Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) NaturresursekonomiPDF-versio

Förklaring:

Omvärlden

Finlands mångsidiga naturresurser — produktiva skogar, livskraftiga fisk- och viltbestånd samt rena och rikliga vattenresurser erbjuder goda tillväxtförutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet och användning av naturen för rekreation som baserar sig på en hållbar användning av förnybara naturresurser.

De globala och nationella förändringarna i ekonomin, befolkningen och den högre levnadsstandarden, klimatet, ekosystemen, tekniken, de sociala förhållandena och värderingarna återspeglas i nyttjandet av naturresurserna. Användningen av naturresurser ökar, blir mer mångsidig och effektiviseras. Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att utnyttja naturresurser som inte utnyttjats tidigare. Även sådana nyttigheter i naturen som inte har någon marknad, t.ex. rekreationstjänsterna, ökar i betydelse.

Olika värderingar och konflikter när det gäller användningen av naturresurserna accentueras. Värderingarna varierar i fråga om olika användningsändamål för och skydd av naturresurser. Det är viktigt att användningen av förnybara naturresurser görs mer samhälleligt acceptabel och att dess samhälleliga status höjs.

Under de senaste åren har volymen och värdet av produktionen av förnybara naturresurser inte ökat i förväntad grad. För att trenden ska vändas bör konkurrenskraften förbättras och strukturerna reformeras, så att det ger upphov till nya investeringar, ny produktion och nya tjänster. På detta sätt är det också möjligt att trygga efterfrågan på och utbudet av inhemska råvaror samt lönsamheten för de naturresursbaserade näringarna.

De investeringsplaner för industrin som offentliggjordes 2014 ger en positiv signal om ekonomisk tillväxt som baserar sig på förnybara naturresurser.

Naturresursekonomin inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde omfattar uppgifter inom skogsbruk, fiskerinäring, fritidsfiske och vilthushållning samt vattenhushållning och allmänna naturresursfrågor. Största delen av de anslag som behövs för skötseln av dessa uppgifter, ca 211 miljoner euro, har budgeterats under detta kapitel. Dessutom finns det ordinarie personal, motsvarande ca 295 årsverken, som arbetar vid närings-, trafik- och miljöcentralerna med uppgifter inom naturresursekonomi och vid Finlands miljöcentral med vattenhushållningsuppgifter. Löneutgifterna och utgifterna för den allmänna förvaltningen för denna personal, sammanlagt ca 15,1 miljoner euro, har beaktats under moment 32.01.02 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel samt under moment 35.01.04 under miljöministeriets huvudtitel. Uppgifterna inom naturresursekonomin omfattar också Gränsbevakningsväsendets tillsyn över vilthushållningen och fiskerinäringen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Mål för de viktigaste åtgärderna

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet preliminärt upp följande mål för verksamheten inom politiksektorerna för naturresursekonomin som stöder de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Fiskerinäringen
 • — Livskraftiga fiskbestånd och diversiteten hos och en hållbar användning av dem tryggas genom reglering som baserar sig på kunskap och genom vårdåtgärder som förbättrar fiskbeståndens tillstånd.
 • — Forsknings- och utvecklingsverksamhet som syftar till reformering av och tillväxt inom fiskerinäringarna samt investeringar som ökar tillväxten och konkurrenskraften för företagen inom fiskerinäringen stöds.
 • — Goda förutsättningar för fritidsfiske och för välfärdstjänster i anslutning till det skapas.
 • — Kundorienterade verksamhetssätt mellan den offentliga och privata sektorn samt medborgarna utvecklas.
 • — Förvaltningssystemet utvecklas i syfte att sköta uppgifterna inom fiskerinäringen på ett kostnadseffektivt sätt.
 • — Ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden samt en ansvarsfull och produktiv verksamhet inom värdekedjan säkerställs genom ett tillsyns- och uppföljningssystem.
Vilthushållningen
 • — Vilthushållningen stärks som en del av ekosystemtjänsterna och bevarandet av den biologiska mångfalden.
 • — Vilthushållningens hälsofrämjande effekter ökas.
 • — Aktuell och interoperabel viltdata tas fram och används i ökad omfattning i styrningen av vilthushållningen.
 • — Medverkan på regional och lokal nivå när det gäller planeringen och beredningen av politiken i fråga om de stora rovdjuren utökas.
 • — Jaktlagstiftningen revideras utifrån ministeriets utredning.
 • — De skador som stora rovdjur orsakar och behovet av statlig ersättning minskas.
Skogsbruket
 • — Genomförandet av den Nationella skogsstrategin 2025 inleds.
 • — Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna inom skogssektorn främjas.
 • — Skogsorganisationerna främjar på skogen baserad företagsamhet och affärsverksamhet.
 • — Genomförandet av de reviderade stödsystemen inom skogsbruket inleds.
 • — Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) fortsätter i samarbete med miljömyndigheterna och övriga samarbetspartner.
Vattenhushållningen och allmänna naturresursfrågor
 • — Mångsidig användning och vård av utbyggda vattendrag samt förutsättningarna för näringsverksamhet främjas med beaktande av riskerna för översvämningar och torka, fiskerinäringen, rekreation, livsmiljöernas tillstånd och produktionen av förnybar energi.
 • — Anpassningen till klimatförändringen och andra vattenhushållningsprojekt som förbättrar riskhanteringen främjas.
 • — Informationsförvaltningssystemet för vattentjänsterna blir klart att tas i bruk.
 • — Ny teknik, innovativ offentlig upphandling och medborgarobservationer utnyttjas vid uppföljningen av vattnets kvalitet och mängd.
 • — I samarbete med Finlands vattenforum främjas det internationella samarbetet och exporten i anslutning till finsk vattenexpertis.

