Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

40. Statens regional- och lokalförvaltningPDF-versio

Förklaring:Regionförvaltningsverken främjar regional jämlikhet genom att sköta lagstiftningsmässiga verkställighets-, styrnings- och tillsynsuppgifter inom regionerna. I enlighet med regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas gemensamma strategidokument 2020—2023 är de strategiska prioriteringarna i regionförvaltningsverkens verksamhet följande:

  • — Vi tryggar välfärd och jämlikhet
  • — Vi stärker livskraften
  • — Vi eftersträvar koldioxidneutralitet.
Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Basservicen är trygg och invånarna inom samtliga regioner har jämlik tillgång till service
  • — Riskhanteringen och beredskapen förbättras
  • — Samhällets övergripande säkerhet är på en god nivå
  • — Delaktigheten ökar och utanförskapet minskar
  • — Utbildnings- och kompetensnivån höjs, tillgången till kompetent arbetskraft förbättras
  • — Verksamhetsomgivningen utvecklas gynnsamt tack vare samarbete och företagen konkurrerar under allt jämlikare förhållanden
  • — Matproduktionens konkurrenskraft, sundhet och säkerhet förbättras.

01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 57 882 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till projekt som får EU-finansiering

2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).

Förklaring:Budgeten för Regionförvaltningsverken baserar sig på partiell nettobudgetering. De bruttobudgeterade inkomsterna, årsavgifterna från privata socialserviceproducenter, årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och årsavgifterna för alkoholövervakningen har budgeterats under moment 11.19.09.

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tillståndsärenden enligt MSL som gäller ny verksamhet och ändringar i verksamheten, mediantid för behandlingen, månader från det att ansökan blivit anhängig till beslutsfattandet 10,5 10 10
Andelen klagomål som varit anhängiga i över ett år, % av alla klagomål - <5 <5
Genomförandet av de åtgärder som regionförvaltningsverken ansvarar för inom ramen för tillsynsprogrammet för social- och hälsovården,% av genomförda åtgärder under året - 100 100
Förvaltningsbeslut och utredningar som krävs för konstaterade eller misstänkta fall av djursjukdom har fattats inom en vecka, % av alla fall - 100 100
       
Funktionell effektivitet      
Kostnader för tillståndsprestationer / tillståndsprestation, förändring i medeltalet för tre år   < 0 < 0
Antal tillståndsprestationer/årsv., förändring i medeltalet för tre år   > 0 > 0
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Antal årsverken sammanlagt 1 208 1 219 1 240
— regionförvaltningsverket 784 778 795
— regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet (moment 33.02.07) 394 411 415
— övriga moment 30 30 30
       
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,7 3,6 3,6

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 71 180 67 835 69 212
Bruttoinkomster 15 660 11 330 11 330
Nettoutgifter 55 520 56 505 57 882
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 15 316    
— överförts till följande år 14 400    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Avgifter för offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 14 576 10 600 10 600
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 22 180 21 200 17 666
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -7 608 -10 600 -7 066
Kostnadsmotsvarighet, % 65,7 50 60
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 1 30 30
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 30 30
       
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Korrigering av kalkylen över inflödet av årsavgifter -35
Täckandet av utgifter för personer som anställts med avkastning av penningspelsverksamheten (överföring från moment 29.91.51) 240
Ändringar i datasystemen till följd av övervakningssystemet för bank- och betalkonton -150
Övervakning av kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen 130
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror -127
Lönejusteringar 1 512
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -193
Sammanlagt 1 377

2021 budget 57 882 000
2020 IV tilläggsb. -35 000
2020 II tilläggsb. 2 925 000
2020 budget 56 505 000
2019 bokslut 54 604 000

03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 220 000 euro.

Anslaget får användas

1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning

2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer

3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen

4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen

5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2
Sammanlagt -2

2021 budget 220 000
2020 budget 222 000
2019 bokslut 1 852 000