Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

Förklaring:Genom statsandelen för kommunal basservice och den utjämning av statsandelar som baserar sig på skatteinkomsterna strävar man efter att trygga kommunernas möjligheter att upprätthålla tillräcklig basservice i olika delar av landet och balansera kommunernas i lag bestämda uppgifter och den övergripande finansieringen av dem enligt område och kommungrupp. De kalkylerade kostnader som ligger till grund för statsandelen grundar sig framför allt på kostnaderna för varje åldersgrupp och på sjukfrekvensen. Sjukfrekvenskoefficientens delfaktorer är hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård. Övriga bestämningsgrunder för de kalkylerade kostnaderna är en arbetslöshetskoefficient, en främmandespråkskoefficient, tvåspråkighet, karaktär av skärgård, en befolkningstäthetskoefficient och en utbildningsbakgrundskoefficient.

Den andra delen av kriterierna består av tilläggsdelar för kommuner inom samernas hembygdsområde, fjärrorter samt tilläggsdel utifrån självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser.

Sammanslagningsstöd enligt prövning kan betalas vid sammanslagning till en kommun som har en svår ekonomisk situation. Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Det sammanlagda beloppet av sammanslagningsunderstöd enligt prövning dras av från statsandelen för kommunal basservice.

Kompensationer som motsvarar den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringar av beskattningsgrunderna har betalats till kommunerna. Från och med 2020 har kompensationerna betalats under ett separat moment.

Av statsandelen för kommunal basservice anvisas finansiering för en höjning av kommunernas statsandel enligt prövning.

Centrala reformer

I överensstämmelse med regeringsprogrammet utvidgas den subjektiva rätten till småbarnspedagogik och gruppstorleken i småbarnspedagogiken minskas. Det föreslås att lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre ändras bl.a. så att det fastställs en minimidimensionering av vårdare för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård för äldre.

Klientavgifterna inom social- och hälsovården ändras så att hindren för vård avlägsnas och jämställdheten i samband med hälsa ökar.

Effektmål

Syftet med den förebyggande verksamheten är att skapa omständigheter och miljöer som stöder människors hälsa, sociala trygghet och förmåga att behärska sin livssituation och klara sig självständigt samt att främja människors arbets- och funktionsförmåga, förbättra deras livskvalitet, förebygga sociala och hälsorelaterade problem, minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper och förbättra verksamhetsförutsättningarna för miljö- och hälsoskyddet. Effektmålen beskrivs närmare i kapitel 33.60, som ingår i huvudtiteln för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Syftet med social- och hälsovårdsservicen är att säkerställa en heltäckande tillgång på lika villkor till sådana fungerande social- och hälsovårdstjänster som det allmänna ska ordna och som huvudsakligen betalas med skattemedel. Basservicen stärks och reformeras.

Utgångspunkten för den kommunala förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen samt de allmänna biblioteken och kulturverksamheten är att småbarnspedagogiken, utbildningen, grundtryggheten samt biblioteks- och kulturtjänsterna ska garanteras och stärkas för alla i hela landet, oberoende av boningsort, språk och ekonomisk ställning. De centrala målen för finansieringen till kommunerna är att trygga de grundläggande kulturella rättigheterna för varje elev och studerande enligt hans eller hennes förmåga och särskilda behov och att för var och en, som en del av medborgarnas kulturella rättigheter, trygga möjligheten till utveckling med hjälp av riksomfattande bibliotekstjänster och informations- och kulturtjänster samt att säkerställa en jämlik tillgång till kunskap och kultur för befolkningen.

Syftet med grundläggande konstundervisning är att ge kommuninvånarna en möjlighet att delta i grundläggande konstundervisning och i sådan undervisning på konstens olika områden som stöder hobbyverksamhet.

