Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              11. Internetbetalningar
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

20. Tjänster för statssamfundetPDF-versio

Förklaring:Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med målet att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas.

Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna.

Statskontoret sköter bl.a. följande interna tjänster för staten: statens finansieringsfunktioner, skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisningen och betalningsrörelsen, rapportering av statens ekonomiska data och personaldata, statens interna skadeförsäkringsverksamhet samt arv som tillfallit staten.

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför budgeten samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om statsbudgeten (423/1988) eller som har avtalats om dem i serviceavtal. Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och som producerar tjänster främst för statliga ämbetsverk och inrättningar vara kunder i servicecentret.

Finansieringen består främst av kundfakturering där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för att producera och utveckla tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I fråga om kostnaderna har effekten av projektet om en överföring av bokföringen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning beaktats, men projektets inverkan på verksamhetens effektivitet har inte beaktats. Kostnaderna omfattar också en överföring av ägandet av Tilha, dvs. statsförvaltningens gemensamma tjänst för beställningshantering, och Valtiolle.fi-systemet till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

Statens informations- och kommunikationstekniska center Valtori producerar sådana icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen som motsvarar kundernas behov och som är konkurrenskraftiga. Det viktigaste målet för Valtori är att förenhetliga statsförvaltningens grundläggande informationsteknik. Detta resulterar i ett lättare underhåll av it-miljön än för närvarande och därtill i en lägre kostnadsnivå och bättre kundtillfredsställe.

TUVE-enheten (enheten för säkerhetsnätsverksamhet) vid Valtori producerar säkerhetsnätstjänster som krävs för samverkan mellan sådana myndigheter som är viktiga för statens högsta ledning och för säkerheten i samhället och andra aktörer och som uppfyller kraven på hög beredskap och säkerhet. Det viktigaste syftet med verksamheten vid TUVE är att trygga användningen av enhetens tjänster i alla situationer, så att de myndigheter som omfattas av användningsskyldigheten kan skapa en kostnadseffektiv verksamhet och lita på tjänsterna både när det gäller kvalitet och funktion.

Senatfastigheter är ett affärsverk som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet samt hyr ut lokaler och är sakkunnigt i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med fastighetsaktiebolag som dotterbolag. Affärsverket Senatfastigheter styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt. Statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet säkerställs samtidigt som ämbetsverken och inrättningarna i frågor som gäller lokaler har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten. Senatfastigheter fastställer hyrorna enligt självkostnadsprincipen för enheter inom statssamfundet.

Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten och ger kunderna besparingar i lokalutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokalerna behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte erbjuder Senatfastigheter en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen.

Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Statens användning av lokaler och den anknytande energiförbrukningen kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet.

Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effektmål
 • — Statens finansieringstjänster fungerar högklassigt i alla situationer
 • — Statssamfundets tjänster digitaliseras
 • — Förvaltningstjänsterna tillhandahålls på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av enhetliga processer och digitala service- och produktionslösningar som ger en god kundupplevelse
 • — De icke-branschspecifika IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov
 • — E-tjänsterna följer servicearkitekturen, främjar Finlands konkurrenskraft och är gemensamma, nationella, interoperabla och datasäkra.

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 924 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Effektivitet      
Skuldhantering, resultat < 0 > 0 > 0
Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % 98,4 98,5 98,5
Antalet årsverken inom ekonomiförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena, % 1,1 1,2 1,2
Funktionell effektivitet      
— kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 101 100 100
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4—10 8,5 8,0 8,0
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 13 15 15
Digitaliseringsgraden för skadeståndsverksamheten, % 66 85 85
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 241 263 259
Arbetsplatsindex, skala 1—5 3,7 3,8 3,8
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv. 8,3 8,0 8,0
Ledarskapsindex, skala 1—5 3,5 3,8 3,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 32 264 35 211 35 644
Bruttoinkomster 6 558 6 897 7 720
Nettoutgifter 25 706 28 314 27 924
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 526    
— överförts till följande år 2 502    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 6 106 5 610 5 963
— övriga intäkter 22 27 23
Intäkter sammanlagt 6 128 5 637 5 986
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 2 149 2 220 2 024
— andel av samkostnader 3 932 3 405 3 943
Kostnader sammanlagt 6 081 5 625 5 967
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 47 12 19
Kostnadsmotsvarighet, % 100 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Försörjningsberedskapsutgifter för betalningsrörelser -125
Kommunekonomins informationstjänst -147
Konkurrensutsättning av betalningsrörelse- och fakturaförmedlingstjänsterna -150
Nationellt inkomstregister -454
Planerna för utveckling av finansieringsuppdrag 500
Tidtabellsförskjutning för kommunekonomins informationstjänst -400
Utvecklandet av koncernredovisningen (finansieringen 2020) (överföring till moment 28.70.20) -405
Överföring av handläggningen av utrikesministeriets reseförsäkringsskydd till Statskontoret (överföring från moment 24.01.01) 140
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror 173
Lönejusteringar 478
Sammanlagt -390

2021 budget 27 924 000
2020 IV tilläggsb. 6 000 000
2020 budget 28 314 000
2019 bokslut 24 682 000

02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar.

