Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

92. EU och internationella organisationerPDF-versio

Fullmakt

Finansministeriet får med EU:s gemensamma resolutionsnämnd ingå ett avtal om ett arrangemang med lånelimit, inom vilket de lån som beviljas får uppgå till ett belopp av högst 1 083 500 000 euro.

Statsrådet får besluta om att överföra bidrag till den gemensamma resolutionsfonden och om att framföra en begäran om tillfällig överföring av en sådan annan avtalsslutande parts fondandel som avses i 2 § 1 mom. i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden till ett belopp av högst 3 502 500 000 euro.

Förklaring:År 2021 är det första budgetåret i EU:s nästa fleråriga budgetram. Europeiska rådet nådde i juli 2020 samförstånd om rådets ståndpunkt, men för godkännande av budgetramen krävs också Europaparlamentets godkännande. Genomförandet av budgetramen kräver dessutom bl.a. godkännande och ratificering av beslutet om egna medel i de nationella parlamenten. Förenade kungariket deltar inte i finansieringen av budgeten för 2021 annat än i fråga om de förbindelser och ansvar som Förenade kungariket har åtagit sig medan landet fortfarande var medlem i unionen. I och med att Förenade kungarikets finansiering upphör kommer också Förenade kungarikets permanenta avgiftsnedsättning att upphöra liksom även rabatten på medlemsavgiften för Tyskland, Österrike, Nederländerna och Sverige. Även mervärdesskattebaserade rabatter och engångsrabatter upphör vid utgången av 2020. De nya rabatter som ersätter dem samt en eventuell ny resurs, en nationell betalningsandel som baserar sig på icke-materialutnyttjat plastförpackningsavfall, träder i kraft först retroaktivt efter det att beslutet om egna medel har antagits. Avsikten är att ratificeringsrundan ska genomföras enligt en snabb tidtabell på grund av genomförandet av återhämtningsinstrumentet.

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 397 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete.

Förklaring:Verket för finansiell stabilitet är en myndighet som till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag inrättades i Finland 2015. I direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism anges för verket närmare myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. Verket för finansiell stabilitet ska också sköta förvaltningen av insättningsgarantisystemet, inklusive förvaltningen av insättningsgarantifonden. I och med verket har man inrättat en ny insättningsgarantifond, i vilken verket samlar insättningsgarantiavgifter. Kostnaderna för myndighetens verksamhet täcks helt och hållet med förvaltningsavgifter av skattenatur som tas ut inom sektorn.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 11.19.11.

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 17,6 19 19
Index för utbildningsnivån (skala 1—8) 7,0 6,9 6,9
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,4 8,0 8,0
Arbetstillfredsställelseindex (skala 1—5) 4,0 4,0 4,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring på grund av ökade årsverken och preciserade kostnadskalkyler för investeringsprojekt -196
Investeringar och anskaffning av tjänster -31
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -9
Sammanlagt -236

2021 budget 3 397 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 3 633 000
2019 bokslut 3 953 000

20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 2 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av resekostnader i enlighet med ett beslut om ersättning för resekostnader för EU:s medlemsstaters delegationer samt till betalning av mervärdesskatteutgifter i anslutning till resekostnaderna.

Förklaring:Europeiska unionen betalar i förskott ersättning till medlemsländerna för resekostnader för deltagande i rådets och dess arbetsgruppers möten. Medlemsstaterna får årligen ett totalt anslag som utgör en för varje medlemsstat fastställd procentuell andel av anslaget under punkten Möten och kallelser i allmänhet i EU:s budget. Till den del resandet föranleder sådana utgifter som EU inte ersätter, betalas utgifterna av omkostnadsanslagen. Medlemsstaterna ska årligen före utgången av februari förete rådets generalsekreterare en redovisning för hur de har använt det anslag som anvisats dem.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.93.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 200
Sammanlagt 200

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 2 500 000
2020 IV tilläggsb. 700 000
2020 budget 2 300 000
2019 bokslut 2 600 000

40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken (fast anslag)

Under momentet beviljas 12 950 000 euro.

Anslaget får användas till ersättning av den ekonomiska nytta som Finland anses få av att vara värdland för Nordiska Investeringsbanken.

