Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Utgifterna under kapitlet består av omkostnader för social- och hälsovårdsministeriet och besvärsnämnden för social trygghet samt för statens sinnessjukhus, statens barnskyddsenheter och enheten för hälso- och sjukvård för fångar som lyder under Institutet för hälsa och välfärd samt av vissa andra utgifter.

De verksamhetspolitiska målen för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde anges i motiveringen till huvudtiteln. Utgångspunkten är styrningen på den politiska nivån, för vilken det finns riktlinjer i regeringsprogrammet.

Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklandet av den sociala tryggheten och tjänsterna inom social- och hälsovården samt främjandet av välmående och hälsa. Ministeriet fastslår riktlinjer för social- och hälsopolitiken, bereder centrala reformer och styr genomförandet och samordningen av dem. Besvärsnämnden för social trygghet har som mål att inom en skälig tid meddela sina klienter rättvisa, motiverade och enhetliga beslut. Statens sinnessjukhus tillhandahåller vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri för hela landet. Statens barnskyddsenheter har till uppgift att tillhandahålla öppenvård, vård utom hemmet och eftervård i enlighet med barnskyddslagen. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har på motsvarande sätt till uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård för fångar.

01. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 018 000 euro.

Anslaget får också användas

1) för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen

2) för betalning av utgifter för beredskapen för det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden samt anskaffningen av inventarier och anordningar i anslutning till dem

3) till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet

4) till kostnader för att inrätta en informationstjänst för jämställdhet samt för att förvalta det internationella jämställdhetspriset.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet förverkligar målen i regeringsprogrammet och ministeriets strategiska riktlinjer med hjälp av ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med de mål som avtalats i resultatavtalen.

Social- och hälsovårdsministeriet har ställt upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2021:

Funktionell effektivitet
  • — i samarbete med de andra förvaltningsområdena utvecklas redovisningen, kostnadsberäkningen och annan uppföljning bl.a. inom ramen för informationssystemet Kieku och anskaffningsverksamheten i överensstämmelse med Handi-principerna
  • — målet för den avgiftsbelagda verksamheten, vilken är av relativt liten omfattning, är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Produktion och kvalitetsledning
  • — program som hänför sig till regeringsprogrammet och andra projekt som ministeriet ansvarar för genomförs och uppföljs
  • — ministeriet bereder och verkställer reformen för ordnande, finansiering, utveckling och övervakning av social- och hälsovårdsreformen
  • — samarbetet mellan forsknings- och utvecklingsinstitutionerna utökas
  • — integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter
  • — utvärderingen av lagstiftningens verkningar konsolideras.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — utvecklandet av social- och hälsovårdsministeriets personal och personalstruktur fortsätter med beaktande av de mål som ställts upp för utveckling av ministeriets produktivitet och av minskningen av omkostnaderna på ett sådant sätt att de resurser och det kunnande som behövs för ministeriets kärnuppgifter säkerställs.

Utgifter per resultatområde (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Ministeriets ledning 490 550 558
Ledningens stöd 2 662 2 995 3 010
Enheten för internationella ärenden 2 593 2 917 2 930
Kommunikation 1 280 1 440 1 450
Förvaltning 2 636 2 967 2 980
Avdelningen för styrning av social- och hälsovården 1 756 1 976 1 990
Avdelningen för social trygghet och försäkringar 2 683 3 019 3 030
Avdelningen för välfärd och tjänster 11 873 13 293 14 400
Avdelningen för arbete och jämställdhet 5 009 5 637 5 670
Sammanlagt 30 982 34 794 36 018

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 39 500 43 294 44 618
Bruttoinkomster 8 518 8 500 8 600
Nettoutgifter 30 982 34 794 36 018
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 9 898    
— överförts till följande år 10 905    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Beaktande av överföringen av det internationella jämställdhetspriset från statsrådets kansli till SHM 500
Beredskapsorganisationen stärks för viss tid (6 årsv.) 480
Resurserna i anslutning till medicin, folkhälsa, epidemiologi, mikrobiologi och vaccinering stärks för viss tid (4 årsv.) 320
Samordningen, styrningen och uppföljningen i anslutning till covid-19-epidemin stärks för viss tid (5 årsv.) 400
Utvidgat anskaffningsstöd (överföring till moment 23.01.01) -100
Verksamheten vid det samordnande organet -300
Överföring till moment 33.01.25 -500
Lönejusteringar 892
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -138
Nivåförändring -330
Sammanlagt 1 224

