Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              50. Familjeförmåner
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av familjeförmånerna, militärunderstödet, det allmänna bostadsbidraget, ordnandet av tolkningstjänster, det grundläggande utkomststödet samt Folkpensionsanstaltens omkostnader.

Familjeförmånerna omfattar moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd och stöd för hemvård av barn.

Avsikten med moderskapsunderstödet, adoptionsbidraget, barnbidraget och underhållsstödet är att utjämna de kostnader barnfamiljerna har jämfört med andra privathushåll på grund av barnens födelse och internationella adoptioner. Målet med underhållsstödet är dessutom att trygga barnets rätt till tillräckligt underhåll i situationer där barnets privaträttsliga underhåll inte är tryggat. Bestämmelser om underhållsstödets belopp och om förutsättningarna för erhållande av stödet finns i lagen om underhållsstöd (580/2008). Dessa förmåner betalas till barnfamiljer per barn oberoende av familjens inkomster eller förmögenhet.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i de situationer som anges i förordning (EG) nr 883/2004 och syftet är att förhindra att en arbetstagare och dennes familj hamnar utanför socialskyddet till följd av att den fria rörligheten utnyttjas.

Militärunderstöd betalas med stöd av värnpliktslagen eller civiltjänstlagen till anhöriga till den som fullgör värnplikt förutsatt att tjänstgöringen har försvagat den anhörigas möjligheter att försörja sig och den anhöriga är i behov av understödet.

Med bostadsbidrag främjas uppnåendet och bevarandet av en skälig boendenivå genom att boendeutgifterna sänks för barnfamiljer och andra hushåll som behöver stöd.

Avsikten med ordnandet av tolkningstjänster är att erbjuda hörsel- och synskadade, hörselskadade och personer med talskada de tolkningstjänster de behöver.

Utkomststödet är den sociala trygghetsförmån som används i sista hand. Det grundläggande utkomststödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten, som för ändamålet får en förskottsbetalning av statens medel till fullt belopp. Kommunernas andel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet är 50 %, och den beaktas som avdrag under momentet för statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen. Statsandelen för kompletterande och förebyggande utkomststöd ingår i den kalkylerade statsandelen för kommunal basservice som betalas under moment 28.90.30.

De ovannämnda förmånerna är alla skattefria för mottagaren. Utgifterna under kapitlet betalas i sin helhet av statens medel.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Moderskapsunderstöd      
Antal moderskapsunderstöd (antal barn) 44 957 46 300 46 200
Moderskapsunderstödets belopp 170 170 170
       
Internationell adoption      
Antal adoptionsunderstöd (antal barn) 85 100 100
       
Barnbidrag      
Antal barn vid utgången av året 985 832 977 700 967 800
Antal barn till ensamförsörjare i genomsnitt 170 447 169 000 167 300
Antal familjer som lyfter barnbidrag 537 947 536 000 531 200
       
Stöd för hemvård av barn som ska ersättas till personer som är bosatta utomlands      
Genomsnittligt antal familjer som får stöd/mån. 305 300 300
       
Militärunderstöd      
Antal mottagare av understödet 8 830 8 800 8 700
Understödets genomsnittliga belopp, euro/mån. (hushåll) 315,67 331,00 341,00
       
Allmänt bostadsbidrag      
Antal hushåll som får bostadsbidrag 379 131 402 500 404 000
Genomsnittligt bidrag, euro/mån. 322,89 324,00 328,00
       
Underhållsstöd      
Barn för vilka underhållsstöd har betalats 103 764 105 500 104 900
— till fullt belopp 87 252 88 800 88 200
— som komplement till underhållsbidraget eller i övrigt nedsatt 17 050 16 600 16 400
Underhållsstöd till fullt belopp euro/mån. 158,74 167,01 168,00
       
Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning      
Berättigade till tolkningstjänster 5 920 6 000 6 100
       
Grundläggande utkomststöd      
Antal mottagare under året 390 103 439 400 418 100
Antal hushåll under året 270 724 304 900 290 200

50. Familjeförmåner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 596 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av moderskapsunderstöd enligt lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), till betalning av mervärdesskatt och allmänna omkostnader för moderskapsförpackningar samt till kostnader för planering och utveckling av förpackningen

2) till betalning av understöd för kostnader som föranleds av internationell adoption

3) till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992)

4) till betalning av ersättningar som betalas enligt 9 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996)

5) till betalning av underhållsstöd enligt lagen om underhållsstöd (580/2008).

Förklaring:Familjen kan ta emot moderskapsunderstödet antingen som pengar eller som en moderskapsförpackning. Understödet betalas förhöjt till de familjer i vilka det samtidigt föds eller adopteras flera barn. Omkring 68 % tar emot understödet i form av en moderskapsförpackning medan resten lyfter stödet i form av pengar.

En adoptivförälder får ersättning av statsmedel för en del av de kostnader som föranleds av internationell adoption. Om flera barn samtidigt utses eller placeras i samma familj, betalas för det andra barnet och de därpå följande barnen 30 % av ovannämnda stöd.

Barnbidrag betalas för under 17-åriga barn. Barnbidragen är graderade så att beloppet per barn ökar då antalet barn i en familj ökar. Till ensamförsörjare betalas förhöjt barnbidrag.

