Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

02. TillsynPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet föranleds av omkostnaderna för de inrättningar som bedriver lagstadgad tillsyn inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde, omkostnaderna för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, utgifterna för genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden och utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Tillsynsinrättningarna är Strålsäkerhetscentralen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet. Uppgifter inom rättsmedicin sköts av Institutet för hälsa och välfärd. Av de strategiska målen för regeringsperioden omfattar tillsynsinrättningarnas verksamhet följande:

 • — Livs- och arbetsmiljön har blivit sundare och tryggare
 • — Tillförlitliga tjänster i rätt tid motsvarar kundernas behov
Effektivitet
 • — garanterande av likabehandling, rättsskydd och andra grundläggande fri- och rättigheter samt iakttagande av lagstiftningen
 • — tyngdpunkten för tillsynen ligger på en sådan föregripande, riskbaserad tillsyn över till arten och omfattningen betydande verksamhet som främjar säkerheten, ordnandet av tjänster och egenkontrollen.

03. Strålsäkerhetscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 794 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU-fonder.

Av anslaget får också högst 1 500 000 euro användas för sådant samarbete mellan Finland och Ryssland eller andra länder i Finlands närområde som gäller strål- och kärnsäkerhet

1) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med i första hand Ryska federationens kärnsäkerhetsmyndigheter och verksamhetsutövare

2) till sådana projekt för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med myndigheterna i andra stater i Finlands närområde

3) till betalning av statliga överföringsutgifter i anslutning till strål- och kärnsäkerhetssamarbete.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt ställt upp följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen för 2021. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Effektmål och verksamhetsmål

En hög nivå på säkerheten i fråga om joniserande och icke-joniserande strålning har upprätthållits och säkerställts. En berättigandebedömning av remisspraxis för diagnosmetoder som använder joniserande strålning enligt kraven i EU:s direktiv om grundläggande säkerhetsnormer har genomförts. Strålsäkerhetscentralens verksamhet strävar efter att stödja regeringens mål att uppnå en koldioxidneutral ekonomi genom att upprätthålla en hög nivå på kärnsäkerheten. Strålsäkerhetscentralen strävar bl.a. genom att stödja icke-spridningsavtalet för kärnvapen efter att främja regeringsprogrammets mål att Finland är en mer inflytelserik europeisk och global aktör än vår storlek ger vid handen.

Strålsäkerhetscentralens finansieringsstruktur (1 000 euro) och årsverken

  2019
utfall
årsv. 2020
ordinarie budget
årsv. 2021
budgetprop.
årsv.
             
Budgetfinansiering 16 425 135 14 235 134 14 794 135
Avgiftsbelagd verksamhet 23 990 196 22 349 196 24 087 194
Samfinansierad verksamhet 1 066 6 500 7 600 8
Sammanlagt 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Strålsäkerhetscentralens kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde

  2019
utfall
årsv. 2020
uppskattning
årsv. 2021
uppskattning
årsv.
             
Kärnenergi 21 804 86 21 400 87 22 727 86
Strålningsverksamhet 6 420 25 6 300 25 6 445 25
Beredskapsverksamhet 3 057 9 2 400 9 3 122 9
Forskning och utveckling 2 631 13 1 484 12 1 021 13
Sakkunnigtjänster 3 059 12 1 400 9 1 433 9
Kommunikation 1 414 5 1 300 6 1 712 6
Miljö 3 096 9 2 800 9 3 021 9
Gemensamma tjänster och stödtjänster   117   119   119
Semester   61   61   61
Sammanlagt 41 481 337 37 084 337 39 481 337

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 41 481 37 084 39 481
Bruttoinkomster 25 056 22 849 24 687
Nettoutgifter 16 425 14 235 14 794
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 11 485    
— överförts till följande år 6 647    

Målet för den offentligrättsliga och övriga avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (kärnsäkerhetstillsyn, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 18 383 19 649 21 387
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 18 396 19 649 21 387
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -13 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 748 700 700
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 365 700 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -617 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 55 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den samfinansierade verksamheten      
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 356 100 100
— finansiering från EU 125 150 200
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 1 029 - -
Intäkter sammanlagt 1 510 250 300
       
Totala kostnader för projekten 1 066 500 600
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) 444 -250 -300
Självfinansieringsandel, % -42 50 50
Strål- och kärnsäkerhetssamarbete

