Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

30. SjukförsäkringPDF-versio

Förklaring:Sjukförsäkringen kompletterar den offentliga hälso- och sjukvården genom att ersätta en del av befolkningens öppenvårdskostnader för läkemedel och resor samt genom att trygga befolkningens möjligheter att skaffa hälso- och sjukvårdsservice inom den privata sektorn till rimliga kostnader. Vidare garanteras en tillräcklig utkomst genom att jämna ut det inkomstbortfall som kortvarig sjukdom och föräldraledighet ger upphov till.

Finansieringen av sjukförsäkringen delas upp i sjukvårdsförsäkringen och arbetsinkomstförsäkringen.

Genom sjukvårdsförsäkringen ersätts en del av läkemedelskostnaderna inom öppenvården, resekostnaderna, kostnaderna för studenternas primärvård samt kostnaderna för den rehabilitering som ordnas av Folkpensionsanstalten. Från sjukvårdsförsäkringen ersätts även en del av läkar- och tandläkararvodena inom den privata hälso- och sjukvården samt en del av de undersökningar och den vård som föreskrivits av läkare.

Från arbetsinkomstförsäkringen ersätts sjukdagpenning, rehabiliteringspenning och specialvårdspenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och särskild moderskapspenning och ersättning till arbetsgivaren för familjeledigheter. Dessutom ersätts från arbetsinkomstförsäkringen en del av kostnaderna för den företagshälsovård som ordnas av arbetsgivare och företagare samt för semestrar som intjänas under föräldraledighetsperioden.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Dagpenningar      
Mottagare av sjukdagpenning 304 146 306 900 306 900
Mottagare av föräldradagpenning 138 476 138 800 141 000
Genomsnittlig sjukdagpenning (€/dag) 53,83 56,60 57,80
Genomsnittlig föräldradagpenning (€/dag) 66,88 68,90 70,20
Sjukdag- och föräldradagpenningens miniminivå (€/dag) 27,86 28,94 29,08
       
Läkemedel      
Förskrivna läkemedel, självrisk (1 000 st.) 30 400 30 700 31 100
Sjukförsäkringens andel av grundersättningen för läkemedel (%) 38,4 38,4 38,4
Gränsen för tilläggsersättning för läkemedel (€) 572,0 577,66 604,19
Antal personer som fått tilläggsersättning 259 013 280 900 285 200
Sjukvårdsersättningar      
År 2019 ersatte sjukförsäkringen 14,9 % av kostnaderna för läkararvoden, 14,0 % av kostnaderna för tandläkararvoden, 13,1 % av kostnaderna för undersökningar och vård och 86,7 % av resekostnaderna.      

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 140 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statens andelar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) samt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005)

2) till betalning av statens andel enligt lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (859/1984)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Folkpensionsanstalten får använda högst 55 100 000 euro till finansiering av behovsprövad individuell rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och högst 6 800 000 euro till finansiering enligt samma lag av utvecklingsprojekt för individuell rehabilitering, förebyggande av sjukdomar samt forsknings- och utvecklingsprojekt som avser rehabilitering, förebyggande av sjukdomar och sjukförsäkringen.

Då det gäller den behovsprövade rehabiliteringen budgeteras anslaget i fråga om den individuella rehabiliteringen utifrån prestationsprincipen.

Förklaring:Sjukförsäkringen är uppdelad i en sjukvårdsförsäkring och en arbetsinkomstförsäkring. Av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen finansierar staten de sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder, de kostnader som orsakas kommunerna av sjukvård för utomlands bosatta personer och en del av Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader. I övrigt finansierar staten 67 % och de försäkrade 33 % av utgifterna för sjukvårdsförsäkringen. Arbetsinkomstförsäkringen finansieras av arbetsgivarna, löntagarna, företagarna och staten. Staten finansierar den andel av dagpenningarnas minimibelopp och rehabiliteringspenningarna som överstiger beloppet av den förmån som beräknats på basis av den försäkrades årsinkomst. Dessutom finansierar staten 5 % av övriga dagpenningar och rehabiliteringspenningar och en del av utgifterna för företagarnas och lantbruksföretagarnas företagshälsovård. Staten tryggar också sjukförsäkringsfondens likviditet.

För finansiering av sjukvårdsförsäkringen tas år 2021 hos samtliga försäkrade ut en sjukvårdspremie på 0,65 % av inkomsterna. När premien tas ut på basis av pensions- och förmånsinkomster är procentsatsen dock 1,62 %. För finansiering av arbetsinkomstförsäkringen tas en premie på 1,36 % ut hos löntagare och på 1,55 % hos företagare för sjukförsäkringens dagpenningspremie, förutsatt att årsinkomsterna är minst 14 796 euro. På basis av årsinkomster som understiger 14 796 euro tas premien inte ut hos löntagare och hos företagare tas det ut en dagpenningspremie på 0,19 %. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 1,53 %.

Den kostnadsökning som föranleds av ändringar i förteckningen över läkemedel som berättigar till specialersättning uppgår till högst 8 400 000 euro på årsnivå. Modellen med villkorlig ersättning ska fortsätta till utgången av 2025.

De beräknade utgifterna och statsandelarna för sjukförsäkringen år 2021 (mn euro)

   
Utgifter  
Arbetsinkomstförsäkring  
Sjukdagpenning 946
Föräldradagpenning 993
Ersättning för familjeledighet 48
Dagtraktamenten för OFLA 4
Rehabiliteringspenning 215
Företagshälsovård 368
Företagarnas tilläggsdagar 9
Fondens andel på 8 % 2
Sammanlagt 2 585
   
Sjukvårdsförsäkring  
Läkemedelsersättningar 1 671
Resor 310
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 55
Läkararvoden 58
Tandläkararvoden 51
Övriga ersättningar för sjukvård 45
Rehabiliteringsservice 461
Fondens andel på 8 % 7
Sammanlagt 2 658
Utgifter sammanlagt 5 243
   
Inkomster  
Intäkter av arbetsinkomstförsäkringen  
De försäkrades premier 1 151
Arbetsgivarnas avgifter 1 374
Företagarnas tilläggsdagar 9
Statens finansieringsandel 340
Överskott/underskott år 2020 -145
Sammanlagt 2 729
   
Intäkter av sjukvårdsförsäkringen  
Löntagarnas och företagarnas avgifter 431
Förmånstagarnas premier 497
Statens finansieringsandel 1 800
EU-ersättningar från utlandet 9
Överskott/underskott år 2020 20
Sammanlagt 2 757
Inkomster sammanlagt 5 486
   
Statens andelarsammanlagt 2 140
Arbetsinkomstförsäkring  
Andel av dagpenningarna och rehabiliteringspenningarna 93
Andel av dagpenningarna vid smittsam sjukdom 5
Andel av minimidagpenningarna 241
Andel av företagares och lantbruksföretagares företagshälsovård 1
Sjukvårdsförsäkring  
Andel av sjukvården 1 754
Sjukvårdsersättningar som betalas till EU-länder 46

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Dagpenning vid smittsam sjukdom 5 000
Statens andel av SHVS:s finansiering inom ramen för sjukvårdsförsäkringen (överföring till moment 33.60.35) -16 100
Ändring av engångsnatur i finansieringsandelarna 30 000
Ändring i behovskalkylen 145 600
Sammanlagt 164 500

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 2 140 300 000
2020 II tilläggsb. 94 000 000
2020 budget 1 975 800 000
2019 bokslut 2 408 602 831