Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
              (01.) Skogsforskningsinstitutets omkostnader
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

(60.) SkogsbrukPDF-versio

Förklaring: Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel 30.40. Det föreslås att anslaget under moment 30.60.01 överförs till moment 30.01.05, moment 30.60.41 blir en del av moment 30.40.53, moment 30.60.42 blir moment 30.40.46, moment 30.60.43 blir en del av moment 30.40.40, moment 30.60.44 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.44, moment 30.60.45 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.45, moment 30.60.47 blir moment 30.40.47, moment 30.60.50 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.53 och moment 30.60.83 blir moment 30.40.83.

(01.) Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring: Skogsforskningsinstitutet (Metla) läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Naturresursinstitutet. När bortfallet av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar, 330 000 euro, dras av från nettoanslaget på 44 141 000 euro för budgeten för 2014, kvarstår 43 811 000 euro för överföring till andra moment. Metla har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 189 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från Metla till Naturresursinstitutet överförs således sammanlagt 604 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Naturresursinstitutet.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

 1 000 euroÅrsv.
   
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05)-42 710-604
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-661 
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-73 
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-367 
Sammanlagt-43 811-604

2014 budget44 141 000
2013 bokslut44 180 000