Nyckeltal

  2012
utfall
2013
uppskattning
2014
uppskattning
2015
mål
         
Fiskerinäringen        
— Värdet av det kommersiella fiskets produktion, miljoner euro 45,3 56,1 57,0 stiger
— Värdet av vattenbruksproduktionen, miljoner euro 67,0 80,5 83,0 stiger
— Fiskförädlingens och fiskhandelns omsättning, miljoner euro 666,4 685,0 700,0 stiger
— Värdet av fritidsfiskets fångster, miljoner euro 50,5 50,8 51,0 stiger
— Antalet fiskedagar för fritidsfiskare, miljoner st. 16,2 16,0 16,0 oförändrad
Vilthushållningen        
— Värdet av viltfångsten, miljoner euro 63,2 64,8 65,0 stiger
— Antalet jaktdagar, miljoner st. 5,4 5,0 5,5 stiger
— Skador orsakade av stora rovdjur, miljoner euro 7,3 8,5 3,8 sjunker
— Skadefall som orsakats av stora rovdjur, st. 5 257 5 303 3 000 sjunker
Skogsbruk        
— Värdet av produktionen inom skogsbruket, miljoner euro 4 097 4 216 4 350 stiger
— Den reella investeringsavkastningen från virkesproduktion i privatskogsbruket, % (exklusive den årliga förändringen i rotpriserna) 3,8 3,8 3,9 stiger
— Avverkningsuttaget för gagnvirke, miljoner m3 52,7 55,2 56,5 stiger
— Metso-åtgärder i privatskogar, ha 39 170 43 236 47 500 51 000
Vattenhushållning och annan naturresursekonomi        
— Invånarantal i områden med betydande översvämningsrisk 1) 4 857 5 000 5 000
— Vattentjänstverk som förbättrat sin säkerhetsklass, st. 13 10 10 10

1) Inga statistikuppgifter har insamlats.

Kapitlets rubrik har ändrats.

(01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Naturresursinstitutet. De totala utgifterna på 2 000 000 euro och de totala inkomsterna på 1 000 000 euro (EU:s medfinansiering) överförs till moment 30.40.62 med anledning av insamlingen av data om fiskerinäringen inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 53 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från vilt- och fiskeriforskningsinstitutet till Naturresursinstitutet överförs således sammanlagt 250 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Naturresursinstitutet.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

  1 000 euro Årsv.
     