Förklaring:Statskontoret skaffar centraliserat den valuta som behövs för ämbetsverkens och inrättningarnas anskaffningar i utländsk valuta. Med denna verksamhetsmodell eftersträvas avsevärda kostnadsbesparingar för staten i och med att valutaväxlingsprocesserna blir effektivare och kompetens och stordriftsfördelar kan utnyttjas.

Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när anskaffningsutgiften i utländsk valuta för en tillgång bokförs enligt prestationsprincipen med tillämpande av Europeiska centralbankens centralkurs föregående dag och utgiften betalas i en valuta som har bokförts enligt det värde som inkomsten i den utländska valutan har den dag den influtit eller vars anskaffning har bokförts enligt det belopp i euro som betalats för valutaposten. Den kumulativa kursdifferens som uppstått under budgetåret kan i bokslutet vara antingen positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed medföra utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning 550
Sammanlagt 550

2021 budget 600 000
2020 budget 50 000
2019 bokslut 466 600

03. Försörjningsberedskapsbankens serviceavgift (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av driften av Försörjningsberedskapsbanken.

Förklaring:Finansministeriet har den 19 september 2019 fattat ett upphandlingsbeslut gällande försörjningsbereskapsbanken. Försörjningsberedskapsbanken möjliggör statens betalningsrörelse i situationer där statens första bank och andra bank inte kan tillhandahålla betalningsrörelsetjänster för staten.


2021 budget 1 500 000

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 285 790 1 507 000 1 030 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 634 150 665 000 620 000
Lönespecifikationer, st. 1 142 981 1 119 000 1 132 000
Kundtillfredsställelse 3,7 3,7 3,8
Funktionell effektivitet      
Utgiftsverifikat, st/årsv. 18 250 25 700 27 000
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 53 946 55 000 56 000
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 10 549 10 800 11 750
Kontrollerade rese- och kostnadsräkningar, st./årsv. 9 849 - 10 050
Totalproduktivitetsindex (basåret 2019=100) 100,00 99,34 99,89
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 634 600 616
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,2 9,5 9,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,45 3,52 3,54

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 55 674 56 200 58 905
Bruttoinkomster 53 505 54 200 56 905
Nettoutgifter 2 169 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 696    
— överförts till följande år 3 527    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,intäkter av försäljningen av prestationer 53 505 54 200 56 905
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 55 674 56 200 58 905
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 169 -2 000 -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 96 96 97

2021 budget 2 000 000
2020 budget 2 000 000
2019 bokslut 2 000 000

09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Mål för resultatet av verksamheten

2019
utfall
2020
uppskattning
2021
budgetprop.
       
Produktion och kvalitetsledning      
Tjänster i enlighet med målsättningen sammanlagt, %-andel av faktureringen, varav 82 85 89
— förenhetligade tjänster 74 73 76
— kundspecifika tjänster som motsvarar målsättningen 8 12 13
Kundspecifika tjänster som inte motsvarar målsättningen, %-andel av faktureringen 18 15 11
Valtti (användare) 23 590 28 000 33 000
Mobiltjänst (användare) 21 700 29 000 31 000
Reitti (lokalnät) 660 800 900
Reitti (accessnät) 795 900 900
Stängda datorhallar (st.) 38 50 52
Antal arbetsstationer (TUVE) 33 426 38 000 39 000
Antal arbetsstationer (TORI) 55 668 56 000 56 000
Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TUVE) 10 425 10 200 11 000
Antal mobila enheter som kontrolleras på distans (TORI) 21 702 22 000 29 000
Antal mottagna servicebegäranden (TUVE) 307 000 330 000 350 000
Antal mottagna servicebegäranden (TORI) 518 000 530 000 550 000
       
Tjänstekvalitet      
Slutanvändarnas tillfredsställelse 9,1 9,1 9,1
Tillfredsställelse med Valtori totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) 2,6 3,0 3,2
Tillfredsställelse med tjänsterna totalt (beslutsfattare, kontaktpersoner) 2,8 3,0 3,2
Tillfredsställelse med verksamheten inom TUVE-tjänsterna 2,9 3,0 3,2
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken 1 356 1 400 1 410
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 7 7 7
Arbetstillfredsställelse, 1—5 VMBaro 3,6 3,6 3,7

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 347 684 343 352 371 038
Bruttoinkomster 345 018 338 352 366 038
Nettoutgifter 2 666 5 000 5 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 666    
— överförts till följande år 3 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 345 018 338 352 366 038
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 347 684 343 352 371 038
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 666 -5 000 -5 000
Kostnadsmotsvarighet, % 99 99 99

2021 budget 5 000 000
2020 budget 5 000 000
2019 bokslut 3 000 000

10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller.

