Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              15. Pensioner
              50. Skadestånd
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

50. Pensioner och ersättningarPDF-versio

Förklaring:De pensioner som omfattas av statens pensionsskydd beviljas och betalas ut av Keva till de pensionstagare som senast huvudsakligen omfattades av statens pensionsskydd (principen om sista pensionsanstalt). Staten överför ett belopp till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av pensioner och den faktiska pensionsutgiften antecknas under moment 28.50.15.

Keva gör upp prognoser för statens pensionsutgifter enligt en modell för kortsiktiga prognoser. Modellen ger en femårig prognos som används vid utarbetandet av budgetpropositionen. Utgiftsreserveringen för rehabiliteringsförmåner som beviljats dem som omfattas av statens pensionsskydd beräknas separat. Likaså beräknas separat omfattningen av de ersättningar som betalas från moment 28.50.15 till Keva på basis av de överföringar av funktioner från staten till kommunerna som skett före 1.1.1987.

Från moment 28.50.16 betalas ersättningar i anslutning till bolagiseringen av statliga inrättningar (Televa, Statens bränslecentral, Vammaskoski fabrik, Lappo patronfabrik). I samband med bolagiseringen bibehölls pensionsskyddet på nivån enligt lagen om statens pensioner och överföringarna av pensionsrättigheter från statens arbetspensionssystem till Europeiska gemenskapernas motsvarande system för personer som övergått i bolagens tjänst som s.k. gamla arbetstagare. Fram till 2019 utfördes dessa från moment 28.50.17.

15. Pensioner (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 4 880 246 000 euro.

Anslaget får i enlighet med pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) och lagstiftning i anslutning till den användas till betalning av

1) pensioner, familjepensioner, rehabiliteringsstöd, andra rehabiliteringsförmåner (inkl. eventuell mervärdesskatt) och tillägg till dessa

2) ersättningar i anslutning till pensionsarrangemang som betalats i samband med kommunaliseringen av statliga funktioner med stöd av olika lagar

3) dröjsmålsförhöjningar

4) eventuella rättegångskostnader

5) förskottsutgifter till följd av principen om sista pensionsanstalt

6) utredningsposter till följd av principen om sista pensionsanstalt.

Anslaget får även användas för att ersätta den kommunala pensionsanstalten för delar av sådana pensioner som grundar sig på tidigare anställning i statens tjänst och som betalas ut med anledning av vissa ägarbyten. Ersättningen betalas i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Pensioner, rehabiliteringsstöd och familjepensioner som beviljats på grund av anställning hos staten, kommun, församling eller enskild samt motsvarande pensioner vid statsunderstödda institutioner, affärsverk eller statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar 4 858 911 000
Pensioner och familjepensioner till riksdagsledamöter 13 300 000
Rehabiliteringsförmåner som beviljats personer som omfattas av statens pensionsskydd 2 380 000
Ersättning till Keva i anslutning till överföringar av funktioner från staten till kommuner före den 1 januari 1987 5 655 000
Sammanlagt 4 880 246 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i pensionsutgiftsprognosen -36 706
Konsekvenser av indexhöjningar 36 887
Ändring till följd av pensionsutgifternas ökade volym 22 886
Sammanlagt 23 067

2021 budget 4 880 246 000
2020 budget 4 857 179 000
2019 bokslut 4 743 114 985

16. Extra pensioner och övriga pensionsavgifter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 934 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar till bolagen Nokia Abp, Vapo Oy, Vammas Oy och Lapua Oy för den extra belastning som uppkommer av att pensionsskyddet hålls på samma nivå som pensionsskyddet enligt lagen om statens pensioner, vilken belastning föranleds av att personal som varit i Televas tjänst den 31 augusti 1976, i Statens bränslecentrals tjänst den 31 december 1983, i Vammaskoski fabriks och Lappo Patronfabriks tjänst den 31 december 1990 flyttats över till nämnda bolag

2) till betalning av ersättningar till arbetsgivaren till en person, vilken såsom gammal arbetstagare före den 1 januari 1994 i samband med företagsköp eller motsvarande omorganiseringar av företags ägarförhållanden eller inom en koncern flyttats över från ett bolag till ett annat, samt till arbetsgivaren till en person vilken såsom gammal arbetstagare flyttats över från Patria Vammas Oy eller Patria Lapua Oy i samband med företagsköp, överlåtelse av affärsrörelse eller motsvarande omorganiseringar; med gammal arbetstagare avses då personer som den 31 december 1990 flyttats över från Vammaskoski fabrik eller Lappo Patronfabrik till Vammas Oy eller Patruunatehdas Lapua Oy och senare till Patria-koncernen

3) till överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt från statens pensionssystem till följd av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999).

4) till betalning av extra pensioner enligt gällande statsrådsbeslut och till betalning av extra pensioner som har beviljats tidigare.