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05) -15 868 -250
Överföring till moment 30.40.62 -1 000  
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -142  
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -15  
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -79  
Sammanlagt -17 104 -250

2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 17 104 000
2013 bokslut 17 437 000

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 b § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1

4) till betalning av överföringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2015 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning i de influtna inkomsterna 400
Sammanlagt 400

2015 budget 2 900 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 400 000

21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 752 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationsskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag 2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen, finansiella bidrag och medlemsavgifter 2 380 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag 238 000
Planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar 84 000
Uppföljning av belastningen från jord- och skogsbruket och dess effekter 700 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen 150 000
Sammanlagt 12 752 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 151 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 16 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -250
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20) 150
Lönejusteringar 60
Sammanlagt -40

2015 budget 12 752 000
2014 II tilläggsb. 100 000
2014 I tilläggsb. 25 000
2014 budget 12 792 000
2013 bokslut 16 742 000

22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings- och försöksprojekt och kommunikation som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) till betalning av statsunderstöd som föranleds av tilläggspensionsskydd som hänför sig till bolagiseringen av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, högst 3 500 000 euro som ett belopp av engångsnatur.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för försöks- och utvecklingsprojekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser. Målet är att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av skogs-, fisk-, vilt- och vattenresurser.

Med anslaget främjas genomförandet av den nationella strategin för bioekonomin, som godkändes 2014, samt anpassningen till klimatförändringen.

När det gäller utvecklandet av informationssystemen prioriteras utvecklandet av elektroniska tjänster inom fiskeriförvaltningen. Genom att utveckla tjänsterna och öka andelen elektroniska tjänster effektiviserar man verksamheten inom fiskeriförvaltningens organisation och utvecklar man kundorienterade verksamhetssätt mellan den offentliga och privata sektorn samt medborgarna. Andra prioritetsområden när det gäller utvecklande av informationssystemen under 2015 är främjande av samanvändningen av informationssystem och datalager i anslutning till användningen av förnybara naturresurser, användning av lägesbunden och uppdaterad information samt utvecklande av de elektroniska tjänsterna.

Som åtgärder som främjar den biologiska mångfalden och naturvården finansieras försöks- och utvecklingsprojekt med teman som gäller bl.a. tryggande av den biologiska mångfalden, inklusive främjande av bekämpningen av skadliga främmande arter samt skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna, främjande av näringsverksamhet och företagsamhet som hänför sig till naturvärden samt främjande av användningen av naturen för rekreation. Med anslaget kan dessutom göras utredningar med vilka avsikten är att minska verksamhet som inverkar negativt på naturresursernas tillstånd och användningen av dem.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som hänför sig till bolagiseringen av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. I anslutning till bolagiseringen har ett anslag på 3 500 000 euro antecknats under momentet för utgifter som föranleds av ordnandet av tilläggspensionsskydd för personalen som överförs till det bolag som bildas. Som den andel som år 2014 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi, genomförandet av strategin för bioekonomi 4 660 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 700 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 150 000
Tilläggspensionsutgifter som hänför sig till bolagiseringen av Tapio (högst) 3 500 000
Sammanlagt 9 010 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av strategin för bioekonomi (motsvarande minskning under moment 30.40.44) 2 000
Riksomfattande projekt (motsvarande minskning under moment 30.40.45) 50
Särskilda utgifter för fiskerinäringen och vilthushållningen (överföring från moment 30.01.01) (3 årsv.) 560
Tapios pensionsarrangemang 3 500
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar 400
Sammanlagt 6 510

2015 budget 9 010 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 289 000

31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 11 879 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

2) till betalning av understöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och utgifter för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har de räntegottgörelser beaktats som hänför sig till lån som godkänts före år 2002. Vid utgången av 2013 uppgick räntestödslånen till ca 4 miljoner euro. Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter för räntegottgörelser till ett belopp av 39 000 euro år 2015 och därefter fram till år 2018 totalt ca 111 000 euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Totalkostnadsförslag Statens andel Beviljat
tidigare
Beviljas
         
Översvämningsskydds- och iståndsättningsprojekt 9 320 000 5 244 000 3 624 000 1 240 000
Vatten- och avloppsprojekt 19 500 000 1 500 000 2 600 000 2 600 000
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden - - - 8 000 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar - - - 39 000
Sammanlagt       11 879 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -800
Nivåförändring -200
Sammanlagt -1 000

2015 budget 11 879 000
2014 I tilläggsb. 760 000
2014 budget 12 879 000
2013 bokslut 12 079 000

