Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

50. Stöd till veteranerPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består främst av ersättningar, förmåner och rehabilitering för krigsinvalider och makar till dessa, dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst samt frontveteraner. Till rehabilitering och till institutionsvård används dessutom en del av Veikkaus Ab:s avkastning.

Syftet med ersättningen för skada, ådragen i militärtjänst är att ersätta olägenheter av skador och sjukdomar som åsamkats i krig eller militärtjänst samt trygga möjligheterna för personen i fråga att klara sig på egen hand. Ett syfte är också att trygga försörjningen för de krigsinvalider som inte annars får tillräcklig försörjning. Syftet med rehabiliteringsverksamheten är att stödja den rehabiliterade att klara sig själv och därmed öka möjligheterna för krigsinvaliderna och deras makar att bo hemma så länge som möjligt.

Antal förmånstagare åren 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antal krigsinvalider vid årets slut 798 583 419
Antal invalider på grund av olycksfall i militärtjänst vid årets slut 1 890 1 814 1 742
Antal frontveteraner 6 894 5 127 3 800
Antal anhöriga till krigsinvalider (= försörjningspensionstagare) 3 360 2 890 2 500
Antal personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i anslutning till krigen 2 334 1 984 1 650
Antal makar och efterlevande makar som har rätt till rehabilitering 2 964 2 566 2 200

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst gäller både dem som invalidiserades i Finlands krig 1939—1945 (krigsinvalider) och personer som sårats eller invalidiserats under fullgörandet av värnpliktstjänst före år 1991 (militärinvalider). Det ord som oftast används i olika texter är ”krigsinvalid”. Begreppet innefattar också militärinvalider, som enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst har rätt till samma förmåner och service som krigsinvalider i enlighet med den invaliditetsgrad som fastställts för dem.

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring:Antalet krigsförflyttade som placerats vid inrättningar inom social- och hälsovården uppskattas år 2021 uppgå till 9. Anslaget fördelas på betalning av både ersättningsförskott och slutposter.


2021 budget 1 050 000
2020 budget 1 050 000
2019 bokslut 681 623

50. Fronttillägg (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 9 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977)

2) till betalning av fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988).

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -2 100
Sammanlagt -2 100

2021 budget 9 900 000
2020 budget 12 000 000
2019 bokslut 9 104 408

51. Ersättning för skada, ådragen i militärtjänst (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 48 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) och andra lagar som har samband med den samt till betalning av ersättningar med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001)

2) till betalning av krigsinvalidernas rehabilitering och institutionsvård

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliterings- och sjukvårdskostnader

4) till betalning av ersättning för kostnaderna för kommunala öppenvårdstjänster för krigsinvalider bosatta i Sverige vars invaliditetsgrad är minst 10 %, också i fråga om annat än måltidsservice.

Förklaring:Största delen av ersättningarna för skada, ådragen i militärtjänst består av livränta och tilläggsränta, försörjningspensioner som betalas till krigsinvaliders efterlevande makar och barn samt av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Det beräknas att cirka 4 500 personer får livränta och försörjningspension vid utgången av 2021. Av dem får 2 000 personer livränta.

Den måltidsservice som bekostas av Statskontoret användes 2020 av 30 personer i Sverige.

Med stöd av 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) kan de kostnader för öppenvård som ska ersättas till kommunerna och samkommunerna finansieras med Veikkaus Ab:s avkastning. Veikkaus Ab redovisar i anknytning till detta ett belopp på 20 000 000 euro som tas in under moment 12.33.90. Vid dimensioneringen av anslaget har de kommunala öppenvårdstjänsterna till dem som skadats eller insjuknat till följd av krigen och har rätt till ersättning med stöd av lagen om skada, ådragen i militärtjänst beaktats.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet krigsinvalider och anhöriga -13 400
Sammanlagt -13 400

2021 budget 48 600 000
2020 budget 62 000 000
2019 bokslut 63 918 595

52. Statlig ersättning för kostnader för rehabiliterings- och vårdinrättningar för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statlig ersättning med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och 6 d § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) för driftskostnader för krigsinvalidernas rehabiliterings- och vårdinrättningar

2) till betalning av statlig ersättning för rådgivningstjänster.

