Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (04.) Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskningPDF-versio

Förklaring:I motiveringen till huvudtiteln för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde presenteras ansvarsområdets samhälleliga effektmål, som de ämbetsverk och annan verksamhet som budgeteras i kapitlet Förvaltning och forskning stöder.

I detta kapitel har inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde budgeterats för jord- och skogsbruksministeriet när det gäller förvaltningen och för Naturresursinstitutet när det gäller forskningen.

Forskningen inom förvaltningsområdet producerar fakta, kompetens och innovationer på ett förutseende sätt till stöd för beslutsfattandet, för utvecklandet av näringarnas konkurrenskraft och för främjande av välfärden. Forskningsområdena omfattar frågor som hänför sig till ansvaret inom livsmedelskedjan, hållbar användning av förnybara naturresurser, landbygdens livskraft och näringarnas konkurrenskraft och utvecklande av infrastrukturen för geografisk information. Forsknings- och sakkunniguppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har huvudsakligen koncentrerats till Naturresursinstitutet och till centralen för geografisk information i anslutning till Lantmäteriverket.

Inom omkostnadsanslagen för inrättningarna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (30.01.05, 30.20.02, 30.70.01) har ytterligare överförts 2,3 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriets och statsrådets kanslis huvudtitlar som en del av totalreformen av statens forskningsinstituts strukturer och finansiering. Forskningsinstituten inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde deltar i finansieringen av strategisk forskning och i öppna ansökningar som gäller projektfinansiering som stöder statsrådets beslutsfattande i syfte att stödja de samhälleliga effektmål för ansvarsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Verkställighetsuppgifterna inom jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växters sundhet samt vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionalförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna, vars omkostnader har budgeterats under arbets- och näringsministeriets huvudtitel (32.01.02)

Årsverken och kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt politiksektor under omkostnadsmomentet för NTM-centralerna (32.01.02)

  Utfall 2013 Ändringsbehov 2015
Politiksektorer årsv. mn euro årsv. mn euro
         
Utvecklande av landsbygden 113,3 7,849    
Jordbruk och livsmedelsekonomi 487,4 30,629 +71,01) 4,600
Naturresursekonomi 274,2 18,546 +12,0 0,800
Sammanlagt 874,9 57,024 83,0 5,400
NTM-centralerna sammanlagt, varav 3 116,8 216,360    
andelen för JSM:s ansvarsområde, % 28 26    

1) Behovet av tilläggsresurser gäller delvis också politiksektorn för landsbygdsutveckling.

Tilläggsbehoven i fråga om tillsynen över jordbruket och fiskerinäringen baserar sig på de ändringskrav som ställts i samband med kommissionens kontroller och även på verkningarna av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är nödvändigt att beakta dessa vid dimensioneringen och fördelningen av NTM-centralerna resurser i syfte att minska risken för finansiell korrigering.

De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller djurens hälsa och välbefinnande och tillsynen över livsmedelssäkerheten inom den statliga regionförvaltningen sköts av regionförvaltningsverken. Deras omkostnader budgeteras under finansministeriets huvudtitel, under vilken det 2013 fanns en personal motsvarande ca 50 årsverken med uppgifter inom veterinärvården och livsmedelstillsynen. För uppgifter inom vattenhushållningen kommer man också i fortsättningen att använda sig av de resurser för miljöförvaltningen som budgeteras under huvudtitel 35. Dessutom utför Tullen vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter (omkostnaderna från moment 28.10.02).

Kapitlets rubrik har ändrats.

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 886 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
Resurshushållning

I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.01).

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2013 utfall 2014 uppskattning 2015 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Utvecklande av landsbygden 7 181 2 490 48 5 100 720 37 5 211 700 38
Jordbruk och livsmedelsekonomi 17 275 457 142 17 600 465 137 17 982 455 138
Naturresursekonomi 12 924 205 96 12 280 220 101 10 427 1 604 100
Lantmäteri och datalager för geografisk information 584 2 5 1 050 1 11 1 073 1 12
Sammanlagt1) 37 964 3 154 291 36 030 1 406 286 34 693 2 760 288

1) Årsverkskvoterna under moment 30.01.01: 281 årsverken i budgeten för 2013, 278 årsverken i budgeten för 2014 och 280 årsverken i budgetpropositionen för 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 661 31 796 31 646
Bruttoinkomster 3 153 1 200 2 760
Nettoutgifter 27 508 30 596 28 886
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 488    
— överförts till följande år 5 931    

Av anslaget används 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för utgifter för utvecklande av Kieku-systemet (1 årsv.).

Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) 40
Bortfall av avdrag av engångsnatur (riksdagen) 100
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-1 årsv.) -70
Särskilda utgifter för fiskerinäringen och vilthushållningen (överföring till moment 25.40.22) (-3 årsv.) -560
Överföring från moment 30.01.(02) (10 årsv.) 850
Överföring till moment 23.01.02 -75
Överföring till moment 30.40.62 -1 560
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -43
Indexhöjning av hyresutgifterna 38
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Löneglidningsinbesparing -46
Lönejusteringar 115
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -154
Ytterligare besparing i omkostnaderna -341
Sammanlagt -1 710

2015 budget 28 886 000
2014 I tilläggsb. -963 000
2014 budget 30 596 000
2013 bokslut 30 951 000

(02.) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) läggs ner den 1 januari 2015 och dess uppgifter överförs till andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet. När engångsutgiften på 150 000 euro för undersökning om jordbrukets struktur dras av från nettoanslaget på 6 153 000 euro för budgeten 2014, kvarstår 6 003 000 euro för överföring till andra moment. Tike har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 59 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från Tike till andra ämbetsverk överförs således sammanlagt 164 årsverken.

Avsikten är att det reservationsanslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Lantmäteriverket.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

  1 000 euro Årsv.
     
Överförs till jord- och skogsbruksministeriet (överföring till moment 30.01.01) -850 -10
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05) -2 430 -23
Överförs till Livsmedelssäkerhetsverket (överföring till moment 30.20.02) 0 -2
Överförs till Landsbygdsverket (överföring till moment 30.20.03) 0 -5
Överförs till Lantmäteriverket (överföring till moment 30.70.01) -2 723 -124
Sammanlagt -6 003 -164

2014 budget 6 153 000
2013 bokslut 6 064 000

(04.) Nämndernas omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnds ärenden till förvaltningsdomstolarna (överföring till moment 25.10.03) (7 årsv.) -544
Överföring till moment 30.20.02 -40
Lönejusteringar 3
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -16
Sammanlagt -597

2014 I tilläggsb. -597 000
2014 budget 597 000
2013 bokslut 893 000

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 90 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om Naturresursinstitutet (RP 33/2014 rd).

Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet är en sådan statistikmyndighet som avses i statistiklagen (280/2004).

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att producera kunskap, kompetens, lösningsmodeller och sakkunnigtjänster som grundar sig på forskning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Samarbetet med kund- och intressentgrupper samt verksamhetens internationella dimension stärks.
  • — Man fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvaltningens övriga gemensamma utvecklingsprojekt och utvidgar deras användning.
  • — Man anpassar sig till omstruktureringen av forskningsfinansieringen, sparåtgärderna inom statsförvaltningen samt till behovet av tilläggsfinansiering i samband med att Institutet inleder sin verksamhet.
  • — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten.
  • — Öppnandet och utnyttjandet av offentliga datalager främjas.
  • — Uppföljningar som gäller naturresurser och andra uppföljningar reformeras i syfte att öka uppföljningarnas verkningsfullhet och effektivitet.
  • — Man deltar i införandet av statens gemensamma informationssystem samt börjar skaffa tjänster hos statens gemensamma center för IKT-tjänster (Valtori). Man bereder sig på att införa Kieku-systemet 2016.

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Naturresursinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.05).