2021 budget 36 018 000
2020 IV tilläggsb. -1 035 000
2020 budget 34 794 000
2019 bokslut 31 989 000

04. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 980 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader

2) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på tjänster vid enheten för psykiatrisk vård av farliga och svårbehandlade barn och unga

3) till betalning av utgifter motsvarande jordbruksstöd

4) till betalning av kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen

5) till kostnader för psykiatrisk vård oberoende av patientens vilja som bestämts med stöd av 3 eller 4 kap. i mentalvårdslagen (1116/1990) i de fall då personen inte har hemkommun i Finland och vårdbetalaren inte bestäms med stöd av någon annan lagstiftning.

Förklaring:Utgifterna för statliga sinnessjukhus täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts i enlighet med de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifterna tas ut i enlighet med lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).

De resultatmål som ställs upp för statens sinnessjukhus anges i de resultatavtal för 2021 som statens sinnessjukhus ingår med Institutet för hälsa och välfärd.

Verksamhetens resultat

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten utförs och utnyttjas fortlöpande. Man fäster fortfarande uppmärksamhet vid vårdens kvalitet och uppföljningen av vårdresultaten genom att öka de terapeutiska färdigheterna. Vården utvecklas så att det ska behövas så lite tvångsåtgärder som möjligt. Dessutom förbättras verksamhetens mätmetoder och uppföljningssystem.

Verksamhetens produktivitet förbättras genom att man utvecklar multiprofessionella arbetssätt samt arbetsledning som motsvarar de krav som ställs bl.a. på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Statens sinnessjukhus fungerar effektivt och ekonomiskt och ser samtidigt till att utveckla kvaliteten i sin verksamhet. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens sinnessjukhus (1 000 euro) och sjukhusens årsverken

  2019
utfall
årsv. 2020
uppskattning
årsv. 2021
uppskattning
årsv.
             
Omkostnadsanslag 318 6 983 1 980 1
Företagsekonomiska prestationer 61 366 839 63 581 853 63 913 853
Extern finansiering sammanlagt 370 9 330 8 293 8
Sammanlagt 62 054 854 64 894 862 65 186 862

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 62 054 64 894 65 186
Bruttoinkomster 61 736 63 911 64 206
Nettoutgifter 318 983 980
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 550    
— överförts till följande år 1 047    

Utvecklingen av sinnessjukhusens produktivitet (antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverken)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 197,75 189,83 191,49
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 190,91 105,88 105,60
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 178,00 173,24 173,24

Uppskattad utveckling av resurshushållningen vid sinnessjukhusen (totala kostnader/antal fakturerade vård- och sinnesundersökningsdagar)

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus 362,83 379,44 386,63
Vårdenheten för minderåriga vid Niuvanniemi sjukhus 850,39 864,03 884,16
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus 408,00 421,00 421,00

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 60 646 62 857 63 150
— övriga intäkter 1 090 1 054 1 056
Intäkter sammanlagt 61 736 63 911 64 206
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 61 832 64 620 64 912
— andel av samkostnader 222 274 274
Kostnader sammanlagt 62 054 64 894 65 186
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -318 -983 -980
Kostnadsmotsvarighet, % 99 98 99

Sinnessjukhusen beräknas tillhandahålla sina klienter bl.a. följande prestationer

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Vårddygn för vårdpatienter (vuxenavd.) 145 455 145 017 141 914
Sinnesundersökningsvårddygn (vuxenavd.) 5 274 4 626 4 618
Sinnesundersökningar (vuxenavd.) 81 69 69
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga 4 583 4 575 4 563
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga 73 110 110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga 1 2 2
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalutvecklingen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bl.a. vårdmetoderna utvecklas så att de bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiviseras. Målet är att minska sjukdagarna och förbättra arbetshälsoindexet. Inom personalutvecklingen avsätts resurser för sådan på en personal- och utbildningsplan baserad yrkesinriktad fortbildning vars centrala teman är bl.a. utbildning som ger psykologiska färdigheter, utbildning i biologi och farmakologi och utbildning som syftar till att minska användningen av tvångsmedel. Utbildningen finansieras huvudsakligen med intäkterna av den avgiftsbelagda verksamheten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -1
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2
Sammanlagt -3