40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenägarna

4) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna

3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Förklaring:Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenägarna den andel som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2014. I budgeten för 2014 har det influtna beloppet beräknats uppgå till 500 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek är 73 %, är det belopp som ska återbäras 365 000 euro. Den andel som tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment 30.40.22. Den inkomst som år 2015 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenägarna för olägenheter som avtalen medför. Målet är att det år 2015 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 000 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Staten kan bli tvungen att utifrån beslut enligt vattenlagen, överenskommelser som har ingåtts med skadelidande före ett beslut har fattats eller utifrån mellanstatliga fördrag betala ersättningar efter den egentliga behandlingen av tillstånd för projekten. Dessutom kan eventuella undantagsavtappningar i vattendrag med stöd av vattenlagen föranleda ersättningsskyldighet för staten.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador och lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog ersätts skogsägarna för kostnaderna för åtgärder för bekämpning av omfattande skogsskador samt för eventuella tillväxtförluster i trädbestånd i samband med åtgärderna.

När skogsskador som till omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda har inträffat måste behövlig information om skadornas antal och omfattning fås snabbt. En kartläggning kan kräva att det skaffas flygbilder över skadeområdena.

Med anslaget under momentet betalas också sådana korrigerande åtgärder enligt 20 § i skogslagen som föranleds av verksamhet i strid med skogslagen och som det bestämts att ska vidtas på bekostnad av den som saken gäller. Kostnaderna för åtgärderna betalas först av statens medel och återkrävs sedan hos den som saken gäller. Korrigerande åtgärder kan föranledas av försummelse av skyldigheten att förnya skogen efter avverkning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Återbäringar på inkomsterna av avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv 365 000
Avtalsbaserade ersättningar för skyddet av saimenvikaren 360 000
Ersättningar som grundar sig på beslut och avtal enligt vattenlagen 420 000
Ersättning för bekämpning av skogsskador 20 000
Kartläggning av skogsskador 50 000
Korrigerande åtgärder enligt skogslagen 30 000
Sammanlagt 1 245 000

2015 budget 1 245 000
2014 budget 1 245 000
2013 bokslut 1 008 208

41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 3 400 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med 6 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

1) till betalning av utgifter som föranleds av förebyggande och ersättning av sådana i viltskadelagen (105/2009) avsedda skador som orsakats av hjortdjur samt ersättning som hänför sig till tidigare år

2) till betalning av utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för utgifter som föranleds av förebyggande åtgärder och ersättande av skador som orsakats av hjortdjur, huvudsakligen år 2014, samt för utgifter som föranleds av observation av hjortdjursbestånd och forskning avseende hjortdjur. Observation av hjortdjursbestånden och forskning avseende hjortdjur omfattar utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för hjortdjur. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.30.42.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättande av skador 2 000 000
Åtgärder för förebyggande av skador 400 000
Observation och forskning avseende älgbeståndet 400 000
Observation och forskning avseende beståndet av skogsvildren 300 000
Utarbetande och genomförande av förvaltningsplaner för hjortdjur 300 000
Sammanlagt 3 400 000

Anslaget under momentet har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2015 budget 3 400 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 3 400 000
2013 bokslut 5 400 000

42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 4 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av ersättningar för skador som orsakats av sådana stora rovdjur som avses i viltskadelagen (105/2009)

2) till betalning av ersättningar som hänför sig till tidigare år samt utgifter som hänför sig till verkställigheten av viltskadelagen

3) till betalning av utgifter som föranleds av förebyggande och övervakning av skador som förorsakats av stora rovdjur.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslaget används för ersättning av skador orsakade av stora rovdjur 2015, mängden skador vet man först 2016. Avsikten är att skadornas storlek minskas med hjälp av förvaltningsplanerna för stora rovdjur och andra åtgärder.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning för stora rovdjurs skadegörelse 3 800 000
Förebyggande och övervakning av skador 500 000
Sammanlagt 4 300 000

2015 budget 4 300 000
2014 I tilläggsb. 3 200 000
2014 budget 4 300 000
2013 bokslut 7 520 000

44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 51 230 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk med undantag av stöd för tillvaratagande av energivirke, genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

År 2015 får stödbeslut fattas till ett belopp av högst 25 000 000 euro i fråga om de arbetsslag som förutsätter en plan och som anges i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring:Med anslaget främjas hållbar vård och användning av skogar genom att stöd beviljas för skogsvårds- och grundförbättringsarbeten i privata skogar.

