Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

Förklaring:De centrala och för varje förvaltningsområde och ämbetsverk specifika IKT-projekt som syftar till att utveckla organisationer, processer, tjänster och informationsteknik stöds med anslaget under moment 28.70.20. Från momentet överförs årligen i budgeten anslag till förvaltningsområdenas och ämbetsverkens förfogande.

Finansministeriets mål är att garantera var och en tillgängliga och högkvalitativa digitala tjänster samt att genom framtidsarbete och genomförandet av strategin för den offentliga förvaltningen styra Finland i riktning mot ett människocentrerat och jämlikt digitalt samhälle med framförhållning. Vid utvecklandet av tjänsteproduktionen inom den offentliga förvaltningen tas de möjligheter som artificiell intelligens och annan ny teknik erbjuder i bruk och även de som använder tjänsterna involveras i utvecklingsarbetet.

Som en följd av programmet för främjande av digitalisering kommer myndigheterna att styras till att digitalisera sina tjänster på ett heltäckande sätt så, att medborgarna och företagen på ett tillgängligt sätt får tjänster av hög kvalitet. Antalet pappers- och besöksärenden för dem som bedriver näringsverksamhet kommer att minska avsevärt och det finns flera företagstjänster som är enbart digitala. Digitalt stöd erbjuds i hela landet för att underlätta uträttandet av ärenden. I det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI vidareutvecklas bl.a. den beta-version av AuroraAI-nätet som kommer att lanseras i slutet av 2020, fortsätter byggandet av livskraftiga ekosystem för tjänster runt om i Finland och säkerställs genom utvecklingsprogram för kompetens och skicklighet att samhällets olika aktörer kan utnyttja de möjligheter som artificiell intelligens medför i sin egen verksamhet. Hela befolkningen ska på lika villkor ha tillgång till elektronisk identifiering inom den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster. Projektet Digital identitet kommer att skapa en användarvänlig och tillgänglig identifieringslösning och en ny identitetshandling som är avsedd för fysiska kontakter, dvs. ett s.k. mobilt identitetskort. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är en operativ organisation vid genomförandet av AuroraAI-nätet, genomförandet av programmet för främjande av digitalisering, verkställandet av den digitala identiteten, verkställandet av den digitala säkerheten samt vid produktionen av digitalt stöd för både medborgare och företag.

En kostnadseffektiv och smidig servicekedja förutsätter förmåga att överföra och att flexibelt utbyta information mellan olika myndigheter. Finansministeriet säkerställer detta genom att möjliggöra flexibelt utnyttjande av information och främjande av interoperabiliteten. Informationspolitiken utövas genom att informationspolitiska riktlinjer och principer utarbetas tillsammans med den övriga offentliga förvaltningen. Utifrån dessa främjas utnyttjandet av information och artificiell intelligens på ett etiskt hållbart sätt. Europeiska unionens direktiv om öppna data implementeras i den nationella lagstiftningen. Inom ramen för det europeiska samarbetet deltar man i genomförandet av strategin för den europeiska dataekonomin med tanke på främjandet av den offentliga förvaltningens informationspolitik. Åtgärderna inom projektet Utnyttja och öppna information genomförs i enlighet med regeringsprogrammet.

En förutsättning för digital verksamhet är en trygg digital miljö. Finansministeriet möjliggör digital verksamhet genom att effektivisera den digitala säkerheten. Verktyg för att effektivisera den digitala säkerheten är bl.a. stärkande av verksamhetsmodeller som baserar sig på riskbedömning, utveckling av tjänstemännens och medborgarnas kunnande samt lagberedning och internationellt samarbete inom området för digital säkerhet. Under ledning av finansministeriet verkställs statsrådets principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. På så vis säkerställs att medborgarna, företagen och sammanslutningarna kan lita på den offentliga förvaltningens tjänster.