Uppgifter som ligger till grund för beräkningen av de kalkylerade kostnaderna

  2020
uppskattning
2021
uppskattning
     
Kalkylerade kostnader    
0—5-åringar, euro/inv. 8 511,95 8 761,95
6-åringar, euro/inv. 9 043,62 9 284,90
7—12-åringar, euro/inv. 7 573,36 7 759,16
13—15-åringar, euro/inv. 12 981,41 13 287,99
16—18-åringar, euro/inv. 4 139,31 4 258,71
19—64-åringar, euro/inv. 1 022,15 1 039,29
65—74-åringar, euro/inv. 2 017,02 2 072,39
75—84-åringar, euro/inv. 5 626,27 5 802,73
85-åringar och äldre, euro/inv. 19 451,07 20 092,52
Enligt sjukfrekvens 1 178,00 1 203,96
Enligt arbetslöshetsgrad, euro/inv. 91,55 93,57
Enligt tvåspråkighet, euro/inv. 282,24 288,46
Enligt inslag av främmande modersmål, euro/inv. 1 982,49 2 026,18
Enligt befolkningstäthet, euro/inv. 39,87 40,75
Enligt karaktären av skärgård, euro/inv. 388,47 397,03
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel 284,18 290,44
Enligt utbildningsbakgrund, euro/inv. 405,26 414,19
     
Tilläggsdelar    
Fjärrort, euro/inv. 215,70 220,88
Kommuner inom samernas hembygdsområde, euro/inv. 2 739,62 2 805,37
Självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser, euro/inv. 65,46 67,03

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 7 696 600 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till betalning av hemkommunsersättningar för 6—15-åringar som saknar hemkommun

4) till betalning av de belopp motsvarande mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet som betalas i samband med hemkommunsersättningarna till privata anordnare av grundläggande utbildning

5) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för betalning av behovsprövad höjning av statsandelen

6) till ett belopp av högst 1 700 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter

7) till ett belopp av högst 1 800 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) som beviljats före 2016 för anläggningsprojekt som gäller allmänna bibliotek.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 27 701 152
— åldersstruktur 19 266 272
— sjukfrekvens 6 616 251
— arbetslöshet 515 589
— tvåspråkighet 103 351
— inslag av främmande modersmål 798 007
— boendetäthet 202 557
— karaktär av skärgård 14 721
— kommun med skärgårdsdel 9 725
— utbildningsbakgrund 174 679
   
Kommunernas finansieringsandel 20 590 250
Statsandel 7 110 903
   
Tilläggsdelar 349 368
   
   
Utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna 795 489
   
Behovsprövad höjning av statsandelen 30 000
   
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 5 977
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 7 141
   
Ökningar och minskningar av statsandelen -602 278
Sammanlagt 7 696 600

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,67. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 495 408 vid årsskiftet 2019/2020.

Regeringspropositioner och andra ändringar som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice höjs från 25,49 % till 25,67 % år 2021. Vid ändringen har som tillägg beaktats 0,27 procentenheter i anslutning till genomförandet av nya och mer omfattande åligganden så att statsandelen är 100 %. Vid ändringen har som avdrag beaktats 0,09 procentenheter i anslutning till överföringen av 32 020 000 euro till moment 33.60.35, Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 59 145 000 euro på grund av lagändringen. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat ett tidsbundet tillägg på 280 000 000 euro till statsandelen och ett tidsbundet tillägg på 20 000 000 euro till statsandelen enligt prövning.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Målet är att undanröja hinder för vård och öka jämlikheten i samband med hälsa. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 17 900 000 euro på grund av lagändringen. Av detta tillägg anvisas 900 000 euro som ett jämnstort belopp till kommunerna (ca 0,16 €/invånare) som ett tillägg av engångsnatur.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition om en läropliktsreform. Propositionen innehåller flera lagar som föreslås bli ändrade. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 5 900 000 euro på grund av lagändringarna.

År 2021 är indexhöjningen i fråga om statsandelen för basservice 2,4 procent och den därav följande ökningen av statsandelen 173 576 000 euro.

Justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna minskar statsandelarna för basservicen med 13 669 000 miljoner euro.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

   
Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 761,95 euro/inv.) 2 743 647
— 6-åringar (9 284,90 euro/inv.) 554 708
— 7—12-åringar (7 759,16 euro/inv.) 2 884 825
— 13—15-åringar (13 287,99 euro/inv.) 2 412 435
— 16—18-åringar (4 258,71 euro/inv.) 747 625
— 19—64-åringar (1 039,29 euro/inv.) 3 293 663
— 65—74-åringar (2 072,39 euro/inv.) 1 456 573
— 75—84-åringar (5 802,73 euro/inv.) 2 155 563
— 85-åringar och äldre (20 092,52 euro/inv.) 3 017 233
Enligt sjukfrekvens (1 203,96 euro/inv.) 6 616 251
Enligt arbetslöshet (93,57 euro/inv.) 515 589
Enligt tvåspråkighet (288,46 euro/inv.) 103 351
Enligt inslag av främmande modersmål (2 026,18 euro/inv.) 798 007
Enligt boendetäthet (40,75 euro/inv.) 202 557
Enligt karaktär av skärgård (397,03 euro/inv.) 14 721
Enligt ställning som kommun med skärgårdsdel (290,44 euro/inv.) 9 725
Enligt utbildningsbakgrund (414,19 euro/inv.) 174 679
Sammanlagt 27 701 152

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 495 408
Finansieringsandel, euro/inv. 3 746,81
Finansieringsandel, 1 000 euro 20 590 250

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (220,88 euro/inv.) 122 026
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (67,03 euro/inv.) 223 644
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 805,37 euro/inv.) 3 698
Sammanlagt 349 368

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Ökningar Minskningar Netto
     
1 485 693 -690 204 795 489

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskningar av statsandelen  
— neutralisering av ändringen i skatteinkomstutjämning -111 557
— avdrag i samband med finansieringen av skolor som inleder sin verksamhet -275
— frysning av indexhöjningen, 2016 -34 602
— frysning av indexhöjningen, 2 018 -42 334
— frysning av indexhöjningen, 2 019 -91 577
— kommunernas andel av finansieringen av det grundläggande utkomststödet, utfall 2 019 -337 148
— finansiering av läkar- och sjukvårdshelikopterverksamheten -22 531
— överföring till moment 28.90.32 till incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna -10 000
— kommunernas statsandelens behovsprövade höjning -10 000
— överföring till moment 28.90.31 för sammanslagningsstöd enligt prövning vid sammanslagning till kommuner som har en svår ekonomisk situation -10 000
— avdrag i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa -13 600
Minskningar sammanlagt -683 624
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 500
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 1 700
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för bibliotek 1 800
— tillägg av engångsnatur till statsandelen för att kompensera kommunerna för minskade skatteinkomster (här har beaktas ett tillägg av engångsnatur på 280 miljoner euro till statsandelen samt ett bortfall av minskningen på 233,6 miljoner euro 2021 i anslutning till konkurrenskraftsavtalet) 46 400
— tillägg av engångsnatur för 2021 i samband med reformen av klientavgiftslagen 900
Ökningar sammanlagt 81 346

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun 5 977
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 7 141

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anläggningskostnadsprojekt för bibliotek -600
Anläggningskostnadsprojekt för läroanstalter -1 300
Effekten av de slutliga kalkylmässiga faktorer som används vid beräkningen för 2020 9 300
Effekterna av ändringar i invånarantal och beräkningsfaktorer 28 827
En ökning av engångsnatur för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av coronavirusepidemin 280 000
Incitamentsystem för digitalisering i kommunerna (överföring från moment 28.90.32) 30 000
Indexhöjning 173 576
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna -13 669
Korrigering av fjärrortskoefficienten 2017–2019 som betalats i budgeten för 2020 -4 100
Minskning av gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken 9 300
Reformen av klientavgiftslagen fr.o.m. den 1 juli 2021 17 900
Sammanslagningsunderstöd enligt prövning vid sammanslagning till kommuner som har en svår ekonomisk situation (överföring till moment 28.90.31) -10 000
Studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (överföring till moment 33.60.35) -32 030
Subjektiv rätt till småbarnspedagogik 9 900
Tidigareläggning av undervisningen i A1-språket 4 500
Utvidgning av eftervården inom barnskyddet 12 000
Utvidgning av läroplikten 5 900
Ändring av hemkommunsersättningarna för personer som saknar hemkommun 136
Ändring av mervärdesskatten för privata utbildningsanordnare och universitet 804
Ändring av äldreomsorgslagen (minimidimensioneringen av omsorgspersonalen 0,7), ökning av finansieringen enligt behovskalkylen 22 800
Ändringen av äldreomsorgslagen (minimidimensioneringen av omsorgspersonalen 0,7) (överföring från moment 33.60.39) 30 000
Ändring i avdraget i anslutning till pensionsstödet för långtidsarbetslösa 9 000
Ändring i kommunernas betalningsandel av utkomstskyddet 22 649
Ökning av statsandelen enligt prövning för att kompensera kommunerna bl.a. för minskade skatteinkomster till följd av coronavirusepidemin 20 000
Övriga ändringar -2 448
Sammanlagt 622 445