5) högst 9 000 euro till betalning av extra pensioner som riksdagens kanslikommission beviljat.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka kostnaderna för betalning av eller ersättning för de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ersättning till Nokia Abp 10 000
Ersättning till Vapo Oy 250 000
Ersättning till Vammas Oy 30 000
Ersättning till Lapua Oy 50 000
Övriga ersättningar 20 000
Överföringar av kapitalvärdet på pensionsrätt till Europeiska gemenskapernas pensionssystem 1 660 000
Extra pensioner 1 895 000
Av riksdagens kanslikommission beviljade extra pensioner (högst) 9 000
Sammanlagt 3 934 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i pensionsutgiftsprognosen -100
Konsekvenser av indexhöjningar 26
Sammanlagt -74

2021 budget 3 934 000
2020 budget 4 008 000
2019 bokslut 1 291 491

50. Skadestånd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 540 000 euro.

Anslaget får användas

1) till olycksfallsersättningar

2) till trafikskadeersättningar

3) till förmåner som motsvarar grupplivförsäkring

4) till periodiska ersättningar till statstjänstemän

5) till ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda

6) till ersättningar enligt lagen om ansvar för spårtrafik

7) till betalning av gottgörelse med stöd av lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång

8) till betalning av skadestånd vid tillämpning av lagen om statens skadeståndsverksamhet

9) till sakkunnigarvoden i samband med ersättningar för olycksfalls- och trafikskador

10) rättegångskostnader till följd av skötseln av ett ersättningsärende som bygger på lagen om statens skadeståndsverksamhet eller trafikförsäkringslagen

11) på särskilt beslut av statsrådet till ersättningar för kostnader förorsakade av räddnings- och evakueringsoperationer, evakueringsflygningar och sjukvård i områden som drabbats av naturkatastrofer samt för transport av avlidna olycksoffer till hemlandet.

12) ersättande av reseskador.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget grundar sig på följande författningar:

Olycksfallsersättningar: lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), 6 kap. 14 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag (1522/2016), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990), 26 § i lagen om statens pensioner (1295/2006), tingsrättslagen (581/1993) och övrig lagstiftning som har samband med olycksfallsersättningssystemet

Trafikskadeersättningar: trafikförsäkringslagen (460/2016) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/1991)

Periodiska ersättningar till statstjänstemän: statstjänstemannalagen (750/1994) och förordningen gällande avgångsbidrag (1350/1994)

Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda: lagen om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar (269/1974) och lagen om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst (794/1980)

Lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999)

Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009)

Lagen om statens skadeståndsverksamhet (978/2014)

Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor (530/2017)

Förordningen om beviljande och utbetalning av ekonomiskt stöd efter avliden person som varit anställd hos staten (1044/1976)

Lag angående förmån som motsvarar grupplivförsäkring och utges efter avliden person som varit riksdagsman (895/1979)

Lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1309/1994).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Olycksfallsersättningar 32 500 000
Trafikskadeersättningar 2 000 000
Ersättningar för förmåner som motsvarar grupplivförsäkring 1 100 000
Periodiska ersättningar till statstjänstemän 40 000
Ersättningar för vissa kostnader och skadestånd till statligt anställda 100 000
Ersättningar enligt lagen om ansvar i språtrafik 80 000
Olycksfallsersättningar på grund av olyckan vid Lappo patronfabrik 70 000
Gottgörelser för dröjsmål vid rättegång 250 000
Skadestånd som grundar sig på statens ansvar 700 000
Reseskador 700 000
Sammanlagt 37 540 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Reseskador (överföring från moment 24.01.01) 300
Trafikskadeersättningar, preciserad uppskattning -400
Sammanlagt -100

2021 budget 37 540 000
2020 budget 37 640 000
2019 bokslut 35 963 530

63. Pensionsutgifter som andra pensionsanstalter ska svara för (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 276 174 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) till betalning av pensioner som staten till följd av principen om sista pensionsanstalt har beviljat för andra pensionsanstalters räkning

2) till betalning av de belopp som ingår i statens pensioner och för vilka Keva med anledning av vissa ägarväxlingar betalar ersättning i samband med kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Anslaget har beräknats enligt den uppskattade ArPL-indexnivån för 2021 (2637).

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 12.28.51.

Ett belopp som motsvarar beloppet i momentet överförs till Keva för att täcka betalningen av de pensioner som finansieras med anslag under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 1 745
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 17 701
Sammanlagt 19 446

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 276 174 000
2020 budget 256 728 000
2019 bokslut 233 725 194

95. Ränteutgifter för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar och förskott som de betalat till staten (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 20 376 000 euro.

Anslaget får användas till räntor för pensionsutgifter som andra pensionsanstalter betalat på statens vägnar samt till räntor för förskott som andra pensionsanstalter betalat till staten.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Staten betalar ränta till kostnadsfördelningen enligt Vilma-principen på sådana pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalats av andra pensionsanstalter samt på sådana förskott som betalats vid kostnadsfördelningen. Som räntesats används en försäkringsavgiftsränta enligt de beräkningsgrunder som avses i 179 § 4 mom. i ArPL.

Under momentet antecknas också eventuell ränteinkomst som avses i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning 284/2017.

Motsvarande inkomster har budgeterats under moment 13.01.09.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Konsekvenser av indexhöjningar 136
Ändring till följd av Vilma-pensionernas ökade volym 428
Sammanlagt 564

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 20 376 000
2020 budget 19 812 000
2019 bokslut 17 052 922