Avsikten är att regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen överlämnar en proposition med förslag till lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Avsikten är att det nya stödsystemet införs så snart som möjligt efter det att kommissionen har godkänt det. Beviljandet av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) upphör när den nya lagen har trätt i kraft eller vid en tidpunkt som EU:s beslut förutsätter. Avsikten är att de ändringar som förutsätts enligt EU:s år 2014 reviderade riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn för fondperioden 2014—2020 tas in i den nya lagen. Avsikten är att i den nya lagen minska de arbetsslag som stöds och se över stödvillkoren och stödnivåerna.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats att energiutvinningen från klenträd främjas med stöd som beviljas av anslaget under moment 30.40.47.

Den fullmakt som beviljats under momentet används endast för stödbeslut i fråga om arbetsslag som förutsätter en plan. Arbetsslag som förutsätter en plan är bl.a. skogsförnyelse, vitaliseringsgödsling, iståndsättningsdikning och byggande av skogsvägar.

I fråga om de arbeten som genomförs med anslaget är den direkta effekten på sysselsättningen ca 2 500 årsverken.

Fördelningen av anslaget och utgifter som bevillningsfullmakten föranleder staten

  2015 2016 2017 2018 2019— Sammanlagt fr.o.m. 2015
             
Förbindelser som ingåtts före år 2015 17,61 11,26 5,70 2,50 1,17 38,24
Förbindelser år 2015 (planmässiga projekt) 12,50 6,25 3,00 2,00 1,25 25,00
Vård av ungskog, bekämpning av rotticka 21,12         21,12
Sammanlagt 51,23 17,51 8,70 4,50 2,42 84,36

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av strategin för bioekonomi (motsvarande tillägg under moment 30.40.22) -2 000
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -2 000
Nivåförändring (motsvarande tillägg under moment 30.40.45) -1 000
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -3 000
Sammanlagt -8 000

2015 budget 51 230 000
2014 budget 59 230 000
2013 bokslut 64 100 224

45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 6 027 000 euro.

Anlaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för betalning av stöd för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen överlämnar en proposition med förslag till lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Avsikten är att det nya stödsystemet införs så snart som möjligt efter det att kommissionen har godkänt det. Beviljandet av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) upphör när den nya lagen har trätt i kraft eller vid en tidpunkt som EU:s beslut förutsätter. Miljöstödets verkningsfullhet ökas genom att i första hand rikta stödet till områden där skogsbruket utgör ett hot mot tryggandet av den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

 • —  Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 500 hektar stort område (2014 års mål 3 500 hektar).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 4 227 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 800 000
Sammanlagt 6 027 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring (motsvarande minskning under moment 30.40.44) 1 000
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -1 000
Riksomfattande projekt (motsvarande tillägg under moment 30.40.22) -50
Sammanlagt -50

2015 budget 6 027 000
2014 budget 6 077 000
2013 bokslut 7 077 000

46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 42 720 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal som finansieras med statsbidrag med ca 30 årsverken år 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller ändring av lagen om Finlands skogscentral samt till lag som gäller ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet Otso till ett aktiebolag som är verksamt på marknaden från och med den 1 januari 2015. Vid bolagiseringen iakttas den princip som iakttagits vid de bolagiseringar som skett tidigare inom staten, varvid staten svarar för den extra börda som föranleds av tilläggspensionerna. Genom åtgärden kommer Otso att få motsvarande kostnadsbörda på grund av tilläggspensionerna som andra arbetsgivare som hör till tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. Tilläggspensionsskyddet finansieras via balansräkningen för det bolag som bildas. Dessutom kräver den skyldighet att betala en årlig tilläggspremie som gäller Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio att ett betalningsansvar som uppgår till 400 000 euro per år överförs på enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. Genom en lag om ändring av Finlands skogscentral kommer skogscentralens riksomfattande och regionala organisationsstruktur att läggas om.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2015 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2014
resultatmål
2015
resultatmål
     
1. Ekonomimål    
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € under 17 under 17
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € under 90 under 90
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha under 175 under 173
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha under 11 under 10
2. Prestationsmål    
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 800 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st. 42 000 45 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi 200 300
3. Kvalitetsmål    
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 65 68
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, % minst 90 minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet högst 4 högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 65 70

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2014
kostnader
årsv. 2015
kostnader
årsv.
         