Stöd för hemvård av barn betalas ut till utlandet i enlighet med förordning (EG) nr 883/2004. Staten betalar ersättning för de stöd som betalats till utlandet.

De regressfordringar och återkrav som tas ut hos underhållsskyldiga intäktsförs under moment 12.33.98.

I fråga om underhållsstöd och barnbidrag gäller anslaget inte landskapet Åland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Moderskapsunderstöd 10 500 000
Statens understöd vid internationell adoption 500 000
Barnbidrag 1 360 200 000
Stöd för vård av barn som betalas till utlandet 3 200 000
Underhållsstöd 222 100 000
Sammanlagt 1 596 500 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen -14 900
Sammanlagt -14 900

2021 budget 1 596 500 000
2020 budget 1 611 400 000
2019 bokslut 9 954 000

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 16 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Det understöd som betalas till en anhörig till en värnpliktig består av grundunderstöd, bostadsunderstöd och särskilt understöd. Till den värnpliktige själv betalas som militärunderstöd de räntor på studielån som förfaller till betalning under tjänstgöringstiden samt av särskilda skäl bostadsunderstöd för kostnader för den bostad som är i hans bruk. Av understödstagarna är cirka 4 % årligen anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt cirka 1 000 000 euro på årsnivå.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 400
Sammanlagt 400

2021 budget 16 500 000
2020 budget 16 100 000
2019 bokslut 13 800 000

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 580 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. Förändringar i stödmottagarnas antal samt stödmottagarnas boendeutgifter och inkomster inverkar på behovet av bostadsbidrag. De åländska bostadsbidragen finansieras av statens ämbetsverk på Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nya studieplatsers inverkan på bostadsbidraget 13 000
Ändring i behovskalkylen 75 000
Ökning av studieplatserna vid studerandeutbildning på andra stadiet för att trygga dimensioneringen av vårdpersonal enligt äldreomsorgslagen från och med 1.8.2020 7 000
Sammanlagt 95 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 1 580 400 000
2020 II tilläggsb. 177 000 000
2020 budget 1 485 400 000
2019 bokslut 1 477 300 000

56. Tolkningstjänster för personer med funktionsnedsättning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 56 500 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolkningstjänster enligt lagen om tolkningstjänst för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolkningstjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 5 700
Sammanlagt 5 700

2021 budget 56 500 000
2020 budget 50 800 000
2019 bokslut 47 634 096

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 768 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av förskott enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Det grundläggande utkomststödet innefattar en grunddel och övriga grundutgifter som omfattar boendeutgifter enligt 6 § i lagen om bostadsbidrag, utgifter för hushållselektricitet, hemförsäkringspremier och hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa. Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997). Enligt 9 a § i den lagen justeras beloppen av utkomststödets grunddel enligt bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 96 100
Sammanlagt 96 100

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 768 800 000
2020 II tilläggsb. 169 300 000
2020 budget 672 700 000
2019 bokslut 693 000 000

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 469 057 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur allmänna fonden för social trygghet i enlighet med 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001)

2) till betalning av statens andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur sjukförsäkringsfonden i enlighet med 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004)

3) till Folkpensionsanstaltens omkostnader för verkställigheten av förmåner som betalas ur folkpensionsfonden enligt 98 § i folkpensionslagen (568/2007), 36 § i lagen om garantipension (703/2010), 53 § i lagen om handikappförmåner (570/2007), 57 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), 15 § i lagen om frontmannapension (119/1977) och 9 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988)

4) till betalning av omkostnaderna för den kontaktpunkt som avses i 27 § i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013).

Förklaring:Den andel av Folkpensionsanstaltens omkostnader som ska betalas ur fonderna för social trygghet bestäms enligt 12 f § i lagen om Folkpensionsanstalten i förhållande till omkostnaderna för verkställigheten av förmåner. Ur allmänna fonden för social trygghet betalas uppskattningsvis 49 %, ur sjukförsäkringsfonden 40 % och ur folkpensionsfonden 11 % av Folkpensionsanstaltens omkostnader 2021. Staten finansierar 43,6 % av omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Omkostnaderna för den allmänna fonden för social trygghet 289 857 000
Omkostnaderna för sjukförsäkringsfonden 107 300 000
Omkostnaderna för folkpensionsfonden 67 200 000
Marginal 4 000 000
Omkostnaderna för kontaktpunkten 700 000
Sammanlagt 469 057 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bestående resursbehov 2 000
Den ökade arbetslöshetsgradens effekt på resursbehovet 17 700
Ibruktagande av delinvalidpension och en modell med inkomstanpassning 800
Nödvändiga satsningar på utvecklande av datasäkerheten 1 400
Ombyggnad av lokaler 100
Personalkostnader för och IKT-lösningar i anslutning till SHVS:s ordnande av studerandehälsovård och uttag av avgifter 480
Slopande av aktiveringsmodellen -1 300
Utveckling av inkomstnivån 8 500
Ökade pensionsutgifter 2 500
Ökning av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 1 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -123
Nivåförändring -4 300
Sammanlagt 28 757

2021 budget 469 057 000
2020 II tilläggsb. 41 000 000
2020 budget 440 300 000
2019 bokslut 392 760 000