Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              30. Avräkning till Åland
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2021

80. Överföringar till landskapet ÅlandPDF-versio

Förklaring:Enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om allmänna skatter och avgifter samt rätt att uppbära skatt. De skattskyldiga på Åland betalar således skatt till staten på samma grunder som skattskyldiga i övriga delar av landet. Landskapet Åland tillförs årligen av statsmedel ett belopp som är avsett att täcka utgifterna för självstyrelsen. Beloppet fastställs vid den avräkning och skatteavräkning som avses i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen verkställer avräkningen och skatteavräkningen årligen i efterhand för varje år. Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna med undantag för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, rundradioskatt, källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatt, tonnageskatt, lotteriskatt samt nya statslån (avräkningsbasen) multipliceras med ett visst relationstal (avräkningsgrunden).

På avräkningsbeloppet och skatteavräkningsbeloppet betalas ett årligt förskott som ska tas upp i budgetpropositionen. Ålandsdelegationen fastställer storleken på förskottet. Det uppskattade beloppet av det årliga förskottet beräknas på samma grunder som den slutliga avräkningen och skatteavräkningen.

Dessutom kan landskapet Åland enligt självstyrelselagen beviljas extra anslag och tilläggsunderstöd under undantagsförhållanden enligt vad som närmare bestäms i självstyrelselagen. Ålandsdelegationen beslutar även om dessa anslag. Enligt självstyrelselagen stadfäster republikens president sådana beslut av delegationen som gäller avräkningen samt delegationens beslut om ovannämnda övriga anslag. Beslut av Ålandsdelegationen ska stadfästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse.

Bestämmelserna i 7 kap. i självstyrelselagen för Åland (Landskapet Ålands ekonomi) har reviderats genom en lag (98/2020) som träder i kraft vid ingången av 2021.

30. Avräkning till Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 188 567 000 euro.

Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det avräkningsbelopp och förskott på det som avses i 46 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Eftersom avräkningen enligt lagen verkställs i efterhand, kan de avräkningsbelopp som ännu inte har fastställts bli större än förskotten. På grund av detta får anslaget även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga avräkningen fastställs.

Förklaring:Bestämmelserna i 7 kap. i självstyrelselagen för Åland (Landskapet Ålands ekonomi) har reviderats genom en lag (98/2020) som träder i kraft från början av 2021. Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland (RP 19/2020 rd). Avräkningsgrunden kommer att höjas till 0,47 procent från början av 2021.

Avräkningsbeloppet beräknas så att de i statsbokslutet för respektive år redovisade inkomsterna med undantag för skatt på förvärvs- och kapitalinkomster, rundradioskatt, källskatt som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatt, tonnageskatt, lotteriskatt samt nya statslån (avräkningsbasen) multipliceras med ett visst relationstal (avräkningsgrunden).

Vid beräkningen av avräkningsbeloppet ska också hälften av förändringen i befolkningstalet för Åland i förhållande till hela Finlands befolkningstal (Ålands befolkningsandel) beaktas från och med den 31 december 2020. För fastställande av Ålands befolkningsandel används en koefficient som anges med fem decimalers noggrannhet. När befolkningsandelen på Åland ökar höjs avräkningsbeloppet och när befolkningsandelen minskar sänks avräkningsbeloppet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringar av inkomstposter samt lagändring -61 152
Sammanlagt -61 152

2021 budget 188 567 000
2020 V tilläggsb. 4 595 000
2020 IV tilläggsb. -5 918 000
2020 II tilläggsb. -25 677 000
2020 I tilläggsb. 4 000
2020 budget 249 719 000
2019 bokslut 244 310 990

31. Skattegottgörelse till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 12 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av skattegottgörelse till landskapet Åland enligt självstyrelselagen för Åland.

Förklaring:Bestämmelserna i 7 kap. i självstyrelselagen för Åland (Landskapet Ålands ekonomi) har reviderats och träder i kraft från början av 2021. Genom reformen har bl.a. skattegottgörelsen slopats från och med skatteåret 2021. Enligt lagens övergångsbestämmelser betalas skattegottgörelse ännu för skatteåren 2019 och 2020 före lagens ikraftträdande. Om den i landskapet Åland för ett skatteår debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten överstiger 0,5 % av motsvarande skatt i hela riket, tillkommer det överstigande beloppet (skattegottgörelse) landskapet i enlighet med den tidigare gällande 49 § i självstyrelselagen för Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -8 000
Sammanlagt -8 000

2021 budget 12 000 000
2020 II tilläggsb. -12 700 000
2020 budget 20 000 000
2019 bokslut 11 745 093

33. Återbäring av intäkterna av lotteriskatten till landskapet Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 10 000 000 euro.

Anslaget får användas till återbäring av intäkterna av lotteriskatten år 2020 till landskapet Åland.

Förklaring:Intäkterna av den lotteriskatt som betalats 2021 återbärs till landskapet Åland från moment 28.80.34.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -3 000
Sammanlagt -3 000

2021 budget 10 000 000
2020 II tilläggsb. -980 000
2020 budget 13 000 000
2019 bokslut 12 583 018

34. Skatteavräkning för Åland (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 79 600 000 euro.

Anslaget får i enlighet med Ålandsdelegationens beslut användas till betalning av det skatteavräkningsbelopp och förskott på det som avses i 49 § (98/2020) i självstyrelselagen för Åland (1144/1991). Anslaget får även användas till beviljande av tilläggsförskott för utgifterna under åren före finansåret, innan den slutliga skatteavräkningen fastställs.

Förklaring:Bestämmelserna i 7 kap. i självstyrelselagen för Åland (Landskapet Ålands ekonomi) har reviderats genom en lag (98/2020) som träder i kraft från början av 2021.

Till landskapet Åland återförs i skatteavräkningen årligen av statsmedel beloppen för de på Åland för respektive skatteår debiterade statliga förvärvs- och kapitalinkomstskatterna, källskatten som betalas av begränsat skattskyldiga, samfundsskatten och tonnageskatten. Därtill återförs årligen av statsmedel den på Åland betalda lotteriskattens belopp. Skatteavräkningen utförs årligen i efterskott för varje skatteår. På skatteavräkningsbeloppet betalas månatliga förskott. Förskottsbeloppet beräknas med utfallet av tidigare beskattning och prognoser som grund.

Om det sammanlagda utfallet av samfundsskatten och kapitalinkomstskatten enligt 49 § 1 mom. i självstyrelselagen med mer än 10 procent underskrider det gemensamma belopp som landskapet Åland skulle ha fått för motsvarande skatter på grundval av det avräkningsbelopp som beräknats enligt 46 § 1 och 2 mom., tillkommer skillnaden landskapet enligt 49 § 2 mom.


2021 budget 79 600 000