Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för statlig yrkesutbildning (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 314 000 euro.

Anslaget får även användas till internationalisering av Sameområdets utbildningscentral och Centret för sjösäkerhetsutbildning, till utvecklande av inlärningsmiljöer och skapande av informationsnät samt till användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen och studierna, till stödundervisning för invandrare, till yrkesinriktad tilläggsutbildning samt till utbildningsersättningar som betalas till arbetsgivare.

Förklaring:Centret för sjösäkerhetsutbildning erbjuder säkerhetsutbildning som höjer och upprätthåller säkerhetsnivån inom sjöfartsnäringen, för myndigheter och för medborgare som rör sig till sjöss samt säkerhetsutbildning som förebygger miljöolyckor i enheten för överlevnadsutbildning i Lojo och enheten för brandutbildning i Obbnäs. Målet är att Centret för sjösäkerhetsutbildning år 2015 ska utbilda sammanlagt 4 600 personer.

Sameområdets utbildningscentral har som uppgift att höja samebefolkningens yrkeskunnighet, ordna utbildning som motsvarar näringslivets behov inom sameområdet och främja sysselsättningen i området samt bevara och utveckla den samiska kulturen och det samiska språket. Utbildningscentralen har som specialuppgift att tjäna den enda ursprungsbefolkningen inom Europeiska unionen. År 2015 kommer antalet studerande vid utbildningscentralen att vara ca 150 inom den grundläggande yrkesutbildningen och antalet studerandedagar ca 4 500 inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. Inom den terminsbundna utbildningen i det samiska språket och kulturen är antalet studerandedagar ca 7 000 och inom kursverksamheten 5 000.

Årsverken

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
         
Sameområdets utbildningscentral 68,3 70,2 65 65
Centret för sjösäkerhetsutbildning 22,6 23,3 24 26
Sammanlagt 90,9 93,5 89 91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 10 898 9 994 8 114
Bruttoinkomster 2 036 1 500 1 800
Nettoutgifter 8 862 8 494 6 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 312    
— överförts till följande år 4 003    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing av engångsnatur -2 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder -67
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -12
Indexhöjning av hyresutgifterna 30
Löneglidningsinbesparing -5
Lönejusteringar 14
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -42
Ytterligare besparing i omkostnaderna -98
Sammanlagt -2 180

2015 budget 6 314 000
2014 budget 8 494 000
2013 bokslut 8 553 000