Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              02. Tullens omkostnader
              63. Återbetalda skatter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

10. Beskattningen och TullenPDF-versio

Förklaring:Skatteförvaltningen är samhällets största aktör som samlar in skatter och avgifter, och den är därmed den viktigaste aktören med tanke på finansieringsverksamheten inom den offentliga ekonomin. Skatteförvaltningens primära uppgift är att verkställa beskattningen och överföra skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så att dessa får sina skatteinkomster till rätt belopp, vid rätt tidpunkt och på ett kostnadseffektivt sätt. Beskattningen ska verkställas så att den utöver skatterna medför så lite kostnader och olägenheter som möjligt för kundernas ekonomiska verksamhet.Skatteförvaltningen svarar för inkomstregistret. Inkomstregistret gör det möjligt att förmedla uppgifter om inkomster i realtid, minska rapporteringen om inkomstuppgifter och effektivisera verksamheten inom den privata och den offentliga sektorn. Inkomstregistret är en av de viktigaste funktionerna i den nationella servicearkitekturen och det omfattar nästan alla medborgare.

Tullen främjar en smidig varuhandel och garanterar dess lagenlighet, tar effektivt ut tull och övriga skatter vid import, erbjuder kundinriktade tjänster samt skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
  • — Ett effektivt inflöde av skatteinkomster säkras genom att en positiv inställning till skattebetalning främjas, förhandsstyrning ges och skattekontrollen sköts på ett trovärdigt sätt
  • — Bekämpningen av grå ekonomi effektiviseras och det skattemässiga underskottet minskas genom att beskattningsfunktionerna utvecklas, tillsynen effektiviseras och samarbetet mellan myndigheter förbättras
  • — De tjänster som beskattningen och tullväsendet tillhandahåller ska vara kundorienterade, snabba och förmånliga
  • — Samhället skyddas genom att man säkerställer godssäkerheten och bekämpar gränsöverskridande brottslighet i nära samarbete med polisen och Gränsbevakningsväsendet.

01. Skatteförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 432 841 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansiella bidrag som föranleds av internationellt samarbete

3) till avtalsmässiga ersättningar för skador som orsakats kunderna till följd av Skatteförvaltningens åtgärder.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Effektivitet      
Andelen kunder som gärna betalar skatt, % 80 - 80
Andelen kunder som anser att övervakningen är effektiv, % 80 - 80
Produktion och kvalitetsledning      
Andelen elektroniska inkomstskattedeklarationer, enskilda kunder, % 77 82 85
Andelen elektroniska skattekortsändringar, % 68 70 70
Upplupna skattefordringar med finansieringsarrangemang, utsökning och betalningsuppmaningar med hot om konkurs, % 32 31 31
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 4 926 4 929 4 888
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,4 9,0 9,0
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro 3,64 3,64 3,64

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 410 852 428 848 436 241
Bruttoinkomster 5 521 3 400 3 400
Nettoutgifter 405 331 425 448 432 841
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 105 082    
— överförts till följande år 106 638    

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats

1) täckandet av de utgifter som föranleds av förhandsbeslut och offentligrättsliga prestationer vilka prissatts så att avgiften understiger självkostnadsvärdet

2) kostnaderna för fordonsbeskattningen på Åland år 2021

3) inkomsterna av samarbetet med andra myndigheter

4) totalreformen av datasystemen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 1 000
Ibruktagande av ett inkomstregister vid Skatteförvaltningen -362
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (2020 års andel) -8 000
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (fortlöpande) 590
Införande av punktbeskattningen och bilbeskattningen i Gentax (investeringsutgifter 2021) 3 125
Kostnadsbesparing av färdigprogram -6 384
Kostnadsbesparing för ibruktagandet av det nationella inkomstregistret (fortlöpande) -700
Senareläggning av kostnadsbesparingen av ibruktagandet av den reform som utnyttjar färdigprogram 11 384
Tilläggsfinansiering för avslutande av övergångsperioden för överföringen av uppgifter inom bil- och punktbeskattningen -3 000
Tjänst som ersätter Katso-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -512
Utvidgad konsumenthandel som överskrider skattegränsen i mervärdesbeskattningen (investering 2020) -2 200
Värderingsreformen inom fastighetsbeskattningen (investeringsutgifter 2021) 4 790
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 248
Lönejusteringar 9 492
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -2 078
Sammanlagt 7 393

2021 budget 432 841 000
2020 budget 425 448 000
2019 bokslut 406 887 000

02. Tullens omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 175 752 000 euro.

Anslaget får också användas

1) till medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av ersättning som motsvarar skadan till dem av vilka fr.o.m. den 1 maj 2016 på grund av en felaktig valutakursomvandling tagits ut för stora tullavgifter och som på grund av tidsfristerna för EU:s tullkodex inte annars får tillbaka de alltför stora beloppen som återbetalningar.

Fullmakt

År 2021 får det inom ramen för det totala beloppet för den tidigare godkända beställningsfullmakten för anskaffning av standardprogramvara för förtullningssystemet ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av beställningsfullmakten som inte har använts.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Serviceförmåga och kvalitet      
Kundtillfredsställelse vid tullklarering (skalan 1—5) 4,11 mäts ej 4
Andelen rättelser av importbeskattningsbeslut (%) 1,5 2,2 2,2
Andelen utredda tullbrott, minst (%) 95 89 89
Återtagen vinning av brott, minst (mn euro) 21 18 18
Utfallet av livsmedelskontrollen och kontrollen av konsumtionsvaror, minst (%) 22 23 23
Skatterest, högst (%) 1) 0,4 2,0 2,0
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken (enligt baskalkylen) 2) 1 868 1 920 1 920
Sjukfrånvaro (dagar/årsverke) 13 10 13
Arbetstillfredsställelseindex, 1–5 VM Baro mäts ej 3,4 3,4

1) Skatteresten väntas öka, eftersom den andel av Tullens uttag av importskatt som härrör sig från aktörer med oregelbunden mervärdesbeskattning växer i och med att de stora aktörerna övergår till Skatteförvaltningen.

