Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

Förklaring:Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet. Arbetslöshetsdagpenningen betalas antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning. En förutsättning för dagpenningen är att arbetsvillkoret är uppfyllt, dvs. 26 veckor tidigare sysselsättning. Även en arbetslös som flyttar från Finland till ett annat EU- eller EES-land för att söka arbete kan få arbetslöshetsdagpenning för tre månader. Arbetsmarknadsstödet tryggar försörjningen för arbetslösa som bor i Finland men som på grund av att de inte uppfyller arbetsvillkoret inte är berättigade till dagpenning eller vars rätt till dagpenning har upphört.

Målet med utkomstskyddet för arbetslösa är att garantera alla arbetslösa en skälig försörjning. En skälig försörjning definieras som minimiförsörjning och står i förhållande till tidigare inkomster. Utkomstskyddet för arbetslösa har utvecklats så att det uppmuntrar till aktivitet och sysselsättning. För att främja sysselsättningen omfattar utkomstskyddet för arbetslösa ett skyddat belopp på 300 euro. De arbetsinkomster som överstiger detta belopp jämkas med arbetslöshetsförmånen så att hälften av inkomsterna dras av från förmånen. Förmånen tillsammans med arbetsinkomsterna kan uppgå till ett belopp som är högst lika stort som de inkomster som ligger till grund för förmånen. Dessutom har inledandet av företagsverksamhet under arbetslöshet gjorts lättare genom att det inte under de fyra första månaderna bedöms om verksamheten är huvudsyssla.

Arbetslöshetsförmån betalas utöver under arbetslöshetstiden ut också under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Då betalas sökanden den arbetslöshetsförmån som han eller hon skulle ha haft rätt till som arbetslös. Arbetslösa, uppsagda och permitterade uppmuntras att delta i utbildning eller andra åtgärder som stöder sysselsättningen för att förbättra sina möjligheter att snabbt sysselsättas igen. Förhöjd förtjänstdel betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden för åtgärder som främjar sysselsättningen betalas dessutom kostnadsersättning. Arbetslösa uppmuntras också till studier för att förbättra sina yrkeskunskaper eller studier som stöder inledande av företagsverksamhet genom möjligheten att kortvarigt bedriva studier på heltid under arbetslöshetstiden.

För att man ska kunna bemöta förändringarna i arbetslivet bör yrkesskickligheten upprätthållas och vid behov bör man vara beredd att anpassa den till nya uppgifter. Målet med det vuxenutbildningsstöd som betalas till dem som är i arbetslivet är att främja inlärning av sådan kunskap som utgår från behoven i arbetslivet samt livslångt lärande för dem som är i arbete och därmed samtidigt förebygga arbetslöshet. Vuxenutbildningsstödet för löntagare består av en grunddel, som är lika stor som grunddagpenningen, och en förtjänstdel. Sysselsättningsfonden svarar för hela finansieringen av vuxenutbildningsstöd för löntagare. I vuxenutbildningsstöd för företagare betalas endast grunddelen, som finansieras av staten. Dessutom betalar staten till Sysselsättningsfonden i fråga om personer i statens tjänst de i Sysselsättningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Målet för arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att bevara eller återställa personens arbetsförmåga. För att främja sysselsättningen ordnar kommunen arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för långtidsarbetslösa som får arbetsmarknadsstöd och utkomststöd.

För att den åldrande arbetskraften ska hållas kvar i arbetslivet har åldersgränsen för rätten till tilläggsdagar höjts till 61 år för personer födda 1957 eller senare.

Alterneringsersättning betalas till en arbetstagare som blir alterneringsledig under motsvarande tid som arbetsgivaren avlönar en arbetslös.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Arbetslöshetsgrad (%) 6,7 8,0 8,2
       
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte      
Antal personer som deltar i verksamheten i genomsnitt per år 35 000 40 000 41 000
Genomsnittligt antal verksamhetsdagar per år/deltagare 70 70 70
       
Inkomstrelaterad dagpenning      
Genomsnittligt antal mottagare/mån 118 900 147 000 128 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 27,3 38,0 33,1
— under arbetslöshetstiden 24,7 35,3 30,5
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service, sammanlagt 2,6 2,7 2,6
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 61,9 62,5 63,5
       
Grunddagpenning      
Genomsnittligt antal mottagare/mån 26 000 38 000 48 000
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 7,0 9,9 12,6
— under arbetslöshetstiden 6,0 8,6 10,9
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 0,9 1,3 1,7
Genomsnittlig dagpenning (€/dag) 30,1 31,6 32,1
       
Arbetsmarknadsstöd      
Genomsnittligt antal mottagare/mån 184 400 237 100 201 900
Ersättningsdagar sammanlagt mn st. 48,5 62,2 52,9
— under arbetslöshetstiden 32,5 40,0 40,6
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 16,0 22,1 12,2
Genomsnittligt arbetsmarknadsstöd (€/dag) 34,2 35,9 35,8
       
Alterneringsersättning      
Genomsnittligt antal mottagare/mån 2 094 2 000 2 000
Ersättningsdagar inom förtjänstskyddet, mn st. 0,5 0,8 0,8
Ersättningsdagar inom grundskyddet, mn st. 0,0 0,0 0,0
Genomsnittlig ersättning inom förtjänstskyddet (€/dag) 55,6 55,0 55,8
Genomsnittlig ersättning inom grundskyddet (€/dag) 22,2 23,1 23,6

31. Statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 366 000 euro.

Anslaget får användas

1) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för anordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte enligt lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (189/2001)

2) för betalning av statlig ersättning till kommunerna för ordnande av arbetslivsprövning enligt lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning (505/2017).