Finansierings- och kontrollverksamhet 12,7 185 12,3 175
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna 17,0 220 16,6 210
Sakkunnigtjänster 8,7 145 8,2 135
Övrig statsbidragsverksamhet 5,6 21 5,6 21
Sammanlagt 44,0 571 42,7 541

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsmedel -1 500
Lönejusteringar 262
Sammanlagt -1 238

2015 budget 42 720 000
2014 I tilläggsb. 85 000
2014 budget 43 958 000
2013 bokslut 45 458 000

47. (30.60.47) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för stöd för tillvaratagande av energivirke, genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Syftet med energistödet för klenträd är att öka energiutvinningen från klenträd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträd.

Riksdagen har antagit lagen om energistöd för klenträd (101/2011). Stödsystemet har inte införts, eftersom det ännu inte har fått Europeiska kommissionens godkännande. De ändringar som kommissionen förutsätter görs i stödsystemet. Samtidigt görs de ändringar som förutsätts enligt EU:s riktlinjer för statligt stöd. EU:s riktlinjer för statligt stöd för fondperioden 2014—2020 reviderades 2014. Avsikten är att stödsystemet införs under 2015, när kommissionens godkännande för det har fåtts.

Till dess att systemet med energistöd för klenträd införs fortsätter man främja tillvaratagandet av energivirke med det stöd för tillvaratagande av energivirke som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att ett belopp på ca 10 000 000 euro beräknas bli överfört från 2014 för att användas år 2015. I och med att det uppskattas att det behövs 17 000 000 euro för stöd år 2015 föreslås det 7 000 000 euro under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -1 000
Sparbeslut; Stöd till skogsbruket -5 000
Sparbeslut -10 000
Nivåförändring 3 000
Sammanlagt -13 000

2015 budget 7 000 000
2014 budget 20 000 000
2013 bokslut 18 000 000

48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas för ersättande av skador som inträffat 2013 eller tidigare och kostnader enligt 2 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) samt till betalning av skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget får användas för ersättningar av skador som förorsakats av översvämningar som inträffat 2013 eller tidigare. Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) upphävdes den 1 januari 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändrat behov -741
Sammanlagt -741

2015 budget 100 000
2014 budget 841 000
2013 bokslut 5 379 000

50. Främjande av vilthushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 10 213 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som avses i 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Med stöd av 3 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag som motsvarar minst det belopp som samma år uppskattas inflyta i form av jaktvårdsavgifter beräknat enligt antalet jägare under de tre närmast föregående åren (309 477). Jaktvårdsavgiften är 33 euro. De inkomster som beräknas inflyta av jaktvårdsavgifterna år 2015 har antecknats under moment 12.30.45.

Användningen av medlen under momentet inriktas utgående från strategin för den offentliga viltvårdskoncernen.

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som har hela landet förutom landskapet Åland som sitt verksamhetsområde. Till Finlands viltcentrals uppgifter hör att främja hållbar vilthushållning, stödja jaktvårdsföreningarnas verksamhet, sörja för verkställigheten av viltpolitiken och fullgöra för centralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifter. Finlands viltcentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Resultatet av verksamheten vid Finlands viltcentral

Finlands viltcentral stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för viltpolitiken som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — ansvarar för den deltagande beredningen av förvaltningsplaner och uppdateringar av dem som gäller viltarter och deras livsmiljöer
 • — tar i sin verksamhet, inklusive de offentliga förvaltningsuppgifterna, i beaktande riktlinjerna i de fastställda förvaltningsplanerna och åtgärderna i den nationella strategin för främmande arter
 • — sörjer för att intressentgrupperna blir hörda och kan delta i allt väsentligt i de regionala viltvårdsråden och riksviltvårdsrådet
 • — utvecklar och stöder i samarbete med Naturresursinstitutet och jaktvårdsföreningarna verksamheten för nätverket för kontaktpersoner i frågor som rör stora rovdjur samt främjar annan uppföljning av viltbestånden som grundar sig på frivilligt arbete och att observationerna och proverna skickas till forskningsinstituten
 • — utvecklar i samarbete med aktörer inom den offentliga viltvårdskoncernen statistikföringen över fällda djur och andra dataarkiv för vilt med tanke på planeringsverksamheten inom viltförvaltningen
 • — sörjer för att skador orsakade av vilt minskar bl.a. genom aktiva åtgärder för förebyggande av skador samt genom att rikta jakten mot viltarter som orsakar skador
 • — strävar efter att med aktiva åtgärder minska olagligt dödande av vilt och
 • — sörjer för att statsbidrag styrs till jaktvårdsföreningarnas verksamhet genom ett förfarande enligt 7 § 2 mom. i statsunderstödslagen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Finlands viltcentral 6 825 000
Jaktvårdsföreningarna 2 343 000
Stödjande av jaktmuseiverksamhet 385 000
Verkställandet av viltvårdskoncernens strategi, såsom räkning av stora rovdjur och utvecklande av viltvårdskoncernens gemensamma informationssystem 660 000
Sammanlagt 10 213 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -27
Sammanlagt -27

