Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

63. ForststyrelsenPDF-versio

1. Ändringar i grundkapitalet

Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,79 miljoner euro. Efter förändringen är värdet på grundkapitalet 2 538,0 miljoner euro.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004).

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

Forststyrelsen kan år 2015 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2015 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2015 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 miljoner euro.

5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.

Förklaring:

Affärsverksamhet

Grundkapitalet uppgick i början av 2014 till 2 536,5 miljoner euro. Under 2014 beräknas det öka med 0,70 miljoner euro och i slutet av 2014 vara 2 537,2 miljoner euro. Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital 2015 höjs med 0,79 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 1,55 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.

Avsikten är att de samhälleliga förpliktelserna beaktas på följande sätt: den biologiska mångfalden 27 miljoner euro, rekreationsanvändningen 10 miljoner euro, renhushållningen 2 miljoner euro, samekulturen 3 miljoner euro och sysselsättningen 3 miljoner euro.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2015 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2015 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 121,0 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 121,4 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,8 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2016 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2015.

Det preliminära målet för affärsverksamhetens omsättning är 349,6 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 357,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 14,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

  2013 utfall 2014 prognos 2015 budgetprop.
  Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern Affärsverk Koncern
             
Omsättning, mn € 346,7 370,0 347,7 358,8 349,6 357,7
— förändring, % 0 -2 0 -3 1 0
Driftsbidrag,  % 37 36 42 41 37 38
Rörelsevinst/förlust, mn € 126,9 127,0 142,5 142,3 128,3 129,3
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 116,1 118,4 135,0 134,5 121,0 121,4
— % av omsättningen 33 32 39 37 35 34
— % av grundkapitalet 4,6 4,7 5,3 5,3 4,8 4,8
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 120,01)   130,01)   135,02)  
Avkastning på investerat kapital, %3) 4,8 4,7 5,3 5,3 4,8 4,8
Investeringar, % av omsättningen 3 3 4 4 4 4
Soliditet, % 98 98 99 99 99 99
Balansomslutning, mn € 2 715 2 724 2 710 2 714 2 696 2 699
Antal anställda i genomsnitt (årsverken) 1 065 1 204 1 074 1 184 1 054 1 164

1) Intäktsföring som statsrådet fastställt.

2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2015 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2014.

3) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper dividender från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

  2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
       
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment      
13.05.01 Intäktsföring av vinst 120,000 130,000 135,000
Sammanlagt 120,000 130,000 135,000
       
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna      
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 6,373 6,373 6,250
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt 6,373 6,373 6,250
       
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter 32,484 29,555 34,098
35.10.63 Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1) 2,000 2,000 -
MM:s förvaltningsområde sammanlagt 34,484 31,555 34,098
       
Sammanlagt (JSM och MM) 40,857 37,928 40,348

1) Forststyrelsens andel.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras närmare inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

  2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
       
Finansiering1)      
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50) 6 846 6 616 6 250
Miljöministeriet (35.10.52) 31 819 34 820 34 098
Miljöministeriet (35.10.63) 1 474 2 500 -
Miljöministeriet (35.10.22) 104 145 150
Finansiering från andra ministerier 2 904 1 420 1 136
Övrig statlig budgetfinansiering 772 730 800
Finansiering från Europeiska unionen 4 563 4 787 4 294
Utgifter som betalats genom intern finansiering 10 478 9 537 8 500
Annan finansiering 2 807 2 448 1 959
Sammanlagt 61 767 63 003 57 187
       
Utgifter      
Löneutgifter 27 634 31 088 29 972
Övriga konsumtionsutgifter 31 820 28 615 24 515
Anskaffning av jordområden 1 432 2 400 -
Övriga investeringar 881 900 2 700
Sammanlagt 61 767 63 003 57 187

1) I de finansiella posterna 2013—2014 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

  2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
       
Intäkter (1 000 euro)      
Avgiftsbelagd verksamhet 11 225 9 537 8 500
Andra intäkter 5 480 7 235 6 253
Intäkter sammanlagt 16 705 16 772 14 753
       
Kostnader (1 000 euro)      
Personalkostnader 27 634 31 088 29 972
Andra kostnader 34 456 30 615 26 515
Kostnader sammanlagt 62 090 61 703 56 487
Finansiering ur statsbudgeten 43 186 42 831 39 734
       
Överskott/Underskott -2 199 -2 100 -2 000
       
Personal (årsverken) 578 585 564
— varav tjänstemän (årsverken) 68 68 68

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna rekreation i naturen har
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 270 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 570 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 151 000 euro i överföring till moment 32.10.52 för ombildning av Teijo strövområde till nationalpark.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

  2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
       
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum 3 642 600 3 645 000 3 745 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5) 4,08 4,05 4,05
Jakttillstånd (st.) 56 389 50 000 50 000
Fisketillstånd (st.) 71 267 70 000 70 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall 8 094 9 500 9 500

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Användning av naturen för rekreation 4 054 000
Vildmarksärenden 1 694 000
Övriga uppgifter 502 000
Sammanlagt 6 250 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring till moment 35.10.52) -151
Lönejusteringar 28
Sammanlagt -123

2015 budget 6 250 000
2014 I tilläggsb. 14 000
2014 budget 6 373 000
2013 bokslut 6 373 000