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Den ersättning som betalas till kommunen är 10,09 euro per verksamhetsdag och deltagare i verksamheten. Antalet deltagare i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte beräknas 2021 uppgå till cirka 41 000 personer och antalet verksamhetsdagar till i genomsnitt 70 per deltagare. Statlig ersättning betalas för varje person som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och för de dagar personen i fråga deltar i den, dock för högst fyra dagar i veckan.


2021 budget 28 366 000
2020 budget 28 366 000
2019 bokslut 24 054 141

50. Statsandel till förtjänstskyddet och alterneringsersättningen inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 991 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av den inkomstrelaterade dagpenningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) på det sätt som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) så som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till betalning av arbetslöshetskassornas andel av förvaltningskostnaderna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)

4) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

5) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för arbetslöshetsdagpenning för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Inkomstrelaterad dagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Den inkomstrelaterade dagpenningen finansieras av Sysselsättningsfonden, arbetslöshetskassorna och staten. Arbetslöshetskassornas andel av löntagarnas dagpenningar är i regel 5,5 %, dock så att Sysselsättningsfonden helt och hållet finansierar förhöjningsdelarna av förtjänstskyddet. Staten finansierar de andelar som motsvarar grunddagpenningen och fonden resten. Staten deltar inte i finansieringen av dagpenningar som betalas för permitteringstiden eller s.k. tilläggsdagar, och inte heller i finansieringen av barnförhöjningar. Av dagpenningen för företagare finansierar staten en andel som motsvarar grunddagpenningen samt barnförhöjningar medan företagskassorna finansierar den återstående delen. Staten finansierar de kostnadsersättningar som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner genom vilken arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2021 fastställs.

Alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalats till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 
Statsandel av utbetalda dagpenningar  
— under arbetslöshetstiden 815 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 74 200 000
Lönesubventioner och startpeng 50 000 000
Kostnadsersättningar 15 000 000
Rörlighetsunderstöd 5 000 000
Statsandel av förvaltningskostnader 15 000 000
Alterneringsersättning 16 800 000
Sammanlagt 991 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönesubvention (överföring från moment 33.20.52) 35 000
Ändring i behovskalkylen 210 600
Sammanlagt 245 600

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 991 000 000
2020 IV tilläggsb. 720 500 000
2020 II tilläggsb. 434 300 000
2020 budget 745 400 000
2019 bokslut 714 892 471

52. Statsandel till grundskyddet inom arbetslöshetsförmånerna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 792 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd och de därtill anslutna barnförhöjningarna och de förhöjningsandelar som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) och lagen om främjande av integration (1386/2010) så som i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivs om statens andel

2) till finansiering av lagstadgade kostnadsersättningar i enlighet med lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) på det sätt som föreskrivs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

3) till det rörlighetsunderstöd som betalas med stöd av 8 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)

4) till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) föreskrivs om statsandel.

Anslaget får användas till betalning av den andel som motsvarar statsandelen för grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet för sysselsättning som ordnas av staten, den lönesubvention som betalas till arbetsgivaren och startpengen för blivande företagare enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

Av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Grunddagpenning betalas ut såväl under arbetslöshetstiden som under tiden för sysselsättningsfrämjande service. Grunddagpenningen och den därtill hörande barnförhöjningen samt förhöjningsdelen finansieras med statsmedel och intäkterna av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie. Staten finansierar de kostnadsersättningar som betalas under tiden för sysselsättningsfrämjande service. De arbetslöshetsförsäkringspremier som tas ut hos dem som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa redovisas till Folkpensionsanstalten.

Kommunerna och staten finansierar vardera hälften av arbetsmarknadsstödet i fråga om personer som har fått arbetsmarknadsstöd i minst 300 dagar av den tid de varit arbetslösa. Kommunernas finansieringsandel är 70 % i fråga om dem som fått arbetsmarknadsstöd i mer än 1 000 dagar av den tid de varit arbetslösa. Annat arbetsmarknadsstöd finansierar staten helt och hållet. Dessutom sörjer staten för Folkpensionsanstaltens likviditet i fråga om arbetsmarknadsstödet (likviditetsbelopp).

Alterneringsersättningar finansieras såsom motsvarande arbetslöshetsförmåner. Alterneringsersättning för dem som inte hör till en kassa finansieras helt och hållet av staten.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

   
Arbetsmarknadsstöd  
— under arbetslöshetstiden 1 344 500 000
— kommunernas finansieringsandel -405 000 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 429 800 000
— kostnadsersättningar 81 500 000
— rörlighetsunderstöd 1 700 000
— förhöjningsdel 24 500 000
Arbetsmarknadsstöd sammanlagt 1 477 000 000
   
Grunddagpenning  
— under arbetslöshetstiden 322 300 000
— under tiden för sysselsättningsfrämjande service 52 700 000
— förhöjningsdel 5 700 000
— kostnadsersättning 4 200 000
Andel av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie -214 300 000
Grunddagpenning sammanlagt 170 600 000
   
Lönesubvention inom grundskyddet 145 000 000
Alterneringsersättning 100 000
Sammanlagt 1 792 700 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönesubvention (överföring till moment 33.20.50) -35 000
Ändring i behovskalkylen 370 200
Sammanlagt 335 200

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 1 792 700 000
2020 IV tilläggsb. 91 900 000
2020 II tilläggsb. 664 000 000
2020 budget 1 457 500 000
2019 bokslut 1 417 585 672

55. Statsandelar till Sysselsättningsfonden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 803 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas vuxenutbildningsstödet för företagare. Dessutom betalar staten till Sysselsättningsfonden i fråga om personer i statens tjänst de i Sysselsättningsfondens bokslut fastställda kostnaderna för yrkesexamensstipendier som beviljats statsanställda.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 803
Sammanlagt 803

2021 budget 3 803 000
2020 budget 3 000 000
2019 bokslut 2 832 000