2021 budget 980 000
2020 budget 983 000
2019 bokslut 815 357

05. Omkostnader för de barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 118 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till innehållsmässigt utvecklande av skolhemmen och fängelsets familjeavdelning samt stödjande av verksamheten och utvecklande av förhållandena

2) för utjämning av de årliga variationerna i efterfrågan på elevvårdsplatser och platser i skola samt platser på fängelsets familjeavdelning

3) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk

4) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhem och fängelsets familjeavdelning

5) till betalning av den månadspenning som är avsedd för skolhemselever och den måltidsersättning som är avsedd för deras föräldrar

6) till förbättring av skolhemmens lokaler.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks i huvudsak med ersättningar som betalas av kommunerna. På finansieringen av den grundläggande utbildningen i skolhemmen och annan verksamhet som hör till undervisningsväsendet tillämpas bestämmelserna i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009). Finansieringssystemet baserar sig på kalkylmässiga enhetspriser som bestäms av undervisnings- och kulturministeriet och fastställs av statsrådet på förhand för följande år. De ersättningar som betalas till eleverna och deras föräldrar grundar sig på barnskyddslagen (417/2007) och socialvårdslagen (1301/2014).

De ersättningar som kommunerna ska betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

De mål som ställs upp för statens skolhem anges i de resultatavtal för 2021 som ingås mellan Institutet för hälsa och välfärd, Utbildningsstyrelsen och skolhemmen.

Effektivitet

Verksamhetens effektivitet vid statens skolhem förbättras genom att utveckla den administrativa strukturen i en mera koncernmässig riktning och genom att modernisera serviceproduktionens driftsmässiga och fysiska strukturer. Tjänster som motsvarar behoven hos barn och unga med svåra beteendestörningar, missbruksproblem och problem med den mentala hälsan utvecklas som en i den grundläggande utbildningen integrerad helhetstjänst av barnskydd, hälso- och sjukvård och krävande särskilt stöd, genom att man garanterar kvantitativt tillräckliga personalresurser och fortlöpande utbildning som stärker personalens specialkunnande. Forsknings- och utvecklingsarbetet vid skolhemmen styr och verifierar bedömningen av verksamhetens effektivitet. De uppgifter man får med hjälp av forsknings- och utvecklingsprojekten inverkar på utvecklandet av barnskyddet på såväl nationell som internationell nivå. Det elektroniska kvalitetsledningssystemet och den mätare för effektivitet som ingår i kundsystemet utnyttjas för att utveckla verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkandet. På fängelsets familjeavdelning säkerställs möjligheten för placerade barn till trygga erfarenheter av tidig interaktion samt till god vård och omsorg. Familjeavdelningsarbetets effektivitet följs upp bl.a. genom insamling av kundrespons och verksamheten utvecklas så att den motsvarar de ändrade behoven hos dem som köper tjänsterna, dvs. kommunerna.

På skolhemmens lokaler ställs på grund av tjänsternas särskilda karaktär höga kvalitetskrav när det gäller hur hälsosamma, trygga, terapeutiska och hållbara de är. Skolhemmens nya koncept för lokaler har utvecklats för att motsvara dessa behov. Tryggande av både de finskspråkiga och svenskspråkiga tjänsterna förutsätter att totalrenoverings- och nybyggnadsprojekt genomförs.

Verksamhetens resultat

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och klientinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras. Kostnaderna täcks med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten.

Finansieringsstrukturen för statens skolhem (1 000 euro) och skolhemmens årsverken

  2019
utfall
årsv. 2020
ordinarie
budget
årsv. 2021
budgetprop.
årsv.
             
Omkostnadsanslag 556 - 531 - 1 118 -
Företagsekonomiska prestationer (omfattar utbildningsstyrelsens finansieringsandel) 23 785 328 24 129 356 24 709 356
Sammanlagt 24 341 328 24 660 356 25 827 356

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 24 341 24 660 25 827
Bruttoinkomster 23 785 24 129 24 709
Nettoutgifter 556 531 1 118
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 556    
— överförts till följande år 601    

Vid dimensioneringen av anslaget har de jordbruksunderstöd som fås i form av extern finansiering beaktats.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 22 664 23 029 23 609
— övriga intäkter 2 360 2 400 2 400
Intäkter sammanlagt 25 024 25 429 26 009
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet 1 239 1 300 1 300
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 22 690 23 189 24 356
— andel av samkostnader 1 651 1 471 1 471
Kostnader sammanlagt 24 341 24 660 25 827
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 593 769 182
Kostnadsmotsvarighet, % 103 103 101

