Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

(60.) SkogsbrukPDF-versio

Förklaring:Det föreslås att kapitlet slås samman med kapitel 30.40. Det föreslås att anslaget under moment 30.60.01 överförs till moment 30.01.05, moment 30.60.41 blir en del av moment 30.40.53, moment 30.60.42 blir moment 30.40.46, moment 30.60.43 blir en del av moment 30.40.40, moment 30.60.44 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.44, moment 30.60.45 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.45, moment 30.60.47 blir moment 30.40.47, moment 30.60.50 blir en del av momenten 30.40.22 och 30.40.53 och moment 30.60.83 blir moment 30.40.83.

(01.) Skogsforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Skogsforskningsinstitutet (Metla) läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Naturresursinstitutet. När bortfallet av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar, 330 000 euro, dras av från nettoanslaget på 44 141 000 euro för budgeten för 2014, kvarstår 43 811 000 euro för överföring till andra moment. Metla har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 189 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från Metla till Naturresursinstitutet överförs således sammanlagt 604 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Naturresursinstitutet.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

  1 000 euro Årsv.
     
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05) -42 710 -604
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -661  
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -73  
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -367  
Sammanlagt -43 811 -604

2014 budget 44 141 000
2013 bokslut 44 180 000