Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

90. Understöd för främjande av hälsa och social välfärdPDF-versio

Förklaring:Understöd beviljas på ansökan och enligt behovsprövning till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser av Veikkaus Ab:s avkastning.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA), som finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, behandlar ansökningar om understöd, utarbetar understödsförslagen och administrerar utbetalningen av understöd, utövar tillsyn över användningen av understöden och följer upp resultatet av verksamheten. Understödsbesluten fattas av social- och hälsovårdsministeriet, företrädesvis en gång om året.

År 2020 beviljades av Veikkaus Ab:s avkastning sammanlagt 380 miljoner euro i understöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd. Avkastningen användes också för verksamheten vid Social- och hälsoorganisationernas understödscentral till ett belopp av 2,9 miljoner euro. Då Statskontoret dessutom med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen anvisades 25 miljoner euro för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 25 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 38 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner och 2,5 miljoner euro för rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig, uppgick användningen av avkastningen till sammanlagt 473,4 miljoner euro.

Avsikten är att sammanlagt 433,0 miljoner euro av Veikkaus Ab:s avkastning ska användas år 2021. Av detta belopp delas 362,4 miljoner euro ut i understöd under moment 33.90.50. Dessutom anvisas Statskontoret sammanlagt 67,7 miljoner euro av vilka 20 miljoner euro får användas för ersättningar för skada ådragen i militärtjänst, 16 miljoner euro för driftskostnader för krigsinvalidernas inrättningar, 1,3 miljoner euro för vissa utgifter för rehabiliteringsverksamhet och 30,4 miljoner euro för rehabilitering av frontveteraner. Därutöver anvisas 2,9 miljoner euro under moment 33.01.01 för omkostnaderna för Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Motsvarande inkomst på 433,0 miljoner euro har antecknats under moment 12.33.90.

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 362 440 000 euro.

Anslaget får användas för ändamål som nämns i 17 b § 1 mom. i lotterilagen (1047/2001).

Förklaring:

Strategiska mål för den understödda verksamheten
  • — minska ojämlikheten och öka jämlikheten och delaktigheten med beaktande av livssituationen och bakgrunden
  • — stärka samhörigheten och toleransen samt förbättra bemötandet av olika slags människor och den ömsesidiga förståelsen
  • — stärka människornas resurser och hjälpa människorna att ta hand om sig själva, varandra och miljön.
I fråga om STEA:s understöd betonas år 2021 i synnerhet
  • — stärkande av organisationernas samarbete med kommunerna och landskapen samt de framtida social- och hälsocentralerna för att medborgarnas möjligheter till delaktighet och den av organisationerna möjliggjorda verksamheten för att främja välmående och hälsa och hjälpa dem som har problem ska beaktas så bra som möjligt i de framtida strukturerna för social- och hälsovårds- och landskapsreformen
  • — främjande av sysselsättningen av partiellt arbetsföra (stödprogrammet Platsen är ledig).
Understödshelheter

1) Att stärka organisationernas verksamhetsförutsättningar.

Understödshelheten omfattar organisationernas styrfunktioner och funktioner för påverkan såsom kommunikation och påverkansverksamhet, intressebevakning, utvecklingsverksamhet, utvärdering och forskning samt stöd till medlemsorganisationer.

2) Att främja hälsa samt att stärka arbets- och funktionsförmåga.

Understödshelheten omfattar verksamhet som främjar hälsa, arbets- och funktionsförmåga och människornas förmåga att själv behärska sin livssituation. Vid planeringen av verksamheten är det viktigt att beakta människor som har svårt att få stöd för brister i funktionsförmågan eller som inte själva kan söka hjälp.

Till understödshelheten hör understödsprogrammet Platsen är ledig II inom vilket man understöder arbetslivsfärdigheterna och sysselsättningen för unga och partiellt arbetsföra personer.

3) Att stödja delaktighet, aktivitet och hantering av vardagen.

Understödshelheten omfattar möjliggörande av bemötandet av människor och människors delaktighet samt stärkande av deras sociala färdigheter.

Understödshelheten omfattar förbättrande av boendemöjligheterna och boendefärdigheterna för grupper med särskilda behov samt avhjälpande av bostadslösheten. Grupper med särskilda behov fastställs i Anvisningen för understöd.

4) Att ge krishjälp och öka tryggheten i vardagen.

Understödshelheten omfattar verksamhet inom vilken man hjälper människor i olika slags krissituationer och förebygger problem som hotar tryggheten i vardagen. Understödshelheten omfattar också den frivilliga räddningstjänsten och utbildningen av frivilliga i anslutning till den.

Utfall/uppskattning 2019—2021 (mn euro) för understödshelheterna inom understödsverksamheten

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Tryggande av organisationernas verksamhetsförutsättningar och basfinansiering 119 116 -
Främjande av hälsa och funktionsförmåga 85 91 -
Främjande av samhörighet och möjligheter till delaktighet 81 87 -
Stödjande av boendet för grupper med särskilda behov 22 25  
Krishjälp och ökad trygghet i vardagen 33 36 -
Ökande av delaktigheten i arbetslivet 23 25  
Stärkande av organisationernas verksamhetsförutsättningar     109
Främjande av hälsa samt stärkande av arbets- och funktionsförmåga     109
Stödjande av delaktighet, aktivitet och hantering av vardagen     107
Krishjälp och ökad trygghet i vardagen     37
Sammanlagt 363 380 362

Användningen av understödsanslaget enligt slag av understöd åren 2019—2021 (mn euro) utfall/uppskattning

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Allmänt understöd 69 68 66
Riktade verksamhetsunderstöd 190 203 190
Investeringsunderstöd 16 18 13
Projektunderstöd 88 91 93
Sammanlagt 363 380 362

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Effekterna av sänkningen av lotteriskatten 34 400
Förändring av intäktsprognosen för 2021 -96 760
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 114 800
Veikkaus preciserade inkomstprognoser samt precisering av understöden som betalas till organisationerna -70 000
Sammanlagt -17 560

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 362 440 000
2020 II tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 380 000 000
2019 bokslut 363 289 000