Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
              01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning
              (20.) Inlärning på arbetsplatsen
              21. (29.20.21 och 20) Utvecklande av yrkesutbildningen
              30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. Statsandel och statsunderstöd för yrkesutbildningens driftskostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 492 096 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till betalning av andra understöd

2) till understöd enligt 44 § i den ovannämnda lagen, till understöd för den yrkesinriktade utbildningens gemensamma uppgifter och kvalitetspris samt till täckande av kostnaderna för finländska studerande inom yrkesutbildningen vid läroanstalten för hörselskadade i Örebro, högst 6 072 000 euro

3) till understöd för stärkande av utvecklings- och serviceverksamheten i den yrkesinriktade specialundervisningen samt av kopplingen till arbetslivet, högst 851 000 euro

4) till understöd för att utveckla de virtuella inlärningsmiljöerna och göra dem mångsidigare, högst 1 825 000 euro

5) till understöd för utvecklande av utbildningsmodeller som smidigt kombinerar arbetsinriktade studiemetoder och olika former av anordnande av utbildning för avläggande av grundexamen, högst 4 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition som innehåller ett förslag till ändring av kommunens självfinansieringsandel enligt 8 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Kalkylerade kostnader (studerande * pris per enhet enligt ägartyp)1 623 861 000
— kommunal yrkesutbildning (118 350 * 10 225,69 €)1 205 168 000
— privat yrkesutbildning (30 100 * 13 979,58 €, inkl. moms)418 693 000
Kommunernas finansieringsandel -1 141 513 000
Kompensering för kostnader för återbetalning av mervärdesskatt1 000 000
Understöd enligt finansieringslagen, gemensamma uppgifter, kvalitetspris samt läroanstalten för hörselskadade i Örebro (högst)6 072 000
Utvecklings- och serviceverksamhet i specialundervisning samt koppling till arbetslivet (högst)851 000
Utveckling och diversifiering av de virtuella inlärningsmiljöerna (högst)1 825 000
Utbildningsmodeller som kombinerar arbetsinriktad inlärning och olika sätt att anordna utbildning (högst)4 000 000
Sammanlagt492 096 000

Det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som använts som grund för fastställande av statsandelen är 10 822,22 euro per studerande.

I den uppskattning av kommunernas finansieringsandel som beaktats vid dimensioneringen av statsandelen ingår sammanlagt 2 585 000 euro som kommunernas andel av kostnaderna för utbildningen vid Sameområdets utbildningscentral och Räddningsinstitutet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02)-136
Finansiering av utbildningsmodeller som kombinerar arbetsinriktad inlärning och olika sätt att anordna utbildning (överföring till moment 29.20.21)-4 000
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)7 224
Programmet för att effektivisera utexamineringen upphör-4 000
Utgiftsminskning: anpassning av antalet studerande-6 519
Utgiftsminskning: nedskärning i priset per enhet-19 554
Utgiftsminskning: nedskärning i understöden-2 000
Ändring av kommunernas självfinansieringsandel till följd av reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55)-198 972
Övriga ändringar-14
Omfördelning-2 000
Sammanlagt-229 971

2015 budget492 096 000
2014 budget722 067 000
2013 bokslut721 056 763