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2013 utfall 2014 uppskattning 2015 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom jordbruket och livsmedelsekonomin (MTT) 56 513 21 971 751 55 200 22 640 751 56 280 23 240 740
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom skogsbruket (Metla) 54 599 11 596 668 56 641 11 500 656 54 500 11 800 629
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom vilthushållningen och fiskerinäringen (vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) 26 002 7 004 274 24 050 4 740 272 23 550 5 937 262
Uppgifter inom statistikverksamheten (Tike) 1 896 30 27 2 050 20 27 2 450 20 23
Sammanlagt1) 139 010 40 601 1 720 137 941 38 900 1 706 136 780 40 997 1 654

1) Årsverkeskvoten under moment 30.01.05 år 2015 är 1 602.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 134 068
Bruttoinkomster 43 757
Nettoutgifter 90 311

Bruttoutgifterna är sammanlagt 134 068 000 euro. Av detta beaktas 56 731 000 euro i överföring från moment 30.20.(01), 21 608 000 euro i överföring från moment 30.40.(01), 52 710 000 euro i överföring från moment 30.(60.01) och 2 450 000 euro i överföring från moment 30.01(02). I bruttoutgifterna beaktas som poster som ökar bruttoutgifterna 517 000 euro av lönejusteringar, 14 000 euro av indexhöjningen av hyresutgifterna, 2 402 000 euro av ökning i den samfinansierade verksamheten och 197 000 euro av ökning av utgifterna för samarbete och som poster som minskar bruttoutgifterna 1 187 000 euro av utgiftsbesparing som gäller it-kostnader II periodisering, 448 000 euro av produktivitetsinbesparing inom omkostnaderna, 176 000 euro av inbesparing inom löneglidningen och 750 000 euro av inbesparing enligt regeringsprogrammet.

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 43 757 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 9 140 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 317 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Offentligrättsliga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,  
— intäkter av försäljningen av prestationer 100
Intäkter sammanlagt 100
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 60
— andel av samkostnaderna 40
Kostnader sammanlagt 100
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100
   
Övriga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 120
— övriga intäkter 20
Intäkter sammanlagt 9 140
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 5 160
— andel av samkostnaderna 4 060
Kostnader sammanlagt 9 220
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -80
Kostnadsmotsvarighet, % 99
   
Prisstöd 80
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 100

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Intäkter av den samfinansierade verksamheten  
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 16 000
— finansiering från EU 3 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 9 700
Intäkter sammanlagt 29 200
   
Totala kostnader för projekt 57 200
   
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -28 000
Självfinansieringsandel, % 49

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2015 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

I antalet årsverken har som avdrag inte beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till ett gemensamt servicecenter i samband med TORI-projektet. När detta genomförs inverkar det inte på anslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -750
Överföring från moment 30.01.(02) (23 årsv.) 2 430
Överföring från moment 30.20.(01) (725 årsv.) 31 333
Överföring från moment 30.40.(01) (250 årsv.) 15 868
Överföring från moment 30.60.(01) (604 årsv.) 42 710
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -124
Indexhöjning av hyresutgifterna 138
Löneglidningsinbesparing -176
Lönejusteringar 517
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -448
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 187
Sammanlagt 90 311

2015 budget 90 311 000

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.


2015 budget 669 000
2014 budget 669 000
2013 bokslut 669 000

22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 593 000 euro.

Anslaget får användas

1) till arvoden och andra konsumtionsutgifter för forskning, utredningar och utvärderingar som skaffas hos ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

2) för beviljande av statsunderstöd

3) Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 25 årsverken.

Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i projekt för samarbetsforskning.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att skaffa forskningsdata till stöd för det beslutsfattande som stöder de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Med anslaget finansieras nationella forskningsprojekt i anslutning till EU:s ERA-NET-program och andra nationella andelar av forskningsprojekt som hänför sig till EU:s strategier och handlingsplaner. Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till projekt för samarbetsforskning som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. De inkomster som flyter in beräknas uppgå till 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av temporär användning av produktivitetsinbesparingar -1 452
Utredningar som hänför sig till bioekonomiinrättningar 250
Sammanlagt -1 202

2015 budget 1 593 000
2014 budget 2 795 000
2013 bokslut 3 853 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 28 539 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Valtori (överföring till moment 28.01.29) -1 961
Sammanlagt -1 961

2015 budget 28 539 000
2014 budget 30 500 000
2013 bokslut 28 900 035

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 514 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -400
Inbesparingar i stöd till och medlemsavgifter i organisationer (regeringsprogr.) -200
Sammanlagt -600

2015 budget 3 514 000
2014 budget 4 114 000
2013 bokslut 3 514 000