Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              04. Elektronisk identifiering
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Statistikcentralen producerar tillförlitlig och aktuell statistik om olika fenomen i samhället till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och för sina kunder. Statistikcentralen utvecklar statistikväsendet i samarbete med övriga statistikproducerande myndigheter i hemlandet och internationellt. Statistikcentralen deltar i utvecklandet av kunskapsekosystemet och främjar etiskt utnyttjande av kunskap i samhället samt erbjuder statistiskt material för forskningsbruk i en informationssäker behandlingsmiljö.

Statens ekonomiska forskningscentral bedriver till stöd för beslutsfattandet tillämpad ekonomisk forskning och gör ekonomiska analyser om frågor som är viktiga med tanke på samhällsekonomin och de finanspolitiska besluten i Finland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska möjliggöra att uppgifter i befolkningsdatasystemet och tjänster inom certifierad elektronisk kommunikation utnyttjas som stöd för samhällets funktioner och informationsförsörjning. Genom sin verksamhet främjar myndigheten skyddet för privatlivet, skyddet för personuppgifter och datasäkerheten samt utvecklandet och iakttagandet av kraven på god informationsbehandling och god informationshantering. Myndigheten förvaltar och utvecklar befolkningsdatasystemet, uppgifterna i det och kvaliteten på uppgifterna samt den certifierade elektroniska kommunikationen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar inom sitt verksamhetsområde för befolkningsdata och förmyndarärenden. Myndigheten sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp samt uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till myndigheten är bland annat namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Statistik, informationsmaterial, undersökningar och tjänster är tillförlitliga och relevanta
  • — Forskningsverksamheten stöder beslutsfattandet som svarar mot de viktigaste utmaningarna i den finländska samhällsekonomin
  • — Den offentliga förvaltningens tjänster för medborgarna och företagen blir allt mer smidiga och kundorienterade
  • — De digitala tjänsterna ökar utnyttjandet av information och effektiviserar den offentliga förvaltningen
  • — Förtroendet och rättsskyddet ökar i samhället.

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 932 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Statistik, publikationer under året 140 145 145
Antal tillhandahållna tjänster, st. (över 500 euro) 965 1 000 1 000
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 95 98 99
Andel felfria offentliggöranden, % 94 97 98
Antal ansökningar om licenser inom forskarservicen, st. 552 530 540
       
Funktionell effektivitet      
Produktionskostnader per statistik, 1 000 euro 408 384 382
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 117 100 100
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av företagsdata, % 94 98 98
Andel som svarat via webben eller via automatisk rapportering av alla svarande vid insamling av personuppgifter, % 20 15 42
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 755 751 745
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11 < 11 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,54 3,65 3,65

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 60 791 59 077 61 432
Bruttoinkomster 10 744 10 500 10 500
Nettoutgifter 50 047 48 577 50 932
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 155    
— överförts till följande år 5 951    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 970 7 500 8 200
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 3 765 4 400 4 400
— andel av samkostnader 3 299 3 800 3 800
Kostnader sammanlagt 7 064 8 200 8 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 906 -700 -
Kostnadsmotsvarighet, % 113 91 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunernas ekonomiska rapportering (av engångsnatur 2020) -244
Säkerställande av statistikproduktionen 1 500
Lönejusteringar 1 304
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -205
Sammanlagt 2 355

2021 budget 50 932 000
2020 budget 48 577 000
2019 bokslut 48 843 000

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 850 000 euro.

Av anslaget får också högst 310 000 euro användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken samt till betalning av utgifter som föranleds av utrednings- och forskningsverksamhet.

Förklaring:

Funktionell effektivitet

De viktigaste målen 2021 är att skaffa forskningsfinansiering så att Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) inom sin forskning också i fortsättningen kan koncentrera sig på sina kärnområden, dvs. utnyttjande av strategiska rekryteringar för att stärka forskningshandledningen och forskningsverksamheten samt utvecklande av stödfunktionerna för forskningen.