Förklaring:Det beräknas att det 2021 finns allt som allt 75 inrättningar på olika håll i Finland som erbjuder rehabilitering och vård för krigsinvalider och dem som blivit invalider på grund av olycksfall i militärtjänst. Vid sidan av krigsinvalider rehabiliteras och/eller vårdas vid inrättningarna också andra klientgrupper. Till rehabiliterings- och vårdinrättningarna betalas ersättning enligt det faktiska antalet vårddagar eller besök vid inrättningarna. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och besök vid inrättningarna samt sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliterings- och vårdservicen uppnås. Priserna för vårddagarna på rehabiliterings- och vårdinrättningarna bestäms genom upphandlingskontrakt. Ersättningen används också till rådgivningstjänster för krigsinvalider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet krigsinvalider -9 000
Sammanlagt -9 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 16 000 000
2020 budget 25 000 000
2019 bokslut 27 762 000

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Det beräknas att antalet makar till krigsinvalider och krigsänkor som har rätt till rehabilitering uppgår till 2 200 år 2021. Rehabiliteringsperiodens längd är två veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar vid rehabiliteringsinrättningar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet änkor och makar till krigsinvalider -420
Sammanlagt -420

2021 budget 2 080 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 3 100 000

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 16 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av frontunderstöd på de grunder som statsrådet fastställer till vissa utländska frivilliga frontmän som deltagit i krigen 1939—1945 i Finlands försvarsmakt och som lever i svåra förhållanden i Estland och annanstans i det tidigare Sovjetunionens område

2) till beviljande av frontunderstöd också till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Målet är att stöda försörjningen för veteraner som lever i anspråkslösa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antalet mottagare av understöd 28 22 18
Understöd, euro/person 2 000 2 000 2 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet mottagare av frontunderstöd -4
Sammanlagt -4

2021 budget 16 000
2020 budget 20 000
2019 bokslut 45 000

55. Vissa utgifter för rehabilitering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 260 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997)

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Rehabiliteringen ordnas i form av institutionsrehabilitering eller öppen rehabilitering, i allmänhet vid samma rehabiliteringsinrättningar där veteranrehabilitering ordnas. Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringen uppnås. Antalet personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig bedöms uppgå till 1 650 år 2021. Av dem beräknas antalet rehabiliteringsklienter uppgå till 600.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet mottagare av frontunderstöd -1 240
Sammanlagt -1 240

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 1 260 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 500 000

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 30 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av utgifter för undersöknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner samt resekostnader

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Det anslag som grundar sig på Veikkaus Ab:s avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57 och 33.50.58.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av rehabiliteringen av veteraner och deras förmåga att klara sig i hemmet -6 800
Ändring av service som stöder boende hemma så att den är lagstadgad, precisering -800
Sammanlagt -7 600

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 30 400 000
2020 budget 38 000 000
2019 bokslut 71 638 000

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 8 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av utgifter för forsknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar och sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Antalet frontveteraner beräknas vara cirka 3 800 vid utgången av 2021.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Veikkaus Ab:s avkastning beaktats under moment 33.50.56.


2021 budget 8 000
2020 budget 8 000
2019 bokslut 8 000

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 132 020 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Förklaring:Antalet frontveteraner beräknas vara cirka 3 800 vid utgången av 2021.

En lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner trädde i kraft den 1 november 2019, och enligt den får frontveteranerna samma service som stöder boende hemma som krigsinvaliderna.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Veikkaus Ab:s avkastning beaktats under moment 33.50.56.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunernas preciserade beräkningar samt precisering av tjänsterna som ges frontveteranerna i hemmet -47 580
Sammanlagt -47 580

2021 budget 132 020 000
2020 budget 179 600 000
2019 bokslut 34 376 498