Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              12. Kompetensutveckling
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:Kapitlet innehåller personalutgifter som budgeterats centraliserat för hela statsförvaltningen.

02. Separat budgeterade löneutgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 115 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnader för löner för nödvändig extra personal eller för tillämpningen av 9 b § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) i sådana fall där anslagsbehovet inte var känt när budgetpropositionen bereddes

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansministeriets beslut om villkor i tjänsteförhållande eller av ersättningar för att tjänsteförhållandet upphört.

Förklaring:Anslaget gör det möjligt att ordna anställningsskydd för statens högsta tjänstemannaledning när ett tjänsteförhållande för viss tid upphör. Anslaget kan användas till utgifter för tjänsteförhållanden för viss tid på högst två år enligt 9 b § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) och till betalning av avgångsvederlag enligt prövning till statens högsta tjänstemannaledning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Lön på indragningsstat upphör -15
Preciserad uppskattning 115
Sammanlagt 100

2021 budget 115 000
2020 budget 15 000
2019 bokslut 12 661

10. Främjande av säkerheten i arbetet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan forskning, insamling och utveckling av uppgifter som främjar förnyelseförmågan hos statliga organisationer, arbetsgemenskapens funktionsförmåga, välbefinnandet i arbetet samt arbetarskyddet inom statsförvaltningen

2) för insamling, forskning och utveckling av uppgifter som främjar arbetslivsrelationerna mellan den statliga arbetsgivaren och den personal som är anställd hos den inom statsförvaltningen

3) för utbildning, handledning, kommunikation och nätverkande i anslutning till dessa.

Förklaring:Anslaget grundar sig på lagen om arbetarskyddsfonden (407/1979), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) och lagen om statskontoret (305/1991).

Anslaget beräknas så att det är 0,23 promille av de löner som betalats till de statsanställda. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat att antalet anställda inom staten minskar och dessutom de effekter på lönesumman som följer av de löneförhöjningar som överenskommits vid tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. Målet är att förbättra förutsättningarna för säkerhet i arbetet på statliga arbetsplatser och att stödja de statsanställdas välbefinnande i arbetet genom finansiellt stöd till information, forskning och utvecklingsprojekt som gäller ämnesområdet. Statens arbetslivsdelegation beslutar årligen om de prioriterade områdena för fördelningen av anslaget.

Användningen av anslaget administreras av statskontoret, som i överensstämmelse med de prioriteringar som slagits fast av delegationen avgör ansökningarna om anslag för myndigheternas utvecklingsprojekt. I stora projekt som omfattar hela staten eller flera myndigheter kan statskontoret vara den som koordinerar utvecklingsprojektet. Anslag för projektet kan då beviljas statskontoret.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.60.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 50
Sammanlagt 50

2021 budget 900 000
2020 budget 850 000
2019 bokslut 800 000

12. Kompetensutveckling (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 18 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av sådan ersättning till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfonden som avses i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013).

Förklaring:Av anslaget kan ersättning betalas till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen för sådan utbildning som de ordnar för sina anställda. Av anslaget kan ersättning dessutom betalas till Sysselsättningsfonden till det belopp som fonden har betalat eller ersatt till arbetsgivarna i utbildningsersättning. Ordnandet av utbildning och det ekonomiska incitament som är kopplat till det är en del av förverkligandet av den verksamhetsmodell för kompetensutveckling som avses i ramavtalet för arbetsmarknaden och som arbetsmarknadens centralorganisationer kommit överens om.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det utbetalade beloppet av ersättningar 2015—2020 till ämbetsverk och inrättningar inom statsförvaltningen och Sysselsättningsfondens beräkning av ersättningar som ska betalas ut 2020 och prognosen för den framtida utvecklingen för utbildningsersättningens belopp.


2021 budget 18 000 000
2020 budget 18 000 000
2019 bokslut 16 000 000