Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              25. Utgifter för mynt
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

01. FörvaltningPDF-versio

Förklaring:Finansministeriet ansvarar som en del av statsrådet för

  • — en ekonomisk politik som betonar en balanserad och hållbar tillväxt
  • — en god skötsel av den offentliga ekonomin
  • — den offentliga förvaltningens effektivitet och resultat.

Finansministeriet styr resultaten inom sitt förvaltningsområde och ansvarar därför för att verksamheten inom förvaltningsområdet är resultatrik och för att riktlinjerna för koncernstyrningen följs inom det egna förvaltningsområdet.

Finansministeriets mål är att
  • — Stärka tillväxten inom sysselsättning och produktivitet
  • — Säkerställa den offentliga ekonomins hållbarhet
  • — Skapa strukturer och verksamhetssätt som möjliggör kundorienterade och resultatrika offentliga tjänster
  • — Utöva internationell påverkan och främja särskilt den europeiska tillväxten.

Finansministeriet strävar efter att statsfinansernas och statsförvaltningens intressen och mål som helhet ska kunna identifieras inom statens gemensamma service och verksamhet och att det ska bli lättare att beakta dem inom de olika förvaltningsområdena och vid deras ämbetsverk, inrättningar och fonder. Finansministeriet skapar och inför gemensamma spelregler inom sitt verksamhetsområde. Ministeriet organiserar och styr ämbetsverken inom förvaltningsområdet, Senatfastigheter, HAUS Kehittämiskeskus Oy och Hansel Ab så att dessa inom sitt ansvarsområde tillhandahåller för statssamfundet gemensamma interna tjänster och arbets- och verksamhetsprocesser. Med hjälp av dem kan förvaltningsområdet uppnå och producera ekonomisk och funktionell nytta och en god kvalitet på verksamheten.

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 34 794 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

2) till EU-samarbete som gäller utvecklande av förvaltningen.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som finansministeriet får av temporär besittning av egendom som ska överföras.

Förklaring:För sin verksamhet 2021 ställer finansministeriet upp följande preliminära resultatmål, som stöder de mål för de samhälleliga verkningarna som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Hantering och utvecklande av personalresurser

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Årsverken 357 365 372
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 5 6 6
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,8 3,7 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 34 788 34 697 35 794
Bruttoinkomster 1 588 500 1 000
Nettoutgifter 33 200 34 197 34 794
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 13 392    
— överförts till följande år 11 393    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 140
Förändringsutbildning för den offentliga sektorns ledning (2020) -2 000
Inrättande av ett positivt kreditregister (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) 1 000
Tryggande av verksamheten 800
Lönejusteringar 1 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -269
Nivåförändring -74
Sammanlagt 597

2021 budget 34 794 000
2020 IV tilläggsb. 850 000
2020 budget 34 197 000
2019 bokslut 31 201 000

20. Genomförande av statens fastighetsstrategi och ägarstyrningen inom förvaltningsområdet (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 345 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utgifter för egendoms- och ägararrangemang i anslutning till fastighetsförmögenheten

2) till utgifter för förvaltningen av fastighetsförmögenheten och en effektivisering av användningen av den

3) till betalning av utgifter för ägar- och företagsarrangemang samt till betalning av utgifter i samband med förvaltning av egendom och ägarstyrning

4) till utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019).

Förklaring:Anslaget används för utgifter för utvärderingar och utlåtanden med anknytning till besittningsöverlåtelser i enlighet med statens fastighetsstrategi, för övriga utgifter för skötsel och effektiviserad användning av statens fastighetsförmögenhet samt för investeringar. Vid dimensioneringen har man också beaktat utgifter för åtgärder i samband med ägar- och företagsarrangemangen och beredningen av dessa, till exempel förvaltningskostnader för aktier och kostnader för rådgivningstjänster för staten samt utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt enligt lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019).

Under ägarstyrningen inom finansministeriets förvaltningsområde verkar Fingrid Oyj, Gasgrid Finland Oy, Hansel Ab, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy, Suomen Kaasuverkko Oy och Tietokarhu Oy. Enligt 2 § i lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden avgör finansministeriet ett ärende som gäller utnyttjande av förköpsrätt på förslag av det ministerium vars förvaltningsområde omfattar skötsel av uppgifter som den fastighet som är föremål för förköpsrätten har anknytning till.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Genomförande av fastighetsstrategin 145 000
Utgifter för ägarstyrningen 200 000
Sammanlagt 345 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sakkunnigservice till följd av ägararrangemang -100
Utgifter för utnyttjande av statens förköpsrätt -100
Sammanlagt -200

2021 budget 345 000
2020 IV tilläggsb. 300 000
2020 budget 545 000
2019 bokslut 445 000

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 3 306 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.


2021 budget 3 306 000
2020 budget 3 306 000
2019 bokslut 646 000

25. Utgifter för mynt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 890 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av design, tillverkning, distribution, försäljning, marknadsföring, lagring, köp, inlösen och förstöring av metallmynt samt av kontroller och kvalitetssäkringsåtgärder i samband med dessa

2) till betalning av utgifter för design av jubileums- och specialmynt till ett belopp av högst 150 000 euro.

Under momentet intäktsförs inkomster som uppkommer vid utgivning och försäljning av metallmynt samt vid försäljning av de metallegeringar som fås från återbördade mynt.

Förklaring:

Utgifter och inkomster (euro)

   
Bruttoutgifter  
Utgifter för inlösen av mynt 3 265 000
Bruttoinkomster  
Utgivning av bruksmynt (nettoavkastning) 2 295 000
Jubileumsmyntsverksamheten (nettoavkastning) 80 000
Nettoutgifter 890 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -1 460
Sammanlagt -1 460

2021 budget 890 000
2020 budget 2 350 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom finansministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 134 000 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 680
Sammanlagt 680

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 134 000 000
2020 budget 133 320 000
2019 bokslut 130 593 909

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till finska statens medlemsavgift i föreningen Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

Förklaring:Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) är en icke-vinstdrivande privaträttslig förening med hemort i Estland. Finland och Estland är grundande medlemmar i föreningen och de har båda tagit i bruk en X-Road-baserad IKT-tjänst som i Finland går under namnet Informationsleden. Föreningen förvaltar och utvecklar denna X-Road-komponent.


2021 budget 1 000 000
2020 budget 1 000 000

69. Överföring av vissa av Finlands Banks placeringsintäkter till Grekland (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 450 000 euro.

Anslaget får användas till överföring av vissa placeringsintäkter till Grekland.

Förklaring:I enlighet med ett arrangemang som godkänts av riksdagens stora utskott beslutade eurogruppen den 25 maj 2016 som en del av fortsättningen på det ekonomiska saneringsprogrammet för Grekland att de deltagande medlemsstaterna överför intäkterna från vissa sådana investeringar som deras nationella centralbanker som en del av Europeiska centralbankssystemets program för värdepappersmarknaden innehar i grekiska statsobligationer till Grekland. Finlands andel av de intäkter som överförs är 10,45 miljoner euro år 2021.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av utbetalningstidtabellerna -12 920
Sammanlagt -12 920

2021 budget 10 450 000
2020 budget 23 370 000
2019 bokslut 16 080 000