2021 budget 7 696 600 000
2020 IV tilläggsb. 827 700 000
2020 budget 7 074 155 000
2019 bokslut 8 730 423 729

31. Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 400 000 euro för särskilda utredningar enligt 16 § i kommunstrukturlagen samt till kommunernas sammanslagningsutredningar.

2) till ett belopp av högst 10 000 euro för sammanslagningsunderstöd för kommuner som har en svår ekonomisk situation enligt 56 a § i kommunstrukturlagen.

Förklaring:Kommunerna har betalats sådant sammanslagningsunderstöd som avses i 42 § i kommunstrukturlagen (1698/2009) och sådan ersättning för minskning av statsandelar till följd av sammanslagningen som avses i 44 § i den lagen. Sammanslagningsunderstöd och ersättningar för minskning av statsandelar betalades fram till 2019 för sammanslagningar som trädde i kraft senast 2017. Enligt 56 a § i kommunstrukturlagen kan sammanslagningsunderstöd enligt prövning inom ramen för statsbudgeten betalas till en ny kommun som uppstår vid kommunsammanslagningar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sammanslagningsunderstöd enligt prövning vid sammanslagning till kommuner som har en svår ekonomisk situation (överföring från moment 28.90.30) 10 000
Sammanlagt 10 000

2021 budget 10 400 000
2020 budget 400 000
2019 bokslut 3 627 093

32. Statsunderstöd till kommunernas incitamentsystem (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas för utbetalning av statsunderstöd till kommuner och samkommuner för projekt som främjar digitalisering.

Förklaring:Avsikten med anslaget är att effektivisera kommunernas verksamheter med hjälp av digitalisering och att främja förverkligandet av de riksomfattande strategiska målen för digitaliseringen med utgångspunkt i kommunerna samt att uppmuntra kommunerna till samarbete. Incitamentsanslag beviljas i form av understöd enligt statsunderstödslagen i enlighet med de principer som anges i statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna samt närmare kriterier som fastställs i ansökningsprocessen.

Det beräknas att det för incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna som var avsett att vara temporärt kommer att behövas 10 000 000 euro år 2021.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 28.90.30 -30 000
Sammanlagt -30 000

2021 budget 10 000 000
2020 IV tilläggsb. -30 000 000
2020 budget 40 000 000
2019 bokslut 30 000 000

35. Statens kompensation till kommunerna för förlorade skatteinkomster till följd av ändringar i beskattningsgrunderna (fast anslag)

Under momentet beviljas 2 360 000 000 euro.

Anslaget får användas till att betala ersättningar som följer av ändringar av beskattningsgrunderna i enlighet med 35 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Förklaring:Kompensationer för minskning av skatteinkomsterna till följd av ändringar av beskattningsgrunderna har betalats till kommunerna 2010-2019 under moment 28.90.30 till ett belopp av 1 967 000 000 euro. Från och med 2020 har dessa ersättningar betalats från moment 28.90.35. Ersättningarna för 2021 är 163 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Återkrav av temporär kompensation som betalats år 2020 -88 000
Ökning av ersättningarna år 2021 179 000
Sammanlagt 91 000

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 2 360 000 000
2020 V tilläggsb. -433 000 000
2020 II tilläggsb. 547 000 000
2020 budget 2 269 000 000