Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 230 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000)

2) för utarbetandet av planer för bekämpning av flyghavre

3) enligt lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten (896/1977) till betalning av understöd till växtförädlare för förädling och främjande av den inhemska växtförädlingen.

Anslaget får också användas till utgifter och ersättningar som hänför sig till tidigare år samt till konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande statsunderstöden.

Förklaring: Ersättningar enligt lagen om ersättande av skördeskador kan fortfarande betalas för skördeskador som inträffat 2015. Under momentet föreslås inget anslag för ersättning av skördeskador för 2015. Det anslag som överförts från tidigare år beräknas räcka till de ersättningar som betalas under 2015. Punkt 1 i beslutsdelen gör det möjligt att använda anslaget till utgifter som hänför sig till de föregående åren.

Anslagets minimibelopp enligt 6 § i lagen om främjande av växtförädlingsverksamheten uppskattas vara 200 000 euro. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.32. Till växtförädlare betalas växtförädlingsstöd för de sorter som förädlaren utvecklat. De kostnader som föranleds av planen för bekämpning av flyghavre ersätts i enlighet med lagen om bekämpning av flyghavre (185/2002). Planerna för bekämpning av flyghavre görs för de områden där flyghavreförekomsten är rikligast, där flyghavren även orsakar störst ekonomisk skada.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Planer för bekämpning av flyghavre30 000
Främjande av växtförädlingsverksamheten200 000
Sammanlagt230 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-3 400
Nivåförändring-100
Sammanlagt-3 500

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget230 000
2014 budget3 730 000
2013 bokslut6 890 000