Förklaring:Anslaget används till utgifter för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller och till ersättningsinvesteringar inom serviceproduktionen, såsom anskaffning av anläggningar och licenser. Servicecentret inkluderar i kundpriserna de kostnader som motsvarar användningen av anslaget under momentet. Servicecentret intäktsför det belopp som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år.

Inkomsterna till följd av servicecentrets intäktsföring har budgeterats under moment 12.28.20.


2021 budget 15 000 000
2020 budget 15 000 000
2019 bokslut 11 000 000

11. Internetbetalningar (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 500 000 euro.

Anslaget får användas till utveckling och underhåll av och fortgående serviceproduktion i fråga om tjänsten för internetbetalningar (Suomi.fi-betalningar), till serviceproducenternas debiteringar samt till utgifter för arbeten och andra utgifter som föranleds av anskaffning, förvaltning, användning och utveckling av tjänsten.


2021 budget 500 000
2020 budget 500 000

88. Senatkoncernens affärsverk

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

För Senatkoncernens affärsverk uppställs följande service- och verksamhetsmål:

Senatfastigheter

 • — Senatfastigheter ska tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för att stödja såväl sina kunders som statens strukturella och verksamhetsmässiga mål.
 • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Främjar en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
 • — Producerar och uppdaterar information om statens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen.
 • — Har hand om försäljning av för staten onödig egendom genom öppna och icke-diskriminerande förfaranden.

Försvarsfastigheter

 • — Försvarsfastigheter har till uppgift att själv producera eller köpa lokaltjänster och andra tjänster i omedelbar anknytning till dem på marknaden för att stödja Försvarsmaktens prestationsförmåga i alla säkerhetssituationer i enlighet med de beredskapskrav som ställts.
 • — Försvarsfastigheter främjar strukturella och verksamhetsmässiga förändringar inom Försvarsförvaltningen i syfte att åstadkomma en effektiv lokalstruktur.
 • — Producerar och uppdaterar information om Försvarsmaktens lokaler till stöd för beslutsfattandet och uppföljningen. Som en del av Senatkoncernen möjliggör Försvarsfastigheter en centraliserad och effektiv ledning av statens lokalbestånd.
 • — Säkerställer samhällsansvaret med beaktande av systemets kristålighet, försörjningsberedskapen och självförsörjningsgraden i fråga om energi samt ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Försvarsfastigheter producerar miljötjänster för hela statskoncernen. Försvarsfastigheter främjar som en del av Senatkoncernen en förändring av samhället mot koldioxidneutralitet. Ett centralt mål är att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma för användarna.
2. Investeringar

Senatkoncernens affärsverks investeringar får medföra utgifter på högst 480 miljoner euro år 2021. Dessutom får Senatkoncernens affärsverk ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 550 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till ombyggnader och grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsfullmankten ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt.

Senatkoncernens affärsverk får dessutom utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatkoncernens affärsverk berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet 2021 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 230 miljoner euro netto.

4. Fullmakter

Senatfastigheter bemyndigas att överföra de fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och dess samarbetspartner till det dotteraffärsverk Försvarsfastigheter som ska bildas. När Försvarsförvaltningens byggverk läggs ned överförs dessutom statens förmögenhet i dess balansräkning till Försvarsfastigheter till ett belopp av sammanlagt ca 25 miljoner euro. Värdet av den egendom som överförs till Försvarsfastigheter uppgår till sammanlagt ca 1,1 miljarder euro. Av egendomen antecknas högst 200 miljoner euro i Försvarsfastigheters grundkapital. Övrig egendom antecknas i Försvarsfastigheters eget kapital så att högst 450 miljoner euro av egendomen antecknas som kapital som tillförts på lånevillkor från Senatfastigheter. En del av Försvarsförvaltningens byggverks egendom kan också överföras till Senatfastigheter. Statsrådet bemyndigas att närmare besluta om vilken egendom som överförs till Försvarsfastigheter samt om övriga villkor för överföringen.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnade regeringen till riksdagen en proposition (RP 31/2020 rd) om bildandet av Senatfastigheters dotteraffärsverk Försvarsfastigheter. I och med ändringarna överförs den statliga fastighetsförmögenhet som Försvarsmakten förfogar över från Senatfastigheter till Försvarsfastigheter och verksamheten vid Försvarsförvaltningens byggverk, som ansvarar för underhållet av egendomen, överförs enligt principerna för överlåtelse av rörelse till det nya affärsverket. Samtidigt läggs ämbetsverket Försvarsförvaltningens byggverk ned. Därför föreslås det i budgetpropositionen för Senatkoncernen att båda affärsverkens servicemål och övriga verksamhetsmål samt de fullmakter och samtycken som framförts på Senatkoncernens nivå i fortsättningen ska lämnas till riksdagen för godkännande.

Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra verksamhetsmål preliminärt fastställt 12 miljoner euro som resultatmål för Senatkoncernens affärsverks uthyrningsverksamhet (inbegripet tjänster) för 2021. Enligt den preliminära planen fördelas resultatet mellan affärsverken enligt följande: Senatfastigheter 10 miljoner euro och Försvarsfastigheter 2 miljoner euro.

År 2021 intäktsför Senatkoncernens affärsverk i statsbudgeten sammanlagt 57,5 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2020, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2021 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 22 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 35 miljoner euro och borgensavgifterna till 0,5 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 230 miljoner euro netto.

Senatkoncernens likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Det kassaflöde som uppkommer genom fastighetsköp beror på respektive marknadssituation och innehåller därmed osäkerhetsfaktorer som inte beror på Senatkoncernen. Coronapandemin ökar osäkerheten gällande försäljningen av fastigheter.

De fastigheter som är i Senatfastigheters ägarbesittning och som används av Försvarsmakten och de samarbetspartner som den angett överförs till Försvarsfastigheter. Till Försvarsfastigheter överförs också den egendom som Försvarsförvaltningens byggverk besitter. En del av egendomen kan till sin natur t.ex. gagna för Senatkoncernens gemensamma tjänster, varvid egendomen också kan överföras till Senatfastigheter. Med stöd av fullmakten kan den förmögenhet som är föremål för pågående betydande investeringar överföras till Försvarsfastigheter efter det att investeringarna slutförts åren 2021—2024. Alla överföringar kan göras till egendomens bokföringsvärde. För att balansstrukturen för Försvarsfastigheter ska bli enhetlig med Senatfastigheter i fråga om soliditeten, antecknas en del av den egendom som överförs från Senatfastigheter i Försvarsfastigheters balansräkning som kapital som tillförts på lånevillkor . Statsrådet beslutar närmare om överföringen och villkoren för den vid utgången av 2020 och dessutom om avstämningen av balansstrukturen under 2021, när de slutliga boksluten för 2020 för Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk har färdigställts.

Preliminär investeringsplan för 2021 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Senatfastigheter 370
Försvarsfastigheter 110
Sammanlagt 480

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2019
utfall
affärsverk
koncern 2020
prognos
affärsverk
koncern 2021
uppskattning
Senatfastigheter
Försvarsfastigheter
             
Omsättning, mn euro 647 653 625 638 522 277
— Direktuthyrning 538 544 509 522 403 226
— Andrahandsuthyrning 88 88 95 95 96 4
— Tjänster 20 20 21 21 22 47
Övriga rörelseintäkter 67 64 34 34 40 0
Driftsbidrag för hyresverksamhet, mn euro 309   253   158 94
— % av omsättningen 48   40   30 34
Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 217   219   133 87
Rörelsevinst, mn euro 139 127 48 36 43 7
— % av omsättningen 21 19 8 6 8 3
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 114 122 27 34 28 2
— % av omsättningen 18 19 4 5 5 1
Balansomslutning 4 493 4 541 4 544 4 592 4 596 1 050
Intäktsföring i statsbudgeten, mn euro 35   35   35  
Investeringar, mn euro 309   385   370 110
Investeringar i % av omsättningen 48   62   71 40
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 3,1 3,2 1,2 1,3 1,0 0,7
Avkastning på bundet kapital, % hyresverksamhet 2,2   0,8   0,6 0,7
Avkastning på eget kapital, % 3,9 4,2 0,9 1,2 1,0 0,3
Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet, statliga kunder 2,0   0,0   0,0 0,0
Soliditet, % 66 65 65 64 62 62
Antal anställda 405 419 450 472 518 698

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2019
utfall
2020
prognos
2021
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 1,4 1,0 0,5
13.01.04 Räntor på statens lån 5,5 4,5 3,7
13.05.01 Intäktsföring av vinst 35 35 35
15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 23,2 19,4 18,3
Sammanlagt 65,1 59,9 57,5

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget
2020 IV tilläggsb.
2020 budget
2019 bokslut