2015 budget 10 213 000
2014 budget 10 240 000
2013 bokslut 10 187 000

51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 9 477 000 euro.

Anslaget får enligt 89 a, 91 och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) användas

1) till ersättningar som betalas till vattenägarna för utnyttjandet av fiskevatten

2) för fiskeområdenas verksamhet

3) för fiskeriorganisationernas verksamhet

4) för främjande av fiskerihushållningen

5) till betalning av utgifter som uppbörden av avgifterna och förandet av registret över fiskevårdsavgifter föranleder staten

6) till återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

7) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2015.

Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Enligt 90 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter, dock minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. År 2013 inflöt sammanlagt 5 769 674 euro i fiskevårdsavgifter. Fiskevårdsavgiften för hela året är alltjämt 24 euro och avgiften för en fiskeperiod på sju dygn 7 euro. När det genomsnittliga antalet personer som betalat fiskevårdsavgift under åren 2011—2013 var 249 912 och antalet personer som betalat avgift för sju dygn i medeltal 39 412, blir medeltalet för fiskevårdsavgifter under de närmast föregående tre åren enligt 90 § i lagen om fiske ett minimibelopp för fiskevårdsavgiftsmedlen på 6 273 772 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 5 000 euro i utgifter som motsvarar inkomsterna av försäljningen av namn- och adressuppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret. Beloppet av fiskevårdsavgifter och inkomster av försäljning av uppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 3 048 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2015 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 3 198 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2014, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2014. I budgeten för år 2014 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2015 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden 3 048 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föranleder för staten 150 000
Utgifter enligt 89 a, 91  och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) 6 279 000
Sammanlagt 9 477 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av utgift av engångsnatur (riksdagen) -100
Nivåförändring 286
Sammanlagt 186

2015 budget 9 477 000
2014 budget 9 291 000
2013 bokslut 8 981 146

53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 443 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd som beviljas för anläggning av skogsfröplantager

2) till betalning av understöd till de allmännyttiga föreningar och stiftelser inom skogsbruket som nämns i dispositionsplanen.

Dispositionsplan (euro)

   
Understöd för anläggning av skogsfröplantager 600 000
Föreningen för Skogskultur rf 30 000
Arbetseffektivitetsföreningen rf 349 000
Stiftelsen Mustilan Kotikunnas 30 000
Finska Forstföreningen rf 434 000
Sammanlagt 1 443 000

Förklaring:Behovet av anslag för anläggning av skogsfröplantager är 600 000 euro. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på det år 2011 justerade programmet för anläggande av skogsfröplantager och på de riktlinjer för nivån på stödet för fröförsörjningen som tagits fram utgående från de förslag som lagts fram av arbetsgruppen Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt. Syftet med statsunderstöden för anläggning av skogsfröplantager är att säkerställa att tillräckliga mängder av högklassigt skogsodlingsmaterial som beträffande sin härkomst lämpar sig för förhållandena på växtplatsen står till buds för skogsbruksändamål hela tiden.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 400
Sammanlagt 400

2015 budget 1 443 000
2014 budget 1 043 000
2013 bokslut 1 543 000

62. Främjande av fiskerinäringen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 36 484 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU:s medfinansiering och statens medfinansiering i åtgärder som gäller fiskerinäring och havspolitik och som delvis finansieras av medel ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