Finansministeriet har utifrån resultatbedömningen och ställningstagandena från kunddelegationen vid Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori identifierat prioriteringarna för utvecklingen av Valtori vilka syftar till att förbättra effektiviteten och produktiviteten. Finansministeriet styr Valtori att vidta åtgärder för att utveckla verksamheten och säkerställa verksamhetens resultat åren 2020—2022. Dessutom fortsätter utredningen av behov och möjligheter i fråga om den gemensamma tjänsteproduktionen och planeringen av åtgärder samt reformen av det mobila myndighetsnätet.

Finland är ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2021 och ansvarar för ett flertal möten och sammankomster som kommer att ordnas under året.

01. Styrning och utveckling av informations- och kommunikationstekniken (IKT) inom den offentliga förvaltningen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 700 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utveckling, ibruktagande och förvaltning under utvecklingsarbetet när det gäller gemensamma reformer av informationssystem och gemensamma IKT-tjänster inom den offentliga förvaltningen

2) för styrning och utveckling av genomförandet av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen

3) för den styrning och utveckling som förutsätts i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019), lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013), lagen om verksamheten i den offentliga förvaltningens säkerhetsnät (10/2015) och lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016)

4) för styrning och utveckling av informations- och cybersäkerheten, beredskapen och informationssäkerhetstjänsterna inom den offentliga förvaltningen

5) för internationell verksamhet och samarbetsprojekt i anslutning till styrningen av IKT-verksamheten och informations- och cybersäkerheten.

6) till behovsprövade statsunderstöd.

Anslaget får också användas till avlönande av personal.

Förklaring:Anslaget är avsett för genomförande av gemensamma tjänster för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och av andra sådana åtgärder i anslutning till informationsförvaltningen som behövs med tanke på samordnad verksamhet samt för genomförande av program och projekt för utveckling av informations- och cybersäkerheten och beredskapen samt för anskaffning av köpta tjänster som stöder styrningen av statens IKT hos kommersiella och interna tjänsteproducenter.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Digital identitet 1 000
Främjande av digitalisering -22 000
Främjande av digitalisering (Regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) -13 000
Sammanlagt -34 000

2021 budget 8 700 000
2020 IV tilläggsb. -5 000 000
2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 42 700 000
2019 bokslut 4 700 000

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 600 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas för utveckling och revidering av statens gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen, t.ex. för uppdatering av informationssystemet Kieku och för informationssystemtjänster i anslutning till digitaliseringen av anskaffningar inkl. elektroniska system för hantering av beställningar och räkningar. Avsikten är att anslaget i någon mån också ska användas för utgifter som föranleds av utvecklingen av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Uppdatering av informationssystemet Kieku 3 000 000
Utveckling av informationssystemet Kiekus produktivitet samt statsrådets budgeterings- och ramsystem 1 500 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 3 500 000
Köpta tjänster för tjänstehelheten eOppiva 600 000
Sammanlagt 8 600 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Revidering av Kieku-systemet 3 000
Utvidgning av eOppiva 100
Sammanlagt 3 100

2021 budget 8 600 000
2020 IV tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 5 500 000
2019 bokslut 5 500 000

20. Främjande av produktiviteten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 37 740 000 euro.

Anslaget får användas

1) till anskaffning av informationsförvaltningsprojekt, forskning och undersökningar som syftar till att främja produktiviteten inom den offentliga förvaltningen samt till anskaffning av utbildningstjänster och andra tjänster

2) till utveckling av centrala datasystemprojekt inom förvaltningsområdena

3) till avlönande av personal motsvarande högst 25 årsverken i uppgifter för viss tid.