Produktion och kvalitetsledning

Statens ekonomiska forskningscentrals forskningsresultat publiceras i forskningscentralens egna publikationsserier och dessutom i vetenskapliga internationella tidskrifter samt bl.a. i ministeriernas publikationsserier. De viktigaste formerna av sakkunnigverksamheten är utlåtanden och höranden, medlemskap i arbetsgrupper, anföranden och övrigt deltagande i den offentliga debatten kring forskningsresultaten som tjänar forskarsamhället och beslutsfattandet. Målet år 2021 är att det kvalitetsjusterade antalet publikationer i förhållande till antalet årsverken ökar och att man i sakkunnigverksamheten kan koncentrera sig på det som har den största genomslagskraften.

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Årsverken 53 52 52
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,5 5,0 5,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,8 3,9 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 562 5 273 5 350
Bruttoinkomster 1 277 1 500 1 500
Nettoutgifter 4 285 3 773 3 850
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 603    
— överförs till följande år 1 806    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lönejusteringar 92
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -15
Sammanlagt 77

2021 budget 3 850 000
2020 budget 3 773 000
2019 bokslut 3 488 000

03. Omkostnader för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 516 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Mål för resultatet av verksamheten      
Numeriskt allmänt vitsord som kunderna ger tjänsterna (skala 1—4) (uppgifter från Befolkningsregistercentralen 2019, skala 4—10) 8,2 3,0 3,2
Numeriskt allmänt vitsord som kunderna ger tjänsternas funktionssäkerhet och tillförlitlighet (skala 1—4) 3,3 3,5 3,5
Antal medborgare som gett Suomi.fi-meddelanden -tjänsten samtycke till elektronisk kommunikation (st.) 323 060 900 000 1 700 000
Intressebevakning-revision / granskningstid för privatpersoners årsredovisning från det att redovisningen inkommit / mån. 4,0 3,8 3,8
Genomsnittlig betjäningstid/beslutstid för tillståndsärenden som gäller förmyndarverksamhet från det att ansökan inkommit / mån. 1,1 1,0 1,0
Intyg från befolkningsdatasystemet som beställts via en elektronisk tjänst, %-andel av alla beställningar 9 20 50
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 227 820 826
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5,8 8,5 8,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,7 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 63 195 99 050 96 935
Bruttoinkomster 30 780 45 110 46 419
Nettoutgifter 32 415 53 940 50 516
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 024    
— överförts till följande år 9 633    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 10 902 24 435 24 567
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 10 274 27 800 27 700
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 628 -3 365 -3 133
Kostnadsmotsvarighet, % 106 88 89
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 17 964 20 245 21 422
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 8 903 7 960 9 150
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 9 061 12 285 12 272
Kostnadsmotsvarighet, % 202 254 234

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
HETI-projektet (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -4 000
Möjlighet för personkunder att uträtta ärenden med hjälp av eIDAS 64
Produktivitetsbesparingar till följd av projektet Vaaka -1 000
Projektkostnader för sammanslagning av magistraterna och BRC -628
Tjänst som ersätter Katso-tjänsten (överföring från moment 28.10.01) 512
Upprätthållande av Interoperabilitetsplattformen 720
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 106
Lönejusteringar 987
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -185
Sammanlagt -3 424

2021 budget 50 516 000
2020 II tilläggsb. 2 160 000
2020 budget 53 940 000
2019 bokslut 29 024 000

04. Elektronisk identifiering (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader för stark autentisering som förutsätts för den offentliga förvaltningens tjänster.

Fullmakt

År 2021 får Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ingå avtal gällande identifikationsavgifter och andra förbindelser så att de åren 2021—2024 får föranleda staten utgifter på högst 20 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning av antalet identifieringstransaktioner 2 000
Sammanlagt 2 000

2021 budget 7 000 000
2020 budget 5 000 000
2019 bokslut 5 758 306