2) till betalning av utgifter som föranleds av nationellt finansierade åtgärder som vidtas i syfte att främja fiskerinäringen och av tillsynen över det kommersiella fisket samt av ersättningar till yrkesfiskare för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 40 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget har 15 905 000 euro reserverats för den statliga medfinansieringen i projekt som delfinansieras av EU.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har som utgifter som föranleds av EU:s gemensamma fiskeripolitik och integrerade havspolitik beaktats 34 874 000 euro, vilket utgör medfinansiering för det operativa program som delfinansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under 2014—2020. EU:s andel av detta är 18 969 000 euro. I anslaget har de EHFF:s utgifter för 2014 beaktats som inte kunde beaktas i budgeten för 2014 i och med att inledandet av programmet försenades. EU:s medfinansiering och den nationella medfinansieringen fastställs i det operativa program som statsrådet godkänner och som sänds till kommissionen för godkännande. Medel från Europeiska havs- och fiskerifonden får användas för finansiering av investerings- och utvecklingsprojekt inom fiskerinäringarna, miljöprojekt inom fiskerinäringen och projekt som hänför sig till genomförandet av havspolitiken samt för finansiering av tillsynen över det kommersiella fisket och åtgärder för insamlingen av uppgifter. Till moment 30.01.01 överförs 1 560 000 euro (EU:s andel 500 000 euro och den nationella andelen 1 060 000 euro) och med hänvisning till förklaringsdelen under moment 30.40.(01) en nationell andel på 1 000 000 euro och EU:s andel på 1 000 000 euro. Mervärdesskattens andel av anslaget är 210 000 euro, som på motsvarande sätt intäktsförs under moment 12.39.10.

I EU-andelen för anslaget har också Ålands andel beaktats. Åland anvisar den nationella offentliga medfinansiering som behövs i sin egen budget.

Under moment 12.30.03 beräknas inflyta sammanlagt 1 000 000 euro i form av medfinansiering från EHFF under programperioden 2014—2020.

I samband med budgetspropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om den nationella verkställigheten av Europeiska havs- och fiskerifonden samt en proposition med förslag till lag som gäller genomförandet av bestämmelserna om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken.

I anslaget har som åtgärder för främjande av fiskerinäringen som i sin helhet finansieras nationellt beaktats sådana bidrag som avses i lagen om fiskeriförsäkringsföreningar (331/1958) och lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012) samt utgifterna för tillsynen över kommersiellt fiske, till den del tillsynsåtgärderna inte ingår i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program. Anslaget får på grunder som godkänts av jord- och skogsbruksministeriet användas också till annan förbättring av förutsättningarna för fiskerinäringen eller annat stöd av mindre betydelse inom fiskerinäringsbranschen eller stöd enligt en s.k. gruppundantagsförordning i enlighet med kommissionens förordningar. Dessutom är avsikten att vid behov använda anslaget för ersättningar till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren. Behovet uppgår till uppskattningsvis 80 000 euro. År 2015 behövs det uppskattningsvis 1 610  000 euro för utgifter som i sin helhet finansieras nationellt.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  Nationell andel EU:s andel (EHFF) Sammanlagt
       
Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program, sammanlagt 15 905 000 18 969 000 34 874 000
Nationella åtgärder 1 610 000   1 610 000
Sammanlagt 17 515 000 18 969 000 36 484 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -150
Finansiering av det operativa programmet för EHFF 34 874
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -500
Överföring från moment 30.01.01 1 560
Nivåförändring -950
Sammanlagt 34 834

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 36 484 000
2014 I tilläggsb. 7 740 000
2014 budget 1 650 000
2013 bokslut 13 439 000

77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 757 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för planering och genomförande av fiskeriekonomiska iståndsättningsprojekt som syftar till att trygga och förbättra bestånden av vandringsfisk samt andra byggnadsprojekt som främjar fiskerihushållningen

2) för fullgörande av skyldigheter som ingår i tillståndsbeslut för olika projekt

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget får också användas till utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 15 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring:Anslaget används för genomförande av projekt som främjar fiskens vandring, den naturliga förökningen inom fiskbestånden och upprätthållandet av mångfalden. Dessa projekt minskar samtidigt behovet av sådan vård av fiskevatten som genomförs i form av utplantering av fisk.


2015 budget 757 000
2014 budget 757 000
2013 bokslut 1 757 000

83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 50 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av lån enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996).

Förklaring:Anslagsbehovet uppskattas vara 100 000 euro. Eftersom den post som överförs från tidigare år beräknas vara 50 000 euro, är anslagsbehovet 50 000 euro för 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 40
Sammanlagt 40

2015 budget 50 000
2014 budget 10 000
2013 bokslut 10 000