingsprojekt och försök samt startbidrag och till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd i samband med genomförandet till kommuner, samkommuner, Folkpensionsanstalten, allmännyttiga samfund och företag

4) till övervakning och kontroll av projekt

5) till betalning av ersättningar för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för projekt

6) till avlönande av personal motsvarande högst tre årsverken för uppgifter som gäller beredning, genomförande och administration.

Förklaring:I enlighet med regeringsprogrammet ska det för att stödja barnfamiljer vidtas åtgärder som främjar välbefinnande samt förebygger och åtgärdar problem. Tröskeln för mentalvårdstjänster för barn och unga ska göras lägre och tjänsterna ska som en del av basservicen i ännu högre grad ges i rätt tid och vara tillgängliga. Kontakten mellan dem och de befintliga tjänsterna för barn och familjer och andra servicestrukturer ska intensifieras.

Genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster ska fortsätta. Syftet med programmet är att sprida modellen med familjecenter och utveckla rådgivningsbyråerna, stärka parrelationsarbetet och stödet för föräldraskap t.ex. genom att förbättra tjänsterna vid rådgivningsbyråerna för uppfostrings- och familjefrågor samt stärka de förebyggande tjänsterna för familjer enligt socialvårdslagen och underlätta förutsättningarna för familjer att få och beviljas hemservice samt utveckla barnskyddet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -2 000
Sammanlagt -2 000

2021 budget 8 000 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut

50. Statsbidrag för utgifterna vid Arbetshälsoinstitutet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 23 042 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelen enligt 3 § i lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978)

2) till finansiering av forskningsprojekt som godkänts av EU.

Av anslaget får högst 350 000 euro användas för kostnader för utbildning inom företagshälsovården och genomförandet av projekt som hänför sig till företagshälsovårdspersonalens utveckling.

Förklaring:Arbetshälsoinstitutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som främjar hälsa och säkerhet i arbetet som en del av ett gott liv. Arbetshälsoinstitutets mål iakttar social- och hälsovårdsministeriets strategi och de bekräftas i ett resultatavtal mellan ministeriet och Arbetshälsoinstitutet.

För finansiering av Arbetshälsoinstitutets verksamhet ska enligt omfattningen av den verksamhet som godkänts i statens årliga budget årligen som en statsandel betalas fyra femtedelar av kostnaderna i institutets av social- och hälsovårdsministeriet godkända budget. Inom ramen för statsbudgeten kan Arbetshälsoinstitutet beviljas ökad statsandel för utförande av särskilda uppgifter i anslutning till forsknings- och serviceverksamheten inom arbetarskyddets och arbetshälsans område eller för verksamheter som behöver särskilt stöd.

De kostnader som berättigar till statsandel beräknas uppgå till 30,9 miljoner euro. De inkomster av verksamheten som berättigar till statsandel beräknas uppgå till 7,7 miljoner euro. Inkomsterna av verksamheten beräknas överstiga en femtedel av de kostnader som berättigar till statsandel. De överstigande inkomsterna används till Arbetshälsoinstitutets forskning och utveckling, ledning och sakkunnigarbete.

För Arbetshälsoinstitutets totala utgifter, som år 2021 beräknas uppgå till 46 850 000 euro, beviljas 23 042 000 euro i statsbidrag. Omfattningen av verksamheten enligt resultatområde beräknas vara följande under 2021:

Verksamhetens omfattning åren 2019—2021 (1 000 euro)

    Utgifter   Egen finansiering   Statsbidrag
  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
                   
Budgetfinansierad verksamhet 18 755 19 200 16 400 1 480 2 958 1 158 17 275 16 242 15 242
Samfinansierad verksamhet 13 280 14 300 14 300 7 333 6 500 6 500 5 947 7 800 7 800
Sammanlagt 32 035 33 500 30 700 8 813 9 458 7 658 23 222 24 042 23 042
Affärsverksamhet 16 174 16 100 16 150 16 174 16 100 16 150 - - -
Sammanlagt 48 209 49 600 46 850 24 987 25 558 23 808 23 222 24 042 23 042
                   
Finansieringsandel, %       52 52 51 48 48 49

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvecklingsprogrammet för arbetslivet och välbefinnandet i arbetet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -1 000
Sammanlagt -1 000

2021 budget 23 042 000
2020 II tilläggsb. 400 000
2020 budget 24 042 000
2019 bokslut 23 222 000

63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 002 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter

2) till sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt

3) till betalning av statsunderstöd och finansieringsunderstöd

4) för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska och operativa planering och beslutsfattande

5) till betalning av omkostnader för genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets ansvarsområde samt finansieringsunderstöd

6) för finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som godkänts av EU

7) till utgifter för kontrollen av och tillsynen över projekt

8) för översyn av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovårdstjänsterna för unga i enlighet med ungdomsgarantin

9) till avlönande av personal motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter på grund av detta.

Förklaring:Anslaget stöder skapandet av nätverk för verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården och utvecklandet av kompatibla datasystem, framför allt genom att man på nationell nivå inför sådana tjänster som stöder en enhetlig utveckling av informationsförvaltningstjänsterna inom förvaltningsområdet. Målet är att man genom att effektivisera utnyttjandet av datatekniken ska förbättra också en jämlik tillgång på tjänster och tjänsternas kvalitet samt stöda självständighet och möjlighet att bo hemma och klara sig på egen hand. Ett mål är också att säkerställa att användningen av ny datateknik förverkligas jämlikt i hela landet, bl.a. genom att en hälsonättjänst för medborgarna genomförs.

Av användningen av anslaget bedöms överföringsutgifterna utgöra ungefär tre femtedelar och konsumtionsutgifterna ungefär två femtedelar. Variationen i fråga om andelarna föranleds av innehållet i och sättet att genomföra pågående projekt samt de mål som ställts upp för dem.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tryggande av tjänsterna för mödrar med missbruksproblem (regeringsprogr. 2019) -4 500
Nivåförändring 100
Sammanlagt -4 400

2021 budget 4 002 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 8 402 000
2019 bokslut 4 852 000