Förklaring:Finland anses dra nytta av att Nordiska Investeringsbanken är förlagd i Helsingfors. Dimensioneringen av anslaget baserar sig på en på utfallet gjord uppskattning av det totala beloppet av den skatt som innehållits på lönerna för bankens personal. Syftet med anslaget är att befästa bankens ställning i synnerhet på den internationella marknaden. Det är inte avsett att användas till tilläggsförmåner för bankens anställda. Arrangemanget avtalades i tiden vid de nordiska finansministrarnas möte i Helsingfors den 10 november 1997. Eftersom de anställda vid Nordiska miljöfinansieringsbolaget och Nordiska utvecklingsfonden formellt avlönas av Nordiska Investeringsbanken, ingår i värdlandsersättningen också den skatt på lönen som de anställda vid de ovannämnda institutionerna betalar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning enligt utfall 350
Sammanlagt 350

2021 budget 12 950 000
2020 budget 12 600 000
2019 bokslut 12 311 596

60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 9 174 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av medel till den fond som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet för vidareöverföring som stabilitetsavgift till EU:s gemensamma resolutionsfond.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Enligt 8 kap. 2 § 9 mom. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) ska Verket för finansiell stabilitet beakta bankskatt som med stöd av lagen om tillfällig bankskatt (1210/2 014) influtit under den tid lagen varit i kraft och som överförts till stabilitetsfonden när verket fastställer stabilitetsavgifter på så sätt att de avgiftsskyldigas stabilitetsavgift från och med år 2015 minskas. När stabilitetsavgiften bestäms ska bankskatten från och med år 2015 räknas de skattskyldiga instituten till godo i samma förhållande som de har betalat bankskatt så länge som de medlen räcker till.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 9 174 000

67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 170 000 euro.

Anslaget får användas

1) till inlösen av förbindelser som 1982—1986 ingåtts med internationella finansiella institut på basis av medlemskap i instituten samt till betalning av kostnader som föranleds av inlösningen

2) till betalning av valutakursförluster och inlösningskostnader i samband med inlösen av förbindelser som har ingåtts efter 1986.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Av de förbindelser som ingåtts 1982—1986 var den 31 december 2019 förbindelser till ett belopp av ca 1,0 miljon euro oinlösta.


2021 budget 170 000
2020 budget 170 000
2019 bokslut

68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens samt Internationella finansieringsbolagets grundkapital (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 14 509 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av Finlands betalningsandelar 2021 på grund av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens och Internationella finansieringsbolagets grundkapital, till ett belopp av 15 756 000 US-dollar vars motvärde är ca 14 509 000 euro

2) till utgifter som följer av värdebevaringsskyldigheten.

Förklaring:Finlands betalningsandel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital fördelar sig på en allmän höjning av grundkapitalet, till ett belopp av 6 882 000 US-dollar, och på en riktad kapitalhöjning, till ett belopp av 2 074 000 US-dollar, sammanlagt 8 956 000 US-dollar. I fråga om Internationella finansieringsbolaget är höjningen 6 800 000 US-dollar.

Motvärdena i euro under momentet har beräknats enligt valutakursen för US-dollar EUR/USD 1,0860 per den 20 april 2020. Anslaget kan också användas till betalningar som eventuellt följer av värdebevaringsskyldigheten, eftersom det i betalningarna till Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling ingår en skyldighet att bevara värdet i förhållande till US-dollar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppskattning enligt utfall 309
Sammanlagt 309

2021 budget 14 509 000
2020 IV tilläggsb. 100 000
2020 budget 14 200 000

69. Avgifter till Europeiska unionen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 2 417 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av det mervärdesskattebaserade bidrag och det bidrag baserat på bruttonationalinkomsten som Finland ska betala till Europeiska unionen

Förklaring:Bestämmelser om de medel som ska tilldelas för finansiering av EU:s budget och om medlemsstaternas finansiella bidrag finns i rådets beslut 2014/335/EG, som gäller EU:s egna medel.

EU:s egna medel inbegriper

1) diverse inkomster och traditionella egna medel, dvs. tullar och produktionsavgifter för socker

2) mervärdesskattebaserade avgifter och avgifter baserade på bruttonationalinkomsten (momsavgift och BNI-avgift) som medlemsstaterna ska betala.

Med undantag av uppbördsprovisionen ingår de traditionella egna medel som Finland samlar in för EU:s räkning inte i statsbudgeten.

Närmare bestämmelser om beräkningen av momsavgiften och BNI-avgiften finns i följande förordningar:

1) nr 1150/2000: rådets förordning (EG) gällande genomförande av beslutet om systemet för EU:s egna medel

2) nr 1553/1989: rådets förordning (EG) om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt

3) nr 549/2013: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen.

År 2021 är det första året av EU:s nästa budgetramperiod 2021—2027. Anslagsnivån baserar sig på kommissionens förslag till nivå för avgiftstaket i Europeiska unionens fleråriga budgetram för 2021.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Mervärdesskattebaserade avgifter 319 000 000
Avgifter baserade på bruttonationalinkomsten 2 098 000 000
Sammanlagt 2 417 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 330 000
Sammanlagt 330 000

2021 budget 2 417 000 000
2020 budget 2 087 000 000
2019 bokslut 2 069 000 000

(87.) Finlands andel av grundkapitalet för Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (förslagsanslag)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2020 budget 11 050 000
2019 bokslut 10 897 622