Förklaring:Anslaget är avsett att användas till finansiering av sådana projekt som ökar produktiviteten inom förvaltningen och för vars del finansministeriet och respektive ministerium har ingått ett samarbetsavtal som gäller ökning av produktiviteten och realisering av produktivitetsvinsterna. Genom att de datasystem som används i ministerierna, ämbetsverken och inrättningarna moderniseras och funktionerna automatiseras kan produktiviteten förbättras, övergången till elektronisk kommunikation främjas och föråldrade system ersättas. Anslaget får även användas till utveckling av centrala datasystemprojekt som ökar produktiviteten och till utveckling av datasystem som är avsedda att användas gemensamt inom statsförvaltningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Det nationella viseringssystemet (finansiering 2020) (överföring från moment 24.01.21) 850
HETI-projektet (finansiering 2020) (överföring från moment 28.30.03) 4 000
Myndighetens fältledningssystem (finansiering 2020) (överföring från moment 28.20.01) 405
Nivåförändring 17 970
Projektet automatisk anonymisering och innehållsbeskrivning av dokument som innehåller personuppgifter (finansiering 2020) (överföring från moment 25.01.01) 80
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2020) (överföring från moment 30.40.22) 500
Projektet Digitaliserade rekommendationer för skogsvård (finansiering 2021) (överföring till moment 30.40.22) -400
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 1 120
Projektet för modernisering av informationssystemet för gemensam djurtillsyn och tvärvillkor (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -570
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.01.05) 500
Projektet för modernisering och revidering av programvaran för skogsplanering (MENU) (finansiering 2021) (överföring till moment 30.01.05) -900
Projektet för statsrådets gemensamma tjänstehanteringssystem (Virkku) (finansiering 2020) (överföring från moment 23.01.01) 480
Projektet för vidareutveckling av e-tjänsten för behandling av stöd för landsbygden (Hyrrä) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 864
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 1 764
Projektet Hantering av hälsa hos djur (ELTE) (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -845
Projekt för utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2020) (överföring från moment 30.20.01) 2 573
Projekt för utveckling av systemet för tillsyn över miljö- och hälsoskyddet (finansiering 2021) (överföring till moment 30.20.01) -1 343
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2020) (överföring från moment 28.70.23) 4 700
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2021) (överföring till moment 28.70.23) -4 800
Reform av ärendehanteringssystemet för administrativa ärenden för ämbetsverken inom förvaltningsområdet (finansiering 2021) (överföring till moment 25.01.21) -1 300
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2020) (överföring från moment 33.02.05) 1 200
Reformen av alkoholnäringsregistret (ALLU) (finansiering 2021) (överföring till moment 33.02.05) -1 800
Reformen av registren för hälso- och genteknik (finansiering 2020) (överföring från moment 33.02.06) 370
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2020) (överföring från moment 28.10.02) 10 830
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2021) (överföring till moment 28.10.02) -7 780
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.10.03) -3 900
Åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas databank (AIPA) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.30.01) -1 100
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (finansiering 2020) (överföring från moment 25.20.01) 990
Ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (Kosti-projektet) (finansiering 2021) (överföring till moment 25.20.01) -590
Sammanlagt 23 868

2021 budget 37 740 000
2020 IV tilläggsb. -1 200 000
2020 budget 13 872 000
2019 bokslut 4 745 000

(21.) Inrättande av ett nationellt inkomstregister (reservationsanslag 3 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det slopas i budgeten.


2020 IV tilläggsb.
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 19 000 000

23. Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 4 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till projektets verkställighetskostnader

2) till fortlöpande kostnader för programvara och infrastruktur under projekttiden

3) till löneutgifter för visstidsanställd personal.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -4 700
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 4 800
Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (överföring till moment 29.01.01) -900
Sammanlagt -800

2021 budget 4 800 000
2020 budget 5 600 000

40. Kommunikationsnät för säkerhetsmyndigheterna (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 8 100 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av prisstöd och underskottsunderstöd i anslutning till myndighetsradionätet och den bredbandiga myndighetskommunikationstjänsten till Suomen Erillisverkot Oy eller dess dotterbolag.

Förklaring:Syftet med den finansiering som beviljas under momentet är att trygga användningen och förvaltningen av den myndighetskommunikationstjänst som baserar sig på myndighetsradionätet samt att utveckla en ny bredbandig myndighetskommunikationstjänst. Projektet för utveckling av en ny myndighetskommunikationstjänst har inletts och Suomen Erillisverkot Oy ansvarar för genomförandet av projektet.


2021 budget 8 100 000
2020 budget 8 100 000
2019 bokslut 8 100 000