Strål- och kärnsäkerhetssamarbetet med Ryska federationen har omfattat följande ämnesområden: Leningrads kärnkraftverk, Kola kärnkraftverk, kärnsäkerhetsövervakning, radioaktivt avfall, övervakning av strålning i miljön och beredskap inför olyckor samt övervakning av kärnmaterial. Största delen av resurserna är avsedda för höjning av säkerheten vid de två nämnda kärnkraftverken så att det huvudsakliga målet är Leningrads kärnkraftverk, vars placering och reaktorer av Tjernobyltyp accentuerar behovet av kontinuerliga förbättringar. Projekten omfattar bl.a. utbildning, säkerhetsanalyser, förbättringar av den tekniska säkerheten, leveranser av utrustning och utveckling av metoder för kontroll av utrustningen. Systemen för övervakning av strålningen i miljön runt de båda kärnkraftverken har genomförts inom ramen för detta samarbete.

Det samarbete för främjande av strål- och kärnsäkerheten som genomförs tillsammans med andra länder i Finlands närområde gäller likaså objekt som är viktiga för finländarnas säkerhet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Tillsynsavgifterna motsvarar intäkterna av och kostnaderna för tillsynen av skattenatur 279
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -2
Lönejusteringar 326
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -44
Sammanlagt 559

2021 budget 14 794 000
2020 budget 14 235 000
2019 bokslut 11 587 000

05. Omkostnader för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 132 000 euro.

Förklaring:Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården främjar befolkningens hälsa och funktionsförmåga med hjälp av den styrning tillsynen kräver samt förhands- och efterhandstillsyn.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för 2021. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
 • — uppfyllandet av målen för spetsprojekten stöds: i den kundinriktade servicen ingår bl.a. ett offentligt servicelöfte, främjande av hälsa och välfärd och minskad ojämlikhet, programmet för utveckling av barn- och familjetjänster, utveckling och digitalisering av hemvården för äldre
 • — genomförandet av reformer stöds: social- och hälsovårdsreformen, gallringen bland kommunernas uppgifter och skyldigheter och reformen av region- och centralförvaltningen
 • — tyngdpunkten i tillsynen förskjuts mot en mera proaktiv tillsyn och mot egenkontroll samtidigt som syrningen av verksamheten stärks i dessa avseenden
 • — tillstånds- och tillsynsprocesserna blir smidigare
 • — deltagande i avveckling av normer och minskning av administrativa bördor samt genomförande av de lagstiftningsreformer som detta kräver.

Budgeten för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna har budgeterats under moment 12.33.02. De inkomster som bokförs under omkostnadsmomentet är beslut om yrkesrättigheter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och socialvården och avgifter för prestationer som gäller riksomfattande tillstånd för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården och sådana avgifter för verkets prestationer som fastställs enligt företagsekonomiska grunder.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 17 591 15 793 18 132
Bruttoinkomster 5 007 3 765 4 000
Nettoutgifter 12 584 12 028 14 132
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 5 712    
— överförts till följande år 5 468    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 6 304 4 965 5 200
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 297 1 200 1 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 4 587 3 565 3 655
— andel av samkostnader 2 640 1 400 1 545
Totalkostnader, sammanlagt 7 227 4 965 5 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -923 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 87 100 100
Produktion och kvalitetsledning

Antal ärenden som inkommer till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för avgörande

  2019
utfall
2020
prognos
2021
prognos
2020/2021
förändr., %
         
Beslut om yrkesutövning inom hälso- och sjukvården 20 813 20 000 20 000 0,0
Beslut om legitimering av yrkesutbildade personer inom socialvården 21 356 10 000 10 000 0,0
Tillsynsärenden inom social- och hälsovården 1 612 1 500 1 750 16,7
Tillstånd för avbrytande av havandeskap 777 970 800 -17,5
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens strategi förnyades vid ingången av 2020. Strategin baserar sig på tre strategiska insatsområden; att främja klient- och patientsäkerheten och livsmiljöns sundhet genom att säkerställa ansvarsfull verksamhet, att säkerställa jämlikhet på riksnivå och att verksamheten baserar sig på aktuell och tillförlitlig kunskap, och det har dessutom identifierats fyra möjliggörare, som på ett väsentligt sätt påverkar uppnåendet av de strategiska målen. Dessa är kundorienterad digitalisering, växelverkan och samarbete, öppen och effektiv kommunikation samt kunnig och välmående personal. Förverkligande av de strategiska målen förutsätter en satsning på personal, digitalisering, samarbete och kommunikation.