2) Utan övertidsarbete och beredskap. För 2020 har 60 årsverken lagts till på grund av brexit.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 168 586 173 966 181 212
Bruttoinkomster 2 226 7 867 5 460
Nettoutgifter 166 360 166 099 175 752
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 30 097    
— överförts till följande år 31 905    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bank- och betalkontoregistret enligt femte penningtvättsdirektivet 334
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr. 2019) 70
Förberedelser inför ändringen av mervärdesskattedirektivet 3 500
Grundläggande förbättring av tullkontoren vid norska gränsen (finansiering 2020) -278
Ibruktagande av TUVE-nätet 1 170
Konsekvenser av ändringen av mervärdesskattedirektivet för Tullen (ökning av IKT-kapaciteten fr.o.m. 2021) 3 000
Ombyggnad av gränsövergångsstället i Rajajooseppi (finansiering 2020) -259
Självfinansieringsandel för ENI CBC-projekt -81
Säkerställande av verksamhetsförutsättningarna för brottsbekämpningen 1 800
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2020) (överföring till moment 28.70.20) -10 830
Totalreformen av tullklareringssystemen (investeringsutgifter för IKT-anskaffning) (finansiering 2021) (överföring från moment 28.70.20) 7 780
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 243
Lönejusteringar 3 601
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna -397
Sammanlagt 9 653

2021 budget 175 752 000
2020 IV tilläggsb. 4 328 000
2020 budget 166 099 000
2019 bokslut 168 168 000

03. Omkostnader för det nationella inkomstregistret (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de personalutgifter, förvaltningsutgifter, driftsutgifter och andra utgifter som föranleds av den fortlöpande verksamhet som centraliseras till Skatteförvaltningen genom lagen om inkomstdatasystemet.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 43 64 64
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 12 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro 3,4 3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 356 11 980 12 500
Bruttoinkomster - - -
Nettoutgifter 5 356 11 980 12 500
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 790    
— överförts till följande år 7 414    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslutning av inkomstregistret till Suomi.fi-informationsleden (2020) -1 500
Säkerställande av inkomstregistrets grundläggande funktion 2 020
Sammanlagt 520

2021 budget 12 500 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 11 980 000
2019 bokslut 11 980 000

63. Återbetalda skatter (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till återbetalning av skatten i de fall då den betalningsskyldige av sociala skäl eller av andra skäl som anges i skattelättnadsbestämmelserna eller i skatteavtal genom beslut av finansministeriet, Skatteförvaltningen eller Tullen har berättigats att återfå redan betald skatt

2) till betalning av skatter, räntor och rättegångskostnader som ska återbetalas med stöd av domstolsbeslut i de fall då något motsvarande inkomstmoment eller annat moment inte står till förfogande

3) till betalning av tullar som inte tagits ut, jämte räntekostnader och andra kostnader som hänför sig till dem och som ersätts till EU

4) till betalning av skadestånd, inklusive dröjsmålsränta, för mervärdesskatt på bilskatt, så kallad icke-moms, som staten dömts att betala.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -5 000
Sammanlagt -5 000

2021 budget 3 000 000
2020 V tilläggsb. 21 000 000
2020 IV tilläggsb. 10 000 000
2020 budget 8 000 000
2019 bokslut 25 406 659

95. Ränteutgifter som hänför sig till beskattningen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ränteutgifter som hänför sig till beskattningen.

Förklaring:Ränteutgifterna grundar sig på följande författningar:

1) lagen om skatteredovisning (532/1998)

2) 22 § i lagen om skatteuppbörd och den ikraftträdandebestämmelse (609/2005) som hänför sig till nämnda paragraf

3) 65 § i bilskattelagen (1482/1994)

4) 49 § 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

5) 93 § i tullagen (304/2016)

6) 101 § 2 mom. i mervärdesskattelagen (1486/1994)

7) 31 § i skattekontolagen och den ikraftträdandebestämmelse (604/2009) som hänför sig till nämnda paragraf.


2021 budget 15 000 000
2020 budget 15 000 000
2019 bokslut 13 536 952

97. Exportrestitution av bilskatt (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av den i fordonets värde återstående bilskatten, när ett fordon som varit i bruk i Finland förs ut ur landet för permanent bruk i utlandet. Exportrestitution kan endast beviljas fordon som har beskattats första gången efter ikraftträdandet av lagen om ändring av bilskattelagen (5/2009).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget grundar sig på bilskattelagen (1482/1994).

Av bilskatten återbärs ett så stort belopp som återstår av fordonets värde vid tidpunkten för utförseln. I exportrestitution kan inte betalas ett högre belopp än vad som i bilskatt betalats för fordonet. Ett ytterligare villkor för återbäring är att det har förflutit högst 10 år sedan fordonet första gången togs i bruk och att fordonet är i dugligt skick.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 2 000
Sammanlagt 2 000

2021 budget 8 000 000
2020 IV tilläggsb. 3 000 000
2020 budget 6 000 000
2019 bokslut 5 668 683