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 100 % av deras kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina klienter:

Vissa klientinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Vårddygn 34 998 32 456 32 456
Vårddygn inom den särskilda omsorgen 8 749 8 148 8 148
Skoldagar 20 019 19 703 19 703
Eftervårdsdygn 2 400 1 500 1 500
Fängelsets familjeavdelning 1 704 2 400 2 400
Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Personalens möjligheter att orka i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omkostnader för fängelsets familjeavdelning 600
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -11
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2
Sammanlagt 587

2021 budget 1 118 000
2020 budget 531 000
2019 bokslut 601 000

06. Omkostnader för enheten för hälso- och sjukvård för fångar som är underställd Institutet för hälsa och välfärd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 405 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av utgifter på grund av fluktuationer i efterfrågan på hälso- och sjukvårdstjänster för fångar

2) till betalning av sådana hälso- och sjukvårdstjänster för fångar som anskaffas som köpta tjänster till den del de inte ingår i ett separat förslagsanslag

3) till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Institutet för hälsa och välfärd på grund av allmän förvaltning (inkl. ekonomi-, personal- och informationsförvaltning samt stödtjänster) och styrning av hälso- och sjukvården för fångar

4) till utveckling av hälso- och sjukvården för fångar och dess verksamhetsomgivning

5) till betalning av utgifter som föranleds av vetenskaplig forskning

6) till utveckling av regionala och internationella samarbetsnätverk.

Förklaring:Enheten för hälso- och sjukvård för fångar svarar för ordnandet av hälsovårdstjänster för fångar. Enheten för hälso- och sjukvård för fångar producerar själv största delen av tjänsterna inom primärvården, mun- och tandvården och den psykiatriska specialiserade sjukvården. Tjänster inom den specialiserade sjukvården och jourtjänster skaffas i regel som köpta tjänster som täcks med förslagsanslaget. Såsom inkomster för enheten för hälso- och sjukvård för fångar beaktas inkomsterna av dess avgiftsbelagda tjänsteverksamhet och de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten.

Effektivitet

Institutet för hälsa och välfärd har i sina anvisningar uppställt mål för hälso- och sjukvården för fångar som bl.a. syftar till att förbättra verkningsfullheten hos och kvaliteten på hälsovårdstjänsterna för fångar, intensifiera samarbetet med fängelsernas psykologer, socialarbetare och missbrukararbetare och säkra kontinuiteten i vården efter det att fångarna frigetts.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 19 725 19 491 20 623
Bruttoinkomster 287 219 218
Nettoutgifter 19 438 19 272 20 405
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 767    
— överförts till följande år 434    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Externa hälsovårdstjänster och ökande läkemedelskostnader 500
Tilläggsutgifter som föranleds av totalförbudet mot rökning 250
Lönejusteringar 388
Nivåförändring -5
Sammanlagt 1 133

2021 budget 20 405 000
2020 budget 19 272 000
2019 bokslut 19 105 000

07. Omkostnader för besvärsnämnden för social trygghet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 714 000 euro.

Förklaring:Besvärsnämnden för social trygghet är en besvärsinstans som kan jämföras med en specialdomstol i socialförsäkringsfrågor och fungerar som första besvärsinstans i branschen i alla ärenden som gäller folkpension, alla rehabiliteringsärenden som handläggs av Folkpensionsanstalten och alla ärenden som gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, barnbidrag, stöd för hemvård och privat vård av barn, underhållsstöd, militärunderstöd, moderskapsunderstöd, sjukförsäkring, garantipension, tolkningstjänst för handikappade personer, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning, medlemskap i arbetslöshetskassa, vuxenutbildningsstöd, yrkesexamensstipendium, betalning enligt lönegarantin, arbetsgivares självriskpremie och uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremie. Därutöver behandlar besvärsnämnden alla ansökningar om undanröjande av lagakraftvunna beslut i dessa ärendekategorier.