Omvärlden förändras ständigt och detta förutsätter att verket förnyar sig, att ledningen anpassar sig till en ny roll som vägvisare och att personalen förbinder sig till även de förändrade målen. Då omvärlden förändras är det viktigt att säkerställa de nuvarande sakkunnigresurserna, utnyttja nätverk och stödja utvecklingen av personalens kunnande så att de motsvarar de nya behoven. Detta genomförs genom att utveckla och utnyttja resultat- och utvecklingssamtal samt genom att satsa på att utveckla personalens kunnande. Förändringen understöds genom modernare verksamhetssätt och arbetsmetoder, bl.a. digitala verktyg.

Omsorg om de anställdas välbefinnande i arbetet skapar en grund för de anställdas funktionsförmåga. En stor arbetsvolym, ansvaret i anslutning till tjänsteåliggandena och den kontinuerliga förändringen är en utmaning för de anställdas välbefinnande i arbetet. Välbefinnandet i arbetet kontrolleras genom regelbundna enkäter och analyser av resultaten, det satsas på utvecklingsåtgärder och uppföljning av dem och chefsarbetet stöds med utbildning som skräddarsytts för verket. Ledningen och cheferna fäster allt mer uppmärksamhet vid chefsarbetet och organiseringen av arbetsuppgifterna samt vid att stödja personalen och utveckla kunnandet. Arbetstagarnas möjligheter att samordna arbete och fritid understöds genom att flexibla möjligheter till distansarbete utvecklas och nya lokaler möjliggör också nya sätt att arbeta och att verksamhetskulturen utvecklas.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den summa som motsvarar de årsavgifter som regionförvaltningsverken tar ut av privata tjänsteproducenter inom socialvården och hälso- och sjukvården och som intäktsförs under moment 11.19.09 590
Finansiering av den avgiftsbelagda verksamheten vid verkställigheten av tobakslagen (2 årsv.) 140
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -1 200
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 1 800
Tillstånds- och tillsynsuppgifter som hänför sig till alkoholnäringen samt styrning (4 årsv.) 280
Tillsynen över barnskyddet (1 årsv.) 70
Tillsynen över uppgifterna vid äldreomsorgen (2 årsv.) 140
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 13
Lönejusteringar 322
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -23
Nivåförändring -28
Sammanlagt 2 104

2021 budget 14 132 000
2020 IV tilläggsb. 730 000
2020 budget 12 028 000
2019 bokslut 12 340 000

06. Omkostnader för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 351 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till finansiering av forsknings-, utbildnings- och utvecklingsprojekt som är godkända av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet och som förverkligas utanför centret

2) till betalning av extra utgifter på grund av stärkandet av centrets verksamhet enligt en modell med flera driftsställen.

Förklaring:Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har lokaler som vid behov kan tas i bruk i städer som är centrala med tanke på verksamheten.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet för 2021. Målen preciseras i det resultatavtal som ministeriet och ämbetsverket ingår.

Verksamhetens resultat
 • — Distributionen av läkemedel stöder genomförandet av principen om rationell läkemedelsbehandling och störningsfria vårdkedjor inom servicesystemet Främjande av åtgärdshelheterna för färdplanen för läkemedelsärenden
 • — Tillgången på läkemedel och apotekens leveranssäkerhet är på den målsatta nivån
 • — Stöd till utvecklande av verksamhetsmodellerna inom servicesystemet, inklusive digitalisering
 • — Deltagande i samordningen av HTA-principer och HTA-verksamhetsmodeller
 • — Stöd till kapaciteten i fråga om den nationella och regionala styrningen av läkemedelsbehandlingen
 • — Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är den primära nationella och internationella producenten och utvecklaren av läkemedelsinformation samt deltar i utvecklandet av informationshanteringen och de digitala verktygen inom läkemedelsområdet
 • — Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet är en ansedd bedömare av försäljningstillstånd inom EU och ser till att kapaciteterna utvecklas
 • — Utvecklande och genomförande av EU-lagstiftningen
 • — Nya tillsynsuppgifter och implementering av dem på ett sätt som skapar mervärde
 • — Genomförande av förordningen om kliniska läkemedelsprövningar och samordning av tillsynsförfaranden med nationella kommittén för medicinsk forskningsetik.
Verksamhetens resultat (resurshushållning, produktivitet, lönsamhet, kostnadsmotsvarighet)

Avsikten är att prestationerna inom centrets avgiftsbelagda verksamhet ska produceras på ett kostnadsmotsvarigt sätt. Centret följer upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av Statistikcentralens produktivitetsindikatorer.

