Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

63. ForststyrelsenPDF-versio

1. Ändringar i grundkapitalet

Forsstyrelsens grundkapital kan höjas med 0,79 miljoner euro. Efter förändringen är värdet på grundkapitalet 2 538,0 miljoner euro.

2. Centrala mål för servicen och den övriga verksamheten inom affärsverksamheten

I sin affärsverksamhet beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen (1378/2004).

Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter förbättras ytterligare.

Forststyrelsen kan år 2015 understödja Finlands Skogsstiftelse med högst 0,2 miljoner euro.

3. Maximibeloppet av affärsverksamhetens investeringar och investeringsförbindelser

Forststyrelsens investeringar får år 2015 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2015 ingå förbindelser om investeringar som under följande år får medföra utgifter till ett belopp av högst 25 miljoner euro.

4. Maximibeloppet av upplåningen för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) till ett belopp av högst 80 miljoner euro.

5. Borgensfullmakt för affärsverksamheten

Forststyrelsen får för lån som upptagits av dotterbolag i aktiebolagsform som hör till samma affärsverkskoncern som Forststyrelsen ställa borgen som säkerhet till ett värde av högst 20 miljoner euro.

6. Maximibeloppet av säkerheterna för affärsverksamheten

Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens verksamhet till utomstående till ett värde av högst 0,5 miljoner euro.

Förklaring:

Affärsverksamhet

Grundkapitalet uppgick i början av 2014 till 2 536,5 miljoner euro. Under 2014 beräknas det öka med 0,70 miljoner euro och i slutet av 2014 vara 2 537,2 miljoner euro. Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital 2015 höjs med 0,79 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 1,55 miljoner euro som nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar.

Forststyrelsen bedriver affärsverksamhet inom områdena skogsbruk och annan användning av naturresurser. Affärsverksamheten bedrivs inom ramen för de samhälleliga förpliktelser som regleras i lagen om Forststyrelsen (den biologiska mångfalden, rekreationsanvändningen, renhushållningen, samekulturen och främjandet av sysselsättningen). Forststyrelsen ger andra företag likvärdiga affärsmöjligheter genom en aktiv projektutveckling och en konkurrensbaserad arrendering av områden.

Avsikten är att de samhälleliga förpliktelserna beaktas på följande sätt: den biologiska mångfalden 27 miljoner euro, rekreationsanvändningen 10 miljoner euro, renhushållningen 2 miljoner euro, samekulturen 3 miljoner euro och sysselsättningen 3 miljoner euro.

Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2015 som godkänts av riksdagen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2015 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 121,0 miljoner euro och för affärsverksamhetskoncernen 121,4 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,8 procent på det kapital som är placerat i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2016 uppgår målet för intäktsföringen till 120,0 miljoner euro. För att uppnå intäktsmålet fortsätter Forststyrelsen försäljningen av mark som är oändamålsenlig med tanke på statens verksamhet och ekonomi och förbättrar affärsverksamhetens lönsamhet. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2015.

Det preliminära målet för affärsverksamhetens omsättning är 349,6 miljoner euro, medan målet för affärsverksamhetskoncernen är 357,7 miljoner euro.

Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 14,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens och forskningens behov. Avsikten är att områden till ett värde av 3,4 miljoner euro ska förvärvas för försvarsmaktens behov.

Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet

 2013 utfall2014 prognos2015 budgetprop.
 AffärsverkKoncernAffärsverkKoncernAffärsverkKoncern
       
Omsättning, mn €346,7370,0347,7358,8349,6357,7
— förändring, %0-20-310
Driftsbidrag,  %373642413738
Rörelsevinst/förlust, mn €126,9127,0142,5142,3128,3129,3
Räkenskapsperiodens resultat, mn €116,1118,4135,0134,5121,0121,4
— % av omsättningen333239373534
— % av grundkapitalet4,64,75,35,34,84,8
Intäktsföring i statsbudgeten, mn €120,01) 130,01) 135,02) 
Avkastning på investerat kapital, %3)4,84,75,35,34,84,8
Investeringar, % av omsättningen334444
Soliditet, %989899999999
Balansomslutning, mn €2 7152 7242 7102 7142 6962 699
Antal anställda i genomsnitt (årsverken)1 0651 2041 0741 1841 0541 164

1) Intäktsföring som statsrådet fastställt.

2) Uppskattning av intäktsföringen i budgetpropositionen för 2015 (mom. 13.05.01) på basis av verksamheten 2014.

3) Avkastningsprocenten på investerat kapital inbegriper dividender från dotterbolagen.

Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)

 2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
    
Intäktsföring av affärsverkets inkomster under inkomstmoment   
13.05.01 Intäktsföring av vinst120,000130,000135,000
Sammanlagt120,000130,000135,000
    
Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna   
30.63.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter6,3736,3736,250
JSM:s förvaltningsområde sammanlagt6,3736,3736,250
    
35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter32,48429,55534,098
35.10.63 Utgifter for anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden1)2,0002,000-
MM:s förvaltningsområde sammanlagt34,48431,55534,098
    
Sammanlagt (JSM och MM)40,85737,92840,348

1) Forststyrelsens andel.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Service- och verksamhetsmålen vad gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen (1378/2004) och finansieringen av dem presenteras närmare inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde under moment 30.63.50 och inom miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.

Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)

 2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
    
Finansiering1)   
Jord- och skogsbruksministeriet (30.63.50)6 8466 6166 250
Miljöministeriet (35.10.52)31 81934 82034 098
Miljöministeriet (35.10.63)1 4742 500-
Miljöministeriet (35.10.22)104145150
Finansiering från andra ministerier2 9041 4201 136
Övrig statlig budgetfinansiering772730800
Finansiering från Europeiska unionen4 5634 7874 294
Utgifter som betalats genom intern finansiering10 4789 5378 500
Annan finansiering2 8072 4481 959
Sammanlagt61 76763 00357 187
    
Utgifter   
Löneutgifter27 63431 08829 972
Övriga konsumtionsutgifter31 82028 61524 515
Anskaffning av jordområden1 4322 400-
Övriga investeringar8819002 700
Sammanlagt61 76763 00357 187

1) I de finansiella posterna 2013—2014 ingår även poster som överförts från tidigare år.

Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna

 2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
    
Intäkter (1 000 euro)   
Avgiftsbelagd verksamhet11 2259 5378 500
Andra intäkter5 4807 2356 253
Intäkter sammanlagt16 70516 77214 753
    
Kostnader (1 000 euro)   
Personalkostnader27 63431 08829 972
Andra kostnader34 45630 61526 515
Kostnader sammanlagt62 09061 70356 487
Finansiering ur statsbudgeten43 18642 83139 734
    
Överskott/Underskott-2 199-2 100-2 000
    
Personal (årsverken)578585564
— varav tjänstemän (årsverken)686868

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna rekreation i naturen har
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 270 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 570 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 151 000 euro i överföring till moment 32.10.52 för ombildning av Teijo strövområde till nationalpark.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
    
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum3 642 6003 645 0003 745 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5)4,08 4,05 4,05
Jakttillstånd (st.)56 38950 00050 000
Fisketillstånd (st.)71 26770 00070 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall8 0949 5009 500

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation4 054 000
Vildmarksärenden1 694 000
Övriga uppgifter502 000
Sammanlagt6 250 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring till moment 35.10.52)-151
Lönejusteringar28
Sammanlagt-123

2015 budget6 250 000
2014 I tilläggsb.14 000
2014 budget6 373 000
2013 bokslut6 373 000