Verksamhetens resultat

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Produktivitet och lönsamhet      
Beslutspris (euro/avgörande) 204 204 204
Arbetsproduktivitet (avgörande/årsv.) 398 402 402
       
Resultat och kvalitetsledning      
Behandlingstid (mån.) 7,3 6,5 6,0
Ändringsgrad i försäkringsdomstolen 6,8 <15 <15
Resultaten av VMBaro (index) 3,3 >3,5 >3,5
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.) 4,8 <7,5 <7,5
Medelåldern för pensionering (år) 64 >64,5 >64,5

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 207
Sammanlagt 207

2021 budget 8 714 000
2020 budget 8 507 000
2019 bokslut 8 334 000

25. Den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättning till Folkpensionsanstalten enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007) för utveckling av Kanta-tjänsterna (den nationella elektroniska arkiveringstjänsten för patientuppgifter, Receptcentret, den nationella arkiveringstjänsten för socialvården samt den tjänst som ger medborgarna möjlighet att ta del av egna recept- och klientuppgifter och uträtta receptärenden elektroniskt, patientens informationshanteringstjänst, recepttjänsten och de elektroniska tjänster och datalager som är avsedda för medborgarna), till täckande av sådana kostnader för fortlöpande uppgifter och underhåll som inte kan tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården eller apoteken som en användaravgift samt till uppgörande och upprätthållande av nationella specifikationer i anslutning till Kanta-tjänsterna (FPA)

2) till planering och utveckling av andra myndigheters riksomfattande informationssystemtjänster inom social- och hälsovården

3) till beviljande av statsunderstöd för en effektivisering av den lokala och regionala informationssystemsinfrastrukturen inom social- och hälsovården (SHM, Institutet för hälsa och välfärd)

4) för styrning av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården samt utvärdering och uppföljning av hur digitaliseringen förverkligas (SHM).

Förklaring:Det är Folkpensionsanstaltens uppgift att genomföra riksomfattande informationssystemtjänster för social- och hälsovården och göra upp de specifikationer som behövs för genomförandet i enlighet med lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och lagen om elektroniska recept (61/2007). Utöver utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla nya funktioner och datainnehåll förutsätter också tjänsternas tekniska infrastruktur, säkerställandet av tjänsternas kontinuitet och datasäkerheten fortlöpande utvecklande och upprätthållande. Dessutom har Folkpensionsanstalten lagstadgade uppgifter såsom rapportering till tillsynsmyndigheterna samt internationella uppgifter som inte kan finansieras med användaravgifter som betalas av användarna.

Avsikten är att anslaget också ska användas till betalning av statsbidrag till kommuner och samkommuner samt vid behov till andra parter för en klarare strukturering och effektivisering av den lokala och regionala infrastrukturen då det gäller social- och hälsovårdens datasystem som helhet. Statsbidragsmyndigheter kan vara Institutet för hälsa och välfärd och SHM.

Anslaget får också användas för planering och utvecklande av riksomfattande informationssystemtjänster som gäller andra myndigheters social- och hälsovård eller främjande av hälsa och välbefinnande samt för styrning av digitaliseringsprojekt inom social- och hälsovården samt genomförandet av utvärdering och uppföljning av digitaliseringsutvecklingen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 33.01.01 500
Sammanlagt 500

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 10 400 000
2020 IV tilläggsb. 500 000
2020 III tilläggsb. 6 000 000
2020 II tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 9 900 000
2019 bokslut 7 000 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 19 500 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av de mervärdesskatteutgifter som ingår i köp av sådana tjänster som anskaffats i Finland och använts för närområdessamarbete.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 271
Sammanlagt 271

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 19 500 000
2020 budget 19 229 000
2019 bokslut 19 430 441

66. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 5 262 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers och inrättningars medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödjande av speciella program.

Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet svarar för bl.a. Finlands medlemsavgift till WHO, vars finansiering till 25 % täcks av medlemsavgifter och till resterande del av medlemsländernas frivilliga finansiering. Det har ställts krav på att WHO ska vidta kraftfullare åtgärder i samband med pandemier och kriser som påverkar länders ekonomi och säkerhet. Finlands påverkningsmöjligheter i de pågående reformerna inom organisationen accentueras under åren 2018—2021 i och med ett medlemskap i förvaltningsrådet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter för medlemskap i koalitionen för epidemiberedskap och innovationer (CEPI) och Internationella vaccinationsinstitutet (IVI) 1 500
Preciserade avgifter i fråga om andra medlemsavgifter -283
Sammanlagt 1 217

2021 budget 5 262 000
2020 II tilläggsb. 5 500 000
2020 I tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 4 045 000
2019 bokslut 4 095 000