Verksamhetens resultat (index 100 = år 2011)

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Produktivitetsindex för arbete 84,0 > 100 > 100
Totalproduktivitetsindex 84,2 > 100 > 100

Antal årsverken vid centret

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Avgiftsbelagd verksamhet 236 241 247
Avgiftsfri verksamhet 38 43 52
Sammanlagt 274 284 299

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 31 955 30 176 30 609
Bruttoinkomster 26 130 25 072 25 258
Nettoutgifter 5 825 5 104 5 351
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 841    
— överförts till följande år 2 768  

Finansieringsstruktur för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Budgetfinansiering 3 752 5 104 5 351
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 26 130 25 072 25 258
— offentligrättsliga prestationer 23 715 22 742 22 578
— företagsekonomiska prestationer 13 - -
— prestationer enligt speciallagar 2 212 2 080 2 080
Andra intäkter 190 250 600
       
Post som överförts från föregående år 4 841 - -
Sammanlagt 34 723 30 176 30 609

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 23 728 22 742 22 578
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 17 155 13 872 15 958
— andel av samkostnader 9 724 8 870 6 620
Kostnader sammanlagt 26 879 22 742 22 578
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 151 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 88 100 100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer enligt speciallagar, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, inkomster av försäljningen av prestationer 2 212 2 080 2 080
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 892 1 335 1 335
— andel av samkostnader 507 745 745
Kostnader sammanlagt 1 399 2 080 2 080
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 813 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 158 100 100
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet upprätthålls, stöds och utvecklas personalens kompetens och arbetsförmåga:

 • — främjas en coachande ledarstil
 • — stärks kompetensledning
 • — rörlighet och arbetsrotation utgör en del av utvecklandet av personalen
 • — arbetsgivarbilden bevaras på den nuvarande nivån.
Nyckeltal 2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Personalens välbefinnande      
— arbetstillfredsställelseindex 3,8 över genomsnittet för staten över genomsnittet för staten
— sjukfrånvaron mätt i dagar/årsv. minskar 7,3 under genomsnittet för staten under genomsnittet för staten

Av anslaget är 150 000 euro avsett för finansiering av forskningsprojekt. Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer enligt lagen om grunderna för avgifter till staten och sådana inkomster som avses i 84 b § i läkemedelslagen (395/1987).

Budgeten för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet baserar sig på nettobudgetering. Utgifterna täcks i huvudsak genom de avgifter som tas ut för tillsyns- och serviceverksamheten. Tjänsterna inom den avgiftsbelagda verksamheten produceras till självkostnadspris. De avgifter som tas ut för prestationerna är sådana som avses i lagen om grunderna för avgifter till staten. Kostnaderna för kvalitetskontroll av läkemedel täcks av de avgifter som tas ut enligt 84 b § i läkemedelslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reformen av registren för hälso- och genteknik (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -370
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 7
Lönejusteringar 113
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -3
Nivåförändring 500
Sammanlagt 247

2021 budget 5 351 000
2020 II tilläggsb. 1 900 000
2020 budget 5 104 000
2019 bokslut 3 752 000

07. Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 26 934 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för åtgärder enligt 15 och 20 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006).

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet för 2021. De preciserade resultatmålen fastställs i det resultatavtal som ministeriet och regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet ingår.

Verksamhetens resultat

Arbetarskyddstillsynen stärker med hjälp av mångsidiga metoder ett säkert, sunt och rättvist arbete genom att reagera på förändringar i arbetsmiljön och djärvt utveckla verksamheten. De faktorer som identifierats i arbetsmiljön och som påverkar tillsynen gäller arbetsförhållandena, det splittrade arbetslivet, arbetets belastning, den ständiga förnyelsen, utnyttjande av information och digitaliseringen.

Målet är att arbetarskyddstillsynen stöder och främjar arbetsplatsens egna säkerhetsåtgärder för att arbetet ska vara sunt och säkert på alla arbetsplatser oberoende av hur arbetet utförs. Genom tillsynen säkerställs det att arbetsgivaren och andra ansvariga instanser iakttar arbetarskyddslagstiftningen.

I anslutning till de helheter och fenomen som tillsynen omfattar fastställs de tillsynssätt som tillsammans gör att tillsynen blir så effektiv som möjligt. Diversifiering och effektivisering av de tillgängliga tillsynsmetoderna samt utvecklande och ibruktagande av nya metoder är en viktig utvecklingstrend inom verksamheten.

Funktionell effektivitet

För inspektionsverksamheten ställs följande mål upp:

Funktionell effektivitet

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Antal inspektioner sammanlagt 23 884 20 000 21 000
Arbetsplatser som kontaktats genom andra former av tillsyn - 15 000 15 000

Totala kostnader (1 000 euro) och årsverken per resultatområde inom arbetarskyddets regionförvaltning

Resultatområde 2019
utfall
%-andel årsv. 2020
mål
%-andel årsv. 2021
mål
%-andel årsv.
                   
Tillsynen över arbetsplatser och besvarande av den kundinitierade efterfrågan 19 551 78 307 18 317 70 287 18 803 70 290
Verksamhet som stöder tillsynen 5 514 22 87 7 850 30 123 8 131 30 125
Sammanlagt 25 065 100 394 26 167 100 410 26 934 100 415
Produktion och kvalitetsledning

Ansvarsområdena för arbetarskyddet är tillsynsmyndigheter som har förnyelseförmåga och snabbt reagerar på fenomen i samhället. Samarbetsparterna och kunderna tas med i utvecklande och försöksverksamhet.

Information utnyttjas mångsidigt vid utvecklandet av tillsynen och arbetslivet. Ansvarsområdena för arbetarskyddet distribuerar information, kunnande och synsätt till olika intressentgrupper och kunder.

De möjligheter digitaliseringen medför utnyttjas djärvt i försöksverksamhet med samarbetsparter och kunder. Arbetarskyddstillsynens produktivitet, omfattning och effekt förbättras i betydande grad.

Intressentgruppssamarbete och kommunikation stöder på ett effektivt sätt ansvarsområdenas verksamhet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Ansvarsområdena för regionförvaltningsverkens ansvarsområde för arbetarskyddet främjar samarbete som överskrider ansvarsområdesgränserna och riksomfattande gemensamma uppgifter samt utvecklar personalens kunnande. Ansvarsområdena är en konkurrenskraftig arbetsplats med god personalpolitik som utvecklas kontinuerligt och där man sörjer för personalens välbefinnande.

Med hjälp av inkluderande ledning och chefsarbete säkerställs det att personalen deltar i utvecklingen av verksamheten och identifieringen av behövliga förändringar på ett sätt som skapar mervärde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 25 329 26 337 27 104
Bruttoinkomster 264 170 170
Nettoutgifter 25 065 26 167 26 934
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 394    
— överförts till följande år 3 104    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utvecklande av flermyndighetssamarbetet för bekämpning av grå ekonomi (1 årsv.) (regeringsprogr. 2019) 70
Lönejusteringar 828
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -131
Sammanlagt 767

2021 budget 26 934 000
2020 budget 26 167 000
2019 bokslut 24 775 000

08. Omkostnader för Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 200 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan

2) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning av tillståndsmyndigheten.

Förklaring:Anslaget används för utvecklande och underhåll av tillståndsmyndighetens basservice och infrastruktur. De som får dataanvändningstillstånd betalar för tillstånden och materialtjänsterna, såsom för kostnaderna för insamling, samkörning och bearbetning av uppgifter och användningen av en informationssäker driftsmiljö i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och Findatas avgiftsförordning som utfärdats av SHM. Tillståndsmyndigheten ersätter den personuppgiftsansvariga för den andel av avgiften som tagits ut av tillståndshavarna som tillkommer den. Tillståndsmyndigheten betalar leverantörerna av systemet en avtalsenlig ersättning för användningen av en informationssäker driftsmiljö. I lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) föreskrivs det om de uppgifter som ankommer på Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata.

Följande mål har ställts upp för verksamheten för fyraårsperioden 2020—2023:

 • — utvecklande och införande av tillståndsmyndighetens rådgivningstjänst samt tillståndsprocess och process för insamling och behandling av uppgifter
 • — integrering i tillståndsprocessen av de etiska överväganden som utredningarna om dataanvändningstillstånd förutsätter
 • — utvecklande och införande av en nationell elektronisk åtkomstportal och ett ärendehanteringssystem för tillståndsärenden samt utvecklande och införande av en tjänst för samkörning och utlämnande av uppgifter och en förvaringstjänst för kodnycklar
 • — utvecklande av en informationssäker teknisk miljö för utlämnande av uppgifter
 • — utvecklande av samarbetet mellan tillståndsmyndigheten och de personuppgiftsansvariga.

Social- och hälsovårdsministeriet ställer upp resultatmålen för tillståndsmyndigheten och dess verksamhet utifrån det förslag som tillståndsmyndighetens styrgrupp utarbetat.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 506 5 250 3 950
Bruttoinkomster - 50 750
Nettoutgifter 506 5 200 3 200
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 1 994    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringar av engångsnatur -2 000
Sammanlagt -2 000

2021 budget 3 200 000
2020 budget 5 200 000
2019 bokslut 2 500 000

09. Genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffningar och utredningar som föranleds av genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden samt för utgifter för samordning och främjande av åtgärderna och andra motsvarande utgifter

2) till betalning av utgifterna för nationella och regionala utvecklings- och försöksprojekt för informationshantering inom läkemedelsbehandlingen samt andra regionala utvecklings- och försöksprojekt

3) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst åtta årsverken för styrnings- och sakkunniguppgifter i anslutning till åtgärdsprogrammet.

Förklaring:Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska läkemedelsförsörjningen utvecklas i enlighet med färdplanen för läkemedelsärenden (SHM:s rapporter 5/2019). Vid genomförandet av färdplanen för läkemedelsärenden är det fråga om en strukturell reform av systemet för distribution av läkemedel, stärkande av styrningen av läkemedelsbehandlingen, förbättrande av kunskapsunderlaget i anslutning till läkemedelsbehandlingen samt effektivisering av användningen av information. Genom bättre styrning och ett bättre kunskapsunderlag kan man säkerställa ett kontrollerat ibruktagande av nya läkemedel och främja en förnuftig användning av läkemedlen.


2021 budget 5 000 000

20. Utgifter för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 11 841 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifterna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak enligt 12 § i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973)

2) till betalning av arvoden och ersättningar enligt statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar (862/2004)

3) till betalning av utgifterna för utbildning av specialister i rättsmedicin i form av köpta tjänster från universiteten

4) till betalning av utgifter för transporter av avlidna i fråga om vilka rättsmedicinsk obduktion förordnats eller utgifter för sådana av polisen beställda transporter av avlidna

5) till betalning av arvoden och lön till rättsläkare för jour utanför tjänstetid motsvarande högst två årsverken samt till betalning av andra utgifter för jourverksamheten.

Förklaring:I lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) anges grunderna för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak. Av anslaget under momentet betalas också arvoden enligt förordning 133/2020 till rättsläkare som utför obduktioner.

År 2019 utfördes 8 137 rättsmedicinska obduktioner, år 2020 utförs uppskattningsvis 8 220 obduktioner och år 2021 uppskattningsvis 8 200 obduktioner.

Målet med verksamheten är att

 • — utföra rättsmedicinska obduktioner med stöd av indikationer enligt lagen
 • — tillgodose den allmänna rättssäkerheten genom utredning av omständigheterna kring ett dödsfall, dödsorsaken och dödsklassen
 • — utreda dödsfall till följd av alkohol- eller drogförgiftning och alkoholens och andra drogers samt läkemedelssubstansers betydelse vid dödsfallen
 • — göra objektiva och oberoende sakkunnigutlåtanden och bevismaterial om våldsamma dödsfall tillgängliga för domstolar
 • — säkerställa patienternas och hälso- och sjukvårdspersonalens rättssäkerhet
 • — generera information om olyckor, orsaker till yrkessjukdomar och naturliga dödsfall för försäkringsrättsliga utredningar
 • — säkerställa att det finns rättsläkarresurser genom utbildning av specialister.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av kostnadsnivån till följd av ändringen av verksamhetsstället för rättsmedicinsk utredning av dödsorsak 900
Sammanlagt 900

2021 budget 11 841 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 10 941 000
2019 bokslut 10 118 220